am3-5Lu 10:4-11, Af 13:51
bm7-81Kin 17:17-24m9Mk 6:27
cm19Mk 6:14-16m20Yo 6:68-69
dm23Md 10:38-39m26Lu 12:9
em28-352Fi 1:17-18m30-31Lu 13:33m35Md 12:17-18, Lu 3:22
fm44Lu 9:22
gm46Lu 22:24-27, 14:11
hm51Lu 17:11
im59Lu 14:26,33m62Fl 3:13

Luke 9

Yesu yana yoꞋo tuwelo kaliva adi veluga faꞋina giꞋiveninisedi.

Madiu 10:5-15 Maki 6:7-13

1Tu Yesu ana tomuliya tuwelo gikovavagaꞋauhidi ada faiwala kadu abavehimeya giveledi be adifaiweya yafune moyaꞋaidi hinawavidi kadu kaliva auloloya hinasiveyawadi. 2Au giꞋatuhegedi be Yaubada yana itaveꞋavina faꞋina hinalumamala kadu toꞋaulolo hinakiveyamumudi. 3Ada gigahedi gigayo, “Keke tamo gavadi yamina againe wananauweni, keke aiwala keke fose keke aꞋa keke mani wanawahini. Kadu keke aikeva luhei wananauweni. 4Gava manuwa againe wanamidiluku, medede againe wanamiyami be wanalowoga. 5Kadu gava melala againe wanayemu tu keke hinavetobohiyanemi, medema melalai-nadi wanahegena againe fwayafwaya agemiya wanavagahegehegena, higa Yaubada yana nuwakoyo badi agaidiya ana iyaꞋiyaya.” Au hidedemi Yesu ana tomuliya givenuwaꞋatadi.

6Au hilowoga melala tulina tulina agaidiya hinuwaliliuga, Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna hilumamalena, melala moyaꞋaina agaidiya kaliva hisiveyawadi. a 

Helodi Yesu faꞋine nuwana givegafoꞋuyaꞋuya.

Madiu 14:1-2 Maki 6:14-16

7Tu bana Helodi Galili ana tovehimeya gaitoma moyaꞋaina gilakayemu-ma valeyadi ginogalina, ada kaliva moyaꞋaidi Yesu inubana hiꞋabigahegaheyena faꞋina Helodi nuwana givegafoꞋuyaꞋuya. Tufoidi higahe vaita Yoni Tobafitaiso alikeya gidamididi-havagi. Kadu tufoidi higahe vaita Elaiya gidayemuna-havagi. Kadu tufoidi higahe vaita Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina saꞋeyana tuwaina gimiyami-ma gidamididi-havagi. 9Bana Helodi gigahe gigayo, “Iya gavehimeya be Yoni uꞋuna hinikehegena tu hida hima hakwaꞋadi-yo valeyana tulina tulina ganoganogalini?” Ada au tova gilelelena be higa Yesu ginaꞋitana. b 

Yesu kaliva faifi tausani giveꞋadi.

Madiu 14:13-21 Maki 6:30-44 Yoni 6:1-15

10Tu afositolo hiyewadi-yo gavadi gavadi moyaꞋaina higugaiyena-ma Yesu hivenuwaꞋatana. Au ginauwedi be melala ana egana Bedasaida againe hitogavehaila be hinaveyawai. 11Tu yoꞋoyoꞋo Yesu ana tomuliya buye hami hina ma hinogalina againe, himuliyedi. Hiyemu-yo Yesu gilusiuleyedi, ada Yaubada yana itaveꞋavina faꞋina gilukahihiyedi kadu gaveyao yadi waꞋaulolo medema gisiveyawadi.

12Tu mala givebutu gisilavina tomuliya tuwelo Yesu againe hiꞋela higayo, “YoꞋo unaꞋatuhegedi be melala edaꞋuoya kadu awaꞋawanidi agaidiya hinana adiga hinakimonena abadauda hinalelena. FaꞋina hida melalagaga againe kamimiyami.”

13Tu Bana gigahedi gigayo, “Auwe, omi wanaveꞋadi.” Badi higayo, “Beledi kabiꞋodi faifigaga kadu igana luhei ime agaimeya gidadauda. Hima gavana-yo hida yoꞋohala adiga anana anakimoneni?”

