am1Yem 12:21-27m3Yo 13:2
bm20Yel 31:31-34m21Sam 41:9, Yo 13:21-22m22Af 2:23
cm25-27Md 20:25-28m261Fi 5:1-5m27Yo 13:12-15
dm28-302Ti 2:12m30Md 19:28
em31Yob 1:6-12, 2:1-6m32Yo 17:9,11,15, 21:15-17
fm35Lu 9:3m37Ais 53:12, Lu 23:32-33
gm53Lu 19:47-48
hm61Lu 22:34
im67Yo 10:24-26m69Af 7:56

Luke 22

Yudasi Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena.

Madiu 26:1-5,14-16 Maki 14:1-2,10-11 Yoni 11:45-54

Tu tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya giluvedavedaꞋufo. Medema tovai-nadi beledi keke waꞋisina hiꞋauꞋana, faꞋina tafalolo-nadi ana egana velugana Beledi keke WaꞋisina. Ada badi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala eda hilelelena be gavaimi Yesu hinaluveꞋalikani, tu yoꞋo himatausedi. Hidemi hinuwanuwa tu Yudasi-Isikaliyota aseꞋasene Setani giluku, bana Yesu yana yoꞋo tuwelo kalivana. Au gina abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu tuilala adi tonagona buye hilulukahihi be gavaimi Yesu badi agaidiya ginahawavemogataleni. Au badi nuwadi giyamumu ada higahe higa vaita mani hinavelena. Ada bana gigayo, “Au yamumuna.” Au gina tu tova yamumuna gilelena be badi agaidiya ginahawavemogatalena yoꞋo keke hinavagaꞋauta againe. a 

Tomuliya Abamaduviviya aꞋana hikidewedewena.

Madiu 26:17-19 Maki 14:12-16

Himiyami tu tafalolo ana egana Beledi keke WaꞋisina ana tova giyemu, medema tovai-nadi Abamaduviviya ana sifi kabiꞋodiyao himunumunudi. Au Yesu Fita be Yoni giꞋiveninisedi gigahedi gigayo, “Wana Abamaduviviya aꞋana wakidewedeweni be buye kanaꞋa.”

Higahena higayo, “HaꞋagaine nuwanuwa anakidewedeweni?”

10 Bana gigayo, “Wanogali! Melala againe ahe wanayemu-yo kaliva gufa watuwavina giꞋavalana-ma ginamaduhagami. Au wanamuliyena be gava manuwa againe ginaluku mededei buye wanaluku. 11 Au tonimanuwa wanagahena wanagayo, Tovehawala gigahe gigayo, Hadema vetawana Iya faꞋikuya uhawahegeni be Abamaduviviya aꞋana aku tomuliya buye anaꞋani? 12 Ada vetawana lakahina manuwa getane ivi ahe hiꞋiyaveyavela-ma ginavehawalemi. Mededei wanakidewadewa.”

13 Au tomuliya adiꞋiselu hina ada Yesu gilukahihiyena amine hinuhagana. Au Abamaduviviya aꞋana hikidewedewena.

Yesu ana tomuliya buye hiꞋa tu sakalameni ana dewa

giseyemaunena.

Madiu 26:20-30 Maki 14:17-26 1 Kolinita 11:23-25

14 Tu au ana tova ahe gilakayemu againe, Yesu giꞋenolukekela ada badi afositolo Bana buye hiꞋenolukekela. 15 Ada gigahedi gigayo, “Iya nuwanuwaku lakahina hida Abamaduviviya aꞋana omi buye kanaꞋana. Nagona kanaꞋa, muliya yaku tagiya ginalakayemu. 16 E, gagahemi Abamaduviviya aꞋana keke-moꞋa kadu ganaꞋa-havagileni tu tova mulina hida aꞋa ana nuwanuwa badi Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya hinaluku-ma nuwahinagediya ginalakayemu velemoꞋena yo ganaꞋana.”

17 Gigahe-yo au gowa givaina digo Yaubada againe givesiule gitunena gigayo, “Hida wavaini be agaimiya wanafolaka. 18 E, gagahemi aimo keke tamo oine ganayu-havagileni tu tova mulina Yaubada yana avemwamwala ana tova ginalakayemu, kadu oine ganayuna. Mena avemwamwalai-nadi badi yana yoꞋogaga agaidiya hiluku-ma faꞋidiya gisena.”

19 Au aꞋa givaina digo givesiule gikihinena au ana tomuliya giveledi gigayo, “Hida wowoku gahawahegena-ma omi faꞋimiya. Hidede amine tova moyaꞋaina wananuwa-nunauyeku.”

20 Meda anafaiweya hiꞋa gihavaina gowa givaina gigayo, “Hida gowa dayagiku omi faꞋimiya ginamadu be Yaubada yana veyao ivaguna omi agaimiya gisena-ma ana iyaꞋiyaya. 21 Tu waꞋita, banaꞋe nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku-ma, weꞋa buye atogaluga be aꞋaꞋauꞋa. 22 Au Iya TohobuꞋela ganaꞋalika tuwai-moꞋena Yaubada givehimeya amine, tu hoiyoi bana kaliva nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku amanadi! BanaꞋe vita lakahina ginanuhagana.” 23 Au hivebutu hiveꞋatolitoli higa vaita hakwadi badi agaidiya medede amine ginahuluva. b 

Tomuliya kaiwabu hivekwageyena.

24 KaduꞋe, ana tomuliya kaiwabu hivekwageyena kaꞋi hakwadi badi agaidiya kaiwabu againe wai ginago-moꞋeni kaliva matadiya. 25 Ada Yesu gigahedi gigayo, “YoꞋo tulidiyao adi tokikaiwabu yadi waꞋagodadaga hiꞋitaꞋitaveꞋavidi, kadu yadi tovehimeya taudiyao hivewagadi tonuwakabubu. 26 Tu omiꞋiyao ma keke medede amine wanahuluhuluva. Hai kaliva kikaiwabu-moꞋena, medema ginavekwana-weꞋoweꞋo. Kadu hai tonagona, medema tobohiyaneyao agaidiya ginaveꞋagetoga. 27 FaꞋina hakwadi kikaiwabu-moꞋena? KaꞋi banaꞋe givetoga be giꞋauꞋa amanadi o kaꞋi banaꞋe giveꞋagetoga amanadi? Au banaꞋe givetoga giꞋauꞋa amanadi, tu IyaꞋeku agetoga amine hinafamiya gamimiyami. 28 Tu omiꞋiyao vita tulina tulina ganuhagana-ma agaidiya lilikuya wamidi be wavelugaku kalivai-mina. 29 Ada Kamaku abavehimeya giveleku amine, meda abavehimeya omi ganavelemi. 30 Tova mulina yaku waꞋabavehimeya ganamiyami ana toveya, yaku tolameya wanaꞋauꞋa wanayuyu kadu didigaꞋuꞋuya wanavetoga miIsileli ami yoꞋo tuwelo kalivai-dina wanavedewayaugidi.” c, d 

Yesu Fita yana vekeke faꞋina gilukahihi.

Madiu 26:31-35 Maki 14:27-31 Yoni 13:36-38

31 Kadu gigayo, “Ho Saimoni, Saimoni! Setani giveꞋoꞋola be vehimeya givaina higa witi hisibutuna be yogo hinasevehailena amine, omi gaveyao yogo ma ginasibutumi. 32 Tu o faꞋiniya gaveꞋoꞋola be ya vetumagana Yaubada againe keke ginahavaini. Ada aimo Iya agaikuya ahe unahagavila againe tobohiyamomo aseꞋasedi unakivevatuna.”

33 Tu Fita gigahena gigayo, “Kauveya, iya gahawahegeku be O unaluku deliya kadu iya buye kanaluku. KaꞋi O unaꞋalika kadu iya buye kanaꞋalika.”

34 Yesu gigayo, “Fita o ganagahe. Tova adamoya kamukamu keke ginakwage tu nagona unamidivekekeyeku tohiye vaita keke udahalamaneku.”

35 Hidemi gigahe, kadu moyaꞋaidi gigahedi gigayo, “Boi melala tulina tulina agaidiya gaꞋiveninisemi be keke yami mani ana fose, keke yami vainuwana, keke ami ageyafayafa wana ana toveya, kaꞋi tamo gavadi againe wakaliꞋuho?” Au higayo, “Keke tamo gavadi.”

36 Au Bana gigayo, “Tova adamoya hakwadi yana wamani, au gidavaina be gidanauwena, meda anafaiweya vainuwana. Kadu hakwadi yana feto keke, au ana aikeva gidatunedamanena be yana feto gidakimonena. 37 FaꞋina agaimiya ganagahe, gavaimi tuwai-moꞋena Veyao Tuwaina ana buki Iya faꞋikuya gigaheye-vagahina, anafaiweya medemi gidalakayemu velemoꞋena gigayo,

Hivaita banaꞋe tokoyona adi yoꞋo kalivana.
E, gavaimi tuwai-moꞋena Aiseya Iya faꞋikuya giꞋetoladina, medemi adamoya gilakalakayemu.”

38 Yesu gigahe-yo badi higayo, “Kauveya uꞋita, hideꞋi feto luhei.” Bana gigayo, “Au adafata.” e, f 

Yesu yana wavedivediwe Tamana againe giveꞋoꞋola.

Madiu 26:36-46 Maki 14:32-42

39 Tu Yesu Yelusalema gihegena be gina oya Olive againe yana huluva tova moyaꞋaina amine. Ada ana tomuliya hivebwaꞋuliyena. 40 Ada ahe hiyemu-yo gigahedi gigayo, “WanaveꞋoveꞋoꞋola be keke aladibidibi againe wanaluku.” 41 Au gina kabala kaꞋatugena ana lauva amine be tugana giveꞋetodonena giveꞋoveꞋoꞋola gigayo, “Kamaku, kaꞋi ya nuwanuwa amine digo, hida aulolo ana gowa udavaihegena tu keke yaku nuwanuwa amine, au ya nuwanuwa amine unahuluva.” 43 Hidede amine giveꞋoꞋola-yo lobama ana tovenuwaꞋata saꞋeyana giyemu gilemena. 44 Tu aseꞋasena giꞋauloloveꞋine faꞋina, yana veꞋoꞋola againe gifaiwala-moꞋa au gihitana ana hitana vaita dayaga babiya gidahelohelolo amine.

45 Ada giveꞋoꞋola gihavaina, gimidi ana tomuliya agaidiya giyewana, badi yadi wanuwavita faꞋina hidauda-ma gigahedi gigayo, “Gavana faꞋina wadadauda? Wamidi wanaveꞋoveꞋoꞋola be keke aladibidibi againe wanaluku.”

Yesu nibaineyao hikiveꞋavina.

Madiu 26:47-56 Maki 14:43-50 Yoni 18:2-11

47 Gigahegaheni yoꞋo hilakayemu, ada kaliva ana egana Yudasi ginagoyedi, bana Yesu yana yoꞋo tuwelo kalivana. Au Yesu liline giꞋela be higa ginaveyaugina. 48 Tu Yesu gigahena gigayo, “Yudasi, kaꞋi hima veyauga againe Iya TohobuꞋela nibaikweyao agaidiya unahawavemogataleku?”

49 Au Yesu ana tomuliya gavadi ginalakayemu ma hiꞋita-yo higayo, “Kauveya, kaꞋi feto againe kanamunudi?” 50 Ada tomuliya saꞋeyana abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ana agetoga gilauna tagana waꞋiꞋatagine giluyoꞋena.

