am3Lu 13:10-16
bm7-9,11Md 23:2-3,6m11Lu 18:9-14m12-14Lu 6:32-35
cm15Ha 19:9m201Ko 7:33
dm25-26Lu 18:28-30m27Lu 9:23m33Md 5:27-28

Luke 14

Yesu kaliva wowona gitubukoyo-ma gisiveyawana.

1Tu sabati saꞋeyana Yesu gina tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi adi yoꞋo kalivana kikaiwabuna againe be ginaꞋa, ada kaliva hiꞋitakwanekwanena. 2Ada medema manuwai-nadi againe kaliva saꞋeyana gimiyami, wowona gitubukoyo. 3Au Yesu badi Falisi kadu Mosese yana vehimeya ana tonuwahuya gitoliluveluvedi gigayo, “KaꞋi yada buki-vehimeya gihawahegeda be sabati againe kaliva kanasiveyawana o kaꞋi keke?” 4Tu hiveꞋamata. Au Yesu kaliva giꞋabina be gisiveyawana ada gigahena gigayo, “Au unana.”

5Kadu gitoliluveluvedi gigayo, “KaꞋi kaliva saꞋeyana agaimiya sabati againe natu o kaꞋi ya yomuyomu folufolu againe ginabeꞋu, sabati nonogana auheꞋamanadi unasilakahina o kaꞋi keke? MakewaꞋe unasilakahina.” 6Au hidedemi gigahe tu keke tamo bonalaufata adifaiweya. a 

Nuwahobu kadu nuwadoga faꞋina Yesu givehawala.

7Kaliva Yesu buye Falisi againe hiꞋela be hinaꞋa tu wakawaka tufoidi abavetoga kikaiwabuna againe himaduhiyoto-ma giꞋitadi-yo gigahetalahobuhobuyedi. 8Gigayo, “KaꞋi tamo hakwadi kwamayoku kedukeduna ginatagovena againe ginayowani digo, keke didigaꞋuꞋuya unahiyoto. KaꞋi mededei unahiyoto tu kaꞋi kaliva velugana gikaiwabuhege-ma muliya ginalakayemu, ada toniꞋinuba amiꞋiselu giyowanimi-ma againiya ginaꞋela ginagayo, Hei uhobu, didigaꞋuꞋu kaliva lakahina ana ivi. KaꞋi gidawavi, o udawowomumu udana didiga kumine udahiyoto. 10Atu tamo hakwadi ginayowani againe, didiga kumine unahiyoto be higa aimo toniꞋinuba againiya ginaꞋela ginagayo, Kusebo, uꞋela didigaꞋuꞋu againe unahiyoto. Ada au hidede amine wakawaka velugadiyao moyaꞋaidi matadiya kaiwabu unanuhagana. 11FaꞋina hai kaliva tauna ana egana ginakilakahina, Yaubada mena kaliva ginakivewowomumuna. Hai kaliva tauna ginanuwahobu, medema ana egana Yaubada ginakilakahina.” Au hidedemi Yesu gigahedi.

12Tu kaliva Yesu au faꞋina giyowanina-ma againe gigahe gigayo, “Avemwamwala unasena ana toveya, keke a kusebomomo o tobohiyamomo, keke ya yoꞋo kalivai-dina o kaꞋi wakalivadiyao unayowanidi. KaꞋi badi unayowanidi digo, aimo ya nuwakabubu hinafatana ada au a laufata unavaina. 13Atu avemwamwala unasena ana toveya, koyokoyo felafela tonubeꞋubeꞋu tomatakoyo unayowanidi. 14Badi keke adifaiweya ya nuwakabubu hinafatani faꞋina, vemwamwala gavatubuga ma unanuhagana. Aimo tova mulina Yaubada badi yegayegadiyao alikeya ginasivemidididi ana toveya, a laufata ginavele.” Au hidedemi Yesu gigahe. b 

Avemwamwala lakahina ana gahetalahobuhobu.

Madiu 22:1-10

15Tu kaliva saꞋeyana Yesu buye hiꞋauꞋa-ma yana gahe ginogalini-yo gigahena gigayo, “Badi aimo Yaubada yana abageya hinaluku be yana tolameya hinavetoga yana avemwamwala hinaꞋana-ma yadi vemwamwala gavatubuga!”

16Yesu gahetalahobuhobu amine gigahena gigayo, “Kaliva saꞋeyana avemwamwala lakahina gisena ada kaliva moyaꞋaidi giyowanidi. 17Avemwamwala ana tova gilakayemu againe, yana tomaduyowayowana giꞋiveninisena be kaliva avemwamwala againe giyowanidi-ma ginagahenauwedi ginagayo, Kidewadewa ahe gihavaina, au wanaꞋela.

