am8Lu 18:5m9-13Yo 14:13-16
bm14-15Md 9:32-34m16Md 12:38, 16:1m22Kl 2:15
cm28Lu 8:21, Ha 1:3
dm30,32Yon 3:4-10m311Kin 10:1-10
em33Lu 8:16
fm37Lu 14:1m38Md 15:1-2m50-51Aba 4:8, 2Kah 24:20-21
gm53-54Lu 6:11, 19:47, 20:19, 22:2

Luke 11

Yesu veꞋoꞋola faꞋina givehawala.

Madiu 6:5-14, 7:7-11

1Tova saꞋeyana Yesu giveꞋoveꞋoꞋola. GiveꞋoꞋola gihavaina ana tomuliya saꞋeyana gigahena gigayo, “Kauveya, bana Yoni ana tomuliya veꞋoꞋola givehawaledi amine, meda ime udavehawalema.”

2Yesu gigahedi gigayo, “WanaveꞋoꞋola againe hidede amine wanagahe wanagayo,

Tamama, a egana mahamahalina anaveꞋamohimohinena.
Ya abavehimeya ana tova gidalakayemu aseꞋasemeya.
3Aiyeta saꞋeyana saꞋeyana amaga udavelevelema.
4Yama koyona O udavenuwauluyena, faꞋina gaveyao moyaꞋaidi agaimeya hikoyo
medema yadi koyona kadu ime avenuwauluyena.
Kadu keke aladibidibi againe unahawahegema.”
VeꞋoꞋola faꞋina hidedemi Yesu givehawala.

5Kadu gigahedi gigayo, “KaꞋi agaimiya kaliva saꞋeya udaꞋenonuwaulu tu bogi nafone tobohiya saꞋeyana againiya gidalakayemu ada keke tamo aꞋa againiya gidadauda, au tobohiya velugana yana manuweya udana udagahena udagayo, Kusebo, tobohiyaku saꞋeyana yanana againe agaikuya gilakayemu, ada keke tamo aꞋa agaikuya gidadauda-yo bana faꞋine ganakidewadewa, faꞋina aꞋa tohiye udaveleku.

7Tu kaꞋi tobohiya vetawaneya gidagahe gidagayo, Keke unakiveꞋiveꞋitaku. Wana ahe gafalina natukweyao buye aꞋenobala. Au keke akufaiweya ganamidi tamo gavadi ganavele. 8E gavaiyami? Keke-moꞋa ginamidi aꞋa ginavele bana tobohiya faꞋine tu ya veꞋoꞋola againe uꞋatuvefaꞋila be bana keke nuwanuwana wowomumu ginanuhagani faꞋina, ginamidi be gavadi nuwanuwa ma ginavele.

9Ada Iya gagahemi, wanaveꞋoveꞋoꞋola be Yaubada ginavelemi. Wanalelele be wananuhagana. WanakikifisifisiꞋa be Yaubada wana ginayauna. 10WaꞋita, gaveyao hiveꞋoveꞋoꞋola medema Yaubada nimane hinavaina, kadu gaveyao hilelele medema hinanuhagana, ada gaveyao hikikifisifisiꞋa medema agaidiya Yaubada wana ginayauna.

11Omi kaliva wanogali! KaꞋi natumiyao hidaꞋela hidagayo, Kamaku, tamo igana gadaꞋana, ma kaꞋi keke igana tu oloto wadaveledi? Keke. 12O kaꞋi hidaveꞋoꞋola hidagayo, Kamaku, tamo kamukamu foudi gadaꞋana, ma kaꞋi atagikwamana wadaveledi? Keke. 13Omi tokoyona tu nuwakabubu hagihagina natumiyao waveleveledi. Atu kaꞋi Tamada lobameya wanaveꞋoveꞋoꞋolena amine, BanaꞋe AluꞋaluwa Mahalina agaimiya ginahawahegena ginahawahege-moꞋena.” a 

Yesu yana faiwala inubana kaꞋi Yaubada againe

o kaꞋi Setani againe?

