am1-3Lu 24:10
bm10Lu 10:21m111Fi 1:23m14Lu 18:18,22-24
cm15Yo 6:28-29, Ye 1:22
dm18Md 25:20-29
em21Lu 11:27-28, Yo 1:11-13
fm25Mk 9:20-24
gm28-29Lu 4:34
hm46Lu 6:19
im56Md 8:4

Luke 8

Vevine tufoidi Yesu hivelugana.

1Yesu gimiyami tu hivebutu melala moyaꞋaina lakahidi be kabiꞋodi agaidiya ginunuwaliliuga, Yaubada yana itaveꞋavina ana VenuwaꞋata Yamumuna faꞋina gilulumamala. Ana tomuliya tuwelo hivebwaꞋuliyena kadu vevine tufoidi buyeꞋi, badi vevine-dina boi wayafunediyao kadu yadi waꞋaulolo tulina tulina tu Yesu gisiveyawadi. Vevine-moꞋedi hidede amine. Meli vineMagidala, bana yafune seveni hiluvaiyena tu Yesu giwavidi amanadi. Yowana bana Susa vavinena, kalivai-nadi Helodi yana manuwa hinagena adi toꞋitaveꞋavina. Susana kadu vevine velugadiyao moyaꞋaidi. Badi vevine-dina Yesu hibwaꞋulina be taudiyao yadi giba againe Yesu ana tomuliya buye hiꞋitaꞋitaveꞋavidi. a 

Otova babi tulina tulina againe ana gahetalahobuhobu.

Madiu 13:1-9 Maki 4:1-9

4Tu kaliva moyaꞋaidi melala tulina tulina agaidiya hitauya be Yesu againe hiyoꞋoyoꞋo, ada hida gahetalahobuhobu gilukahihiyena. 5Gigayo, “Kaliva saꞋeyana yana otova witi nafona yana faheya ginauwena be ginaꞋiyauyaulena. Witi nafona giꞋiꞋiyauyaulena tu tufona edeya gibeꞋu be kaliva hivagavebabidi ada manuga hiꞋela be hiꞋana. 6Kadu tufona babi dabodabona againe gibeꞋu. Ada babi keke dubadubana faꞋina gikabukabu tu giꞋawaꞋulodi. 7Kadu tufona aboda againe gibeꞋu be aboda hinagene gikabu ada au yogo gifaiwala be witi gilufaveꞋalikana. 8Atu tufona babi yamumuna againe gibeꞋu be gikabu ma gitabo yamumuna guwana hanaledi hanaledi amine.” Au hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu tu gikovadona gigayo, “Omi kaliva watagami, au bonaku wadavenogalena.”

Yesu yana gahetalahobuhobu faꞋina gikivetuvetunu.

Madiu 13:10-23 Maki 4:10-20

9Muliya ana tomuliya gahetalahobuhobu-nadi ana kaivila faꞋina Yesu hitoliluveluvena. 10Yesu gigayo, “Yaubada yana itaveꞋavina ana nuwanuwa sevasevauyana omi agaimiya giyauna tu mali kaliva agaidiya gahetalahobuhobugaga amine galukahihiyedi. Gagahetalahobuhobuyedi be higa hinaꞋitaꞋita tu keke hinaꞋitahalamaneni, kadu hinanoganogala tu keke hinahalamaneni.