14Hidedemi higahe faꞋina kaliva adi yoꞋo 5,000 amine. Tu Yesu ana tomuliya gigahedi gigayo, “Wanagahedi be hinahiyoto adi loi fifiti fifiti amine.” 15Au hidedemi tomuliya hihuluva. YoꞋo higahedi be moyaꞋaidi hihiyoto. 16Hihiyoto-yo Yesu aꞋa faifi kadu igana luhei givaidi digo lobameya giꞋitalele Tamana againe givesiule, au aꞋa gikihinehineni-yo ana tomuliya giveledi be higa yoꞋo agaidiya hinafolakena. 17Ada au moyaꞋaidi hiꞋa be hiꞋahiyauwa, ada adi tufo tomuliya hikwakwana feyawa tuwelo kwadakwada againe hivemagadi.

Fita Yesu inubana faꞋina gihawavemogatala.

Madiu 16:13-20 Maki 8:27-30

18Tova saꞋeyana Yesu anakaibe gimiyami tu giveꞋoveꞋoꞋola ada ana tomuliya Bana liline himiyami. Au gitoliluveluvedi gigayo, “Iya inubaku faꞋina kaliva gavaimi higahe?”

19Badi higayo, “Tufoidi higahe vaita O Yoni Tobafitaiso. Kadu tufoidi higahe vaita O Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Elaiya. Kadu tufoidi higahe vaita toꞋawatalatalaina saꞋeyana tuwaina gimiyami-ma gidamididi-havagi.”

20Yesu gigayo, “Tu omiꞋiyao Iya vaita hakwaꞋadi ma gavaimi wagahe?” Fita gibonalaufata gigayo, “OꞋeni Yaubada yana Tovegida Keliso.” c 

Yesu yana aulolo yana alika gilukahihiyena.

Madiu 16:21-23 Maki 8:31-33

21Fita Yesu inubana faꞋina hidedemi gigahe-yo Yesu ana tomuliya gihawatadi be Bana Yaubada yana Tovegida ma keke tamo hakwadi againe hinahawavemogataleni. 22Kadu gigayo, “Iya TohobuꞋela aku vehimeya gavaina higa aulolo moyaꞋaina kaliva nimadiya gananuhagana. Kaliva lakahidiyao ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala hinakiloweku. Au kaliva hinaluveꞋalikaku tu aiyeta anaveto againe Yaubada ginasivemididiku.”

Yesu ana muliya faꞋina vita kananuhagana.

Madiu 16:24-28 Maki 8:34-38 Yoni 12:23-26

23Tu Yesu moyaꞋaidi agaidiya gigahe gigayo, “Gava kaliva nuwanuwana tavagiku ginamafuna, medema gilubodana be tauna yana nuwanuwa gidavenuwauluyena, ada Iya agaikuya gidavetomuliya-yo tova tova gidahawahegena be vita tulina tulina gidanunuhagadi. 24Ada gava kaliva keke nuwanuwana Iya agaikuya ginahawahegeni tu taunaga faꞋina ginanuwanuwa tova moyaꞋaina, medema yawaina ginanuhegena. Atu gava kaliva ginahawahegena be aku vetumagana faꞋina yawaina ginanuhegena, medema yawai-vagahina ginanuhagana. 25KaꞋi kaliva babi ana lokoloko matatabuna ginavai-Ꞌowona tu tauna yawaina o kaꞋi aluꞋaluwana yana miya hagihagina ginanuhegena digo, keke tamo gavadi yamumuna ginanuhagani. 26FaꞋina hai kaliva keke nuwanuwana bana yaku kaliva be bonaku givetumaganena ma yoꞋo matadiya ginahawavemogataleni yadi hawavelaiga gimatausena faꞋina, medema faꞋine aimo tova mulina Iya keke ganagahe vaita bana yaku kaliva. E, Iya TohobuꞋela Tauku yaku wakikaiwabu Kamaku yana wakikaiwabu yana tovenuwaꞋata mahamahalidiyao yadi wakikaiwabu buye ganayewaꞋela ana toveya, bana faꞋine keke ganagahe vaita yaku kaliva. 27Gagahe velemoꞋena agaimiya tufoimi hidedei wamidimidi-ma aimo keke alika wananuhagani tu nagona Yaubada yana abavehimeya yana yemu wanamidiꞋitana.” Hidedemi Yesu gigahe. d 

Yesu lobama ana nuya kikaiwabuna giꞋosena.

