am1Md 16:12m5Ye 4:12m6-7Lu 12:24
bm9Lu 9:26m10Md 12:23-25,28,31m11-12Lu 21:12-15
cm151Ti 6:9-10m16-191Ti 6:17m19-20Ye 4:13-15m21Md 6:19-21
dm24Sam 147:9, Lu 12:7m271Kin 10:23-25
em32Yo 10:11,27,28
fm35-36Md 25:1-13, Mk 13:32-37
gm42-44Md 25:19-21m47Ye 4:17
hm50Lu 9:22, 2:34

Luke 12

Keke kaliva wanamatausedi, au Yaubada.

Madiu 10:26-31

Tu Falisi hidedemi hihuluva tu kaliva moyaꞋai-moꞋedi hiyoꞋoyoꞋo be hiveveꞋagevagatagona. HiyoꞋoyoꞋo tu nagona Yesu givebutu ana tomuliya agaidiya gilukahihi gigayo, “Falisi ahenao meyadi luhei. Yadi dewa vaita isi keke kadaꞋitani tu falawa hinagene ginauna-ma amine. Taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be yadi nuwaluga keke agaimiya ginadamana. Yadi nuwaluga keke adifaiweya hinasevauye-vagahini. Gavadi gavadi adamoya sevesevauyana, au medema aimo kabuꞋavane ginayemu. Kadu kaliva yadi nuwahinage aimo kaliva moyaꞋaidi hinahalamanena. Medema faꞋina gavadi uyuyuya wagahekauyena, medema aimo kaliva yoꞋoya hinanogalina. Kadu gava bona vetawaneya waꞋalakululuyena, medema aimo kabuꞋavane didigeya kaliva agodi lakahina hinalukahihiyena.

Tobohiyakweyao ganagahe agaimiya. Badi wowomi hinakivekoyona be wanaꞋalika amanadi keke wanamatausedi, tu muliya kadu keke tamo adifaiweya agaimiya gavadi hinagani. HakwaꞋadi wanamatausena-ma ganavehawalemi. E, Bana Yaubada wanamatausena, faꞋina wowomi hinaluveꞋalikani-yo Bana anafaiweya ginavehimeya be aluꞋaluwami abaga koyona againe ginahegena. Ika, gagahemi BanaꞋe wanamatausena. Manuga mukumukudiyao faifi yabune amine fatadi toea luhei amine tu keke tamo manuga saꞋeyana Yaubada gidavenuwauluyeni. Tu wanogali! Utuutu uꞋumiya ana kilagalaga Tamami gihalamanena. Au keke wanamatauta faꞋina Yaubada matane omi manuga wakaiwabuhegedi.” a 

Hawavemogatala o vekeke Yesu faꞋine yoꞋo matadiya.

Madiu 10:32-33, 12:32, 10:19-20

“Kadu gagahemi hai kaliva keke ginamatauta tu yoꞋo matadiya ginagahe ginagayo, Iya Yesu yana kaliva, medema faꞋine Iya TohobuꞋela Yaubada yana tovenuwaꞋata matadiya ganagahe ganagayo, BanaꞋe yaku kaliva. Tu hai kaliva ginamatauta be yoꞋo matadiya ginavekekeyeku ginagayo, Iya keke Yesu yana kaliva, medema faꞋine Yaubada yana tovenuwaꞋata matadiya ganamidi ganagahe ganagayo, BanaꞋe keke yaku kaliva.

10 Gava kaliva Iya TohobuꞋela ginahawavekoyoyeku, medema yana koyona Yaubada ginayawelina, tu gava kaliva AluꞋaluwa Mahalina againe ginagaheꞋihawadamana, medema yana koyona Yaubada keke-moꞋa ginayawelini.

11 Ada omi wamuliyeku faꞋina aimo manuwa-abavehawala againe hinanauwemi be tonagona kadu tovehimeya agaidiya hinavekotumi ana toveya, keke wananuwanuwa lakahina vaita gavaimi wanabonalaufata o kaꞋi gavaimi wanagahe. 12 FaꞋina medema bai-nadi againe AluꞋaluwa Mahalina gavaimi wanagahe ma ginaꞋalavelevelemi.” b 

Wakalivana kwavakwavana ana gahetalahobuhobu.

13 Yesu gilulukahihi tu kaliva saꞋeyana yoꞋo agaidiya gigahena gigayo, “Tovehawala, kawaku unagahena be tamama laꞋovina ginafolake-hagihagiyena, bana tufona iya tufona.”