Madiu 12:22-37 Maki 3:20-27

14Tova saꞋeyana Yesu kaliva wayafunena ginuhagana. Bana kalivai-nadi yafune giluvaiyena faꞋina, awana giꞋabodana. Ada Yesu yafune giwavi-yo kaliva awana gilaꞋana be givebutu gilukahihi. Au yoꞋo hiyaulowoga. 15Tu tufoidi higayo, “Biyelisibuli Yesu gifaiwalaveleni-yo yafune giwaviwavidi, bana yafune adi tokaiwabu higa Setani.” 16Kadu tufoidi nuwanuwadi hinavebauna faꞋina, higahena higayo, “Aituha fifiwalana unafaisewani-yo O ya inuba velemoꞋena Yaubada againe ma anahalamanena.”

17Tu Yesu yadi nuwanuwa gihalamanena ada gigahedi gigayo, “Hai fafali ana melala tulina tulina buye hilulugaviya, medema taudiyao hinavehavaidi. Kadu hai yoꞋo ana kaliva tova moyaꞋaina buye hivekwavekwageya, medema hinaꞋabiꞋotaꞋota be taudiyao hinavehavaidi. 18Meda anafaiweya kaꞋi Setani tauna yana yoꞋo ginavenibainedi, bana tauna yana yoꞋo ginavehavaidi ada au yana abavehimeya ginahavaina. Omi wagahe vaita Biyelisibuli higa Setani gidafaiwalaveleku-yo yafune gadawaviwavidi. KaꞋi Setani hidedemi gidafaiwalaveleku digo, ana nuwanuwa vaita tauna yana yoꞋo gidawaviwavidi. Hima keke hidedemi. 19Hida wagahe vaita Biyelisibuli yana faiwala againe yafune gadawavidi. KaꞋi Iya Biyelisibuli yana faiwala againe gawavidi digo, hakwadi yami kalivamomo faiwala giveledi-yo yafune hiwavidi? KaꞋi Biyelisibuli faiwala giveledi? Keke-moꞋa. Omi wagahe-kawowo ma taumiyao yami kaliva hinavenuwaꞋatami. 20Atu kaꞋi Iya Yaubada yana faiwala againe yafune gawavidi amine o Yaubada yana itaveꞋavina againe wavebutu wamimiyami aseꞋasemiya givehivehimeya.

21KaꞋi kaliva fifiwalana yana wafuluma yana wagiyo yana manuwa giꞋitaꞋitaveꞋavina, au yana lokoloko moyaꞋaina ginada yamumuna. 22Tu kaꞋi kaliva saꞋeyana gifaiwalahegena-ma ginaꞋela ginamununa be ginafaiwalahegehegena, au yana fuluma yana giyo givetumaganena-ma ginanauwena ada yana yabwana ginafolakena.

23Hai kaliva keke tobohiyaku, medema nibaiku kadu hai kaliva tomuliya adi yaudi againe keke gidavelugaku, medema gihuluva vaita kaliva gidawavidi be keke hinamuliyeku.” b 

KaꞋi kaliva boi wayafunena ma AluꞋaluwa Mahalina keke

ginaluvaiyeni, au yafune ginayewana.

Madiu 12:43-45

24Kadu Yesu gigayo, “KaꞋi yafune kaliva ginanuyabuyabuna amine, ginanauna aiꞋaveya abaveyawai ginalelena. KaꞋi ginalele-wayoga au ginagayo, Ganana be yaku abamiyami ganuyabuyabuna-ma againe ganayewaku. 25E, bana yafune ginalakayemu yana manuwa yegayegana ma ginanuhagana vaita tamo hakwadi gidaꞋihagihagiyeni. 26Au kadu ginana tobohiyaneyao yafune seveni ginavegaꞋauledi be badi moyaꞋaidi kaliva hinaluvaiyena. Bana yafune nagona koyona tu yafune seveni koyo-moꞋedi. Nagona kaliva yana miyami koyona tu muliya yafune moyaꞋaidi hinaluvaiyena againe yana miyami ginakoyo-moꞋa.”

Gaveyao yadi wavemwamwala velemoꞋena?

27Yesu hidedemi gigahegahe tu kwamayoku saꞋeyadi yoꞋo agaidiya Bana againe hikova higayo, “Badi kwamayoku O hivenatune be hivehuhu amanadi yadi wavemwamwala.”

28Tu Yesu gigayo, “Ika tu badi Yaubada bonana hinogalina be hiꞋabina amanadi yadi vemwamwala gavatubuga.” c 

IyaꞋiyaya saꞋeyana Yona againe Yesu gilukahihiyena.