Madiu 17:1-8 Maki 9:2-8

28Mena gahegahe Yesu giyakahina be aiyeta eita amine himiyami tu Yesu Fita Yoni Yemesa ginauwedi be oyeya gilakavedi, higa wesedei ginaveꞋoꞋola faꞋina. 29GiveꞋoveꞋoꞋola tu magigina ana ita tulina gilakayemu ada ana vaigau gikwayanuwanuwa. 30Ada auheꞋama Yaubada yana kaliva luhei tuwai-moꞋena himiyami-ma adi egana Mosese kadu Elaiya yadi wamahalina veꞋakinamanamalina lobameya hihobuꞋela Yesu buye hilulukahihi. Yadi veꞋagahegahe againe Yesu Yelusalema againe ginaꞋalika be gavaiyaꞋamine Yaubada yana nuwanuwa alikai-nadi againe ginalakayemu velemoꞋena ma hilukahihiyena. 32Tu Fita tobohiyaneyao buye hidauda faꞋina wowodi gifwalele, ada hiꞋenoviladi againe Yesu yana mahalina veꞋakinamanamalina hiꞋitana, kadu kaliva adiꞋiselu Bana buye himidimidi-ma hiꞋitadi. 33Ada Mosese Elaiya hivebutu Yesu hinuyabuyabuni tu Fita Yesu gigahena gigayo, “Kauveya, ime O buye kamimiyami ma gilubodana. Vada tohiye anayogodi, saꞋeyana O faꞋiniya, saꞋeyana Mosese faꞋine, kadu saꞋeyana Elaiya faꞋine.” Tu gavaimi gigahegahe ma keke gidahalamaneni.

34Aimo gigahegaheni tu buhibuhi gihobu tomuliya adiꞋitoto giwaꞋutagodi. Ada buhibuhi gikevadi againe himatauta. 35Ada buhibuhi hinagene agoꞋago saꞋeyana hinogalina gigayo, “Bana hidevama Natuku Bana galuwafana amanadi. Au bonana wanavenogalena.” 36Ada agoꞋago giꞋagolohini-yo Yesu anakaibe gimiyami ma hiꞋitana. Ada hiveꞋawaꞋibodena medema aiyetai-dina gavadi tamo hiꞋitana-ma keke tamo hakwadi againe hidalukahihiyeni. e 

Yesu kwamana wayafunena gisiveyawana.

Madiu 17:14-21 Maki 9:14-29

37Bogi hida mala gilauna oyeya hihobuꞋela-yo yoꞋo lakahina Yesu himaduhagana. 38Ada auheꞋama kaliva saꞋeyana yoꞋo agaidiya gikova gigayo, “Tovehawala, gahawayafeyafe be natuku udaꞋitanuwakabubuyena faꞋina bana kwanatubuꞋeyana. 39Bana wayafunena ada yafune gikiveꞋavini-yo auheꞋama gikovaꞋawafatafata, ada yafune gikivefavefanina au awabugo giꞋalaꞋala-hiwahiwagena. Yafune gififaiwala giꞋiꞋivekiꞋonina ginunauwena keke gidamadunuyabuyabuni. 40Ada a tomuliya gahawayafeyafedi be hinawavina tu keke adifaiweya.”

41Au Yesu gigahedi gigayo, “Omi kaliva tova adamoya watubuyemu-ma yami nuwanuwa keke tunutunugina, keke maꞋita wadavetumaganeku. Malamala gavaiyehi omi buye kanamiyami be ganaꞋatuvefaꞋilemi tu yami vetumagana ginayemu? Au natu uꞋaliye weꞋai.”

42Kwamana aimo giꞋelaꞋela tu yafune giꞋatagifatafata babiya gibaini-yo gikivefavefanina. Tu Yesu yafune gihawatana kwamana gikiveyamumuna be tamana giveleyewena. 43Ada Yaubada yana faiwala lakahina faꞋina kaliva moyaꞋaidi hiyaulowoga.