14 Tu Yesu gigayo, “Kaliva unogali! HakwaꞋadi aku vehimeya giseni-yo kaliva laꞋovina ganafolakeni?” 15 Au moyaꞋaidi agaidiya Yesu gigahe gigayo, “Taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be italuvadiga tulina tulina keke nuwami ginavaini. Kaliva yawaina velemoꞋena keke lokoloko kikaiwabuna moyaꞋaina againe gidaveꞋinuba.”

16 Kadu Yesu hida gahetalahobuhobu gilukahihiyena gigayo, “Wakalivana saꞋeyana gimiyami yana babi againe aꞋa moyaꞋaina giyaudi. 17 Au nuwahinagene ginuwanuwa gigayo, O hima yaku faha lakahina be yaku bolu gimaga-moꞋa. Gavaimi ganagani? 18 Au tauna yana nuwahinage gifatana gigayo, O bolu kabiꞋona ganayawelini tu velugana lakahina ganayogona be medema againe yaku faha yaku lokoloko moyaꞋaina ganaꞋiveꞋaveꞋahina. 19 Ada agaikuya ganagahe ganagayo, Keke fwaya! Yaku faha yaku lokoloko lakahina kadu moyaꞋai-moꞋena, malamala moyaꞋaina akufata. Yaku wagakahikahi yaku wavemwamwala ganamiyami, ganaꞋaꞋa-moꞋa ganayuyu-moꞋa. Au hidedemi gigahe. 20 Tu wakalivana yana nuwahinage Yaubada gifatana gigayo, O kwavakwava! AdamoꞋuya-moꞋa ya tova ginahavaina be mene gaitoma moyaꞋaina tauni faꞋiniya ukidewedewena-ma ginavelaꞋova.”

21 Ada Yesu yana gahetalahobuhobu hidedeiya giluyabuna gigayo, “Gaveyao babi ana kikaiwabu taudiyao faꞋidiya hiꞋiveꞋaveꞋahina, medema vaita wakalivana kwavakwavana amine. Badi kalivai-dina keke yadi walokoloko Yaubada againe.” c 

Yesu gigahe vaita Tamada yana itaveꞋavina

kanavetumaganena.

Madiu 6:25-34

22 Tu Yesu ana tomuliya gigahedi gigayo, “Hidema faꞋina gagahemi, yami miyami faꞋina keke wanavenuwanauna vaita gavadi wanaꞋuꞋani. Kadu kaleko faꞋina keke wanavenuwanauna vaita gavadi againe wanavelifi. 23 Au yawaimi gaitoma lakahina tu aꞋa gaitoma kabiꞋona, kadu wowomi gaitoma lakahina tu kaleko gaitoma kabiꞋona. 24 Bwayobwayo yadi dewa wananuwenuwena. Keke hidafahafaha, keke hidayauyaudi kadu keke kweda hidayogoyogoni-yo aꞋa hidasewasewadi tu au aiꞋadi Yaubada adiga giveleveledi. Ada Yaubada yana itaveꞋavina omiꞋiyao be manuga agaidiya. Tu omi ami itaveꞋavina manuga adi itaveꞋavina gitubuhegena. 25 Kadu hakwadi agaimiya unavenuwanauna-yo afaiweya yawaini ana etowava babiya unakivetubugini? Keke-moꞋa afaiweya. 26 KaꞋi mena gaitoma kabisona keke afaiweya gavadi-yo uvenuwanauna mali gaitoma faꞋidiya?

27 Falafalawasi walaꞋaiya hikabukabu-ma wananuwenuwedi. Keke hidafifaisewa, keke doki hidaꞋalulauga. Tu gagahemi bana tokaiwabu ana egana Solomoni ana vaigau kikaiwabu-moꞋena tu hida falafalawasi adi vaigau bana ana vaigau gitubuhegena. 28 E, Yaubada isisiꞋu givevigauna, medema tova adamoya walaꞋaiya gikabu tu bogiyadi hinatuna be ginaꞋalahina. Yaubada isisiꞋu givevigauna tu medema gaitoma kabiꞋona. Tu omiꞋiyao ma gaitoma lakahi-moꞋemi faꞋina, ginaꞋitaveꞋavi-moꞋemi ami vaigau ginavelemi. Wona velemona yami vetumagana kabiꞋona. 29 Amiga faꞋina keke wananuwanuwa vaita kaꞋi gavadi wanaꞋani o gava bwai wanayuni, kadu gaitoma moyaꞋaina againe keke nuwami ginanauna. 30 Au fafali tulina tulina kalivai-dina Yaubada keke hidahalamaneni-ma hida gaitoma faꞋina hinuwanuwa lakahina, kadu tova moyaꞋaina hilelelena. Tu omiꞋiyao ma nuwanuwami hida gaitoma yami miya hagihagina faꞋina Tamami a gihalamanena. 31 KaꞋi Yaubada yana abavehimeya ana nuwanuwa faꞋina wanamidihawahegemi, au BanaꞋe ginaꞋitaꞋitaveꞋavimi amiga ami bwai ami vaigau ginavelevelemi be wanamiyami yamumuna. d 

Yesu lobama ana lokoloko faꞋina gilukahihi.

