am2Lu 19:44
bm6Mk 13:21-22, 1Yn 2:18m9-13Md 10:17-22m10Md 28:19
cm13Yo 15:18-21m14Dan 11:31m19Dan 12:1
dm222Te 2:9, Ha 13:13
em24-252Fi 3:10, Ha 6:12-13m26Md 26:64m271Te 4:16-17
fm32Af 1:7m33Md 25:13m35-36Lu 12:37-38

Mark 13

Yesu manuwa-tafalolo ana lauyawela faꞋina gilukahihi.

Madiu 24:1-2 Luke 21:5-6

Yesu manuwa-tafalolo lakahine gihobuhobu tu ana tomuliya saꞋeyana manuwa giyofena gigayo, “Tovehawala uꞋita. Manuwa ana kabala gavatubuga! Aiyoi, hima ana aiyogona tulina tulina manuwa vewaga!”

Yesu gigahena gigayo, “Ika, wadema manuwa adi ita vewaga faꞋina ganagahe. Kabala againe hikivetalana tu aimo keke tamo kabala kabalahiyana tabone ginada, au moyaꞋaina hinatutuyauyaulena.” a 

Tova mulina aulolo tagiya lakahina babiya ginalakayemu.

Madiu 24:3-22 Luke 21:7-19

Tu Yesu gina oya Olive againe gilaka givetoga ada manuwa-tafalolo lakahina gihagana. Au badi Fita Yemesa Yoni Anidulu adikaibeꞋuyanina Bana againe hiꞋela hitoliyena higayo, “UnavenuwaꞋatama, gava tova manuwa-tafalolo ana lauyawela ulukahihiyena-ma ginalakayemu? Mena gaitomai-dina gavadi gavadi hinalakayemu ma gava aituha anaꞋita-yo anahalamane-hagihagiyeni?”

Au Yesu givebutu aituha faꞋina givenuwaꞋatadi gigayo, “Taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi yana fwaya againe ginanuwaꞋabiyemi. FaꞋina aimo tufoidi moyaꞋaidi hinaꞋela aku egana hinayakahina hinagayo, Kaliva Yaubada givegidena-ma iya kaliva-moꞋeku. Hidedemi hinagahe be kaliva moyaꞋaidi yadi fwaya againe hinanuwaꞋabiyedi. Kadu aituha saꞋeyana ma gaviya moyaꞋaina ginalakayemu ada kaliva yadi veꞋamunumunuga butudi wananogalina, kadu hai lauveya hinalulugaviya medema valeyadi wananogalina. Hidedemi wananogalina amine keke aseꞋasemi ginaꞋakolukoluni. Mena gaitomai-dina anafaiweya hidalakayemu tu tova ana lauyabu au aimo muliya-moꞋane ginalakayemu. YoꞋo saꞋeyana mali yoꞋo buye hinaveꞋamunumunuga, kadu fafali saꞋeyana mali fafali buye hinalulugaviya. LiꞋuliꞋu lakahina fafali tulina tulina agaidiya hinalakayemu, kadu meda anafaiweya loka moyaꞋaina. Venatuna ana tova ginaluvedaꞋufo againe kwamayoku hinavefahedi-yo yadi aulolo ginavebutu amine, meda anafaiweya mena gaitomai-dina galukahihiyedi-ma hinalakayemu againe aulolo tagiya lakahina ginavebutu.

Atu taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi faꞋina aimo kaliva hinakiveꞋavimi be kotu againe hinahegenauwemi, kadu yadi manuwa-abavehawala ana egana sinagogi agaidiya hinavekotumi be bulava againe hinalaulaumi. Ada hinahegenauwemi be kabemani kadu kini matadiya wanamidi ada omi aku tomuliya faꞋina hinavedewayaugimi. E, badi matadiya wanamidi be Iya faꞋikuya wanaꞋawatalatalaina. 10 Ada yaku kaliva Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna yoꞋo tulidi tulidi agaidiya hinalumamalena be babi matatabuna hinaluyabuna. Hidedemi yoꞋo moyaꞋaidi hinavenuwaꞋatadi tu muliya tova ana lauyabu ginalakayemu. 11 Tu hinakiveꞋavimi be hinavekotumi ana toveya, keke yami wamatauta wanavenuwanauna-vagata vaita kaꞋi gavaimi wanagahe. Au medema tovai-nadi gavaimi Yaubada ginaꞋalavelevelemi, medema wanagaheyena. FaꞋina hifufu wanagaheyena-ma keke taumiyao yami nuwanuwa againe ginalakayemu, au AluꞋaluwa Mahalina awamiya ginalukahihi.

12 Ada kaliva saꞋeyana tauna tobohiyana kaliva nimadiya ginahawavemogatalena be hinaluveꞋalikana faꞋina, kadu anafaiweya kwamana tamana natuna ginahawavemogatalena be hinaluveꞋalikana. Ada weꞋoweꞋo badi tamadiyao agaidiya hinavenibaina be tamadiyao hinadiyao alika hinanuhagana faꞋina. 13 Ada omi aku tomuliya faꞋina kaliva moyaꞋaidi omi agaimiya hinanuwanuwakoyo, tu gaveyao wanaꞋatuvefaꞋila be Yaubada againe wanamiyamiyaveꞋavina tu alika ana maka, medema ginakibababalemi.

14 Tu aimo abakivekoyo koyo-moꞋena abaga hawahawatana againe hinakivemididina-ma wanaꞋitana againe omi Yudiya ana fafali againe wanamiyami-ma au oyeya wanaꞋota. (E, omi tohawa wanaꞋitanuwenuwena.) 15 Hai kaliva yana tolameya ginamiyami, medema keke yana manuweya ginaluku be higa yana lokoloko ginavaini. Au ginamaduꞋota. 16 Hai kaliva yana faheya ginamiyami, medema keke melaleya ginayewani be higa ana lifi ginavaini. Au ginamaduꞋota. 17 Hoiyoi vevine wahifugadiyao kadu vevine aimo hivehuvehuhu amanadi! Mena ota ana toveya vita lakahina hinanuhagana. 18 Yaubada againe wanaveꞋoꞋola be higa mena gaitoma koyona keke wehi ana toveya ginalakayemu. KaꞋi wehi digo gavaimi be oyeya wadaꞋota? 19 FaꞋina medema aiyetai-dina agaidiya vita lakahi-moꞋena ginalakayemu. Mena vitai-nadi ma boi tuwai-lokalokana Yaubada babi gimidibubuna ana toveya kadu tova hinafane keke hidanuhagani. Kadu aimo tova mulina keke hidede amine hinanuhagani. 20 Tu Kaiwabu mena tova vita-moꞋena galukahihiyena-ma ana aiyeta yana nuwanuwa againe ahe gidabana be ginakaliꞋuho. KaꞋi keke gidadabani digo, kaliva moyaꞋaidi hidabwavi. Atu Tauna yana kaliva giluwafadi be yana yoꞋogaga agaidiya hiluku-ma adi lugolagola faꞋina mena tovai-nadi hinafane ginadabana be ginakaliꞋuho. b, c 

Yesu keliso-fwayafwaya faꞋidiya givenuwaꞋata.

Madiu 24:23-28 Luke 17:23-24

21 Tu kaꞋi tamo hakwadi ginagahemi ginagayo, WaꞋela hida kalivai-nadi givekeliso-ma wanaꞋitana, o kaꞋi ginagayo, Wanana yuwa kaliva givekeliso-ma wanaꞋitana. KaꞋi hidede amine ginagahe o keke bonana wanavetumaganeni. 22 Au tova mulina toveꞋalololo hinalakayemu be hinagahe vaita hidavekeliso o kaꞋi hidavefalofita higa Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina. Aituha fifiwaladi ada abaveyaulowoga badi hinafaisewadi be hinagaluvaluva kaꞋi yadi fwaya againe Yaubada yana kaliva hinanuwaꞋabiyedi. E, kaliva vevine Yaubada giluwafadi be yana yoꞋogaga agaidiya hiluku-ma hinagaluvaluvadi vaita hinanuwaꞋabiyedi. 23 Au taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi. ToveꞋalololo yadi dewa faꞋina gavenuwaꞋata-vagahimi.” Hidedemi Yesu gigahe. d 

TohobuꞋela yana yemuna-havagi faꞋina.

