am4-6Yo 21:2-6
bm141Veh 14:1-4, Lu 17:12-14m16Mk 1:35
cm20Md 8:13

Luke 5

Yesu tobayauma gikovadi be hinamuliyena.

Madiu 4:18-22 Maki 1:16-20

1Tova saꞋeyana Yesu tobu ana taliyeya gimidi gilulumamala tu yoꞋoyoꞋo hiveveꞋatuwahega be Bana liline hinayemu Yaubada bonana hinanogalina. Mena tobu ma ana egana Genesaleda yo Galili. 2Ada waka luhei avaleya hibilakahidi-ma giꞋitadi. Tobayauma ahe hihobu yadi alevatu hiꞋikolakola. 3Au waka saꞋeyana Saimoni yana waka medema againe giyage, ada giveꞋoꞋolena be maꞋi ginatalalaka. Au wakeya gihiyoto yoꞋo givehawaledi.

4Givehawaledi gihavaina Saimoni againe gigahe gigayo, “NiꞋuya wanatalalaka be yami alevatu wanasehobuyena igana wanaveꞋonadi.”

5Tu Saimoni gigayo, “Kauveya, bogi againe anaudadana-wayoga mala gilauna keke tamo igana adaveꞋonadi. Tu O ya vehimeya againe kadu alevatu ganasehobuyena.”

6Saimoni tobohiyana buye alevatu hidasehobuyena ma igana keke saꞋeyadi hiyoꞋoyoꞋo ada moyaꞋai-moꞋedi hiveꞋonadi, iganeya yadi alevatu hivekaninina. 7Au tobohiyadiyao waka velugana againe hiluwahiyedi be hinaꞋela hinavelugadi. HiꞋela tu waka luhei iganeya hivemagadi ada yadi waka kabisona hidaboluna.

8Tu Saimoni-Fita giꞋitana againe tugana giveꞋetodonena Yesu againe giꞋiboꞋula gigayo, “Ho Kaiwabu, yaku dewa koyona faꞋina unanuyabuyabuku.” 9Hidedemi gigahe faꞋina igana moyaꞋai-moꞋedi hiveꞋonadi againe aseꞋasena giꞋalilihiwana kadu tobohiyaneyao buyeꞋi. 10Meda anafaiweya Yemesa Yoni, Sebedi natuneyao, aseꞋasedi giꞋalilihiwana Saimoni ahenao buye bayaumeya hififaisewa amanadi. Tu Yesu Saimoni gigahena gigayo, “Keke unamatauta. Tova adamoya be tova giꞋelaꞋela againe keke igana tu kaliva unaveꞋonadi be hinamuliyeku.” 11Ada yadi waka avaleya hibilakahidi au gaitoma moyaꞋaidi hidibutoyogedi be Yesu againe hivetomuliya. a 

Yesu tovedawodawowo gikiveyamumuna.

Madiu 8:1-4 Maki 1:40-45

12Tova saꞋeyana Yesu melala saꞋeyana againe gimiyami tu tovedawodawowo-moꞋa Bana againe giꞋela. Kaliva Yesu giꞋita-yo giꞋiboꞋula-moꞋa be gihawayafeyafena gigayo, “Kauveya, kaꞋi O nuwanuwa amine o afaiweya yaku aulolo unakolana.”

13Gigahe-yo Yesu nimana gitunena be gikibwaꞋena ada gigahena gigayo, “Ika, Iya nuwanuwaku. Unayamumu.” Ada auheꞋama ana dawodawowo gihavaina.

14Au Yesu givehimeyena higa keke tamo hakwadi againe ginahawavemogatala. Gigayo, “Abaveyao ana tofaisewa againe unamaduna be wowo unavehawalena. Boi tuwai-moꞋena Mosese givehimeya amine, manuga luhei kadu sifi higa abaveyao faꞋina unanauwedi be moyaꞋaidi hinaꞋita-yo o ahe uyamumu velemoꞋena ma hinahalamanena.”

