am42Veh 24:1m6Aba 1:27m7-8Aba 2:22-24, Ef 5:31
bm111Ko 7:10-11
cm14-15Md 18:2-3
dm19Yem 20:12-17m21Mk 8:34m21-22Mk 4:18-19m27Lu 1:37
em28Mk 1:16-20, Lu 5:28
fm32Mk 8:31, 9:31
gm38Mk 14:36m39Af 12:2, Ha 1:9m43Mk 9:35m451Ti 2:5-6
hm47Md 9:27m52Mk 5:34

Mark 10

Yesu vevine adi kilowa faꞋina givehawala.

Madiu 5:31-32, 19:1-12 Luke 16:18

1Tu Yesu Kafeneumi gihege tu Yudiya ana fafaliya gina be yuwa Yolidani fafaline gidamana, ada kaliva Bana againe kadu hiyoꞋoyoꞋo. Ada yana dewa tova moyaꞋaina amine kadu givehavehawaledi.

2Tu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi tufoidi Bana againe hiꞋela. Nuwanuwadi hinavebauna faꞋina hitoliluveluvena higayo, “Gavaimi unuwanuwa? KaꞋi kaliva nuwanuwana vavinena ginakilowena, yada buki-vehimeya gihawahegena o kaꞋi keke?”

3Yesu gigayo, “Tuwai-moꞋena Mosese gavaimi givehimeyemi?”

4Badi higayo, “Mosese kaliva gihawahegena be kilowa ana fefe ginaꞋetoladini-yo vavinena ginaveledi be ginawavidi.”

5Yesu gigahedi gigayo, “Omi tagami kuluna faꞋina Mosese mena vehimeya vevine adi kilowa faꞋina givelemi. 6Atu boi tuwai-lokalokana Yaubada babi gimidibubuna ana toveya, kaliva adi aibubuna faꞋina kahawana higa Yaubada kaliva gimidibubuna tu kwamayoku kaliva lulune gibubuna. 7Kadu gigahe gigayo,

Kwamayoku lulune gabubuna faꞋina, bana kaliva ma tamana hinana ginahegedi tu ginavemanuwa-damana be vavinena againe ginamiyaveꞋavina ada adiꞋiselu hinavewowotamoꞋai.
Hidedemi Yaubada gigahe faꞋina, boi tulina tulina himiyami tu adamoya hivesaꞋeya.
9Ada au kaꞋi Yaubada kaliva kwamayoku giveꞋatutamoꞋaidi amine o keke tamo hakwadi ginavemiyavehailidi.” Hidede amine Yesu Falisi bonadi gifatana.

10Muliya Yesu ana tomuliya buye manuweya himiyami tu vevine adi kilowa faꞋina kadu hitoliluveluvena. 11Ada gigahedi gigayo, “Hai kaliva vavinena ginakilowedi-yo kwamayoku velugadi ginanagidi, medema ana egana toꞋudo faꞋina vavinena givagavekoyodi. 12Kadu meda anafaiweya hai kwamayoku moganedi hinaviholiliyeni-yo mali kaliva hinanagina, medema adi egana toꞋudo.” a , b 

Yesu weꞋoweꞋo giꞋitanuwakabubuyedi.

Madiu 19:13-15 Luke 18:15-17

13Himiyami tu weꞋoweꞋo Yesu againe hiꞋaliꞋaliyedi be ginakibwaꞋedi higa ginagahenuwakabubuyedi, atu ana tomuliya toꞋaliya hidakeyedi. 14Yesu ginogalidi-yo ginuwakoyo gigahedi gigayo, “WeꞋoweꞋo keke wanahawatadi, au Iya agaikuya hinaꞋela faꞋina gaveyao vaita weꞋoweꞋo keke yadi wakikaiwabu amine, medema Yaubada yana itaveꞋavina againe hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya. 15Gagahe velemoꞋena gava kaliva Yaubada matane keke ginanuwahobu be kwamana kabiꞋona amine ginanuwanuwa, medema keke Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya ginaluku-yo be yana itaveꞋavina againe ginamiyami, keke-moꞋa.” 16Ada au weꞋoweꞋo saꞋeyana saꞋeyana gifewadi be giwahidi, nimana badi agaidiya gisena au gigahe gigayo, “Yaubada ginanuwakabubuye.” c 

Kwanatubulakahina yana walokoloko Yesu gikilowena.

Madiu 19:16-26 Luke 18:18-27

17Tu Yesu yanana Yelusalema againe gidalowoga ma kaliva saꞋeyana Bana againe gimadu giꞋiboꞋula-moꞋa be gitoliyena gigayo, “Tovehawala yamumu, gavaimi ganadewa-yo yawai-vagahiku gananuhagani?”

