am3-5Lu 10:4-11, Af 13:51
bm7-81Kin 17:17-24m9Mk 6:27
cm19Mk 6:14-16m20Yo 6:68-69
dm23Md 10:38-39m26Lu 12:9
em28-352Fi 1:17-18m30-31Lu 13:33m35Md 12:17-18, Lu 3:22
fm44Lu 9:22
gm46Lu 22:24-27, 14:11
hm51Lu 17:11
im59Lu 14:26,33m62Fl 3:13

Luke 9

Yesu yana yoꞋo tuwelo kaliva adi veluga faꞋina giꞋiveninisedi.

Madiu 10:5-15 Maki 6:7-13

Tu Yesu ana tomuliya tuwelo gikovavagaꞋauhidi ada faiwala kadu abavehimeya giveledi be adifaiweya yafune moyaꞋaidi hinawavidi kadu kaliva auloloya hinasiveyawadi. Au giꞋatuhegedi be Yaubada yana itaveꞋavina faꞋina hinalumamala kadu toꞋaulolo hinakiveyamumudi. Ada gigahedi gigayo, “Keke tamo gavadi yamina againe wananauweni, keke aiwala keke fose keke aꞋa keke mani wanawahini. Kadu keke aikeva luhei wananauweni. Gava manuwa againe wanamidiluku, medede againe wanamiyami be wanalowoga. Kadu gava melala againe wanayemu tu keke hinavetobohiyanemi, medema melalai-nadi wanahegena againe fwayafwaya agemiya wanavagahegehegena, higa Yaubada yana nuwakoyo badi agaidiya ana iyaꞋiyaya.” Au hidedemi Yesu ana tomuliya givenuwaꞋatadi.

Au hilowoga melala tulina tulina agaidiya hinuwaliliuga, Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna hilumamalena, melala moyaꞋaina agaidiya kaliva hisiveyawadi. a 

Helodi Yesu faꞋine nuwana givegafoꞋuyaꞋuya.

Madiu 14:1-2 Maki 6:14-16

Tu bana Helodi Galili ana tovehimeya gaitoma moyaꞋaina gilakayemu-ma valeyadi ginogalina, ada kaliva moyaꞋaidi Yesu inubana hiꞋabigahegaheyena faꞋina Helodi nuwana givegafoꞋuyaꞋuya. Tufoidi higahe vaita Yoni Tobafitaiso alikeya gidamididi-havagi. Kadu tufoidi higahe vaita Elaiya gidayemuna-havagi. Kadu tufoidi higahe vaita Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina saꞋeyana tuwaina gimiyami-ma gidamididi-havagi. Bana Helodi gigahe gigayo, “Iya gavehimeya be Yoni uꞋuna hinikehegena tu hida hima hakwaꞋadi-yo valeyana tulina tulina ganoganogalini?” Ada au tova gilelelena be higa Yesu ginaꞋitana. b 

Yesu kaliva faifi tausani giveꞋadi.

Madiu 14:13-21 Maki 6:30-44 Yoni 6:1-15

10 Tu afositolo hiyewadi-yo gavadi gavadi moyaꞋaina higugaiyena-ma Yesu hivenuwaꞋatana. Au ginauwedi be melala ana egana Bedasaida againe hitogavehaila be hinaveyawai. 11 Tu yoꞋoyoꞋo Yesu ana tomuliya buye hami hina ma hinogalina againe, himuliyedi. Hiyemu-yo Yesu gilusiuleyedi, ada Yaubada yana itaveꞋavina faꞋina gilukahihiyedi kadu gaveyao yadi waꞋaulolo medema gisiveyawadi.

12 Tu mala givebutu gisilavina tomuliya tuwelo Yesu againe hiꞋela higayo, “YoꞋo unaꞋatuhegedi be melala edaꞋuoya kadu awaꞋawanidi agaidiya hinana adiga hinakimonena abadauda hinalelena. FaꞋina hida melalagaga againe kamimiyami.”

13 Tu Bana gigahedi gigayo, “Auwe, omi wanaveꞋadi.” Badi higayo, “Beledi kabiꞋodi faifigaga kadu igana luhei ime agaimeya gidadauda. Hima gavana-yo hida yoꞋohala adiga anana anakimoneni?”

