am1Kl 4:2m4-5Lu 11:5-9m7-8Ha 6:9-11
bm9,14Lu 16:15m11-12Md 23:23,28
cm20Yem 20:12-16m22Lu 12:33
dm37Md 2:23m38Md 1:1

Luke 18

AtuvefaꞋila veꞋoꞋola againe faꞋina Yesu gigahetalahobuhobu.

Tu Yesu ana tomuliya agaidiya gigahetalahobuhobu be ginavehawaledi higa tova moyaꞋaina hinaveꞋoveꞋoꞋola, be yadi atuvefaꞋila againe keke-moꞋa hinaꞋilova. Gigayo, “Melala saꞋeyana againe tovedewayauga saꞋeyana gimiyami, ada Yaubada keke gidamatauseni kadu kaliva keke gidanuwenuwedi. Kadu mena melalai-nadi againe sikwa saꞋeyadi himiyami, ada tova moyaꞋaina tovedewayauga againe hiꞋelaꞋelayewayewa higahegahe higayo, Kaliva saꞋeyana agaimeya gidewa koyona ada kotu againe o udavehimeya be agaimeya gidalaufata.

Tova moyaꞋaina yadi veꞋoꞋola gidibudibutoyogena ginunauwena tu muliya tauna nuwahinagene gigahe gigayo, Yaubada keke gadamatauseni kadu kaliva keke gadanuwenuwedi tu hida sikwa tova moyaꞋaina dibuku hivevetoyogina faꞋina ganavelugadi. KaꞋi keke ganavehimeya be nibaidi agaidiya ginalaufata, au yadi elayewayewa againe wowoku ginalogilogi.” Au hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu.

Kadu Kaiwabu gigayo, “Tovedewayauga koyona yana gahe wananuwenuwena. Bana tovedewayauga koyona nonogana kwamayoku givelugadi. Bana Yaubada kaliva hagihagi-moꞋena ma kaꞋi yana kaliva luluwafadiyao bogi uyadayada Bana againe hitagitagi-faꞋila ma kaꞋi ginavelugadi o kaꞋi keke? KaꞋi yana veluga againe ginavekwalu? Keke-moꞋa, au gagahemi adi veluga faꞋina ginavehimeya, e ginamaduvehimeya. Atu Iya TohobuꞋela babiya ganayewaꞋela ana toveya, kaꞋi kaliva yadi wavetumagana hiveꞋoveꞋoꞋola-ma gananuhagadi o kaꞋi keke?” Au hidemi Yesu gigahe. a 

Falisi be takesi ana toyaudi yadi veꞋoꞋola

ana gahetalahobuhobu.

Tu kaliva tufoidi taudiyao hivetumaganedi vaita badi yegayegadiyao tu mali kaliva moyaꞋaidiyao hiꞋitatagodi. Hidedemi hinuwanuwa faꞋina Yesu badi agaidiya gigahetalahobuhobu. 10 Gigayo, “Kaliva adiꞋiselu manuwa-tafalolo againe hiluku be hinaveꞋoꞋola. SaꞋeyana tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi yadi yoꞋo kalivana tu saꞋeyana takesi ana toyaudi. 11 Falisi gimidi tauna faꞋine giveꞋoꞋola gigayo, Yaubada yo, againiya gavesiule faꞋina yaku dewa keke mali kaliva moyaꞋaidi yadi dewa amine. Badi toꞋalasebaseba, vehimeya ana todibutoyoga, toꞋudo. Kadu gavesiule faꞋina iya keke wada takesi ana toyaudi kikiꞋafuna amine. 12 Wiki saꞋeyana saꞋeyana hinagene aiyeta luhei galabelabewaviyo be higa ganaveꞋoꞋola faꞋina. Gava lokoloko o kaꞋi mani gavaivaina-ma gadakadi adi yoꞋo teni tu saꞋeyana O Yaubada gavelevele. Au hidedemi Falisi gigahe.

13 Tu takesi ana toyaudi yuwa maꞋi lauveya gimidi, yana wawowomumu faꞋina keke lobameya gidaꞋitavedadaga au odona giꞋaweweni tu gigahe gigayo, Ho Yaubada, iya tokoyona tu udahinekalikaliyeku. Hidedemi gigahe.

14 Gagahemi hida kalivai-nadi Yaubada matane gisena yegayegana tu gina yana manuweya, tu bana Falisi ma keke. FaꞋina hai kaliva tauna ana egana ginakilakahina, Yaubada mena kaliva ginakivewowomumuna. Atu hai kaliva tauna ginanuwahobu, medema ana egana Yaubada ginakilakahina.” Au hidedemi Yesu gigahedi. b 

Yesu weꞋoweꞋo giꞋitanuwakabubuyedi.

Madiu 19:13-15 Maki 10:13-16

15 Himiyami tu fwefweya nonogana Yesu againe hiꞋaliꞋaliyedi be ginakibwaꞋedi higa ginagahenuwakabubuyedi, atu ana tomuliya hiꞋitadi-yo toꞋaliya hidakeyedi. 16 Tu Yesu weꞋoweꞋo gikovadi be Bana againe hinaꞋela ada ana tomuliya gigahedi gigayo, “WeꞋoweꞋo keke wanahawatadi au Iya agaikuya hinaꞋela faꞋina gaveyao vaita weꞋoweꞋo keke yadi wakikaiwabu amine, medema Yaubada yana itaveꞋavina againe hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya. 17 Gagahe velemoꞋena gava kaliva Yaubada matane keke ginanuwahobu be kwamana kabiꞋona amine ginanuwanuwa, medema keke Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya ginaluku be yana itaveꞋavina againe ginamiyami, keke-moꞋa.”