18Ada Yesu gigahena gigayo, “Gavana faꞋina Iya uhawaveyamumuyeku? Keke tamo hakwadi yamumuna, au Yaubada anakaibeꞋu-moꞋa yamumuna. 19Yaubada yana vehimeya ahe uhalamanena higa keke unaluveꞋalika keke unakelele keke unakaiꞋafu, tobohiya yana dewa faꞋina keke unagahe-kawowo, keke unaveꞋalololo yo tobohiya yana gaitoma ginavele tu aimo keke unafatani. Kadu saꞋeyana ma tama be hina unaveꞋamohimohinedi.”

20Bana kaliva gigayo, “Tovehawala, mena vehimeyai-dina aimo kabiꞋokuya gavebutu gaꞋitaꞋitaveꞋavina be ganunauwena tova adamoya.”

21Ada Yesu giꞋitadoneni tu yana nuwanuwa bana againe ginauna ada gigahena gigayo, “Dewa saꞋeyanaga againe ukaliꞋuho. Au unana ya lokoloko moyaꞋaina unakimonevedamanena be fatana koyokoyo agaidiya unafolakena ada au aimo laufata hagihagina lobameya unanuhagana. Unafolakeni-yo unaꞋela be Iya agaikuya unavetomuliya.” 22Bana kaliva Yesu yana gahe ginogalini-yo gilumagibou ada yana wanuwavita gina, faꞋina yana lokoloko moyaꞋai-moꞋena.

23Au Yesu ana tomuliya gilumataviledi gigahedi gigayo, “Badi wakalivadiyao yadi luku Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya au vita-moꞋena.” 24Ana tomuliya yana gahe faꞋina hiyaulowoga. Atu Yesu gigahe-havagiledi gigayo, “Natukweyao, badi wakalivadiyao yadi luku Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya au vita-moꞋena. 25KaꞋi yomuyomu lakahina ana egana kameli gaima matane ginaluku, medema vitana. Atu kaꞋi wakalivana Yaubada yana yoꞋo agaidiya ginaluku be yana itaveꞋavina againe ginamiyami, medema vita-moꞋena.”

26Tomuliya mena yana gahe hinogalini-yo hiyaulowogahega-moꞋa ada higahe higayo, “Ha! Keke tamo hakwadi anafaiweya kibababala ginanuhagani.”

27Yesu giꞋitakwanekwanedi gigayo, “Kaliva keke taudiyao adifaiweya kibababala hinanuhagani, atu medema Yaubada ana tagalowalowa. FaꞋina kaliva adi kibababala o kaꞋi gavadi gavadi moyaꞋaina au Yaubada ana tagalowalowa.” d 

Yesu hawahega ana laufata faꞋina gilukahihi.

Madiu 19:27-30 Luke 18:28-30

28Tu Fita givebutu Yesu gigahena gigayo, “UꞋita ime gaitoma moyaꞋaina ahegena be O againiya avetomuliya.”

29Yesu gigayo, “Gagahe velemoꞋena, gava kaliva yana manuwa gihegena o kaꞋi tobohiyaneyao o nouneyao o hinana o tamana o natuneyao o yana babi Iya faꞋikuya kadu yaku VenuwaꞋata Yamumuna ginalumamalena faꞋina ginuyabuyabudi, medema tova adamoya ana laufata lakahi-moꞋena gavadi gavadi hagihagina wona velemona ginavaina, manuwa tobohiyaneyao nouneyao hinaneyao natuneyao ada babi ginanuhagadi. Kadu bana yaku kaliva faꞋina aulolo tulina tulina kaliva nimadiya ginanuhagana. Tova adamoya au hidede amine ginanuhagana, ada kadu tova mulina yawai-vagahina ginanuhagana.

31Tu badi adamoya vaita wai hidanagoni-ma aimo wai hinamulina, kadu badi adamoya vaita wai hidamulini-ma aimo wai hinanagona.” Hidedemi Yesu gigahe. e 

Tova anaveto Yesu yana alika faꞋina gilukahihi.

Madiu 20:17-19 Luke 18:31-34

32Tu Yesu ana tomuliya edeya ginagoyedi tu hinauna Yelusalema againe, ada badi tomuliya nuwadi givegafoꞋuyaꞋuya ada mali kaliva wai himuli-moꞋena ma himatauta. Au Yesu yana yoꞋo tuwelo gisiꞋaliyedi be gavaimi Bana againe ginalakayemu-ma givenuwaꞋatadi. 33Gigahedi gigayo, “WaꞋita, Yelusalema againe kananauna ada Iya TohobuꞋela badi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala nimadiya hinahegenauweku, be badi alikeya hinahegeku. Au yoꞋo tulidi keke miYuda nimadiya hinahegenauweku ada badi hinahawavelaigeku, hinakiwaliku hinamunukoyokoyoku tu hinaluveꞋalikaku. Atu tova anaveto againe ganamididi-havagi.” Hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi. f 

Yemesa Yoni hiveꞋoꞋola be Yesu buye hinakaiwabu.

