am4-5Yo 7:42
bm22-241Veh 12:1-4, Yem 13:2,12,15, 1Veh 12:8m30-31Ais 52:10
cm32Ais 49:6, Yo 8:12m34-35Ais 8:14, 1Ko 1:23, 1Fi 2:6-8
dm36-371Ti 5:5m39Md 2:23
em41Yem 12:1-14,24-27

Luke 2

Yesu gitubuga.

Madiu 1:18-25

Tu Yoni kabiꞋone miLoma badi miYuda yadi fafaliya hivehivehimeya. Medema tovai-nadi Loma Tokaiwabu ana egana Sisa-Ogosito gimiyami. Bana givehimeya be fafali tulina tulina kalivadi adi egana hidaꞋetoladi be higa yana yoꞋo adi kilagalaga ginahalamanena. Mena eganayaudi-nadi yaudi nagona ada bana Kwiliniyo Siliya ana fafali againe givehivehimeya ana toveya gilakayemu. Au moyaꞋaidi eganayaudi faꞋina saꞋeyana saꞋeyana taudiyao yadi melaleya hina.

Tu kadu Yosefa Galili melalina ana egana Nasaledi againe gitauya Devida yana melala Yudiya againe gihobudamana, melala ana egana Bedelihema, faꞋina bana Devida bwanenena yana yoꞋo kalivana. Bedelihema againe Meli buye hina eganayaudi faꞋina. Tu bana kwamayoku gisetago-moꞋena aimo keke buye hidamiyami tu givehifuga. Yuwadedei himiyami tu yana venatuna ana tova a giyemu. Au yana tomoꞋainagona givenatunena, kaleko vaita fai amine medema againe hifafana au yomuyomu adi kwame againe hiveꞋenobalina faꞋina wakawaka-manuwa gimaga-moꞋa be yadi abaga keke. a 

Lobama ana tovenuwaꞋata toꞋitaveꞋavina sifi hiyemaunidi.

Tu Bedelihema awaꞋawanine toꞋitaveꞋavina sifi yadi sifi ubuleya himiyamiyatago-malalaugedi. Himiyami tu Yaubada yana tovenuwaꞋata saꞋeyana giyemaunidi ada Kaiwabu yana mahalina veꞋakinamanamalina gituvemahali-Ꞌowodi yo himatautaveꞋine. 10 Tu tovenuwaꞋata gigahedi gigayo, “Keke wanamatauta, au wanogali! Valeya hagihagina agaimiya gaꞋaliyena be valeyai-nadi againe omi miIsileli ami yoꞋo vemwamwala lakahina wananuhagana. 11 AdamoꞋuya-moꞋa Devida yana melala againe Tokibababala omi faꞋimiya gitubuga, BanaꞋe Yaubada yana Tovegida Keliso Kaiwabu. 12 Yaku gahe au velemoꞋena ma ana iyaꞋiyaya hidede amine. Fwefweya kaleko vaita fai amine againe hifafana-ma wananuhagana, fwefweyai-nadi yomuyomu adi kwame againe gidadauda.”

13 Gigahe-yo auheꞋama lobama ana tolugaviya adi yoꞋo lakahi-moꞋena bana tovenuwaꞋata buye himiyami, Yaubada hidavadavana higayo,

“Yaubada getane-moꞋane kanakivekaiwabuna,
gava babiya kaliva gaveyao
Yaubada yana nuwakabubu hinuhagana,
medema agaidiya kukuya ginayemu.”
15 Au hidede amine lobama ana tovenuwaꞋata Yaubada hikwelidavadavani tu hinuyabuyabudi be lobameya hiyewadi. Hina-yo toꞋitaveꞋavina sifi buye hiveꞋagahegahe higayo, “WaꞋela be kanana Bedelihema againe kanahobu gaitoma ahe gilakayemu be Yaubada ide agaideya gigaheyena-ma kanaꞋitana.”