Kwanatubulakahina yana walokoloko Yesu gikilowena.

Madiu 19:16-26 Maki 10:17-27 Madiu 19:27-30 Maki 10:28-31

18 Ada tonagona saꞋeyana Yesu gitoliluveluvena gigayo, “Tovehawala yamumu, gavaimi ganadewa-yo yawai-vagahiku gananuhagani?”

19 Ada Yesu gigahena gigayo, “Gavana faꞋina Iya uhawaveyamumuyeku? Keke tamo hakwadi yamumuna, au Yaubada anakaibeꞋu-moꞋa yamumuna. 20 Yaubada yana vehimeya ahe uhalamanena higa keke unakelele keke unaluveꞋalika keke unakaiꞋafu, tobohiya yana dewa faꞋina keke unagahe-kawowo. Kadu saꞋeyana tama be hina unaveꞋamohimohinedi.”

21 Bana kaliva gigayo, “Mena vehimeyai-dina aimo kabiꞋokuya gavebutu gaꞋitaꞋitaveꞋavina be ganunauwena tova adamoya.”

22 Ada Yesu yana gahe ginogalini-yo gigahena gigayo, “Dewa saꞋeyanaga againe aimo ukaliꞋuho. Unana ya lokoloko matatabuna udakimonevedamanena be fatana koyokoyo agaidiya udafolakena, ada au aimo laufata hagihagina lobameya unanuhagana. Unafolakeni-yo unaꞋela be Iya agaikuya unavetomuliya.”

23 Bana kaliva Yesu yana gahe ginogalini-yo nuwana givita-moꞋa, faꞋina bana yana walokoloko. 24 Yesu yana nuwavita giꞋita-yo gigahe gigayo, “Badi wakalivadiyao yadi luku Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya au vita-moꞋena. 25 KaꞋi yomuyomu lakahina ana egana kameli gaima matane ginaluku, medema vitana. Atu kaꞋi wakalivana Yaubada yana yoꞋo agaidiya ginaluku be yana itaveꞋavina againe ginamiyami, medema vita-moꞋena.”

26 Badi gahe-nadi hinogalini-yo higahena higayo, “Ha! Keke tamo hakwadi anafaiweya kibababala ginanuhagani.”

27 Tu Yesu gigayo, “Kaliva adi kibababala keke taudiyao adifaiweya, atu medema Yaubada ana tagalowalowa.”

28 Au Fita gigayo, “UꞋita, ime yama melala ahegedi be O againiya avetomuliya.”

29 Yesu gigahedi gigayo, “Gagahe velemoꞋena gava kaliva yana melala gihegena o vavinena o tobohiyaneyao o tamaneyao o hinaneyao o natuneyao ginuyabuyabudi be higa Yaubada yana yoꞋogaga ana luku faꞋina kaliva ginavenuwaꞋatadi, medema tova adamoya ana laufata lakahina, lakahi-moꞋena gavadi gavadi yamumuna ginavaina, ada kadu tova mulina yawai-vagahina ginanuhagana.” c 

Tova anaveto Yesu yana alika faꞋina gilukahihi.

Madiu 20:17-19 Maki 10:32-34

31 Tu Yesu vetomuliya ana laufata faꞋina hidedemi gigahe-yo yana yoꞋo tuwelo gisiꞋaliyedi be gigahedi gigayo, “WaꞋita, Yelusalema againe kananauna ada gavadi gavadi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Iya TohobuꞋela faꞋikuya hiꞋetoladina, medema matatabuna ginalakayemu. 32 Au yoꞋo tulidiyao kalivai-dina agaidiya hinahegenauweku be hinahawavelaigeku ada hinaꞋihawadamaneku hinakiwaliku hinamunukoyokoyoku tu hinaluveꞋalikaku. Atu tova anaveto againe ganamididi-havagi.”

34 Au hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi tu tomuliya yana gahe matatabuna hifaniyena. E, bonai-nadi ana nuwanuwa sevasevauyana badi agaidiya, ada gavaimi Yesu gigaheyena-ma keke hidahalamaneni.

Yesu tomatakoyo Yeliko againe gikiveyamumuna.

Madiu 20:29-34 Maki 10:46-52

35 Tu Yesu Yeliko liline giyemuyemu tu tomatakoyo edeya gihiyoto leme faꞋina giveꞋoveꞋoꞋola. 36 Au yoꞋo hinauna-ma butudi ginogalini-yo gitoliluvaluva gigayo, “Omi gaveyao?” 37 Kaliva higahena higayo, “Yesu kwanaNasaledi ginanauna.”

38 Bana gikova gigayo, “Yesu, O Devida bwanenena gavaimi udaꞋitanuwakabubuyeku.”

39 Kaliva wai hinagona-ma hidakeyena be higa ginaveꞋamata, tu bana kadu agona gilakata-moꞋa gikovadona gigayo, “O Devida bwanenena gavaimi udaꞋitanuwakabubuyeku.”

40 Au Yesu ginumidi givehimeya be tomatakoyo Bana againe hinavegaꞋaulena. Ada ahe Yesu liline giꞋela-yo gitoliyena gigayo, “Gavadi nuwanuwa o faꞋiniya ganagani?” Bana gigayo, “Kauveya, nuwanuwaku gadaꞋitalele.”

42 Au Yesu gigahena gigayo, “Mata ginaꞋitalele. Uvetumaganeku faꞋina ubwaina.” 43 AuheꞋama matana giꞋitaꞋitalele ada Yesu gimulimuliyena tu Yaubada ana egana gikikilakahina. Ada kaliva moyaꞋaidi hiꞋita-yo kadu badi Yaubada hihawadavadavana. d 

Copyright information for `VIV