am1Yem 12:1-27, Mk 10:33-34
bm8Yo 19:40
cm12Yem 12:14-20m18Sam 41:9
dm24Yem 24:8, 1Ko 10:16, Yo 6:54-56
em27Yo 16:32, Sak 13:7m28Mk 16:7m30Mk 14:66-72
fm34Yo 12:27m34-35Hi 5:7-8m36Yo 6:38
gm48Yo 18:20m50Md 26:31, Yo 16:32
hm57-58Yo 2:19-21m61Mk 15:5, Ais 53:7m62Mk 13:26, Dan 7:13
im63-64Yo 19:7, 1Veh 24:16m65Ais 53:5
jm72Mk 14:30

Mark 14

MiYuda adi tonagona hivevai be Yesu hinaluveꞋalikana.

Madiu 26:1-5 Luke 22:1-2 Yoni 11:45-54

1Tu aiyeta luhei hinahegedi tu tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya ginayemu. Medema tafalolo-nadi ana toveya beledi keke waꞋisina hiꞋauꞋana. Ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala eda hilelelena be Yesu hinakiveꞋavikauyeni-yo hinaluveꞋalikana. 2Ana kiveꞋavina faꞋina hinuwanuwa higayo, “KaꞋi yoꞋo hinaveꞋatalalakalaka faꞋina, keke tafalolo lakahina ana toveya kanakiveꞋavini.” a 

Kwamayoku saꞋeyana Yesu Bedani againe gibunamina.

Madiu 26:6-13 Yoni 12:1-8

3Tu Yesu Bedani melaleya gina Saimoni againe giwakawaka. Bana boi givedawodawowo faꞋina hivewagana tovedawodawowo. Au Yesu Saimoni yana manuweya giꞋenolukekela giꞋauꞋa tu kwamayoku saꞋeyana giꞋela, bunama yamumu-moꞋena ana egana nado giꞋaliyena fatana lakahina. Mena bunamai-nadi abaꞋaihiwaga kugakugana againe gidauda, kuga ana egana alabasita. Ada kwamayoku abaꞋaihiwaga gikidobona digo Yesu uꞋuna gibunamina.

4Atu kaliva tufoidi hiꞋita-yo hinuwakoyo higayo, “Gavadi-yo hida bunama hidede amine gihiwa-kawowoni? 5KaꞋi hida bunama gidakimonevedamanena o mani lakahina vaita kaliva saꞋeyana yana faisewa malamala saꞋeyana fatana amine gidavaina be koyokoyo gidaveledi.” Au kwamayoku higolahegehegena.

6Tu Yesu gigayo, “Au gimiya. Gavadi-yo hida kwamayoku waꞋivewowomumuni? Ginuwakabubuyeku faꞋina yana gugai kanahawaveyamumuyena. 7Tova moyaꞋaina koyokoyo hinafamiya himimiyami ada gava tova nuwanuwami wananuwakabubuyedi, au amifaiweya wananuwakabubuyedi. Tu IyaꞋeku ma aimo keke buye kanamiyami tova moyaꞋaina. 8BanaꞋe ma gavadi anafaiweya, medema gigugaiyena. Hida bunamai-nadi wowoku againe gihiwa-vagahina be aku aihuya faꞋina gikidewedeweku. 9Gagahe velemoꞋena fafali haꞋamine haꞋamine kibababala ana VenuwaꞋata Yamumuna hinalulumamalena, meda yana huluva yamumuna Iya agaikuya ma hinalukahihiyena be ana abanuwaꞋuduꞋudu faꞋina.” b 

Yudasi Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena.

Madiu 26:14-16 Luke 22:3-6 Yoni 11:45-54

10Yesu gigahe-yo Yudasi-Isikaliyota yoꞋo tuwelo kalivana gina abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao agaidiya be higa badi nimadiya ginahawavemogatalena. 11Badi yana nuwanuwa hinogalina againe hivemwamwala, ada higahena vaita mani hinavelena. Au Yudasi givebutu tova hagihagina gilelena be Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena.

Yesu ana tomuliya buye Abamaduviviya aꞋana hiꞋana.

Madiu 26:17-25 Luke 22:7-13

12Tu tafalolo ana egana Beledi keke WaꞋisina ana aiyeta nagona giyemu. Medema aiyetai-nadi Abamaduviviya ana sifi kabiꞋodi yadi abaveyao faꞋina himunumunudi. Kadu tovai-nadi tomuliya Yesu againe hiꞋela higayo, “Yada tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya giluvedaꞋufo. HaꞋagaine nuwanuwa ime anana Abamaduviviya aꞋana anakidewedeweni-yo kanaꞋa?”

