am10Yo 4:51
bm13-15Lu 8:41-42,49-55m15-161Kin 17:21-24
cm22Ais 35:5-6, Md 15:30-31, Mk 7:32-37, Lu 5:12-13, 7:12-16
dm27Mal 3:1, Lu 3:2-6m29-30Md 21:32m34Lu 5:30
em44Aba 18:4m48-50Md 9:2-6

Luke 7

Yesu Loma togiyomatana ana agetoga gisiveyawana.

Madiu 8:5-13

1Tu Yesu yana vehawala moyaꞋaina yoꞋo matadiya gilukahihiyena gihavaina, gina Kafeneumi againe. 2Medede againe Loma togiyomatana saꞋeyana gimiyami, ada ana agetoga giꞋaulolo lakahina, kabisona gidaꞋalika. Ada togiyomatana nuwanuwana lakahina agetogai-nadi. 3Ada Yesu valeyana ginogalini-yo miYuda adi tonagona tufoidi Bana againe giꞋiveninisedi be hinayowanina, togiyomatana ana agetoga ginasiveyawana faꞋina.

4Yesu againe hiyemu-yo hiveꞋoꞋoladona higayo, “Hida togiyomatana kaliva hagihagina. Gilubodana be yana veꞋoꞋola udavenogalena, faꞋina nuwanuwana yada yoꞋo kadu tauna yana maniya yama manuwa-abavehawala Kafeneumi againe gikivemididina.”

6Au Yesu badi buye hina. Hinauna tu manuwa hiꞋivedavedaꞋufona au togiyomatana tobohiyaneyao giꞋiveninisedi be bonana Yesu againe hinayakahina vaita tauna gidagayo, “Kauveya, keke Tauni unaꞋivewowologilogi, faꞋina iya keke kaliva yamumuku yo yaku manuweya afaiweya unaluku. Medema faꞋina keke tauku gadakilakahiku-yo againiya gadaꞋela. Au mededei unamiya tu unavehimeya be O bonaniga aku agetoga ginasiveyawana. 8Hidede amine afaiweya unavehimeya ma a gahalamanena, faꞋina iya kadu abavehimeya gavaina. Yaku tonagona yana vehimeya dibune gamimiyami, kadu yaku tolugaviyamomo yaku vehimeya dibune himimiyami. Yaku tolugaviya saꞋeyana gavehimeyena gagayo, Una, ada au gitowamidi be gina. Kadu velugana gagahena gagayo, UꞋela weꞋai, ada au giꞋela. Kadu aku agetoga againe gagahe gagayo, Hidedemi unafaisewa, ada au yaku vehimeya amine gifaisewa.”

9Ada Yesu togiyomatana bonana ginogalini-yo bana faꞋine giyaulowoga au gihagavilana yoꞋoyoꞋo himuliyena-ma agaidiya gigahe gigayo, “Biyao! Wona velemona keke-moꞋa tamo kwanaIsileli yana wavetumagana gadanuhagani hida kwanaLoma yana vetumagana amine.” 10Ada au kaliva togiyomatana giꞋiveninisedi-ma hiyewadi manuweya hiluku-yo agetoga ahe gibwaina-ma hinuhagana. a 

Yesu sikwa natudi alikeya gisivemididina.

11Tu Yesu gimiyami tu gina melala ana egana Neini againe. Ana tomuliya kadu yoꞋo lakahina hivebwaꞋuliyena. 12Melala tufone giyemuyemu tu toꞋalika hiwahiwahinauwena be hinahuyana. Bana toꞋalika sikwa natudi kwanatubuꞋeya ada yoꞋo lakahina sikwa hivebwaꞋuliyedi. 13Ada Kaiwabu giꞋitadi-yo gihinekalikaliyedi gigahedi gigayo, “Keke wanatagiya.” 14Au gina vaya gikibwaꞋena ada towahi himididi-vagata. Yesu toꞋalika gigahena gigayo, “Kwamana, umidi!”

15Gigahe-yo toꞋalika gimidi givebutu gigahegahe, ada Yesu kwamana hinana giveleyewedi. 16Au moyaꞋaidi himatautaveꞋine be Yaubada ana egana hikilakahina higayo, “Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina lakahina agaideya gilakayemu.” Kadu higayo, “Yaubada giꞋela be ide yana yoꞋo ginaꞋitanuwakabubuyeda.” 17Ada au valeyai-nadi Yudiya melalina moyaꞋaina kadu awaꞋawanina moyaꞋaina gina giluyabuna. b 

Yesu Yoni Tobafitaiso yana toliluvaluva gifatana.

Madiu 11:1-5

18Tu mena Yesu yana gugai moyaꞋaina faꞋina Yoni ana tomuliya hivenuwaꞋatana, bana Yoni aimo deliya gimiyami-tu. 19Au Yoni ana tomuliya adiꞋiselu giyowanidi be Kaiwabu againe giꞋiveninisedi higa hinatoliluveluvena hinagayo, “Yaubada yana Tovegida ginaꞋela-ma ime abodabodana. KaꞋi OꞋeni bana kalivai-nina o kaꞋi kaliva saꞋeyana aimo anabodana?”

