am5Mk 14:61, Ais 53:7
bm10Yo 11:47-48, 12:19m11-14Af 3:14
cm17-19Lu 23:11m19Ais 50:6
dm24Sam 22:18m28Ais 53:12m29-30Sam 22:7, Yo 2:19
em34Sam 22:1m36Sam 69:21m38Yem 26:31-33, Hi 10:19-20
fm40Lu 8:2-3

Mark 15

Failato Yesu givedewayaugina.

Madiu 27:1-2,11-14 Luke 23:1-5 Yoni 18:28-38

Tu mala gilauna abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao badi kaliva lakahidiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu miYuda yadi Koniselo velugadiyao hikovavagaꞋauhidi be buye hivevai. Ada au Yesu hiyogona be hinauwena tovehimeya kwanaLoma ana egana Failato againe hihegeꞋaliyena.

Ada Failato Yesu gitoliyena gigayo, “KaꞋi miYuda yadi tokaiwabu OꞋeni?” Yesu gigayo, “Au ugahe amine IyaꞋeku.”

Ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao gaitoma moyaꞋaina faꞋina hihawavekoyoyena. Ada Failato gitoliluvaluva-havagi gigayo, “KaