am2Lu 20:20-26
bm8Lu 9:9
cm30Hos 10:8, Ha 6:16m34Sam 22:18, Md 5:44
dm35Sam 22:7-8m36-37Sam 69:21
em44Lu 18:31, Emo 8:9m45Hi 9:2-3,6-8m46Sam 31:5

Luke 23

Yesu ana vedewayauga Failato matane.

Madiu 27:1-2,11-14 Maki 15:1-5 Yoni 18:28-40

Tu badi miYuda yadi Koniselo moyaꞋaidi hitowamidi be Yesu Failato againe hinauwena. Ada hivebutu hihawavekoyoyena higayo, “Hidema kalivai-nadi anuhagana, Bana ime miYuda yama yoꞋo ginuwaꞋabiyedi be omi miLoma hinavekwageyemi. Gihawatama higa vaita Loma Tokaiwabu lakahina Sisa againe keke takesi anaseni. Kadu gigahe vaita Tauna Yaubada yana Tovegida Keliso, higa vaita BanaꞋe tokaiwabu lakahina.”

Au Failato gitoliyena gigayo, “KaꞋi OꞋeni miYuda adi Tokaiwabu?” Yesu gigayo, “Au ugahe amine IyaꞋeku.”

Tu Failato abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao be yoꞋoyoꞋo agaidiya gigahe gigayo, “Keke tamo koyona hida kalivai-nadi againe gadanuhagani.”

Tu badi kaliva hikwagekwageye-moꞋena higayo, “Yana vehawala againe yoꞋo nuwadi gisigadagadalina. Galili againe givebutu tu ginauwena Yudiya ana fafali matatabuna agaidiya au giꞋela hidedei.” a 

Yesu ana vedewayauga Helodi matane.

Tu Failato hidedemi ginogalina againe, gitoliluvaluva gigayo, “KaꞋi hida kalivai-nadi kwanaGalili?” Galili ma Helodi yana abavehimeya againe gidauda, ada ahe gihalamanena bana kwanaGalili au Helodi againe giꞋiveninisena, medema tovai-nadi bana tauna Yelusalema againe gimiyami.

Helodi Yesu giꞋitana againe au nuwana giyamumu lakahina, lauva tunugina nuwanuwana ginaꞋitana faꞋina. Yesu valeyana moyaꞋaina ginogalina ada ginuwanuwa higa nimana ana iyaꞋiyaya saꞋeyana ginafaisewana be ginaꞋitana. Au toliluvaluva moyaꞋaina Yesu againe giyakahina, tu keke gidabonalaufata. 10 Abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala himidimidi, yadi waꞋagoꞋuga hihawahawavekoyoyena. 11 Ada Helodi yana tolugaviya buye hihawaveꞋiyoyohoyena kadu hihawavelaigena. Au vaigau yamumu-moꞋena hiveꞋoseni-yo Failato againe giveyewana. 12 Ada medema aiyetai-nadi Helodi Failato buye hiveyao, tuwaina ma hiveꞋavenivenibaina. b 

Failato Yesu alika againe gihawahegena.

Madiu 27:15-26 Maki 15:6-15 Yoni 19:1-16

13 Tu Helodi Yesu Failato againe giveyewana tu Failato abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao be miYuda adi tonagona velugadiyao kadu yoꞋo buye gikovavagaꞋauhidi. 14 Au gigahedi gigayo, “Hidema kalivai-nadi iya agaikuya wahegeꞋaliyena, vaita yoꞋoyoꞋo nuwadi gidasigadagadalini tu waꞋita, matamiya gatoliluveluvena ma keke tamo vita yami hawavekoyo amine Bana againe gadanuhagani. 15 Meda anafaiweya Helodi yana koyona gilele-wayoge, au ime agaimeya giveyewana. Keke tamo gavadi koyona gidafaisewani tu gadamiyaluveꞋalikana. 16 FaꞋina ganavehimeya be tolugaviya bulava againe hinalauni-yo ganayauna.”

[
17 Tu miLoma adi vehimeya saꞋeyana ma tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya againe yogoyogonina saꞋeyana gidayauyauna be miYuda agaidiya gidahawahawahegena.] 18 Au moyaꞋaidi tamotamoꞋaine hikova higayo, “Wadema kalivai-nadi uluveꞋalikani tu Balaba uyau.” 19 Bana Balaba ma tobohiyaneyao buye Yelusalema againe hiveꞋatalalakalaka be kaliva hiluveꞋalikadi, ada medema faꞋina Balaba deliya hisena.

20 Failato nuwanuwana Yesu ginayauna faꞋina yoꞋoyoꞋo gigahe-havagiledi. 21 Tu hihawahawayaꞋala higayo, “Wanakivekelosena, wanakivekelosena.”

22 Au tova anaveto gigahedi gigayo, “A! Gavadi yana koyona? Keke tamo gadanuhagani tu gadamiyaluveꞋalikana. Au ganavehimeya be hinalauni-yo ganayauna.”

23 Tu higahegaheyaꞋayaꞋala agodi lakahina againe hikovakova higa vaita kelose againe ginaꞋalika. Au yadi kovadona-luyaꞋayaꞋala againe Failato bonadi giꞋabina. 24 Au gihawahegedi be yadi veꞋoꞋola amine givehimeya. 25 Kaliva vekwageya luveꞋalika faꞋina deliya hisena-ma giyauna, banaꞋe hiveꞋoꞋolena kalivai-nadi, tu Yesu givetalaiyena be gavaimi hinuwanuwa amine hinahuluvina.

Yesu kelose againe hitutuvefosena.

Madiu 27:32-43 Maki 15:21-32 Yoni 19:17-24

26 Tu Yesu hinauwena. Hinauna tu kaliva saꞋeyana, kwanaSailini ana egana Saimoni himaduhagana. Bana walaꞋaiya gitauya be Yelusalema againe ginauna. Au hikiveꞋavina digo kelose hiveꞋavalani tu higayo, “UlauꞋavala be Yesu muline una.”

27 Ada yoꞋo lakahina hivebwaꞋuliyena, vevine buyeꞋi. Ada badi vevine aseꞋasedi hiꞋatuꞋatutagona tu Yesu faꞋine hitagitagiꞋawafatafata. 28 Yesu badi agaidiya gihagavilana gigayo, “MiYelusalema vevine, keke Iya faꞋikuya wanatagiya. Au taumiyao faꞋimiya wanatagi, kadu natumiyao faꞋidiya wanatagi. 29 Wanogali! Aimo tova vitana ginayemu be wanagahe wanagayo, Badi kakalidiyao ma hagihagidiyao! Vevine keke hidavenatuna keke hidavehuvehuhu-ma hagihagidiyao! 30 Au hinavebutu oya agaidiya hinagahe hinagayo, Ho oya, wadadobomi be wadavetalabodama. Kadu oya kabiꞋodi agaidiya hinagayo, Wadasevauyema. 31 KaꞋi Iya vaita ai mahiꞋina amine aku vita keke ma hidedemi hinahuluviku, aimo miYelusalema vaita ai bouna amine adi vita lakahina ma hinakivekoyo-moꞋedi.”

32 Kadu kaliva adiꞋiselu tokoyona-moꞋa ma buye hinauwedi be hinaluveꞋalikadi. 33 Ada ahe oya ana egana Utouto againe hiyemu-yo Yesu hikivekelosena, kadu tokoyona-moꞋa buyeꞋi, saꞋeyana waꞋiꞋatagine, saꞋeyana waꞋiꞋimawane. 34 Ada Yesu gigahe gigayo, “Kamaku, yadi koyona keke unalaufata, badi hima fanifanidiyao.” Au kabala hihegelakahina be gava iyaꞋiyaya higaheyena-ma ginalakayemu, medema kalivai-dina Yesu ana kaleko hinavaina.

35 Ada yoꞋo himidimidi hilulauboda tu adi tonagona hihawaluvetonovena higayo, “WaꞋita, mali kaliva gikibababaledi. KaꞋi bana velemona Keliso, Yaubada givegidena-ma digo, Tauna gidakibababalena!” Hidemi higahe.

36 Kadu tolugaviya hihawahawavelaigena, hiꞋelaꞋela vaita oine golagolana hidaveleni higayo, “KaꞋi OꞋeni miYuda adi Tokaiwabu digo, Tauni unakibababale.”