20Ada badi kaliva adiꞋiselu ahe Yesu againe hiyemu-yo higahena higayo, “Yoni Tobafitaiso againiya giꞋiveninisema ada nuwanuwana ginahalamanena kaꞋi OꞋeni Yaubada yana Tovegida aimo ginaꞋela-ma kalivai-nina o kaꞋi kaliva saꞋeyana aimo anabodana.”

21Ada medema tovai-nadi Yesu kaliva moyaꞋaidi yadi aulolo tulina tulina agaidiya gisiveyawadi. Badi wayafunediyao gikiveyamumudi kadu tomatakoyo tufoidi moyaꞋaidi matadi gikiveyamumuna. 22Au Yesu Yoni yana kaliva gigahedi gigayo, “Wanana ada gavaimi wanogalina kadu waꞋitana-ma Yoni wanavenuwaꞋatana, higa tomatakoyo matadi gimahalina, tovefela hinunudadana, tovedawodawowo yadi aulolo gihavaina, totagakweu tagadi giꞋafolena, toꞋalika himididi-havagi, kadu koyokoyo VenuwaꞋata Yamumuna Yaubada yana kibababala faꞋina hiꞋelaꞋela hinoganogalina. 23Kadu Yoni yana toliluvaluva inubaku faꞋina ma wanagahena hai kaliva Iya faꞋikuya keke gidanuwaluga medema yana vemwamwala gavatubuga!” Au hidedemi Yesu gigahedi. c 

Yesu Yoni Tobafitaiso faꞋina gilukahihi.

Madiu 11:7-19

24Badi Yoni ana tovenuwaꞋata ahe hina tu Yesu yoꞋoyoꞋo agaidiya givebutu Yoni faꞋine gilukahihi gigayo, “Boi omiꞋiyao Yoni waꞋitana yamina babigaga againe ana toveya, wanuwanuwa ma vaita gavadi wadaꞋitani? IsisiꞋu bolimana againe gilewalewa amine, kaꞋi wana vaita kaliva kowakowana wadaꞋitani? 25Keke hidede amine wadaꞋitani tu wana be kaꞋi gavadi wanaꞋitani? KaꞋi kaliva ana wavaigau vaita wadaꞋitani? Keke, faꞋina kaliva adi vaigau kikaiwabuna kadu yadi walokoloko himimiyami-ma tokikaiwabu yadi manuwa lakahina againe himimiyami. 26Au wanagaheku, omi wana kaꞋi gavadi wanaꞋitani? KaꞋi wavaitana Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina wanaꞋitani? E, wona velemona toꞋawatalatalaina waꞋitana tu bana Yoni ma toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi gikaiwabuhegedi. 27Tuwai-moꞋena bana Yoni faꞋine Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe higa vaita Yaubada yana Tovegida againe gidagahe gidagayo,

UꞋita! Yaku tovenuwaꞋata ganaꞋiveninisena
be bana wai ginanagona,
ya eda kaliva aseꞋasediya ginakidewedewena.
28Gagahemi bana Yoni kaliva moyaꞋaidi babiya hitubuyemu-ma gikaiwabuhegedi, tu gava kaliva ana egana kabisona Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya tu givetumagane-moꞋeku, medema Yoni ana egana ginakaiwabuhegena.” Au hidedemi Yesu gigahe.

29Tu kaliva moyaꞋaidi kadu takesi ana toyaudi Yesu yana gahe hinogalina againe, higahe higayo, “Wona velemona Yaubada yana eda tunutunugina.” Hidedemi higahe faꞋina boi hihawahegedi be Yoni gikivebafitaisoyedi. 30Tu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi be Mosese yana vehimeya ana tovehawala Yoni yana bafitaiso hidibutoyogena, ada medema againe Yaubada yana inuba badi faꞋidiya hikilowena.

31Kadu Yesu gigayo, “Tu omi kaliva hida tovai-nadi babiya watubuyemu-ma gavadi amine yo ganahawaluveluvemi? Yami huluva gava dewa againe ganaluvefoseni? 32Au omi weꞋoweꞋo amidiya, melaleya hihiyoto tu hivetavetaunega. YoꞋo saꞋeyana yoꞋo velugadi agaidiya hikovakova higayo,