Madiu 12:38-42 Maki 8:11-12

29Kaliva hiyoꞋoyoꞋo tu Yesu givebutu gigayo, “Omi kaliva tova adamoya babiya watubuyemu amanadi yami nuwanuwa koyo-moꞋena. Nimaku ana iyaꞋiyaya walelelena. Atu keke mena iyaꞋiyaya wanaꞋitani. Au iyaꞋiyaya saꞋeyanaga ganavehawalemi, higa iyaꞋiyaya Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Yona againe gilakayemu-ma amine. 30FaꞋina gava iyaꞋiyaya tuwai-moꞋena Yona giyemaunena medema miNiniva faꞋidiya amine, meda Iya TohobuꞋela iyaꞋiyaya omi kaliva tova adamoya babiya watubuyemu amanadi faꞋimiya. 31Aimo tova mulina vedewayauga ana toveya fafali saꞋeyana wabolimaneya ana tokaiwabu kwamayoku hinatowamidi be omi hinahawavekoyoyemi. FaꞋina tuwai-moꞋena yuwa lauveya hitauya be miIsileli yada tokaiwabu Solomoni yana vehawala nuwahuyahuyana hinanogalina. Atu tova adamoya yaku vehawala Solomoni yana vehawala gitubuhegena tu omi keke nuwanuwami wananogalini. 32KaduꞋe tova mulina vedewayauga ana toveya miNiniva hinatowamidi be omi hinahawavekoyoyemi. FaꞋina badi miNiniva bana Yona yana laumamala hinogalina againe hivenogalena be hinuwaviladi. Tu omi wanogali! Bana Yona yana laumamala gaitoma lakahina, tu tova adamoya yaku laumamala wanogalina-ma gaitoma lakahi-moꞋena tu omi keke wadavenogaleni.” Au hidedemi Yesu yoꞋo gigahedi. d 

Nuwada ana lamufa faꞋina Yesu gilukahihi.

Madiu 5:15-16, 6:22-23

33Kadu gigayo, “KaꞋi kaliva lamufa ginakabuna, keke ginasevauyeni o kaꞋi avaeka againe ginavetalabodani, keke. Au ana abasewadi againe ginaselakahina be badi manuweya hinaluku-ma matadi ginamahalina. 34Matami vaita nuwami ana lamufa amine. KaꞋi matami itaꞋitaꞋeyana amine nuwami matatabuna mahamahalina. Tu kaꞋi matami itaꞋitalugana amine, nuwami matatabuna uyuꞋuyuyuna, nuwanuwaluga againe wamimiyami. 35Medema faꞋina wanaꞋitaveꞋavimi nuwami vaita mahamahalina tu velemoꞋena uyuꞋuyuyuna. 36Au kaꞋi nuwami matatabuna mahamahalina tu keke tamo uyuyu gidadauda, au omi velemona mahamahalimiga lamufa yana mahalina gituvemahalimi amine.” e 

Yesu Falisi be vehimeya ana tovehawala gihawavekoyoyedi.

Madiu 23:1-36

37Yesu gilukahihi gihavaina tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi kalivana Yesu giyowanina be buye hinaꞋa. Au giluku giꞋenolukekela be ginaꞋa. 38Yesu keke gidavenimakola tu giꞋauꞋa. Bana Falisi giꞋita-yo giyaulowoga.

39Au Kaiwabu gigahena gigayo, “Omi Falisi waꞋitami, ami gowa ami nauꞋa kwauna wakolakolana tu hinagena bwanebwanenena gidadauda amine, meda wowomi waꞋihagihagiyena tu nuwahinagemi kaiꞋafu nuwanuwa koyo-moꞋena againe gimaga. 40Omi kwavakwavamiyao! Yaubada keke wowomiga gidabubuni. Au kadu nuwahinagemi gibubuna faꞋina luhei wanaꞋihagihagiyedi. 41Gavadi gavadi ami foseya gidadauda, medema koyokoyo agaidiya wanafolakena be yami yegayega velemoꞋena ma moyaꞋaidi matadiya wanaseyemaunena.