15Tu Yesu valeyana giveꞋaliyahega-moꞋa ada yoꞋoyoꞋo hivagavagaꞋauta be bonana hinanogalina kadu yadi aulolo againe hinabwaina. 16Atu Yesu yoꞋo ginunuyabuyabudi be ginauna melalagaga agaidiya giveꞋoveꞋoꞋola. b 

Yesu tovefela gisiveyawana.

Madiu 9:1-8 Maki 2:1-12

17Tova saꞋeyana Yesu givehavehawala tu badi tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala Bana liline hihiyoto, badi Galili be Yudiya melalidi moyaꞋaina agaidiya kadu Yelusalema againe hitauya be hiꞋela amanadi. Ada Yaubada yana faiwala kaliva adi siveyawa faꞋina Yesu againe gimiyami. 18Mededei kaliva saꞋeyana walogina giꞋaꞋuwana-ma gimiyami. Ada kaliva tufoidi bana kaliva ana iviya gidauda-ma hiwahina be higa hinalukuwena Yesu matane. 19Tu yoꞋo lakahina faꞋina hilukuwe-wayoge keke adifaiweya. Au manuwa getane hilakavena be manuwa getana hikakina, ada tovefela waꞋivina kaliva hinafadiya hisehobuyena Yesu matane.

20Yesu kaliva ana toꞋaliya yadi vetumagana giꞋita-yo tovefela gigahena gigayo, “Kusebo, ya koyona ahe gayawelidi.”

21Tu vehimeya ana tovehawala be Falisi hivebutu nuwahinagediya higahegahe higayo, “Ha! Hida kaliva gigahe vaita Bana koyona adi toꞋaiyawela. Bana vaita hakwadi-yo Yaubada gihawatagoni, faꞋina Yaubada anakaibe koyona adi toꞋaiyawela?”

22Hidede amine nuwahinagediya hitoliluvaluva tu Yesu yadi nuwanuwa giꞋayauneni-yo gigahedi gigayo, “Gavadi-yo aseꞋasemiya watoliluvaluva? 23Gavaimi tovefela againe ganagahe-yo ginalakayemu? KaꞋi ganagayo, Ya koyona ahe gayawelidi, o kaꞋi ganagayo, Umidi be unaudadana. Hadema vehimeya vita-moꞋena? Me kaliva ana siveyawa vaita vita-moꞋena, faꞋina kaꞋi ganavehimeya tu keke ginayamumu, au taumiyao amifaiweya wanaꞋitahalamanena kaliva adi siveyawa keke akufaiweya. 24Tu hida kaliva ganasiveyawana be wanaꞋitani-yo Iya faꞋikuya wanagahe wanagayo, Velemodi. Bana TohobuꞋela kaliva yadi koyona adi aiyawela ana tagalowalowa.” Ada au tovefela againe gigahe gigayo, “Againiya gagahe. Umidi, a ivi uwahi be una ya manuweya.”

25AuheꞋama tovefela moyaꞋaidi matadiya gimidi, ivi gidudauvena-ma giꞋuwana ada giwahina be gina yana manuweya. Ginauna tu Yaubada ana egana gikikilakahina. 26Au moyaꞋaidi hiꞋita-yo aseꞋasedi giꞋalilihiwana be Yaubada ana egana hikilakahina kadu himatautaveꞋine higayo, “Keke kanawona! Adamoya iyaꞋiyaya kaꞋitayauyogena.” c 

Yesu Livai gikovana be Bana againe ginavetomuliya.

Madiu 9:9-13 Maki 2:13-17

27Muliya Yesu gilowoga ginauna tu takesi ana toyaudi saꞋeyana giꞋitana, ana egana Livai. Bana takesi ana abayaudi againe gihiyoto. Ada gigahena gigayo, “Unamuliyeku.” 28Au gitowamidi gaitoma moyaꞋaidi gidibutoyogedi tu Yesu againe givetomuliya.