Modawa akalikalina tu omi keke wadavagavaga wadayeluyelu.
Alulaukuhi vaita alika ana tova amine tu
omi keke wadatagitagiya.
Gavaimi anaga-yo nuwami anakiveyamumuni?
33Meda anafaiweya Yoni giꞋela ada keke aꞋa yamumuna gidaꞋuꞋani kadu keke oine gidayuyuni, ada au omi wahawavekoyoyena vaita bana wayafunena. 34Tu Iya TohobuꞋela gaꞋela ada aꞋa yamumuna gaꞋauꞋana oine gayuyuna, ada au kadu Iya wahawavekoyoyeku wagayo, WaꞋita, Bana hima toꞋa-faꞋila oine ana toyu-faꞋila, kadu takesi ana toyaudi kadu tokoyona velugadiyao givevetobohiyanedi. Hidedemi wagahe tu gavaimi anahuluva-yo nuwami anakiveyamumuni? 35Tu Yoni kadu IyaꞋeku amaꞋiselu Yaubada yana nuwahuya againe kaꞋi velemoꞋena afifaisewa ma yama faisewa guwana againe wanahalamanena.” Au hidedemi Yesu yoꞋo agaidiya gigahe. d 

Yesu kwamayoku udoꞋudona yana koyona giyawelina.

36Tova saꞋeyana tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi kalivana Yesu giyowanina be buye hinaꞋa. Yesu giyemu-yo giluku Falisi yana manuweya giꞋenolukekela be ginaꞋa. 37Mena melala againe kwamayoku saꞋeyadi himiyami yadi dewa udoꞋudona. Yesu Falisi yana manuweya giꞋauꞋa-ma valeyana hinogali-yo bunama hiwahina be hiꞋela, bunamai-nadi abaꞋaihiwaga kugakugana againe gidauda, kuga ana egana alabasita. 38Au kwamayoku Yesu wakwaune hiꞋela Bana agene himidi hitagitagi tu hivebutu matailudi againe agena hivebutana, ada uꞋudi tunugina againe hiluvehavehayana. Kadu yadi waveꞋamohimohina agena hiveyaugina bunama againe hibunamina.

39Tu bana Falisi Yesu giyowanina-ma giꞋitadi-yo nuwahinagene gigahe gigayo, “KaꞋi hida kaliva Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina velemona digo, gava kwamayoku hikibwaꞋeni ma gidahalamanena higa kwamayoku koyodi.”

40Ada Yesu Falisi yana nuwahinage gihalamaneni-yo gigahena gigayo, “Saimoni, yaku nuwanuwa saꞋeyana againiya ganagaheyena.” Bana gigayo, “Tovehawala, au ugahe.”

41Yesu givebutu gigahetalahobuhobuyena gigayo, “Wakalivana saꞋeyana kaliva luhei agaidiya mani givetalaiyena be aimo hinaveleyewena. Kaliva saꞋeyana K5000 amine gibuki, kadu saꞋeyana K500 gibuki. 42Keke adifaiweya adi buki hinafatani againe, au adiꞋiselu adi buki giyawelina. Au unagaheku, kaliva adiꞋiselu adi tonuwakabubu againe hinuwanuwa tu hadema kaliva yana nuwanuwa lakahi-moꞋena?”

43Saimoni gigayo, “Iya gavaita bana ana buki lakahi-moꞋena tu giyawelina-ma kalivai-nadi bana againe ginuwanuwa lakahi-moꞋena.” Yesu gigayo, “Ika, ugahe velemoꞋena.”

44Gigahe-yo kwamayoku agaidiya gihagavilani tu Saimoni againe gigahe gigayo, “Hida kwamayoku ahe uꞋitadi. Ya manuweya galuku gawakawaka tu yada dewa wakawaka amine keke udahuluva. Keke udavehimeya-yo gufa hidaꞋaliyeni-yo ageku hidakolani tu hida kwamayoku matailudiya ageku hivebutana ada uꞋudiya hiluvehavehayana. 45Veyauga againe keke udalusiuleyeku tu tova galuku againe badi hivebutu ageku hiveyaugi-faꞋilina. 46UꞋuku bunama againe keke udabunamini tu badi ageku bunama wamagana againe hibunamina. 47Hidema faꞋina againiya gagahe, kwamayoku yadi koyona moyaꞋaina tu Yaubada ahe giyawelidi faꞋina yadi nuwanuwa lakahina agaikuya hiseyemaunena. Tu gava kaliva yana koyona keke moyaꞋaina tu Yaubada giyawelina, medema yana nuwanuwa Yaubada againe kabiꞋona.” Au hidedemi Yesu Saimoni gigahena.

48Tu kwamayoku agaidiya Yesu gigahe gigayo, “Yami koyona ahe gayawelidi.”

49Hidedemi gigahe faꞋina wakawaka velugadiyao Bana buye hiꞋauꞋa-ma hivebutu hiveꞋagahegahe higayo, “Ha! Bana hima hida gava kaliva yo koyona giyawelidi?”

50Tu Yesu kwamayoku gigahedi gigayo, “Wavetumaganeku faꞋina yami koyona adi aiyawela wanuhagana. Yami wanuwayamumu wanana.” e 

Copyright information for `VIV