44Tu yoꞋo Yesu yana gugai moyaꞋaina faꞋina aimo hiyauyaulowoga tu Bana ana tomuliya gigahedi gigayo, “Hida bonaku wananogalina be utumiya wanasena. Iya TohobuꞋela makewa kaliva nimadiya hinahegenauweku.” 45Tu mena yana gahe ana nuwanuwa hifaniyena. Yaubada nuwanuwai-nadi badi agaidiya gisevauyena be keke adifaiweya hinahalamaneni. Ada gahe-nadi ana toliluvaluva faꞋina himatauta. f 

Hakwadi kikaiwabuna Yaubada matane?

Madiu 18:1-5 Maki 9:33-41 Yoni 13:20

46Bana Yesu gigahe-yo ana tomuliya hivebutu hivekwageya higa hakwadi badi agaidiya kikaiwabu-moꞋena. 47Yesu yadi nuwahinage giꞋayauneni-yo kwamana kabiꞋona giꞋabina be liline gisiꞋaliyena ada gigahedi gigayo, “Hai kaliva hida kwamana aku eganeya ginasiveꞋauyena, medema vaita Iya ginasiveꞋauyeku. Ada hai kaliva Iya ginasiveꞋauyeku, medema vaita BanaꞋe giꞋiveniniseku-ma ginasiveꞋauyena. FaꞋina gava kaliva moyaꞋaimi agaimiya ana egana kabiꞋo-moꞋena, medema makewaꞋe kikaiwabu-moꞋena.”

49Yesu gigahe-yo Yoni gigahena gigayo, “Kauveya, kaliva saꞋeyana aꞋitana, bana yafune a eganeya giwaviwavidi tu ahawatana, faꞋina bana keke ime tomuliya ama yoꞋo kalivana.”

50Yesu gigahedi gigayo, “Keke wanahawatani. WaꞋita, gava kaliva keke ami nibaina, medema tobohiyami.” g 

MiSameliya Yesu hikilowena.

51Tu tova giluvedavedaꞋufo be Yaubada Yesu lobameya ginasilakahina, ada au yana waꞋatuvefaꞋila Tauna givehimeya be Yelusalema againe ginana. 52Ada tomaduyowayowana giꞋiveninisedi be wai hinagona, miSameliya yadi melala saꞋeyana againe hiluku be higa Bana yana yemu faꞋina hinakidewadewa. 53Tu miSameliya miYuda keke hidavetobohiyana, ada miSameliya hihalamanena Yesu yana nuwanuwa againe Yelusalema ana fou gitutuna be ginana faꞋina keke yadi melaleya hidavegaꞋauleni. 54Ada ana tomuliya Yemesa be Yoni miSameliya yadi kilowa hinogalini-yo higayo, “Kauveya, gavaimi unuwanuwa? KaꞋi anavehimeya be aiꞋalaꞋalata lobameya ginahobuꞋela ginaꞋalayaweyawelidi?” 55Tu Yesu gihagavilana be gidakeyedi. 56Ada au mali melala againe hina. h 

Kaliva adiꞋitoto Yesu ana muliya faꞋina higa-wayoga.

Madiu 8:18-22

57Edeya hinauna tu kaliva saꞋeyana Yesu againe gigahe gigayo, “Gahawahegeku be haꞋamine haꞋamine unana, iya kadu O buye kanana.”

58Bana Yesu gigayo, “GaluꞋeta-walawalaꞋa adi wagou kadu manuga adi waꞋuba tu Iya TohobuꞋela yaku abamiya keke, kadu yaku abaveyawai keke. Au aku muliya vitana.”

59Kadu kaliva saꞋeyana againe gigahe gigayo, “Unamuliyeku.” Tu bana gigayo, “Kauveya, udahawahegeku be gadamiyami tu kamaku gadatauni-yo gadaꞋela gadamuliye.”

60Tu Yesu gigahena gigayo, “Badi yawaidi ivaguna keke amanadi, yadi toꞋalika hinatauna. OꞋeni ma unana Yaubada yana yoꞋogaga ana luku faꞋina unalumamala.”

61Kadu kaliva velugana gigayo, “Kauveya, iya ganamuliye tu udahawahegeku be nagona aku unuma gadalukafoiyedi.”

62Yesu gigahena gigayo, “Gava kaliva givebutu Iya faꞋikuya gifaisewa tu muliya ginuwanuwaluga be tauna yana faisewa againe giyewana, medema Yaubada yana yoꞋo ana luku faꞋina keke anafata.” Au hidedemi Yesu bonana. i 

Copyright information for `VIV