13Au Yesu ana tomuliya adiꞋiselu giꞋiveninisedi gigahedi gigayo, “Wanana Yelusalema ana melaleya ada kaliva gufa watuwavina giꞋavalana-ma ginamaduhagami. Wanamuliyena be gava manuwa againe ginaluku, medede againe tonimanuwa wanagahena wanagayo, Tovehawala gigahe gigayo, Hadema vetawana Iya faꞋikuya uhawahegeni be Abamaduviviya aꞋana aku tomuliya buye anaꞋani? 15Hidede amine wanagahe tu vetawana lakahina manuwa getane ivi ahe hiꞋiyaveyavela-ma bana ginavehawalemi. Medede againe aꞋa wanakidewedewena ide faꞋideya.”

16Ada au tomuliya adiꞋiselu hilowoga be Yelusalema againe hina, ada Yesu gilukahihiyena amine hinuhagana. Au Abamaduviviya aꞋana hikidewedewena.

17Mala gibogi Yesu yana yoꞋo tuwelo buye hiluku manuweya. 18Ada hiꞋenolukekela hiꞋauꞋa tu Bana gigayo, “Gagahe velemoꞋena mene kaliva saꞋeyana agaimiya badi nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku, bana buye kaꞋaꞋauꞋa-ma kalivai-nadi.”

19Au hiꞋaseꞋuꞋaulolo hivebutu saꞋeyana saꞋeyana hitoliluveluvena higayo, “IyaꞋeku ma kaꞋi keke?” Hidemi higahe.

20Yesu gigayo, “Kaliva saꞋeyana omi yoꞋo tuwelo agaimiya bana aꞋa nauꞋa againe Iya buye aꞋutuvina kalivai-nadi. 21FaꞋina Iya TohobuꞋela ganaꞋalika Yaubada bonana etoꞋetoladina gigaheyena amine. Tu hoiyoi kaliva Iya TohobuꞋela nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku amanadi! Bana vita lakahina ginanuhagana. KaꞋi bana kalivai-nadi keke gidatubuga, medema gidalubodana faꞋina keke vita gidawahini.” c 

Yesu sakalameni ana dewa giseyemaunena.

Madiu 26:26-30 Luke 22:14-20 1 Kolinita 11:23-25

22Tu au ana toveya Yesu aꞋa givaina digo Yaubada againe givesiule gikihinena au ana tomuliya giveledi gigayo, “Hida wowoku, au wavaini.”

23Ada gowa givaina digo givesiule giveledi be moyaꞋaidi hiyuyena. 24Ada gigahedi gigayo, “Hida dayagiku gimadumadu-ma moyaꞋaidi faꞋidiya, higa Yaubada yana veyao omi agaimiya gisena-ma ana iyaꞋiyaya. 25Gagahe velemoꞋena agaimiya hida babi ana oine aimo keke ganayu-havagileni tu tova mulina Yaubada yana avemwamwala ginasena ana toveya, oine ivaguna ganayuna. Mena abavemwamwalai-nadi badi yana itaveꞋavina againe himimiyami-ma faꞋidiya ginasena.” Hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi.

26Ada au kwelidavadava hikweliyena. Hikweliyena gihavaina, hina oya Olive againe hilaka. d 

Yesu Fita yana vekeke faꞋina gigaheye-vagahina.

Madiu 26:31-35 Luke 22:31-34 Yoni 13:36-38

27Tu Yesu gigahedi gigayo, “Omi moyaꞋaimi wanaꞋotayabuyabuku, faꞋina tuwai-moꞋena Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe gigayo,

Sifi adi toꞋitaveꞋavina ganamununa
ada sifi hinaꞋabinauna.
28Tu Yaubada ahe ginasivemididiku-yo Galili againe wai gananagona.”

29Au Fita gigahena gigayo, “KaꞋi badi moyaꞋaidi hinaꞋotayabuyabu digo, iya keke ganaꞋotayabuyabu.”

30Yesu gigayo, “Gagahe velemoꞋena againiya, hidema bogi-nadi kamukamu keke ginakwage luhei tu nagona o unamidivekekeyeku tohiye.”

31Atu Fita gigahe toyogina gigayo, “KaꞋi nuwanuwadi iya O buye hinaluveꞋalikada, au keke-moꞋa ganavekekeye.” Ada tomuliya moyaꞋaidi kadu hidede amine higahe. e 

Yesu Gedasemani againe yana watagiya giveꞋoꞋola.

