am12Veh 23:25m2Yem 20:10m3-41Sam 21:3-6
bm7Lu 14:1-5m9Yo 7:23m11Lu 11:53-54
cm14-16Yo 6:70-71
dm19Lu 8:46
em20Ais 66:2m21Ais 61:3, Ha 7:16-17m22-23Yo 16:2, 1Fi 4:14
fm24-25Ye 5:1-6
gm27-281Fi 3:9
hm33-34Lu 14:12-14m36Ef 4:32, Yem 34:6-7
im37Ye 2:13m38Gah 19:17m40Yo 13:16
jm45Ye 3:10-12, Md 12:35
km46Md 7:21m47Ye 1:22

Luke 6

Sabati ana vehimeya faꞋina.

Madiu 12:1-8 Maki 2:23-28

1Tu sabati saꞋeyana againe Yesu ana tomuliya buye witi ana faheya hinunudadana tu ana tomuliya hivebutu witi nafona hikikikolukolu be himutumutuvemavemauna tu hiꞋauꞋa. 2Tu badi tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi hiꞋitadi-yo higayo, “Gavadiyo sabati ana vehimeya keke wadaꞋitaveꞋavini?”

3Yesu gigahedi gigayo, “Ada tokaiwabu Devida tuwai-moꞋena gimiyami-ma kahihina maꞋi wahawahawana o kaꞋi keke? Tova saꞋeyana banaꞋe tobohiyaneyao buye mafu gilaudi tu Yaubada yana manuweya giluku aꞋa Yaubada matane hisena-ma givaina tu hawahawatana nonogana giꞋana kadu yana kalivamomo giveledi be hiꞋana. Mena aꞋai-nadi moyaꞋaidi faꞋidiya hawahawatana tu abaveyao ana tofaisewagaga adifaiweya hinaꞋana.” 5Au hidedemi gigahedi kadu gigayo, “Iya TohobuꞋela sabati ana toꞋitaveꞋavina. Kaliva yadi dewa sabati againe Iya gavehivehimeyena.” a 

Yesu kaliva nimana koyona sabati againe gikiveyamumuna.

Madiu 12:9-14 Maki 3:1-6

6Kadu sabati saꞋeyana againe manuwa-abavehawala againe giluku be givehavehawala, ada kaliva saꞋeyana gimiyami nimana iꞋatagina gifwalele-vagata. 7Tu Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu badi Falisi nuwanuwadi gaitoma saꞋeyana hinanuhagani-yo Yesu hinahawavekoyoyena faꞋina, hiꞋitaꞋita-kwanekwanena be hinaꞋitana kaꞋi nimakoyo sabati againe ginakiveyamumuna o kaꞋi keke. 8Tu Yesu yadi nuwanuwa gihalamaneni-yo au nimakoyo againe gigahe gigayo, “Umidi be uꞋela weꞋai.” Au gitowamidi be gina Yesu liline.

9Ada Yesu gigahedi gigayo, “Ganatoliluvaluva agaimiya. Yada buki-vehimeya sabati faꞋina gavaimi givehimeyeda? KaꞋi kaliva sabati againe kanakiveyamumuna o kaꞋi kanakivekoyona? KaꞋi kanalugolegolena o kaꞋi kanaluveꞋalikana?”

10Ada moyaꞋaidi gilumataviledi tu nimakoyo againe gigahe gigayo, “Nima utune.” Au nimana gitunena ada auheꞋama giyamumu. 11Tu vehimeya ana tovehawala be Falisi hinuwakoyoveꞋine, hivebutu hiveꞋagahegahe vaita gavaimi hinaga-yo Yesu hinaluveꞋalikani. b 

Yesu ana tomuliya tuwelo givenuwadadanedi.

Madiu 10:1-4 Maki 3:13-19

12Himiyami tu Yesu gina gilaka oyeya be ginaveꞋoꞋola, ada Yaubada againe giveꞋoꞋola-malalau. 13Mala gilauna ana tomuliyamomo gikovadi be hiꞋela ada kaliva tuwelo agaidiya givenuwadadana be givewagadi afositolo higa bonana ana towahidadana. 14Adi egana hidede amine. Saimoni tu Yesu givewagana Fita, taina Anidulu, Yemesa be Yoni, Filifi, Batolomiu, Madiu, Tomasi, Yemesa Alifiyo natuna, Saimoni bana hivewagana yoꞋo miLoma hivenibainedi-ma kalivana, Yudasi Yemesa natuna kadu Yudasi-Isikaliyota bana Yesu nibaineyao nimadiya gihawavemogatalena amanadi. c 

Yesu kaliva moyaꞋaidi givelugadi.

