am8Yem 22:1m9Af 16:31m101Ti 1:15
bm17-24Lu 16:10-11
cm38Sam 118:26m39Md 21:14-16
dm41-42Lu 13:34-35
em48Md 21:46

Luke 19

Sakiusa kahihina.

1Tu Yesu Yeliko melala againe giluku be ginanauna. 2Medede againe kaliva saꞋeyana gimiyami ana egana Sakiusa, ada bana takesi ana toyaudi kikaiwabuna yana walokoloko. 3Ada nuwanuwana gavaimi Yesu ana itaꞋita ma ginaꞋitana, tu bana kaliva kaliꞋuhona ada kaliva hiyoꞋoyoꞋo faꞋina keke anafaiweya gidaꞋitani. 4Au wai gimadunagona aihala ana egana sikomoli againe gilaka be ginaꞋitana, faꞋina edai-nadi againe Yesu giꞋelaꞋela.

5Yesu ai-nadi inubane giyemu-yo givedadaga gigahena gigayo, “Sakiusa, umaduhobu faꞋina adamoya gilubodaku be ya manuweya buye kanamiyami.” 6AuheꞋama gimaduhobu yana wavemwamwala givegaꞋaulena be hina yana manuweya. 7Ada kaliva moyaꞋaidi hiꞋitana againe hivebutu hiꞋalawoluwolu higayo, “Bana kaliva koyona nonogana againe giluku giwakawaka.”

8Tu Sakiusa gitowamidi Kaiwabu againe gigahe gigayo, “Kauveya uꞋita, adamoya yaku lokoloko ganalugolohina, tufona koyokoyo faꞋidiya tufona iya faꞋikuya. Kadu kaliva gaveyao yadi mani gavai-kawowona, medema ganaveleyewedi. KaꞋi saꞋeyana amine gavaina, au fowa amine ganaveleyewedi.”

9Yesu gigahena gigayo, “Adamoya hida yoꞋo yadi koyona ana aiyawela hinuhagana, faꞋina hida kaliva takesi ana toyaudi nonogana bana Abelahamo yana yoꞋo kalivana. 10WaꞋita, Iya TohobuꞋela gahobuꞋela be badi Yaubada yana eda hifaniyena-ma ganaleledi kadu ganakibababaledi.” a 

Tofaisewa yadi lukimokimone ana gahetalahobuhobu.

Madiu 25:14-30

11Yesu yana yoꞋo buye kabisona Yelusalema againe hinayemu ada yoꞋoyoꞋo hinuwanuwa vaita Yaubada yana abavehimeya kaliva agaidiya auheꞋama ginaꞋivemogatalina. Medema faꞋina Yesu yana gahe aimo hinuwenuwena tu givebutu gahetalahobuhobu gilukahihiyena. 12Gigayo, “Kaliva kikaiwabuna saꞋeyana fafali lauveya ginana be tokaiwabu adi maka ginavaina be ginayewana. 13Ginana faꞋina yana tofaisewa teni gikovadi be saꞋeyana saꞋeyana K100 giveledi ada gigahedi gigayo, Hida mani lukimokimone againe wanakivetubugina be wananunauwena yaku yewaꞋela ana toveya.

14Gina tu yana melala kalivadi hivenikohiyena ada tovenuwaꞋata hiꞋiveninisedi be hivemulitawaina higa tokaiwabu lakahina hinagahena hinagayo, Keke nuwanuwama hida kaliva agaimeya ginavetokaiwabu.

15Hidedemi higahe tu au aiꞋadi tokaiwabu adi maka givaina be giyewana yana melaleya. Giyemu-yo yana tofaisewa mani giveledi-ma giyowanidi be higa gavaiyehi yadi lukimokimoneya ana tufo buye hivaini-ma ginahalamanena.

16Au tofaisewa nagona giꞋela gigayo, Kauveya, ya mani K100 gaveꞋatutamoꞋaina be K1,000 gilakayemu.

17Yana tovehimeya gigahena gigayo, O tofaisewa hagihagi. Gaitoma kabikabiꞋona ya waꞋidibumuhiga uꞋitaveꞋavina faꞋina, abavehimeya melala teni agaidiya unavaina.

18Tofaisewa anavelu giꞋela gigayo, Kauveya, ya mani K100 gaveꞋatutamoꞋaina be K500 gilakayemu.

19Yana tovehimeya gigahena gigayo, Kadu oꞋeni abavehimeya melala faifi agaidiya unavaina.

20Muliya kadu tofaisewa saꞋeyana giꞋela gigayo, Kauveya, hidei ya mani, kalekoya gakevana be gidauda. O kaliva nuwa koyona faꞋina gamatause. Mali kaliva gififaisewa tu o fata uvaivaina, kadu mali kaliva gifahafaha tu o aꞋa uyauyaudi-kawowo.

22Yana tovehimeya gigahena gigayo, O tofaisewa koyo. Tauni ya gahe amine ganavedewayaugi. O ugahe va ita udahalamaneku iya kaliva nuwaku koyona. Mali kaliva gififaisewa tu iya fata gavaivaina, kadu mali kaliva gifahafaha tu iya aꞋa gayauyaudi-kawowo. Hidedemi o ugahe tu gavadi-yo yaku mani banika againe keke udaseni? KaꞋi udasena digo, yaku mani ana veꞋatutamoꞋai gadavaina yaku yewaꞋela ana toveya.

24Au ana agetoga liline himidimidi-ma agaidiya gigahe gigayo, Yana mani K100 wanalemana be bana K1,000 giꞋabina-ma wanavelena.