Madiu 26:36-46 Luke 22:39-46

32Tu Yesu ana tomuliya buye hina abaga saꞋeyana ana egana Gedasemani againe himiyami tu gigahedi gigayo, “Hidedei unahiyoto tu ganana ganaveꞋoꞋola.” 33Ada Fita Yemesa Yoni buye ginauwedi be hinavebwaꞋuliyena, au givebutu giꞋaseꞋuꞋaulolo lakahina be givedivediwe. 34Gigahedi gigayo, “GaꞋaseꞋuꞋaulolo lakahina vaita yawaiku gidaꞋalagolohini. Hidedei wanamiyami wanavanevanenega.”

35Au gina matalaviseya babiya giꞋoduveꞋuveꞋumagigi, givebutu giveꞋoꞋola vaita kaꞋi ihayana be aulolo ana aituha keke ginaꞋayauneni. 36Kadu gigayo, “KamaꞋaseꞋaseku, gaitoma moyaꞋaina a tagalowalowa. KaꞋi hida aulolo ana gowa udavaihegeni, tu keke yaku nuwanuwa au OꞋeni ya nuwanuwa amine unahuluva.”

37Ada giyewana ana tomuliya adiꞋitoto hidauda-ma gihagadi, ada Fita againe gigahe gigayo, “Saimoni, kaꞋi o udadauda? Bai saꞋeyanaga kaꞋi keke afaiweya unavanevanenega? 38Au wanavanevanenega wanaveꞋoveꞋoꞋola be keke aladibidibi againe wanaluku. AseꞋasemi gihawahegena tu wowomi gifwalele.” Hidedemi Yesu gigahe.

39Kadu tova anavelu gina giveꞋoꞋola-havagi yana veꞋoꞋola nagona amine. 40GiveꞋoꞋola gihavaina, kadu giyewana badi hidauda-ma gihagadi matadi gineganega-moꞋa faꞋina. Giluvagudi tu hiwowomumu faꞋina keke tamo gavadi hidagaheye.

41Kadu gina giveꞋoꞋola tova anaveto ada giyewana gigahedi gigayo, “KaꞋi aimo wadadauda waveyaveyawai? AuweꞋi. Tova a gilakayemu be Iya TohobuꞋela tokoyona nimadiya kaliva saꞋeyana ginahawavemogataleku. 42Wamidi be kana. Ake! WaꞋita, kaliva nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku-ma a giyemu.” f 

Yesu nibaineyao hikiveꞋavina.

Madiu 26:47-56 Luke 22:47-53 Yoni 18:3-11

43Ada aimo gigahegaheni Yudasi giyemu, bana Yesu ana yoꞋo tuwelo kalivana, kadu yoꞋo yadi wafeto yadi wafuluma buyeꞋi, badi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao hiꞋiveninisedi be hiꞋela.

44Tu tohawavemogatala aituha yoꞋo boi giveledi gigayo, “Kaliva veyauga againe ganalusiuleyena-ma bana kalivai-nadi wanakiveꞋavina be wananauwe-hagihagiyena.” 45Yudasi giyemu-yo auheꞋama Yesu againe gina veyaugeya gilusiuleyena gigayo, “Aku Tovehawala siule.” 46Gigahe-yo yoꞋo Yesu hikiveꞋavina. 47Tu kaliva saꞋeyana Yesu liline gimidimidi-ma yana feto lakahina gisiwakana digo abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ana agetoga gilauna tagana giluyoꞋena.

48Ada Yesu yoꞋo gigahedi gigayo, “Vaita Iya tomunugakaiꞋafu amine yo aku munuga faꞋina waꞋela wafetomiyao wafulumamiyao. 49Tova tova manuwa-tafalolo lakahina againe Iya omi buye kamiyami gavehavehawala tu keke wadakiveꞋaviku. Atu gavaimi tuwai-moꞋena Veyao Tuwaina ana buki Iya faꞋikuya gigahe, medema gidalakayemu velemoꞋena.” 50Yesu hidede amine gigahe-yo ana tomuliya moyaꞋaidi hiꞋotayabuyabuna.

51Tu kwanatubulakahina saꞋeyana Yesu gibwaꞋubwaꞋulina, ana vaigau kaleko kwayakwayana saꞋeyanaga giꞋosena. Ada kaliva tufoidi hikiveꞋavina againe, ana kaleko kwayakwayana gimadulovena be konekonena giꞋota. g 

Yesu miYuda yadi Koniselo agaidiya hinauwena.