38 Kadu Bana uꞋuna getane hida hifufu hiꞋetoladina, “Hidevama miYuda adi Tokaiwabu.” c, d 

Tokoyona luhei kelose againe Yesu buye hilukahihi.

Madiu 27:44 Maki 15:32 Yoni 19:18

39 Tokoyona saꞋeyana kelose againe hitutuvefosena-ma, givebutu gihawaluvetonovena gigayo, “Vaita Yaubada yana Tovegida OꞋeni. Au Tauni unakibababale, kadu amaꞋiselu buyeꞋi!”

40 Tu bana velugana tobohiyana gidakeyena gigayo, “KaꞋi keke Yaubada udamatauseni? MoyaꞋaida kelose againe kanagilagi. 41 AdaꞋiselu ma yada dewa ana vita kawahiwahina tu hidema kalivai-nadi keke tamo gavadi koyona gidagani.” 42 Au Yesu againe gigahe gigayo, “Ho Yesu, tovai-nadi ya wakikaiwabu unayemu, udanuwa-nunauyeku.”

43 Yesu gigayo, “Gagahe velemoꞋena againiya, adamoya oꞋeni Iya buye Yaubada yana abamiyami Faladaisi againe kanamiyami.”

Yesu giꞋalika.

Madiu 27:45-56 Maki 15:33-41 Yoni 19:28-30

44 Ada au kauwana getadiya gilaka tu umalovana babi moyaꞋaina giꞋuyuyubodena be ginauwena mala gilavina bai tohiye amine, kauwana gikibodana faꞋina. 45 Ada manuwa-tafalolo vetawana-tabu ana abaseboda kaleko giꞋahailugana be higa vaita abaluku Yaubada againe giꞋayauna. 46 Au Yesu gikovaꞋawafatafata gigayo, “Kamaku, aluꞋaluwaku nimaniya ganasena.” Gigahe-yo yawaina gihavaina.

47 Tu togiyomatana gavadi gilakayemu-ma giꞋitana againe, givebutu Yaubada gihawadavadavana gigayo, “Wona velemona hidema kalivai-nadi yegayegana.” 48 Kadu yoꞋoyoꞋo moyaꞋaidi medede againe matawabuwabu faꞋina hivagaꞋauta-ma huluvai-nadi hiꞋitana againe, hiyewayewadi aseꞋasedi hiꞋatuꞋatutagona. 49 Ada Yesu tobohiyaneyao moyaꞋaidi kadu vevine Galili againe hitauya be hivebwaꞋuliyena-ma, himidilauva gaitomai-dina hilakayemu-ma hiꞋitadi. e 

Kaliva Yesu tomohuyehuyeya hihuyana.

Madiu 27:57-61 Maki 15:42-47 Yoni 19:38-42

50 Tu kaliva saꞋeyana ana egana Yosefa gimiyami kwanaAlimadiya, medema Yudiya melalina. Ada bana miYuda yadi Koniselo kalivana tu bana kaliva hagihagina yana dewa tunutunugina. 51 Tu Koniselo yadi vevai be yadi dewa Yesu yana alika faꞋina keke gidavenogaleni. Au Yaubada yana Tovegida Tauna yana ela faꞋina gibodaboda. 52 Bana kalivai-nadi gina Failato againe Yesu wowona giveꞋoꞋolena. 53 Au gikakilina digo kaleko kwayakwayana againe gifafana au tomohuyahuya boi kuga hinagene hiyalana-ma againe gisena, medede againe keke tamo toꞋalika boi hidaseni. 54 Tafalolo ana abakidewadewa ana aiyeta gihavahavaina tu sabati kabisona ginavebutu.

55 Au Yosefa Yesu wowona gihuyana againe vevine hivebwaꞋuliyena, badi boi Galili againe Yesu buye hitauya. Tomohuyahuya hiꞋitana kadu gavaiyaꞋamine Yesu wowona gisena-ma hiꞋitana. 56 HiꞋita-yo au hiyewadi manuweya, vanedimodimo bunama buye hikidewedewena. Tu sabati againe hiveyawai, Yaubada yana vehimeya amine.

Copyright information for `VIV