11Tu gahetalahobuhobu ana kaivila hidede amine. Otova anafaiweya Yaubada bonana. 12Witi nafona edeya gibeꞋu-ma anafaiweya kaliva Yaubada bonana hinogalina tu muliya Setani gilakayemu be bona aseꞋasediya givaihegena be higa Yaubada keke hinavetumaganeni-yo adi kibababala hinanuhagani. 13Witi nafona babi dabodabona againe gibeꞋu-ma anafaiweya kaliva Yaubada bonana hinogalina be yadi wavemwamwala aseꞋasediya hisena. Tu bonana keke hidanuwa-nunauyeni ada walamina keke aseꞋasediya gidavegilili faꞋina tova kabisonaga hivetumagana. Tu aladibidibi giyemaunidi ana toveya hinuwayewa. 14Witi nafona abodeya ana nuwanuwa amanadi kaliva Yaubada bonana hinogalina tu tova hinunauwena againe hida babi ana vita ana kikaiwabu ana gakahikahi nuwadi givaina faꞋina, gaitomai-dina yadi vetumagana hilufaveꞋalikana, keke gidatabo. 15Atu witi nafona babi yamumuna againe ana nuwanuwa amanadi kaliva Yaubada bonana hinogalina be yadi wanuwanuwa tunutunugina kadu yadi waꞋidibumuhiga hikidonena, ada yadi waꞋatuvefaꞋila guwadi hiseseyemaunena. Gahetalahobuhobu ana nuwanuwa au hidede amine.” b , c 

Yaubada bonana ana venogala lamufa againe giluvefosena.

Maki 4:21-25

16Kadu Yesu gigahedi gigayo, “Keke tamo hakwadi lamufa ginakabuni-yo avaeka hinagene o kaꞋi ivi dibune ginaseni. Au ana abasewadi againe ginasena be higa badi manuweya hiluku-ma matadi ginamahalina. 17Gavadi gavadi moyaꞋaina tova adamoya keke iꞋivemogatalina medema aimo tova mulina kabuꞋavane ginalakayemu, kadu gavadi gavadi sevasevauyana medema aimo mahalina ginaꞋiveyemaunina be moyaꞋaidi hinahalamanena. 18Hidema faꞋina Yaubada bonana wananogalina againe, wananogali-hagihagiyena. FaꞋina hai kaliva Yaubada yana nuwanuwa ginogalina be giꞋitaꞋitaveꞋavina, medema againe kadu nuwanuwa moyaꞋaina ginayauna. Atu hai kaliva Yaubada yana nuwanuwa keke gidaꞋitaꞋitaveꞋavini, medema yana halamana kabiꞋona Yaubada ginavaihegena be ginamiya-kawowo.” Hidedemi Yesu gigahe. d 

Yesu hinana kadu taineyao hilakayemu.

Madiu 12:46-50 Maki 3:31-35

19Tu Yesu hinana kadu taineyao hiꞋela hinaꞋitana tu yoꞋo lakahina faꞋina keke adifaiweya hidaꞋela Yesu liline. 20Au tamo kaliva givenuwaꞋatana gigayo, “Hina be taimomo edaꞋawaneya himidimidi, nuwanuwadi O hinaꞋita.”

21Tu Yesu yoꞋo agaidiya gigahe gigayo, “Badi gaveyao Yaubada bonana hinogalina be kadu hiꞋabiꞋabina, medema hinaku o kaikweyao.” e 

Yesu mala lakahina gihawatana be giꞋalovena.

Madiu 8:23-27 Maki 4:35-41

22Tova saꞋeyana Yesu ana tomuliya buye wakeya hiyage ada gigahedi gigayo, “Tobu yuwa fafaline kanadamana.” Au hilowoga. 23Hinauna tu Yesu giꞋenonuwaulu. AuheꞋama bolimana lakahina oyeya gihobuꞋela be mala koyona tobu againe gilakayemu. Gufa waka hinagene gilukuluku ada abagilagi lakahina hinuhagana.

24Badi tomuliya hina hiluvaguna higahena higayo, “Kauveya, Kauveya, kabisona kanaꞋalika!” Au Yesu gimidi bolimana lefo lakahidi gihawatadi, auheꞋama mala giꞋatagona bolimana giꞋalovena.

25Tu ana tomuliya gigahedi gigayo, “Hai yami vetumagana waseni?” Badi hiyaulowoga yadi wamatauta hiveꞋagahegahe higayo, “Biyao! Bana hima gava kaliva yo bolimana lefo givehimeyedi ma bonana hiꞋabina?” f 

Yesu kwanamiGadalini wayafunena gikiveyamumuna.