14 Hidedemi higahe faꞋina kaliva adi yoꞋo 5,000 amine. Tu Yesu ana tomuliya gigahedi gigayo, “Wanagahedi be hinahiyoto adi loi fifiti fifiti amine.” 15 Au hidedemi tomuliya hihuluva. YoꞋo higahedi be moyaꞋaidi hihiyoto. 16 Hihiyoto-yo Yesu aꞋa faifi kadu igana luhei givaidi digo lobameya giꞋitalele Tamana againe givesiule, au aꞋa gikihinehineni-yo ana tomuliya giveledi be higa yoꞋo agaidiya hinafolakena. 17 Ada au moyaꞋaidi hiꞋa be hiꞋahiyauwa, ada adi tufo tomuliya hikwakwana feyawa tuwelo kwadakwada againe hivemagadi.

Fita Yesu inubana faꞋina gihawavemogatala.

Madiu 16:13-20 Maki 8:27-30

18 Tova saꞋeyana Yesu anakaibe gimiyami tu giveꞋoveꞋoꞋola ada ana tomuliya Bana liline himiyami. Au gitoliluveluvedi gigayo, “Iya inubaku faꞋina kaliva gavaimi higahe?”

19 Badi higayo, “Tufoidi higahe vaita O Yoni Tobafitaiso. Kadu tufoidi higahe vaita O Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Elaiya. Kadu tufoidi higahe vaita toꞋawatalatalaina saꞋeyana tuwaina gimiyami-ma gidamididi-havagi.”

20 Yesu gigayo, “Tu omiꞋiyao Iya vaita hakwaꞋadi ma gavaimi wagahe?” Fita gibonalaufata gigayo, “OꞋeni Yaubada yana Tovegida Keliso.” c 

Yesu yana aulolo yana alika gilukahihiyena.

Madiu 16:21-23 Maki 8:31-33

21 Fita Yesu inubana faꞋina hidedemi gigahe-yo Yesu ana tomuliya gihawatadi be Bana Yaubada yana Tovegida ma keke tamo hakwadi againe hinahawavemogataleni. 22 Kadu gigayo, “Iya TohobuꞋela aku vehimeya gavaina higa aulolo moyaꞋaina kaliva nimadiya gananuhagana. Kaliva lakahidiyao ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala hinakiloweku. Au kaliva hinaluveꞋalikaku tu aiyeta anaveto againe Yaubada ginasivemididiku.”

Yesu ana muliya faꞋina vita kananuhagana.

Madiu 16:24-28 Maki 8:34-38 Yoni 12:23-26

23 Tu Yesu moyaꞋaidi agaidiya gigahe gigayo, “Gava kaliva nuwanuwana tavagiku ginamafuna, medema gilubodana be tauna yana nuwanuwa gidavenuwauluyena, ada Iya agaikuya gidavetomuliya-yo tova tova gidahawahegena be vita tulina tulina gidanunuhagadi. 24 Ada gava kaliva keke nuwanuwana Iya agaikuya ginahawahegeni tu taunaga faꞋina ginanuwanuwa tova moyaꞋaina, medema yawaina ginanuhegena. Atu gava kaliva ginahawahegena be aku vetumagana faꞋina yawaina ginanuhegena, medema yawai-vagahina ginanuhagana. 25 KaꞋi kaliva babi ana lokoloko matatabuna ginavai-Ꞌowona tu tauna yawaina o kaꞋi aluꞋaluwana yana miya hagihagina ginanuhegena digo, keke tamo gavadi yamumuna ginanuhagani. 26 FaꞋina hai kaliva keke nuwanuwana bana yaku kaliva be bonaku givetumaganena ma yoꞋo matadiya ginahawavemogataleni yadi hawavelaiga gimatausena faꞋina, medema faꞋine aimo tova mulina Iya keke ganagahe vaita bana yaku kaliva. E, Iya TohobuꞋela Tauku yaku wakikaiwabu Kamaku yana wakikaiwabu yana tovenuwaꞋata mahamahalidiyao yadi wakikaiwabu buye ganayewaꞋela ana toveya, bana faꞋine keke ganagahe vaita yaku kaliva. 27 Gagahe velemoꞋena agaimiya tufoimi hidedei wamidimidi-ma aimo keke alika wananuhagani tu nagona Yaubada yana abavehimeya yana yemu wanamidiꞋitana.” Hidedemi Yesu gigahe. d 

Yesu lobama ana nuya kikaiwabuna giꞋosena.