Madiu 20:20-28

35Tu medema tovai-nadi Yemesa Yoni Sebedi natuneyao Yesu againe hiꞋela higayo, “Tovehawala, yama nuwanuwa saꞋeyana analukahihiyena be udanuwakabubuyema.”

36Bana Yesu gitoliyedi gigayo, “Gavadi nuwanuwami omi faꞋimiya ganagani?”

37Badi higayo, “Udahawahegema be aimo tova mulina unakaiwabu-moꞋa againe ime amaꞋiselu buye adakaiwabu, higa iꞋataginiya kadu iꞋimawaniya adavetoga.”

38Atu Yesu gigahedi gigayo, “Gavadi waveꞋoꞋolena-ma ana nuwanuwa keke wadahalamaneni. Aimo tagiya aulolo ana gowa ganayuyena. Iya ganayuyena amine, kaꞋi kadu omi amiꞋiselu amifaiweya wanayuyena o kaꞋi keke? Kadu bafitaiso amine aulolo againe hinaꞋutuviku. KaꞋi omi amifaiweya kadu mena aulolo lakahi-moꞋena wanawahina.”

39Badi Yemesa Yoni higayo, “Au ime amafaiweya.” Ada Yesu gigayo, “Wona velemona yaku tagiya yaku aulolo ana gowa Iya ganayuyena-ma kadu omi wanayuyena. Kadu aulolo againe ganabafitaiso amine, meda omi mena aulolo againe wanabafitaiso. 40Atu gaveyao iꞋatagikuya iꞋimawakuya hinavetoga, medema keke yaku abavehimeya. Au gaveyao faꞋidiya Yaubada mena abavetoga kikaiwabuna gikidewedewena, medema hinavaina.”

41Tu tomuliya velugadiyao teni, tobohiyadiyao Yemesa Yoni yadi veꞋoꞋola hinogalina againe, hivebutu hinuwakoyoyedi. 42Au Yesu gikovavagaꞋauhidi gigahedi gigayo, “Omi wahalamanena gaveyao yoꞋo tulidiyao agaidiya hivewagadi tovehimeya, medema yadi waꞋagodadaga yadi yoꞋo hiꞋitaꞋitaveꞋavidi, kadu yadi tokikaiwabu yadi waselakalaka kaliva koyokoyodiyao higahegahedi. 43Tu omiꞋiyao ma keke medede amine wanahuluhuluva. Au gaveyao omi agaimeya nuwanuwami wanakikaiwabu, au gilubodami be tobohiyamiyao agaidiya wanavetofaisewa. 44Kadu gaveyao nuwanuwami wanavetonagona, medema tobohiyamiyao moyaꞋaidi agaidiya wanaveꞋagetoga. 45Meda anafaiweya Iya TohobuꞋela keke omi tomiyababi agaimiya gadaꞋela be omi wanavelugaku faꞋina. Au gaꞋela be Iya omi ganavelugami ada yawaiku ganahawahegena be mena yaku laufata againe moyaꞋaimi yami koyona faꞋina yogoyogonimiyao wamimiyami-ma ganayaumi.” Hidedemi Yesu gigahe. g 

Yesu tomatakoyo ana egana Batimiyo gikiveyamumuna.

Madiu 20:29-34 Luke 18:35-42

46Tu Yesu ana tomuliya buye hinauna tu melala ana egana Yeliko againe hiyemu. Himiyami tu kadu hilowoga. YoꞋo lakahina badi buye hilowolowoga tu tomatakoyo saꞋeyana ana egana Batimiyo, bana higa Timiyo natuna, edeya gihiyoto be tonaudadana agaidiya mani giveꞋoveꞋoꞋola. 47Ada Yesu kwanaNasaledi ginauna ma ginogalini-yo givebutu gikovakova gigayo, “Yesu, O Devida bwanenena, udaꞋitanuwakabubuyeku.”

48Kaliva moyaꞋaidi hidakeyena be higa ginaveꞋamata. Atu bana kadu agona gilakata-moꞋa gikovadona gigayo, “O Devida bwanenena udaꞋitanuwakabubuyeku.”

49Au Yesu ginumidi gigayo, “Wayowanini be giꞋela.” Ada tomatakoyo hiyowanina higayo, “UꞋasevatu be umidi faꞋina Bana giyowani.” 50Au ana aikeva givehalilina digo gitowamidi be Yesu againe giꞋela.

51Au Yesu gigahena gigayo, “Gavadi nuwanuwa o faꞋiniya ganagani?” Ada tomatakoyo gigayo, “Tovehawala, nuwanuwaku gadaꞋitalele.”

52Au Yesu gigayo, “Unana, uvetumaganeku faꞋina uyamumu.” Ada auheꞋama matana giꞋitalele ada Yesu edeya gimuliyena. h 

Copyright information for `VIV