Madiu 8:28-34 Maki 5:1-20

26Tu Yesu ana tomuliya buye miGadala yadi fafali againe hilakayemu, medema Galili ana fafali wamagigine. 27Avaleya gihobu au kaliva saꞋeyana melaleya gitauya-ma gimaduhagana. Bana kaliva ma yafune hiluvaiyena ada lauva tunugina konekonena gimiyami. Kadu keke manuweya gidamiyami au tomohuyahuya agaidiya givemanuwa. 28Tova moyaꞋaina yafune kaliva giluluvaiyena ada bulava kainumula againe nimana agena hiyogoyogona be hiꞋitaꞋitaveꞋavina tu au aiꞋadi bulava gigologolohina ada yafune kaliva giwavina be melalagaga agaidiya gimiyami. Tu Yesu giyemu-yo yafune givehimeyena be kaliva ginanuyabuyabuna. Kaliva Yesu giꞋitana againe, givebutu gikovakova Yesu agene giꞋawawa gikovaꞋawafatafata gigayo, “OꞋeni Yesu Yaubada Tomiyagetane-moꞋane Natuna. Gavadi iya agaikuya unagani-yo uꞋela? Againiya gahawayafayafa keke unakivetavetagigiku.”

30Au Yesu gitoliluveluvena gigayo, “Gavaimi a egana?” Bana gigayo, “Aku egana YoꞋo.” Hidedemi gigahe faꞋina yafune moyaꞋaidi hiluvaiyena. 31Au yafune Yesu hihawayafeyafena be keke kahu tunugi-vadavadaꞋaina againe ginawavidi.

32Tu yuwa oya fafaline bawe adi yoꞋo lakahina adiga hilelele, ada yafune hihawayafeyafena be ginahawahegedi bawe hinaluvaiyedi. Au gihawahegedi. 33Gihawahegedi-yo yafune kaliva hinuyabuyabuna be bawe hiluvaiyedi, ada bawe adi yoꞋo matatabudi awaloloya hiꞋotahobu be tobu againe hitowaꞋalika.

34Tu bawe adi tolufolofologahi hida gaitoma hiꞋita-yo hiꞋota be hina, melala-moꞋena kadu awaꞋawanine mena gaitomai-dina hilukahihiyedi. 35Kaliva hinogalini-yo hitauya be gavadi gilakayemu-ma hinaꞋitana. Ada Yesu againe hiyemu kaliva yafune hinuyabuyabuna-ma hinuhagana, bana Yesu agene gihiyoto uꞋuna a giyamumu be ana kaleko giꞋosena. HiꞋita-yo himatauta. 36Ada badi toꞋita kaliva wayafunena gavaiyaꞋamine yana yamumu ginuhagani ma tomiyami agaidiya hilukahihiyena. 37Hilukahihi gihavaina Gadala ana fafali kalivai-dina moyaꞋaidi Yesu hiveꞋoꞋolena be ginanuyabuyabudi, faꞋina himatautaveꞋine. Au wakeya giyage be giyewana.

38Tu kaliva yafune hinuyabuyabuna-ma Yesu gihawayafeyafena gigayo, “Iya O buye kadana.” Tu Yesu giꞋatuveyewana gigayo, “Uyewa ya melaleya be gavadi lakahina Yaubada o faꞋiniya gigugaiyeni-ma kaliva agaidiya unalukahihiyena.” Ada au kaliva gina gavadi lakahina bana faꞋine Yesu gigugaiyena-ma kaliva moyaꞋaidi agaidiya gilukahihiyena, gina melala giluyabuna. g 

Yailo natuna kwamayoku yana aulolo kahihina.