Madiu 6:19-21

32 Yaku sifi, keke wanamatauta. Au aiꞋadi keke moyaꞋaimi tu Tamami givenuwadadanemi be yami wakaiwabu Bana buye wanavehimeya. 33 Taumiyao yami lokoloko wanakimonevedamanena be fatana koyokoyo agaidiya wanafolakena. Au ami laufata lobama ana lokoloko wanavaina, lokoloko-nadi miyamiya-vagahina. Wesede againe tokaiꞋafu keke ginakiꞋafuni kadu tumotumo keke hinaꞋonani, au fose vewabana againe ginadauda higa aimo keke ginakoyo. 34 Ada au haꞋagaine yami lokolokofou ginadauda, au medede againe nuwami ginanunauyena tova moyaꞋaina. e 

Tofaisewa yadi kauveya himiyamiyabodana.

35 Tu wanakidewadewa be yami Kaiwabu yana yewaꞋela faꞋina wanamiyabodana. Tofaisewa dibudibumuhigidiyao wanaveꞋuꞋuledi. Kauveya saꞋeyana gina nagi ana avemwamwala againe be ginayewana, ada yana tofaisewa hikidewadewa adi kaleko hiluhivigena, yadi lamufa hikabuna be yadi kauveya faꞋina himiyamiyaboda. Ginalakayemu-yo wanafali againe ginakifisifisiꞋa auheꞋamanadi wana hinayauna be ginaluku. Meda anafaiweya kadu omi wanamiyamiyaboda. 37 Tofaisewa gaveyao matadi keke gidaneganega au hivanevanenega tu yadi kauveya gilakayemu, medema yadi vemwamwala gavatubuga! Wona velemona gagahemi yadi kauveya tauna ana kaleko ginaluhivigena, adi ivi ginayavelina, adiga ginakidewedewena be hinaꞋa. 38 KaꞋi yadi kauveya yana ela bogi nafone o kaꞋi kamukamu ginakwage ada medema bai-nadi yana tofaisewa aimo hilulauboda, au yadi vemwamwala gavatubuga! 39 Atu hidedemi wanahalamanena. KaꞋi tonimanuwa tokaiꞋafu yana ela ana kauwana gidahalamanena digo, keke matana gidalowoni au gidalulauboda be tokaiꞋafu keke anafaiweya gidaluku yana manuweya. 40 Meda anafaiweya omi taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be wanalulauboda. FaꞋina gava kauwana Iya TohobuꞋela ganayewaꞋela ma keke wadahalamaneni. KaꞋi wanamiya-kawowo wanagayo, Keke adamoya ginaꞋela, au medema tovai-nadi ganavefutaꞋami.” Au hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi. f 

Tofaisewa bonabonaꞋabina o dibudibutoyogina

ana gahetalahobuhobu.

Madiu 24:45-51

41 Ada Fita gitoliluvaluva gigayo, “Kauveya, mena gahetalahobuhobu ulukahihiyena-ma gaveyao faꞋidiya? KaꞋi ime tomuliyagaga faꞋimeya o kaꞋi kaliva moyaꞋaima faꞋimeya?”

42 Ada Kaiwabu Yesu gigayo, “Gavaiyami? Gava tofaisewa ginadewadewa be bana faꞋine hinagahe hinagayo, Wada tofaisewa bonabonaꞋabina yana wanuwahuya gifififaisewa? Yana kauveya ginavegidena be ginagahena ginagayo, Iya ganana tu o aku agetoga unaꞋitaveꞋavidi, aiyeta saꞋeyana saꞋeyana adiga unaveleveledi. 43 KaꞋi gavaimi yana taubada givehimeyena medemi ginadewadewa tu yana taubada ginayewaꞋela bonana bana giꞋabiꞋabina-ma ginaꞋitana, au bana tofaisewai-nadi vemwamwala ginanuhagana. 44 Gagahe velemoꞋena agaimiya kaliva lakahina yana lokoloko matatabuna ana toꞋitaveꞋavina bana tofaisewai-nadi ginasena. 45 Tu kaꞋi bana tofaisewai-nadi nuwahingene ginagahe ginagayo, Hima yaku taubada givekwalu lakahina, kaꞋi keke ginamaduꞋela, au ginavebutu agetoga kaliva vevine ginamunukoyokoyodi kadu ginaꞋaꞋa-faꞋila gufa laulaugina ginayuyu-faꞋila yo uꞋuna ginavekwavakwava. 46 E, kaꞋi tofaisewa hidede amine ginahuluva, au yana taubada yana ela againe ginavefutaꞋana. Yana aiyeta o kaꞋi yana kauwana tofaisewa keke gidahalamaneni tu yana taubada ginayewaꞋela, ada au ginamunukoyokoyona ada ginahegenauwena be badi toꞋidibutoyoga adi matahiwadi amine bana ginanuhagana.