Madiu 4:23-25

17Tu Yesu ana yoꞋo tuwelo givenuwadadanedi gihavaina, buye hihobu babi lulubeꞋune himidi. Medede againe ana tomuliyamomo adi yoꞋo lakahina hivagaꞋauta kadu yoꞋoyoꞋo mali kaliva badi buye himiyami, Yelusalema be Yudiya melalidi moyaꞋaina agaidiya hitauya kadu Taiya be Saidoni adi fafaliya taliyeya hitauya amanadi. Badi hiꞋela be Yesu bonana hinanogalina kadu yadi aulolo againe ginasiveyawadi. 18Badi wayafunediyao faꞋina vita hinuhagana-ma kalivai-dina Yesu gikiveyamumudi. 19Ada moyaꞋaidi higaluvaluva vaita hinakibwaꞋena, faꞋina yadi kaibwaꞋe againe faiwala Yesu againe giyemu be medema againe adi siveyawa hivaina. d 

Tufoidi yadi wavemwamwala tufoidi yadi watagiya.

Madiu 5:1-12

20Tu Yesu ana tomuliya giꞋitadadanidi gigahedi gigayo,

“Omi gaveyao venuwahobu ana koyokoyo, yami vemwamwala gavatubuga!
Gavadi-yo? Aimo Yaubada yana itaveꞋavina againe wamimiyami, aseꞋasemiya givehivehimeya.
21Omi gaveyao adamoya mafu gilaulaumi, yami vemwamwala gavatubuga!
Gavadi-yo? Aimo Yaubada ginaveꞋahiyauwami.
Omi gaveyao adamoya watagitagi, yami vemwamwala gavatubuga!
Gavadi-yo? Aimo wanavelavelaiga.
22Omi gaveyao kaliva hitalahagiyemi hivenikohiyemi hiꞋihawadamanemi kadu Iya TohobuꞋela yaku kaliva faꞋina hihawavekoyoyemi yami vemwamwala gavatubuga!
23E, hidedemi hinahuluvimi ana toveya wanavemwamwala wanagakahikahi, faꞋina ami laufata lakahina aimo lobameya gidadauda. WaꞋita, omi hihuluvimi amine, meda bwanenediyao Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hihuluvidi.

24Tu hoiyoi omi gaveyao adamoya wakalivamiyao!
Gavadi-yo? Yami abavemwamwala ahe babiya wanuhagana.
25Hoiyoi omi gaveyao adamoya waꞋahiyauwa!
Gavadi-yo? Aimo mafu ginalaulaumi.
Hoiyoi omi yami waselakalaka wavelavelaiga!
Gavadi-yo? Aimo wanaꞋaseꞋuꞋaulolo kadu wanatagitagi.
26Hoiyoi omi kaliva moyaꞋaidi hinahawaveyamumuyemi-ma kalivai-mina!
WaꞋita, bwanenediyao falofita fwayafwayadiyao hihawaveyamumuyedi, ada badi hihuluvidi amine meda omi hihuluvimi. e , f 

Yesu tokivekoyo adi nuwakabubu faꞋina gilukahihi.

Madiu 5:38-42

27Tu omi moyaꞋaimi wavanevanenegeku-ma agaimiya gagahe. Badi hitalahagiyemi-ma wananuwakabuyedi. Badi hivenikohiyemi-ma agaidiya wanaꞋigibagiba yamumuna. 28Badi hiꞋalatabutabuyemi-ma faꞋidiya wanaveꞋoꞋola be higa Yaubada ginanuwakabubuyedi. Badi hikivekoyomi-ma faꞋidiya wanaveꞋoꞋola. 29KaꞋi tamo hakwadi navanavami ginatafina au fafalina wanahawahegena be ginatafina. Kadu kaꞋi tamo hakwadi ami aikeva vewabana ginalemami, au ami seti keke wananuwaloloneni. 30Gaveyao moyaꞋaidi tamo gavadi faꞋina hinaveꞋoꞋolemi, au wanaveledi. KaꞋi tamo hakwadi yami lokoloko ginavaina, au keke yaudiyewa faꞋina bana againe wanagahe. 31GavaiyaꞋamine nuwanuwami kaliva omi hinahuluvimi, au medede amine kadu badi wanahuluvidi. g 

Hakwadi keke agaimiya gidaꞋigibagiba,

medema wananuwakabubuyena.

Madiu 5:43-48

32KaꞋi tonuwakabubugaga wananuwakabubuyedi tu keke tonuwalolona wananuwakabubuyedi, medema huluvai-nadi faꞋina Yaubada keke ginahawaveyamumuyemi. WaꞋita, tokoyona badi hinuwakabubuyedi-ma kadu agaidiya hinuwakabubu. 33Kadu kaꞋi kaliva tufoidi agaimiya hinaꞋigibagiba hagihagina ada badiꞋiyaogaga agaidiya meda omi wanaꞋigibagiba hagihagina, au medema huluvai-nadi faꞋina Yaubada keke ginahawaveyamumuyemi. WaꞋita, tokoyona toꞋigibagiba yamumuna agaidiya meda hiꞋigibagiba yamumuna. 34Kadu kaꞋi yami mani o lokoloko badi kaliva adifaiweya hinaveleyewemi-ma wanaveledi tu badi keke adifaiweya hinaveleyewemi-ma agaidiya wananuwalolonena, au medema huluvai-nadi faꞋina Bana Yaubada keke ginahawaveyamumuyemi. WaꞋita, tokoyona mali tokoyona agaidiya hifolafolaka be higa aimo yadi folaka ana kiveyewa hinanuhagana.