Madiu 17:1-8 Maki 9:2-8

28 Mena gahegahe Yesu giyakahina be aiyeta eita amine himiyami tu Yesu Fita Yoni Yemesa ginauwedi be oyeya gilakavedi, higa wesedei ginaveꞋoꞋola faꞋina. 29 GiveꞋoveꞋoꞋola tu magigina ana ita tulina gilakayemu ada ana vaigau gikwayanuwanuwa. 30 Ada auheꞋama Yaubada yana kaliva luhei tuwai-moꞋena himiyami-ma adi egana Mosese kadu Elaiya yadi wamahalina veꞋakinamanamalina lobameya hihobuꞋela Yesu buye hilulukahihi. Yadi veꞋagahegahe againe Yesu Yelusalema againe ginaꞋalika be gavaiyaꞋamine Yaubada yana nuwanuwa alikai-nadi againe ginalakayemu velemoꞋena ma hilukahihiyena. 32 Tu Fita tobohiyaneyao buye hidauda faꞋina wowodi gifwalele, ada hiꞋenoviladi againe Yesu yana mahalina veꞋakinamanamalina hiꞋitana, kadu kaliva adiꞋiselu Bana buye himidimidi-ma hiꞋitadi. 33 Ada Mosese Elaiya hivebutu Yesu hinuyabuyabuni tu Fita Yesu gigahena gigayo, “Kauveya, ime O buye kamimiyami ma gilubodana. Vada tohiye anayogodi, saꞋeyana O faꞋiniya, saꞋeyana Mosese faꞋine, kadu saꞋeyana Elaiya faꞋine.” Tu gavaimi gigahegahe ma keke gidahalamaneni.

34 Aimo gigahegaheni tu buhibuhi gihobu tomuliya adiꞋitoto giwaꞋutagodi. Ada buhibuhi gikevadi againe himatauta. 35 Ada buhibuhi hinagene agoꞋago saꞋeyana hinogalina gigayo, “Bana hidevama Natuku Bana galuwafana amanadi. Au bonana wanavenogalena.” 36 Ada agoꞋago giꞋagolohini-yo Yesu anakaibe gimiyami ma hiꞋitana. Ada hiveꞋawaꞋibodena medema aiyetai-dina gavadi tamo hiꞋitana-ma keke tamo hakwadi againe hidalukahihiyeni. e 

Yesu kwamana wayafunena gisiveyawana.

Madiu 17:14-21 Maki 9:14-29

37 Bogi hida mala gilauna oyeya hihobuꞋela-yo yoꞋo lakahina Yesu himaduhagana. 38 Ada auheꞋama kaliva saꞋeyana yoꞋo agaidiya gikova gigayo, “Tovehawala, gahawayafeyafe be natuku udaꞋitanuwakabubuyena faꞋina bana kwanatubuꞋeyana. 39 Bana wayafunena ada yafune gikiveꞋavini-yo auheꞋama gikovaꞋawafatafata, ada yafune gikivefavefanina au awabugo giꞋalaꞋala-hiwahiwagena. Yafune gififaiwala giꞋiꞋivekiꞋonina ginunauwena keke gidamadunuyabuyabuni. 40 Ada a tomuliya gahawayafeyafedi be hinawavina tu keke adifaiweya.”

41 Au Yesu gigahedi gigayo, “Omi kaliva tova adamoya watubuyemu-ma yami nuwanuwa keke tunutunugina, keke maꞋita wadavetumaganeku. Malamala gavaiyehi omi buye kanamiyami be ganaꞋatuvefaꞋilemi tu yami vetumagana ginayemu? Au natu uꞋaliye weꞋai.”

42 Kwamana aimo giꞋelaꞋela tu yafune giꞋatagifatafata babiya gibaini-yo gikivefavefanina. Tu Yesu yafune gihawatana kwamana gikiveyamumuna be tamana giveleyewena. 43 Ada Yaubada yana faiwala lakahina faꞋina kaliva moyaꞋaidi hiyaulowoga.