16 Au himaduna be hilele Meli Yosefa hinuhagadi kadu fwefweya buyeꞋi, Bana yomuyomu adi kwame againe gidauda. 17 Ada ahe hiꞋita-yo au kwamana kahihina gavaimi tovenuwaꞋata givenuwaꞋatadi medemi hiꞋawatalatalaina, ada gaveyao moyaꞋaidi toꞋitaveꞋavina sifi yadi gahe hinogalina, medema hiyaulowoga. 19 Tu mena gaitomai-dina agaidiya Meli nuwadi ginunauyena be tova moyaꞋaina hinuwanuwadadana. 20 Badi toꞋitaveꞋavina sifi ma hiyewadi Yaubada ana egana hikikilakahina, gaitoma moyaꞋaidi ahe hinogalidi be hiꞋitadi faꞋidiya hidavadavana. Yadi ita meda tovenuwaꞋata yana gahe amine.

Yesu hiluwatuyena be manuwa-tafalolo againe hinauwena.

21 Tu kwamana ana aiyeta eita givaidi-yo Yaubada yana iyaꞋiyaya wowone hinatomogolohina ana toveya hivewagana Yesu, eganai-nadi aimo hinana keke hidavehifuga tu lobama ana tovenuwaꞋata giyakahina.

22 Tu tova giyemu be yadi yegayega faꞋina tafalolo saꞋeyana hinafaisewana Mosese yana buki-vehimeya againe Yaubada givehimeyedi amine. Kadu Yaubada yana vehimeya saꞋeyana tuwai-moꞋena Mosese giꞋetoladina-ma amine hihuluva. Vehimeyai-nadi ma kaliva tomoꞋainagona saꞋeyana saꞋeyana wanasevehailedi be Yaubada yana giba faꞋina. Au Yosefa be Meli kwamana Yelusalema againe hinauwena be Yaubada matane hinasena. Kadu abaveyao yadi yegayega faꞋina hinauwena, Yaubada buki-vehimeya againe gisena-ma amine, higa bunebune luhei o kaꞋi bututula kabiꞋodiyao luhei.

25 Tu kaliva saꞋeyana Yelusalema againe gimiyami ana egana Simiyoni. Bana kaliva yegayegana Yaubada gimatamatausena kadu Yaubada yana Tovegida miIsileli ginakibababaledi-ma yana yemu faꞋina gilulauboda. Ada AluꞋaluwa Mahalina bana againe gimiyami. 26 Ada boi AluꞋaluwa Mahalina bana againe gihawavemogatala higa vaita keke ginamaduꞋalika tu nagona Yaubada yana Tovegida Keliso ginaꞋitana. GinaꞋitani-yo ginaꞋalika. 27 Au kwamana hiꞋaliyena-ma tovai-nadi AluꞋaluwa Mahalina Simiyoni gigahena be manuwa-tafalolo againe giluku. Yosefa Meli kwamana Yesu hiꞋaliyena be hinahuluvina buki-vehimeya gigahe amine ma Simiyoni kwamana gifewana be Yaubada gidavadavana. 29 Yana kwelidavadava hidede amine.

Kaiwabu-yo, adamoya iya ya tofaisewa
yaku wanuwayamumu unavegaꞋauleku.
30 FaꞋina Tokibababala O uvegidena-ma
tauku matakuya ahe gaꞋitana.
31 Kibababalai-nadi ana eda ukidewedewena
yoꞋo tulina tulina matadiya
32 BanaꞋe yoꞋo tulidiyao yadi mahalina,
kadu Bana faꞋine ya yoꞋo miIsileli
kaiwabu lakahina ananuhagana.
Au hidedemi Simiyoni yana kwelidavadava.

33 Tu kwamana tamana hinana Simiyoni yana gahe Yesu faꞋine hiyaulowogena. 34 Au Simiyoni giveꞋoꞋoledi be Yaubada ginanuwakabubuyedi tu hinana Meli gigahedi gigayo, “WaꞋita, hida kwamana Yaubada givegidena be miIsileli tufoidi moyaꞋaidi hinavenikohiyena-ma adi agolaufofola hinanuhagana tu tufoidi moyaꞋaidi Bana againe hinahawahegedi-ma adi kibababala hinanuhagana. Kadu Yaubada Bana ginasena iyaꞋiyaya faꞋina, higa kaliva tufoidi moyaꞋaidi hinahawavekoyoyeni-yo yadi nuwahinage kabuꞋavane ginayemu. Ada kadu omi aseꞋasemi ginaꞋuꞋaulolo vaita giyo gidaꞋonani.” b, c 

Bana Ana Yesu faꞋine giꞋawatalatalaina.