18Atu moyaꞋaidi hivebutu gavadi gavadi yadi nuwanuwa gisebodana faꞋina hiyakayakahina, yadi gahe leleleya. Kaliva nagona gigahe gigayo, Adamoya babi saꞋeyana gakimonena ada gilubodaku be ganana ganaꞋitana faꞋina siule lakahina keke akufaiweya ganaꞋela.

19Kadu kaliva anavelu gigayo, Adamoya okesi luhei luhei adi yoꞋo matatabuna teni gakimonedi be gananauna ganagaluveluvedi abakeyova hinatai-hagihagiyena o kaꞋi keke. FaꞋina siule lakahina, keke akufaiweya ganaꞋela.

20Kadu saꞋeyana ma gigayo, Adamoya kwamayoku ganagina faꞋina keke akufaiweya ganaꞋela.

21Ada tomaduyowayowana yana kauveya againe giyewana kaliva bonadi gilukahihiyena. Au toniꞋinuba yana wanuwakoyo ana agetoga gigahena gigayo, Unamaduna melala kadu eda agaidiya be koyokoyo felafela tonubeꞋubeꞋu tomatakoyo unavegaꞋauledi be hinaluku yaku manuweya.

22Ada tomaduyowayowana gina be giyewana yana kauveya gigahena gigayo, O uvehimeya amine kaliva ahe gavegaꞋauledi tu yoꞋo aimo kabiꞋona.

23Au kauveya ana agetoga gigahena gigayo, Kadu unana eda lakahina againe ada eda kabiꞋona walaꞋaiya kaliva unasiveꞋauyedi be hinaꞋela yaku manuwa hinavemagana. 24Wona velemona gagahe badi kalivai-dina gamidiyowanidi-ma agaidiya keke tamo hakwadi yaku avemwamwala aꞋana kasimina ginavaini.” Au hidedemi Yesu yana gahetalahobuhobu. c 

Yesu ana vetomuliya keke ihayana.

Madiu 10:37-38

25Tu yoꞋoyoꞋo Yesu buye hinauna ada badi agaidiya gihagavilana gigahedi gigayo, “Gava kaliva Iya agaikuya unaꞋela be unavetomuliya, giluboda be tama hina vavine natumomo tobohiyamomo noumomo unavenikohiyedi kadu tauni ya nuwanuwa unavenikohiyeni-yo nuwa agaikuya unase-Ꞌowona. KaꞋi keke hidede amine unavenikohiyedi, kadu keke afaiweya agaikuya unavetomuliya. 27Kadu hai kaliva keke nuwanuwana tavagikuya ginanunaudadana kadu Iya faꞋikuya alika againe ginahawahegeni, medema keke anafaiweya Iya agaikuya ginavetomuliya.

28KaꞋi nuwanuwami vetomuliya digo, nagona wananuwanuwa-hagihagi kaꞋi amifaiweya o kaꞋi keke. WaꞋita, kaꞋi kaliva saꞋeyana agaimiya nuwanuwana manuwa tunugi-vadavadaꞋaina ginakivemididina, gavaimi ginaga? Nagona yana mani ginahawana be ginahalamanena kaꞋi mani manuwa anafata o kaꞋi keke. 29KaꞋi yana mani faꞋina keke ginanuwanuwa-hagihagi, tu yana manuwa ginayalalakahina, au yana mani ginahavaina faꞋina faꞋisewa ginaꞋilovena. Ada au gaveyao moyaꞋaidi hinaꞋita-yo hinahawavelaigena hinagayo, WaꞋita, wama kaliva givebutu manuwa gidayogona tu gimaduhegena.

31KaduꞋe, kaꞋi tokaiwabu saꞋeyana mali tokaiwabu yana yoꞋo 20,000 buye gaviya faꞋina hiꞋelaꞋela ma valeyadi ginanogalina, gavaimi ginaga? Nagona ginanuwanuwa kaꞋi yana yoꞋo 10,000 anafaiweya yoꞋo 20,000 hinalugaviyadi o kaꞋi keke. 32KaꞋi keke adifaiweya digo, tomaduyowayowana ginaꞋiveninisedi hinana mali tokaiwabu hinamidilauveni tu hinakova hinagayo, Ama tokaiwabu nuwanuwana veyao. 33Meda anafaiweya kaꞋi keke wanahawahega be yami gaitoma moyaꞋaidi Iya faꞋikuya wanavekwaulaugedi, kadu keke amifaiweya Iya agaikuya wanavetomuliya. d 

Yesu givehawala ana muliya ana venuwakibokibo faꞋina.

Madiu 5:13 Maki 9:50

34Lehaga gaitoma hagihagina. Tu kaꞋi lehaga yana digadigaga gidahavaina digo, keke adafaiweya kadakivedigagi-havagileni, au keke-moꞋa. 35KaꞋi lehaga ana digadigaga keke, aꞋa o kevakeva ana iveyamumu faꞋina yana faisewa keke. Au kadahegena. Omi watagami bonaku wadavenogalena.” Au hidedemi Yesu givehawala.

Copyright information for `VIV