42Atu hoiyoi omi Falisimomo! Aimo vita lakahina wananuhagana. FaꞋina vehimeya kabiꞋona waꞋitaveꞋavina, higa gaitoma-kawowo naiyaꞋauꞋa saikuku mawa gavadi gavadi wamagana ami kevakeva ana kivehivehimala faꞋina wavaivaina be Yaubada yana tufo waseusena, tu vehimeya lakahina keke wadaꞋitaveꞋavini. Omi keke wadanuwanuwa tunutunugina kadu yami nuwanuwa keke Yaubada againe wadaseuseni. Mena vehimeya lakahina nuwanuwa tunutunugina Yaubada ana nuwanuwa wadaꞋitaveꞋavina tu kadu vehimeya kabiꞋona wanaꞋitaveꞋavina, higa Yaubada yana tufo wanaseusena.

43Hoiyoi omi Falisimomo! Aimo vita lakahina wananuhagana. FaꞋina nuwanuwami manuwa-abavehawala ana egana sinagogi agaidiya abavetoga kikaiwabuna againe wanavetoga, kadu kaliva abakimokimone againe yadi waveꞋamohimohina hinalusiuleyemi.

44Hoiyoi omi Falisimomo! Aimo vita lakahina wananuhagana. FaꞋina omi vaita lahi keke ana tutuꞋala be kaliva hivagavagana vaita babi-kawowo, tu hinagena gilada. Meda kaliva wowomi hiꞋitaꞋitana vaita hagihagimiyao tu aseꞋasemiya bwanene gidadauda.” Au hidedemi Yesu gigahe.

45Tu vehimeya ana tonuwahuya saꞋeyana gigahena gigayo, “Tovehawala, mena ya gahe againe vaita udagahe kadu ime kaliva koyomeyao.”

46Yesu gigayo, “Meda hoiyoi omi vehimeya ana tonuwahuya! Kadu omi aimo vita lakahina wananuhagana. Yami vehawala tulina tulina au vitana, vaita vainuwana lakahina kaliva wadaveꞋavalani tu taumiyao mena vehimeya ana itaveꞋavina againe keke maꞋita wadavelugadi.

47Hoiyoi omiꞋiyao, aimo vita lakahina wananuhagana! FaꞋina Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina tuwai-moꞋena bwanenemiyao hiluveꞋalikadi-ma adi tomohuyahuya wakidewedewena. 48Hidedemi wakidewedewena faꞋina bwanenemiyao yadi luveꞋalika omi wahalamanena ma waseyemaunena, kadu mena yadi dewa koyona wahawaveyamumuyena. Badi Yaubada yana kaliva hiluveꞋalikadi tu omi adi tomohuyahuya wakidewedewena. 49Au hidedemi wahuluva faꞋina tuwai-moꞋena Yaubada Tonuwahuya-moꞋa gigahe gigayo, Bonaku ana toꞋawatalatalaina kadu ana towahidadana agaidiya ganaꞋiveninisedi. Tufoidi hinakivekoyodi tufoidi hinaluveꞋalikadi. 50Tuwai-lokalokana Yaubada babi gimidibubuna ana toveya be hinunauwena tova adamoya badi bwanenemiyao Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi hiluluveꞋalikadi. Ebeli ana luveꞋalika againe hivebutu be Sakalaiya againe hinunauwena, bana atudidiga liline manuwa-tafalolo ana edaꞋawaneya hiluveꞋalikana amanadi. Taumadi gagahemi omi kaliva tova adamoya babiya watubuyemu-ma bwanenemiyao yadi luveꞋalika ana laufata omi wanawahina.

52Hoiyoi omi vehimeya ana tonuwahuya! Aimo vita lakahina wananuhagana. Yaubada ana halamana ana kihi waꞋabina. Kaliva nuwanuwadi Yaubada yana nuwanuwa hinahalamanena tu omi badi agaidiya keke wadayauni. Omi keke Yaubada ana halamana againe wadahawahegemi, ada badi nuwanuwadi hinahalamanena-ma wahawatadi.” Au hidedemi Yesu vehimeya ana tonuwahuya gidakeyedi.

53Yesu gilukahihi gihavaina Falisi yana manuweya gihobu be gina. Tu badi Falisi kadu vehimeya ana tonuwahuya hivebutu yadi waꞋagoꞋuga hiꞋawaꞋawalavena kadu hitoliꞋuyeꞋuyena be higa yana bonalaufata againe hinavebauna. f , g 

Copyright information for `VIV