Madiu 26:57-68 Luke 22:54-55,63-71 Yoni 18:12-14,19-24

53Tu badi kaliva Yesu hikiveꞋavina-ma abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu againe hinauwena. Ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao moyaꞋaidi kadu kaliva lakahidiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala ahe hivagaꞋauta. 54Bana Fita wai gimulina lauveya giꞋela, tokaiwabu yana edaꞋawana-moꞋena againe giluku. Ada tuilala buye aliꞋauya hivetoga be ai givevevala.

55Tu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu miYuda yadi Koniselo moyaꞋaidi togahe hileledi be higa Yesu hinahawavekoyoyeni-yo adifaiweya alikeya hinahegena. Togahe-kawowo moyaꞋaidi hihawavekoyoyena tu yadi gahe tulina tulina. Au keke tamo hakwadi toꞋita velemoꞋena hidahagani.

57Ada kaliva tufoidi hitowamidi gahe-kawowo amine hihawavekoyoyena higayo, “Yana gahe anogalina gigayo, Hida Yaubada yana manuwa kaliva hiyogona-ma ganayawelina, ada aiyeta tohiye kanahegeni-yo au kadu velugana keke kaliva hinayogoni-ma ganakivemididina. Hidedemi gigahe ma anogalina.” 59Atu kadu badiꞋiyao yadi gahe tulina tulina, keke gahe saꞋeyanaga hidagaheyeni.

60Au abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu tovedewayauga hinafadiya gitowamidi Yesu againe gigahe gigayo, “KaꞋi bonalaufata keke afaiweya? Gavadi-yo hida kaliva yadi hawavekoyo keke udafatani?” 61Tu Yesu giveꞋamata, keke tamo bonalaufata gidayakahini. Au tokaiwabu kadu gitoliyena gigayo, “KaꞋi velemoꞋena O Keliso BanaꞋe kadavadavana-ma Natuna, higa kaliva Yaubada givegidena be yada yoꞋo ginanagoyeda kalivai-nadi o kaꞋi keke?”

62Yesu gigayo, “Ika, Iya kalivai-kuna. Ada Iya TohobuꞋela abavetoga kikaiwabuna Tofaiwala-moꞋa iꞋatagine ganahiyoto-ma wanaꞋitaku. E, buhibuhi againe lobameya ganaꞋelaꞋela-ma wanaꞋitaku.”

63Yesu hidede amine gigahe-yo abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ginuwakoyo, tauna ana vaigau gikaninina gigayo, “Auwe. Kaliva kadu velugadiyao yana dewa hinalukahihiyena-ma aimo keke kanaleledi. Yaubada gihawatagona ma a wanogalina. Gavaimi wanavehimeya?” Au moyaꞋaidi hihawavekoyoyena higa vaita yana hawatagona faꞋina gidaꞋalika. 65Au tufoidi hivebutu Bana againe hikiwakiwala, ada magigina hikevana au hitutuꞋatugeni tu hihawavelaigena higayo, “Yoi! Hakwadi gimunumunu-ma mene uꞋayauneni?” Ada tuilala hinauwedi be himunukoyokoyona. h , i 

Fita Yesu givekekeyena.

Madiu 26:69-75 Luke 22:54-62 Yoni 18:15-18,25-27

66Tu Fita gava melaleya gihiyoto tu abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ana agetoga kwamayoku saꞋeyana giꞋela, ada Fita ai againe givevevala-ma giꞋita-yo giꞋitakwanekwanena gigahena gigayo, “Kadu oꞋeni Yesu kwanaNasaledi buye wamiyami.”

68Atu bana givekeke gigayo, “Iya keke. Keke gadahalamane gavadi ugahegaheye.” Au gina yuwa abanauna againe ada kamukamu gikwage.

69Abanauna againe gimiyami tu bana agetogai-nadi giꞋita-yo au givebutu tolauboda agaidiya gigahe-havagi gigayo, “Hida hima kaliva au Yesu yana yoꞋo kalivana.”

70Atu Fita givekeke-havagi. Himiya kabisona tu badi tolauboda bana againe kadu higahe higayo, “Au makewa oꞋeni saꞋeya agaidiya, faꞋina o kadu kwanaGalili.”

71Au Fita gigayo, “KaꞋi keke gadagahe velemoꞋena digo, Yaubada gidahawaveꞋaviku. Bana kalivai-nadi wagaheyena-ma keke gadahalamaneni.”

72Gigahe-yo auheꞋama kamukamu gikwage-havagi. Ada Fita Yesu yana gahe nuwana giꞋafolena gigayo, “Kamukamu keke ginakwage luhei tu nagona unamidivekekeyeku tohiye.” Au nuwana giꞋafoleni tu givebutu gitagitagi. j 

Copyright information for `VIV