Madiu 9:18-19 Maki 5:21-24

40Tu Yesu tobu fafaline giyewana againe, yoꞋo yuwadedei yadi wavemwamwala hilusiuleyena faꞋina moyaꞋaidi hiyoꞋo be hibodabodana. 41Tu kaliva saꞋeyana giꞋela ana egana Yailo, bana manuwa-abavehawala ana tonagona saꞋeyana. Au Yesu againe giꞋiboꞋula-moꞋa gihawayafeyafena higa yana manuweya gidaꞋela, faꞋina natuna vinetubuꞋeya ana malamala tuwelo giꞋaliꞋalika. Ada au Yesu ginauna tu yoꞋo hiveveꞋatuwahega tu himidififina.

Kwamayoku Yesu ana kaleko bwatana gikibwaꞋena kahihina.

Madiu 9:20-22 Maki 5:25-34

43Yesu yoꞋo hinagediya ginauna tu kwamayoku saꞋeyana buye hinauna, bana yana vaikohi be dayagina tova moyaꞋaina gimadu-vagata. Tuwaina givebutu giꞋuꞋaulolo be ginunauwena malamala tuwelo, doketa agaidiya yana lokoloko moyaꞋaina givehavaina tu keke adifaiweya. 44Kwamayoku Yesu wamuline giꞋela be ana kaleko bwatana gikibwaꞋena, ada auheꞋamanadi dayagina gihayahaya.

45Au Yesu gigayo, “HakwaꞋadi gikibwaꞋeku?” MoyaꞋaidi hivekeke ada Fita gigahena gigayo, “Kauveya, yoꞋoyoꞋo himidififi be hiveveꞋatuwahega.”

46Tu Yesu gigayo, “Keke tu tamo hakwadi gikibwaꞋeku be yaku faiwala bana againe gina ma a gaꞋayaunena.”

47Au kwamayoku Yesu ahe gihalamanena ma giꞋitana againe, yana wavetatava giꞋela Yesu agene giꞋiboꞋula-moꞋa, ada kaliva moyaꞋaidi matadiya yana kaibwaꞋe inubana gihawavemogatalena kadu yana maduyamumu faꞋina gilukahihi. 48Au Yesu gigahena gigayo, “Natuku, uvetumaganeku faꞋina ubwaina. Ya wanuwayamumu unana.” h 

Yesu Yailo natuna alikeya gisivemididina.

Madiu 9:23-26 Maki 5:35-43

49Yesu aimo gilulukahihi tu kaliva saꞋeyana manuwa-abavehawala ana tonagona ana egana Yailo yana manuweya gitauya-ma giyemu Yailo gigahena gigayo, “Natu kwamayoku yawaina gihavaina. Keke Tovehawala unaluveꞋavaleni-yo unaꞋaliye-kawowoni.”

50Tu Yesu kwamana valeyana ginogalini-yo Yailo gigahena gigayo, “Keke unamatauta, au unavetumaganeku be natu ginayamumu.”

51Ada manuweya giyemu-yo yoꞋo moyaꞋaidi luku faꞋina gihawatadi tu Fita Yoni Yemesa kadu kwamana tamana hinana badiꞋiyaogaga Bana buye hiluku. 52Ada moyaꞋaidi hitagitagigina hitagitagilauhawa, tu Yesu gigahedi gigayo, “Auwe tagiya, kwamana keke gidaꞋalika au giꞋenonuwaulu.”

53Kwamana velemoꞋena giꞋalika ma hihalamanena faꞋina moyaꞋaidi Yesu hihawavelaigena. 54Tu Yesu kwamana nimana giꞋabina gikova gigayo, “VineweꞋoweꞋo, umidi.” 55Au aluꞋaluwana kwamana againe giyewana ada auheꞋama gimidi. Ada Yesu givehimeya gigayo, “Tamo aꞋa kwamana wavele be giꞋani.” 56Tu tamana hinana hiyaulowoga tu gihawatadi be gavadi gilakayemu-ma keke tamo hakwadi againe hinalukahihiyeni. i 

Copyright information for `VIV