44 Tu yoꞋo Yesu yana gugai moyaꞋaina faꞋina aimo hiyauyaulowoga tu Bana ana tomuliya gigahedi gigayo, “Hida bonaku wananogalina be utumiya wanasena. Iya TohobuꞋela makewa kaliva nimadiya hinahegenauweku.” 45 Tu mena yana gahe ana nuwanuwa hifaniyena. Yaubada nuwanuwai-nadi badi agaidiya gisevauyena be keke adifaiweya hinahalamaneni. Ada gahe-nadi ana toliluvaluva faꞋina himatauta. f 

Hakwadi kikaiwabuna Yaubada matane?

Madiu 18:1-5 Maki 9:33-41 Yoni 13:20

46 Bana Yesu gigahe-yo ana tomuliya hivebutu hivekwageya higa hakwadi badi agaidiya kikaiwabu-moꞋena. 47 Yesu yadi nuwahinage giꞋayauneni-yo kwamana kabiꞋona giꞋabina be liline gisiꞋaliyena ada gigahedi gigayo, “Hai kaliva hida kwamana aku eganeya ginasiveꞋauyena, medema vaita Iya ginasiveꞋauyeku. Ada hai kaliva Iya ginasiveꞋauyeku, medema vaita BanaꞋe giꞋiveniniseku-ma ginasiveꞋauyena. FaꞋina gava kaliva moyaꞋaimi agaimiya ana egana kabiꞋo-moꞋena, medema makewaꞋe kikaiwabu-moꞋena.”

49 Yesu gigahe-yo Yoni gigahena gigayo, “Kauveya, kaliva saꞋeyana aꞋitana, bana yafune a eganeya giwaviwavidi tu ahawatana, faꞋina bana keke ime tomuliya ama yoꞋo kalivana.”

50 Yesu gigahedi gigayo, “Keke wanahawatani. WaꞋita, gava kaliva keke ami nibaina, medema tobohiyami.” g 

MiSameliya Yesu hikilowena.

51 Tu tova giluvedavedaꞋufo be Yaubada Yesu lobameya ginasilakahina, ada au yana waꞋatuvefaꞋila Tauna givehimeya be Yelusalema againe ginana. 52 Ada tomaduyowayowana giꞋiveninisedi be wai hinagona, miSameliya yadi melala saꞋeyana againe hiluku be higa Bana yana yemu faꞋina hinakidewadewa. 53 Tu miSameliya miYuda keke hidavetobohiyana, ada miSameliya hihalamanena Yesu yana nuwanuwa againe Yelusalema ana fou gitutuna be ginana faꞋina keke yadi melaleya hidavegaꞋauleni. 54 Ada ana tomuliya Yemesa be Yoni miSameliya yadi kilowa hinogalini-yo higayo, “Kauveya, gavaimi unuwanuwa? KaꞋi anavehimeya be aiꞋalaꞋalata lobameya ginahobuꞋela ginaꞋalayaweyawelidi?” 55 Tu Yesu gihagavilana be gidakeyedi. 56 Ada au mali melala againe hina. h 

Kaliva adiꞋitoto Yesu ana muliya faꞋina higa-wayoga.

Madiu 8:18-22

57 Edeya hinauna tu kaliva saꞋeyana Yesu againe gigahe gigayo, “Gahawahegeku be haꞋamine haꞋamine unana, iya kadu O buye kanana.”

58 Bana Yesu gigayo, “GaluꞋeta-walawalaꞋa adi wagou kadu manuga adi waꞋuba tu Iya TohobuꞋela yaku abamiya keke, kadu yaku abaveyawai keke. Au aku muliya vitana.”

59 Kadu kaliva saꞋeyana againe gigahe gigayo, “Unamuliyeku.” Tu bana gigayo, “Kauveya, udahawahegeku be gadamiyami tu kamaku gadatauni-yo gadaꞋela gadamuliye.”

60 Tu Yesu gigahena gigayo, “Badi yawaidi ivaguna keke amanadi, yadi toꞋalika hinatauna. OꞋeni ma unana Yaubada yana yoꞋogaga ana luku faꞋina unalumamala.”

61 Kadu kaliva velugana gigayo, “Kauveya, iya ganamuliye tu udahawahegeku be nagona aku unuma gadalukafoiyedi.”

62 Yesu gigahena gigayo, “Gava kaliva givebutu Iya faꞋikuya gifaisewa tu muliya ginuwanuwaluga be tauna yana faisewa againe giyewana, medema Yaubada yana yoꞋo ana luku faꞋina keke anafata.” Au hidedemi Yesu bonana. i 

Copyright information for `VIV