25Badi higayo, Kauveya, yana mani ahe lakahina K1,000.

26Tu bana gigayo, Gagahemi hai kaliva yana halamana o kaꞋi yana faisewa Yaubada givelena-ma giꞋitaꞋitaveꞋavina, medema yana halamana o yana abavehimeya ginakivetubugina. Atu hai kaliva yana gavaꞋadi Yaubada givelena-ma keke ginaꞋitaveꞋavini, medema yana halamana kabiꞋona Yaubada ginavaihegena be ginamiya-kawowo. 27Ma hida nibaikweyao keke nuwanuwadi badi agaidiya ganavetokaiwabu-ma wanakiveꞋavidi be wanaꞋaliyedi matakuya wanaluveꞋalikadi.” Gahetalahobuhobu au hidede amine. b 

Yesu doniki kwaune Yelusalema againe giyemu.

Madiu 21:1-11 Maki 11:1-11 Yoni 12:12-19

28Yesu gilukahihi gihavaina, ana tomuliya edeya ginagoyedi Yelusalema againe hinauna-tu. 29Melala luhei Bedefegi kadu Bedani oya ana egana Olive againe hiꞋivedaꞋufodi tu ana tomuliya adiꞋiselu gigahedi be wai hinanagona. 30Gigahedi gigayo, “Omi wai wananagona yuwa melala againe wanaluku, ada wanalukuluku tu doniki natudi ai againe hiluhifona-ma wanaꞋitana. Mena doniki kwaune keke tamo hakwadi boi gidayage. Au wanayauna be wanaꞋaliyena. 31Ada kaꞋi tamo hakwadi ginagahe ginagayo, Gavana faꞋina wayauyauni? au wanagahena wanagayo, Yama Kaiwabu nuwanuwana meꞋama.”

32Au tomuliya adiꞋiselu giꞋiveninisedi-ma hilowoga be hina, ada Yesu gigaheyena amine hinuhagana. 33Ada doniki natudi hiyauyauni waganeyao higahedi higayo, “Gavana faꞋina doniki wayauyauni?”

34Badi higayo, “Yama Kaiwabu nuwanuwana faꞋina.”

35Au doniki natudi Yesu againe hiꞋaliyena ada adi aikeva kwaune hiyavelini-yo Bana giyage. 36Ada ginauna tu kaliva adi aikeva edeya hiyaveyavelina.

37Ada Yelusalema liline oya Olive ana eda gihobu againe giyemu-yo ana tomuliya yadi yoꞋo lakahina hivebutu yadi wavemwamwala Yaubada hihawadavadavana agodi lakahina, Yesu yana gugai fifiwalana tulina tulina hiꞋitana-ma faꞋina hivesivesiule higayo,

38“O Tokaiwabu Kaiwabu ana eganeya uꞋelaꞋela-ma
au Yaubada ginanuwakabubuye.
Kukuya ana toniꞋinuba lobameya kanadavadavana,
Tomiyagetane-moꞋane kanakivekaiwabuna.”
39Au hidedemi Yesu ana tomuliya hidavadava tu Falisi tufoidi yoꞋo agaidiya higahena higayo, “Tovehawala, a tomuliyamomo unahawatadi.”

40Bana gigayo, “Gagahemi kaꞋi badi hidaveꞋawaꞋibodeku digo, kuga aku davadava faꞋina auheꞋama hidakovakova.” c 

Aimo miYelusalema nibaidiyao melala hinaluyaweyawelina.

41Tu Yesu Yelusalema giꞋivedavedaꞋufona be melala-moꞋena giꞋitana againe givebutu gitagiꞋuvadi. 42Gigayo, “Hoiyoi miYelusalema! Vaita adamoya kukuya ana eda wadahalamaneni tu tova hidevama matami giꞋitahowahowa eda wafaniyena. 43Aimo tova vitana agaimiya ginayemu, nibaimiyao boda hinadudauvina be hinabodabodafifimi-yo melala hinaluyaweyawelina, omiꞋiyao kadu natumiyao melala ana alahinageya hinaluyaweyaweli-Ꞌowomi. Keke tamo kabala hikivetalana-ma aimo kabalahiyana tabone ginada, au moyaꞋaina hinatutuyauyaulena. Au hidedemi hinahuluvimi, faꞋina Yaubada giꞋela be ginakibababalemi-ma ana tova wafaniyena.” d 

Yesu manuwa-tafalolo lakahina againe giluku.

Madiu 21:12-17 Maki 11:15-19 Yoni 2:13-17

45Yesu miYelusalema gitagiꞋuvadi gihavaina, manuwa-tafalolo lakahina ana edaꞋawaneya giluku be givebutu tolukimokimone giwavidi gigahedi gigayo, “Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe gigayo,

Yaku manuwa hinavewagana abaveꞋoveꞋoꞋola ana manuwa.
Hidedemi gigahe tu omiꞋiyao ma vaita tokaiꞋafu yadi abaga amine wafaisewana.” Hidedemi Yesu gidakeyedi.

47Ada au aiyeta saꞋeyana saꞋeyana agaidiya manuwa-tafalolo againe givehavehawala. Atu badi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu yoꞋo adi tonagona eda hilelena be higa hinaluveꞋalikana. 48Tu eda hilele-wayoga keke adifaiweya, faꞋina yoꞋo moyaꞋaidi Yesu bonana hivenovenogalena keke nuwanuwadi tamo gahe hinanogalibabuni. e 

Copyright information for `VIV