47 Bana tofaisewa yana taubada yana nuwanuwa gihalamanena tu keke gidakidewadewa be nuwanuwai-nadi amine gidahuluva, bana kalivai-nadi ginamunukoyokoyona. 48 Tu gava tofaisewa yana taubada yana nuwanuwa keke gidahalamaneni ada tamo koyona gifaisewana, medema ginamununa kabiꞋona. Gaveyao moyaꞋaidi agaidiya Yaubada abavehimeya lakahina ginasena, medema gilubodana be yadi faisewa yamumu-moꞋena hinaseyemaunena. Kadu gava kaliva againe Yaubada faisewa lakahina amine ginavelena, medema yana faisewa guwana lakahina amine ginaveleyewena.” Au hidedemi Yesu gigahe. g 

Yesu gihobuꞋela be venibaina babiya ginasena.

Madiu 10:34-36

49 Kadu Yesu gigayo, “GahobuꞋela be higa aiꞋalaꞋalata babiya ganaꞋaliyeni-yo tomiyababi matahiwadi hinanuhagana. Nuwanuwaku lakahina mena aku vehimeya ganamaduluyabuna. 50 Bafitaiso saꞋeyana gananuhagana higa tagiya aulolo againe hinaꞋutuviku. Yaku aseꞋuꞋaulolo gavatubuga gananunauwena bafitaiso-nadi ginahavaina ana maka. 51 KaꞋi mene wanuwanuwa vaita gadahobuꞋela-yo niwalova babiya gadaseni? Keke niwalova ganaseni faꞋina gadaꞋela, keke. Au Iya gahobuꞋela be venibaina ginalakayemu faꞋina. 52 Adamoya be ginanunauwena tova mulina kaꞋi manuwa saꞋeyana hinagene kaliva faifi hinamiyami, kaliva adiꞋiselu adiꞋitoto buye hinavekwageya, kadu kaliva adiꞋitoto adiꞋiselu hinavenibainedi. 53 Yadi venibaina hidede amine. Kaliva natuna kaliva againe ginavenibaina, meda natuna tamana againe ginavenibaina. Kadu kwamayoku natudi kwamayoku againe hinavenibaina, meda natudi hinana agaidiya ginavenibaina. Kadu kwamayoku be lawadi buye hinaveꞋavenivenibaina. E, aku vetumagana faꞋina hidedemi hinavenibaina.” Au hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi. h 

Aituha tulina tulina ana iyaꞋiyaya ana halamana faꞋina

Yesu gilukahihi.

Madiu 16:2-3, 5:25-26

54 Kadu yoꞋoyoꞋo agaidiya Yesu gigahe gigayo, “Buhibuhi oya gikevana ma waꞋitana againe wagayo, Hima wehi ginalugaga. Ada au gilugaga. 55 Ada bolimana gimadu ma waꞋayaunena againe wagayo, Hima kauwana lakahina ginakabuna. Ada au gikabuna. 56 Omi meyami lagalaganina! Wehi be kauwana adi iyaꞋiyaya wahalamanena. Tu gavadi-yo vita lakahina hida tovai-nadi ginalakayemu-ma ana iyaꞋiyaya keke wadaꞋitahalamanedi?

57 KaduꞋe gavadi-yo dewa tunutunugina keke taumiyao wadanuwenuweni-yo medede amine wadahuluva? 58 KaꞋi kaliva saꞋeyana ginasimane be tovedewayauga againe buye wanana, au edeya wananauna tu unagaluvaluva be wanaveyao. KaꞋi keke wanamaduveyao, tovedewayauga againe ginasimadumaduge ada tovedewayauga filisimani nimadiya ginaseni be deliya hinanauwe. 59 Gagahe againiya, keke hinamaduyau. Tu nagona a laufata unase-Ꞌowona muliya hinayau.” Au hidedemi Yesu gigahe.

Copyright information for `VIV