am3Md 18:15m5Mk 9:24m6Md 17:20
bm12-131Veh 13:45-46m141Veh 14:1-4, Lu 5:14m16-18Yo 4:9
cm20Yo 3:3, 18:36
dm22-23Lu 21:7-8m31Mk 13:15-16m39Aba 7:6-23

Luke 17

ToꞋaladibidibi be tokoyona adi kivetuvetunu faꞋina.

Madiu 18:6-7,21-22 Maki 9:42

KaduꞋe Yesu ana tomuliya agaidiya gigahe gigayo, “MakewaꞋe koyona ana abavebeꞋu moyaꞋaina ginalakayemu tu hoiyoi bana kaliva koyona againe ginaꞋaladibidibiyedi-ma vita lakahina ginanuhagana! KaꞋi kuga vita-moꞋena bana odone hidaluhifona be lehageya hidahegehobuyeni-yo gidaꞋalika, au gidalubodana be gidamaduꞋalika-yo keke anafaiweya tamo kaliva kowakowana koyona againe ginavebeꞋuni-yo matahiwadi lakahina Yaubada nimane ginanuhagani. Medema faꞋina taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi. Ada kaꞋi tobohiyami ginahuluva koyona, au wanadakeyena be kaꞋi nuwana ginaꞋavilana, au kadu yana koyona wanavenuwauluyena. Ada kaꞋi aiyeta saꞋeyana againe yana koyona seveni agaimiya ada kadu tova seveni agaimiya, ginaꞋelayewayewa ginagahegahe higa vaita yana koyona wadavenuwauluyena, au gilubodami be yana koyona wadavenuwauluyena.”

Au hidedemi Kaiwabu Yesu koyona ana venuwauluya moyaꞋaina faꞋina gigahe-yo afositolo higahena higayo, “Kauveya, udavelugama be yama vetumagana udakivetubugina.”

Ada Kaiwabu gigayo, “KaꞋi yami vetumagana ana tubuga vaita masitada nafona kabikabiꞋona tu gikabukabu lakahina amine, au amifaiweya hida aihala againe wanagahe wanagayo, Tauni unahabu be unana lehageya unamidi, au bonami gidavenogalena. a 

Agetoga yadi faisewa faꞋina.

KaꞋi kaliva saꞋeyana agaimiya ana agetoga gidavehimeyena be yana faheya gidafifaisewa o kaꞋi yana sifi gidaꞋitaꞋitaveꞋavidi ma gidayewana melaleya againe, bana againe gavaimi gidagahe? KaꞋi gidagayo, AuheꞋama uꞋela uhiyoto be uꞋa? Keke-moꞋa hidede amine gidagahe. Au gidagayo, Akuga ukidewadewa be unavaigau-yo unahaulili, aku bwai unahiwana be ganaꞋa ganayu. Tu muliya-yo o unana unaꞋa. Au hidedemi gidagahe. Kadu agetoga yana kauveya givehimeyena amine gihuluva faꞋina, kaꞋi yana kauveya bana againe ginavesiule? Keke-moꞋa. 10 Meda anafaiweya omiꞋiyao. KaꞋi ami vehimeya matatabuna ganavelemi-ma wanafaisewa-Ꞌowodi amine gilubodami be wanagayo, Ime agetoga hawaveyamumu keke ama lauboda, faꞋina ama vehimeyagaga amine afaisewa.” Au hidedemi Yesu gigahe.

Yesu tovedawodawowo teni gisiveyawadi.

11 Yesu Yelusalema againe ginauna tu Sameliya Galili ana fafali hinafadiya amine ginauna. 12 Ada melala saꞋeyana againe giyemuyemu tu tovedawodawowo teni himadubodebodena. Yuwa himidilauva tu hikovaꞋawafatafata higayo, “Yesu Kauveya, udahinekalikaliyema.”

14 Yesu giꞋitadi-yo gigahedi gigayo, “Wanana abaveyao ana tofaisewa agaidiya wowomi wanavehawaledi be wabwaina ma hinaꞋitana.” Ada edeya hinauna tu hiyamumu.

15 Tu kaliva saꞋeyana agaidiya yana yamumu giꞋita-yo au Yesu againe giyewana, agona lakahina Yaubada gihawadavadavana. 16 Au Yesu agene giꞋiboꞋula-moꞋa be givesiuleyena. Hida kaliva au kwanamiSameliya badi miYuda hivenibainedi amanadi. 17 Bana Yesu gigahe gigayo, “Tovedawodawowo teni matatabudi gasiveyawadi. Tu hai kaliva naeni himimiyami? Gavadi-yo bana hida keke kwanamiIsileli anakaibe giyewa-yo Yaubada gihawadavadavani?” 19 Ada kaliva againe gigahe gigayo, “Au umidi be unana. Uvetumaganeku faꞋina ubwaina.” b 

Yaubada yana abavehimeya yana yemu faꞋina.