36 KaduꞋe kwamayoku saꞋeyana gimiyami ana egana Ana, Fanuweli natuna Aseli yana yoꞋo kwamayokuna, ada bana Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina. Ulaulatanine ginagi ada malamala seveni moganena buye himiyami tu gisikwa-yo anakaibe gimiyami ma ana malamala eiti-fowa (84) givaidi. Ada au givekauveꞋa-moꞋa. Tu tova moyaꞋaina gitafatafalolo manuwa-tafalolo keke maꞋi gidahegehegeni, uyadayada be bogi Yaubada gihawadavadavana gilabelabewaviyo tu giveꞋoveꞋoꞋola. 38 Ada Meli Yosefa manuwa-tafalolo againe kwamana Yaubada matane hisena ma bai-nadi againe Ana giyemu, lilidiya gimidi be Yaubada givesiuleyena, kadu miYelusalema agaidiya kwamana faꞋine gigahegahe gigayo, “Hida kwamana ada Tokibababala, BanaꞋe faꞋine kalulauboda amanadi.”

39 Tu Yosefa Meli gavadi moyaꞋaina gilubodadi be hidafaisewani Yaubada yana vehimeya gigahe amine, medema hiluyabuni-yo Galili ana fafaliya hiyewadi be taudiyao yadi melala Nasaledi againe hilakayemu. 40 Ada kwamana gilakalakata tu nuwane gififaiwala kadu nuwana giꞋayauyauga-moꞋa. E, Yaubada yana nuwadogeya gimiyami. d 

Kwamana Yesu tovehawala buye manuwa-tafalolo

againe hiveꞋagahegahe.

41 Tu malamala saꞋeyana saꞋeyana hinana be tamana Yelusalema againe hinauna tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya ana tova againe. 42 Bana Yesu ana malamala tuwelo givaidi againe badi buye hina tafalolo againe yadi dewa amine. 43 Ada tafalolo ahe gihavaini-yo hinana tamana hiyewadi tu kwamana Yesu Yelusalema againe gimiya, keke hidahalamaneni. 44 Tu badi hivaitana yoꞋo hinagediya buye hidanauna faꞋina, aiyeta saꞋeyana hinauna tu tobohiyadiyao kadu yadi yoꞋo agaidiya hivebutu hilelena. 45 Ada hiꞋiꞋavani-yo hiyewadi Yelusalema againe hilelena. 46 Hilelele tu aiyeta anaveto againe manuwa-tafalolo hinagene hinuhagana, tovehawala hinafadiya givetogani tu badi givanevanenegedi kadu gitotoliluveluvedi. 47 Au moyaꞋaidi yana nuwahuya yana bonalaufata hinogalini-yo aseꞋasedi giꞋalilihiwana. 48 Tu hinana tamana hiꞋitana againe hiyaulowoga. Badi hinana higahena higayo, “Natuku, gavadi-yo hidedemi uhuluvima? Tama be imaꞋe yama wanuwavita o alelele.”

49 Bana gigahedi gigayo, “Gavadi-yo waleleleku? Vaita omi wadahalamaneni gilubodaku be Kamaku yana manuweya gadamiyami.” 50 Tu yana gahe hilukayokayoyena.

51 Au Bana badi buye hina Nasaledi againe hiyewadi, ada buye himiyami tu bonadi giꞋabiꞋabina. Badi hinana ma gaitomai-dina moyaꞋaina agaidiya nuwadi ginunauyena. 52 Tu Yesu yana wanuwahuya gilakata ada Bana againe Yaubada be kaliva nuwadi giyamumu. e 

Copyright information for `VIV