Madiu 24:29-35 Luke 21:25-33

24 Tu Yesu kadu gigayo, “Mena vita lakahi-moꞋena ana tova ginahavaini-yo kauwana ginaꞋuyuyu kadu vaikohi ana mahalina ginakweꞋu. 25 Ibadibadi lobameya ginaꞋakolukoludi be hinabeꞋu, ada lobama ana gaitoma fifiwaladiyao adi iviya ginaꞋatuliyeliyedi.

26 Hidedemi lobama ana loi hinahuluva tu Iya TohobuꞋela buhibuhi againe gayewayewaꞋela-ma hinaꞋitaku. Yaku wafaiwala lakahina kadu yaku wamahalina veꞋakinamanamalina gayewayewaꞋela-ma hinaꞋitaku. 27 Au yaku tovenuwaꞋata ganaꞋiveninisedi be kaliva vevine Yaubada giluwafadi-yo yana yoꞋogaga agaidiya hiluku-ma hinavagaꞋauhidi. Fafali tulina tulina wabolimaneya wayavalaseya walaubeꞋuya waꞋoyeya, kaꞋi hai yuwa babi analauyabu o wese lobameya hinamiyami-ma hinavagaꞋauhidi be Iya TohobuꞋela agaikuya hinavegaꞋauledi.

28 WaꞋita, lalava ana dewa wananuwenuwena be enohega wanavaina. Lalava ginatafa ma kaꞋita-yo kagayo, Kauwana yana tova giluvedavedaꞋufo. 29 Meda anafaiweya mena aituhai-dina hinalakayemu ma wanaꞋitana againe, au wanahalamanena yaku yewaꞋela giluvedaꞋufo-moꞋa. 30 Gagahe velemoꞋena hida tova ana yoꞋo keke moyaꞋaidi hinaꞋalika-Ꞌowoga tu nagona mena gaitomai-dina moyaꞋaina hinalakayemu. 31 Lobama be babi ginayawowola tu bonaku keke ginayawowola, au ginaduva-vagata. e 

Yesu yana yewaꞋela ana tova keke tamo hakwadi

gidahalamaneni.

Madiu 24:36-44 Luke 21:34-38

32 Tu yaku tova kaꞋi gava aiyeta o gava bai ganayewaꞋela-ma keke tamo hakwadi gidahalamaneni. Badi tovenuwaꞋata lobameya keke hidahalamaneni, kadu Iya Yaubada Natuna keke gadahalamaneni. Au Kamaku anakaibe gihalamanena. 33 Yaku yewaꞋela tova keke wadahalamaneni faꞋina, aseꞋasemi wanakidewedewena be wanalulauboda. 34 Yaku yewaꞋela ana dewa ganalukahihiyena. Vaita kaliva lakahina mali fafaliya ginana amine IyaꞋeku. Ana agetoga givehimeyedi be yana manuwa kadu yana faha hinaꞋitaveꞋavina. Kaliva saꞋeyana saꞋeyana yadi faisewa giveledi, ada edaꞋawana ana toꞋitaveꞋavina againe gigahe gigayo, Keke unadauda au unalulauboda.

35 Meda anafaiweya omi wanalulauboda faꞋina Iya tonimanuwa amine yaku yewaꞋela ana kauwana keke wadahalamaneni. KaꞋi mala ginabogi o bogi nafone o kamukamu ginakwage o mala ginalauna, kauwana gavaiyaꞋamine be Iya ganaꞋela. Hidema faꞋina wanalulauboda be keke ganavefutaꞋami-yo omi wadadauda ma gananuhagami. 37 Ada gavaimi omi agaimiya gagahe amine, meda kaliva moyaꞋaidi agaidiya gagahe be wanalulauboda.” Hidedemi Yesu ana tomuliya givenuwaꞋatadi. f 

Copyright information for `VIV