20 Tu tova saꞋeyana tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi Yesu againe hitoliluvaluva higayo, “Gava tova Yaubada yana abavehimeya kaliva agaideya ginalakayemu?” Bana gigayo, “Keke tamo iyaꞋiyaya adafaiweya kanaꞋitana-ma againe Yaubada yana abavehimeya ginalakayemu. 21 Kadu keke kaliva hinagahe hinagayo, Hidede againe Yaubada yana abavehimeya giyemu, o kaꞋi hinagayo, Wadedei giyemu. FaꞋina Yaubada kaliva aseꞋasediya ahe givebutu givehivehimeya.” c 

Yesu yana yewaꞋela faꞋina gilukahihi.

Madiu 24:23-27,36-41

22 Yesu hidedemi Falisi agaidiya gigahe-yo ana tomuliya gigahedi gigayo, “Aimo tova giꞋelaꞋela be againe wanagahe wanagayo, Ho nuwanuwama Bana TohobuꞋela yana ivemogatala ana aiyeta saꞋeyana anaꞋitana! Hidedemi wanagahe tu keke wanaꞋitani. 23 Ada muliya valeya wananogalina vaita ahe gadaꞋivemogataliku ada kaliva hinagayo, Bana yuwa giꞋela, o kaꞋi hinagayo, WaꞋita hidei giꞋela. Yadi gahe keke wanamuliyeni. 24 FaꞋina nama gisinamana be auheꞋama lobama fafalina kadu fafalina gituvemahali-Ꞌowona amine, meda kaliva moyaꞋaidi hinamaduꞋitaku Iya TohobuꞋela yaku yewaꞋela ana tova. 25 Tu aku vehimeya gavaina higa kaliva tova adamoya himimiyami-ma hinakiloweku be aulolo moyaꞋaina badi nimadiya gananuhagana.

26 Boi tuwai-moꞋena Nowa yana toveya kaliva vevine himiyamiyabaubau, aꞋa hiꞋauꞋa bwai hiyuyu hinaginagi hivenavenagi, au yadi havivila tulina tulina hinunauwena tu Nowa waka againe giyage aiyetai-nadi. Giyage tu mala gituwa be moyaꞋaidi gituwaꞋafufudi. Meda anafaiweya Iya TohobuꞋela yaku yewaꞋela ana toveya kaliva vevine hinadewadewa.

28 Meda boi tuwai-moꞋena Lota yana toveya kaliva himiyamiyabaubau, hiꞋauꞋa hiyuyu hilulukimokimone hifahafaha himanumanuwaiyogona, tu auheꞋama Lota gimidi Sodoma gihege-yo aiꞋalaꞋalata kadu gaitoma yagoyagona alamatafifailina lobameya giꞋililihiwana be moyaꞋaidi giveꞋalayauyaule-Ꞌowodi. 30 Meda anafaiweya kaliva agaidiya ginalakayemu Iya TohobuꞋela ganaꞋivemogataliku ana toveya.

31 Tu medema aiyetai-nadi hai kaliva yana tolameya ginamiyami, medema keke yana manuweya ginaluku be higa yana lokoloko ginavaini. Meda anafaiweya hai kaliva yana faheya ginamiyami, medema keke anafaiweya melaleya ginayewani. 32 Lota vavinena agaidiya nuwami ginanunauyena. Badi hiꞋotaꞋota tu hihagaviladi faꞋina hiꞋalika. 33 Gava kaliva keke Iya agaikuya ginahawahegeni tu taunaga yana miyami babiya ginanuwenuwena, medema yawaina ginanuhegena. Atu gava kaliva yawaina alikeya gihawahegena, medema yawai-vagahina ginanuhagana. 34 Gagahemi bogi-nadi againe kaliva luhei ivi saꞋeyana againe hinadauda tu saꞋeyana gananauwena saꞋeyana ginamiya. 35 Vevine luhei gufeya hinaꞋiꞋivilavila tu saꞋeyadi gananauwedi saꞋeyadi hinamiya. [ 36 Kaliva luhei faheya hinamiyami tu saꞋeyana gananauwena saꞋeyana ginamiya.] ”

37 Hidedemi Yesu gigahe-yo ana tomuliya hitoliyena higayo, “Kauveya, hida gaitomai-dina haꞋagaine hinalakayemu?” Bana gigayo, “Hai ubula siyona gilakalaka, medede againe manusiyo hinavagaꞋauta.” Hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi. d 

Copyright information for `VIV