35Tu omi keke badi amine wanahuluva. Nibaimiyao wananuwakabubuyedi, agaidiya wanaꞋigibagiba yamumuna kadu wanafolafolaka tu yami folaka ana kiveyewa keke wananuwenuweni. KaꞋi hidedemi wanahuluva, au aimo ami laufata lakahina wananuhagana kadu ami ita vaita Tomiyagetane-moꞋane natuneyao amine. FaꞋina BanaꞋe badi tonuwalolona kadu badi yana nuwakabubu keke hidavesiuleyeni-ma ginuwakabubuyedi. 36Tamami lobameya gihinekalikaliyemi amine, meda omi kaliva wanahinekalikaliyedi.” Au hidedemi Yesu gigahe. h 

Omi keke tovehimeya amine yo kaliva yadi dewa

wanalagani.

Madiu 7:1-5

37Kadu gigayo, “Keke tovehimeya amine yo mali kaliva yadi dewa wanalagani be Yaubada kadu omi keke ginalagami. Keke mali kaliva wanahawavekoyoyedi be Yaubada kadu omi keke ginahawavekoyoyemi. Mali kaliva yadi koyona wanavenuwauluyena be Yaubada kadu yami koyona ginavenuwauluyena. 38Wanafolafolaka be Yaubada kadu agaimiya ginafolafolaka. Yana folaka hidede amine. Kaliva nauꞋa againe aꞋa ginadodona ginaꞋatudonedonena kadu ana tufo ginadodo-havagilena tu ginaꞋahiwahiwana au yami vainuwana againe ginabihiwana amine, meda Yaubada yana folaka lakahi-moꞋena agaimiya. KaꞋi omi lakahina amine wanafolaka, au Yaubada lakahina amine agaimiya ginafolaka. KaꞋi kabiꞋona amine, kadu kabiꞋona.” Au hidedemi Yesu gigahe.

39Kadu Yesu hidedemi gigahetalahobuhobuyedi gigayo, “Gavaimi be tomatakoyo tomatakoyohiyana edeya ginanagoyeni? Keke adifaiweya faꞋina adiꞋiselu awalolo againe hinabeꞋu. 40Tosikulu keke yana tovehawala yana nuwahuya gidatubuhegeni, tu tosikulu hinasikulu-Ꞌowoga yo yadi halamana yadi tovehawala yana halamana amine.

41Gavadi-yo ai ulana vaita koyona kabiꞋona amine tobohiya matane uꞋitaꞋitani tu ai-moꞋena vaita koyona lakahina amine tauni mataniya keke udanuwenuweni? 42KaꞋi ai-moꞋena o mataniya gidadauda-ma keke udaꞋitaꞋitani, au keke-moꞋa afaiweya tobohiya unagaheni unagayo, Tobohiyaku, ai ulana mata againe ganavaihegena. O meya luhei. Nagona ai-moꞋena tauni mataniya unavaihegena, higa ya dewa koyo-moꞋena unahegena, ada au afaiweya unaꞋita-hagihagiyena be ai ulana tobohiya matane unavaihegena, higa yana dewa koyona faꞋina unakivetuvetununa. i 

Yesu kaliva yadi dewa ai guwana againe giluvefosena.

Madiu 7:15-20

43WaꞋita, keke tamo ai yamumuna guwana koyona gidaveguweni. Meda anafaiweya ai koyona keke guwana yamumuna gidaveguweni. 44Ai saꞋeyana saꞋeyana guwadi againe kahalamanena. FaꞋina fiki keke ai-kawowo againe kadakoluni, kadu kelefi keke aboda againe kadakoluni. 45Meda kaliva yamumuna aseꞋasena yamumuna faꞋina dewa yamumuna amine gihuluhuluva, kadu kaliva koyona aseꞋasena koyona faꞋina dewa koyona amine gihuluhuluva. Gava nuwanuwa kaliva aseꞋasena givemagana au medede amine gigahegahe. j 

Manuwa ana toꞋaiyogona adiꞋiselu kahihidi.

Madiu 7:24-27

46Gavadi-yo aku egana wayakayakahini wagagayo, Kaiwabu, Kaiwabu, tu keke bonaku wadaꞋabiꞋabini? 47Gaveyao agaikuya hiꞋelaꞋela bonaku hinoganogalina be hiꞋabiꞋabina, medema manuwa ana toꞋaiyogona againe ganaluvefosena. 48BanaꞋe ma anafaiweya kaliva manuwa giyogona. Nagona babi giyalana tunugina ogola givehobuna be kuga againe gibakina. Muliya gufa gihobu vaita manuwa gidaꞋalugeni tu kaliva giyogo-hagihagiyena faꞋina gidauda yamumuna. 49Atu gaveyao bonaku hinoganogalina tu keke hidaꞋabiꞋabini, medema kaliva yana manuwa makameya giyogona, keke ogola gidaꞋaiyala. Tu muliya gufa gihobu againe manuwa auheꞋama gimadubeꞋu ada au giꞋayaweli-Ꞌowona.” Au hidedemi Yesu gigahe. k 

Copyright information for `VIV