29Tu muliya bana Livai yana manuweya avemwamwala lakahina Yesu faꞋine gisena, ada takesi ana toyaudi adi yoꞋo lakahina kadu mali kaliva badi buye hiꞋenolukekela be hiꞋauꞋa. 30Tu Falisi be vehimeya ana tovehawala badi Falisi ahenao ma Yesu ana tomuliya agaidiya hiꞋalawoluwolu higayo, “GavaiꞋona-yo wama takesi ana toyaudi be tokoyona velugadiyao buye waꞋaꞋauꞋa?”

31Ada Yesu yadi gahe ginogalini-yo gigahedi gigayo, “Badi yadi aulolo keke ma keke doketa againe hinana, tu toꞋaulolo ma nuwanuwadi doketa yana leme. 32Ada toyamumu keke doketa yana leme hinaleleni amine, meda anafaiweya Iya gahobuꞋela be keke toyamumu vehimeya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma ganakovadi. Au gahobuꞋela tokoyona ganakovadi be yaku leme againe hinahagaviladi faꞋina.”

Labewaviyo faꞋina Yesu hitoliluveluvena.

Madiu 9:14-15 Maki 2:18-20

33Tu Falisi Yesu higahena higayo, “Tova moyaꞋaina Yoni ana tomuliya hilabelabewaviyo tu hiveꞋoveꞋoꞋola kadu meda ime Falisi ama tomuliya hihuluhuluva, tu a tomuliya ma tova moyaꞋaina aꞋa hiꞋauꞋa bwai hiyuyu.”

34Yesu gigayo, “Tonagi aimo ana yoꞋo buye hinamiyami ana toveya, keke amifaiweya ana yoꞋo kalivadi wanavehimeyedi vaita nagi ana avemwamwala againe hinamiya-kawowo be aꞋa keke hinaꞋani. 35Tu aimo tonagi hinanauwena lauveya ana toveya, au medema tovai-nadi ana yoꞋo hinamiya-kawowo, aꞋa keke hinaꞋani. Meda anafaiweya Iya yaku kaliva buye amimiyami faꞋina keke hidalabelabewaviyo.” Au hidedemi Yesu gigahedi.

Dewa tuwaina kadu dewa ivaguna keke gidalubodada be

kanaveꞋatutamoꞋaini.

Madiu 9:16-17 Maki 2:21-22

36KaduꞋe Yesu gahetalahobuhobu saꞋeyana badi agaidiya gilukahihiyena gigayo, “KaꞋi kaliva nuwanuwana aikeva gikoyo-ma ginabwadina digo, keke kaleko ivaguna againe kasimina ginasikaninini bwadi faꞋina. KaꞋi hidede amine gidahuluva, au kaleko ivaguna gisikaninina-ma gidakivekoyona, kadu bwadi kaleko ivaguna keke aikeva tuwaina gidalubodani faꞋina ana ita tulina. 37Kadu keke tamo hakwadi oine ivaguna manugose kwafilidi tuwaina againe ginahiwani. KaꞋi hidede amine gidahiwana digo, oine ivaguna gidatubuga be kwafilidi tuwaina ahe gikwakwana-ma gidaꞋafolena ada au oine babiya gidamadu-Ꞌowoga kadu kwafilidi gidakoyo. 38Au gilubodana be oine ivaguna kwafilidi ivaguna agaidiya hidahiwana. 39Kadu keke tamo hakwadi oine tuwaina hinayuni-yo muliya nuwanuwana oine ivaguna ginayuni. Au ginagahe ginagayo, Oine tuwaina anayu hagihagi-moꞋena.” Au hidedemi Yesu kaliva yadi dewa tuwaina nuwadi giꞋabina-ma gigahetalahobuhobuyedi.

Copyright information for `VIV