51 Tu Yesu gigayo, “Auwe gimiya.” Au tagana gikivefosena be gisiveyawana.

52 Ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu tuilala kadu kaliva lakahidiyao hiꞋela vaita hidakiveꞋavina be hidanauwena-ma agaidiya Yesu gigahe gigayo, “Vaita Iya tomunugakaiꞋafu amine yo waꞋela wafetomiyao wafulumamiyao. 53 Tova tova manuwa-tafalolo againe omi buye kamiyami tu keke wadakiveꞋaviku. Atu tova adamoya ma yami tova higa umalovana yana abavehimeya giyemu.” g 

Fita Yesu givekekeyena.

Madiu 26:57-58,69-75 Maki 14:53-54,66-72 Yoni 18:15-18,25-27

54 Yesu gigahe-yo au hikiveꞋavina be hinauwena abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu yana manuweya. Bana Fita wai gimulina lauveya. 55 Atu ahe hiyemu be manuwa edaꞋawana hinafane ai hikulina digo buye hihiyoto-ma againe, Fita giꞋela badi buye hihiyoto. 56 Gihiyoto tu agetoga kwamayoku saꞋeyana ai mahaline Fita giꞋitana, ada giꞋitadonedonena gigayo, “Hei! Hidema kalivai-nadi kadu BanaꞋe buye himiyami.”

57 Tu gihawavekema gigayo, “Kwamayoku, Bana kalivai-nadi iya keke gadahalamaneni.”

58 Himiyami tu kadu kaliva saꞋeyana Fita giꞋitana gigahe gigayo, “Kadu oꞋeni saꞋeya agaidiya.” Fita gigayo, “Kaliva iya keke.”

59 Bai saꞋeyana himiyami tu kadu kaliva velugana gigahedona gigayo, “Au makewa hidema kalivai-nadi BanaꞋe buye himiyami, faꞋina bana kadu kwanaGalili!”

60 Tu Fita gigayo, “Kaliva, gavaimi ugahegahe ma iya keke gadahalamane.” Ada auheꞋama aimo gigahegaheni kamukamu gikwage. 61 Ada Kaiwabu gihagavilana be Fita giꞋitadonena. Au Fita Kaiwabu yana gahe nuwana giꞋafolena gigahena gigayo, Kamukamu keke ginakwage tu nagona unamidivekekeyeku tohiye. 62 Ada gina yuwa kabuꞋavane gitagitagi agona lakahina. h 

Yesu miYuda yadi Koniselo agaidiya hinauwena.

Madiu 26:57-68 Maki 14:53-65 Yoni 18:12-14,19-24

63 Tu badi kalivai-dina Yesu hikiveꞋavina-ma hivebutu hihawahawavelaigena himunumununa. 64 Kadu matana kalekoya hisebodana au hitoliluvaluva higayo, “Hakwadi gimunumunu-ma mene uꞋayauneni?” 65 Kadu wonakoyokoyo moyaꞋaina againe hiꞋihawadamanena.

66 Tu mala gilauna abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala higa miYuda yadi Koniselo hivagaꞋauta, ada Yesu hinauwena yadi vagaꞋauta againe.

67 Au higayo, “KaꞋi makewa O Keliso Yaubada yana Tovegida, au agaimeya udahawavemogatala.”

Tu gigahedi gigayo, “KaꞋi ganahawavemogatala, keke-moꞋa wanavetumaganeku.
68 Kadu kaꞋi agaimiya ganatoliluvaluva, keke bonaku wanalaufata. 69 Tu tova adamoya Iya TohobuꞋela abavetoga kikaiwabuna Yaubada Tofaiwala-moꞋa iꞋatagine ganahiyoto be ganamiyami.”

70 Au moyaꞋaidi hitoliyena higayo, “KaꞋi OꞋeni Yaubada Natuna?” Ada gigahedi gigayo, “Wagahe amine IyaꞋeku.”

71 Au higayo, “Kadu kaliva velugadiyao yana hawatagona Yaubada againe hinahawavemogatalena-ma keke kanalele. Au taudeyao Bana Tauna awane ahe kanogalina.” i 

Copyright information for `VIV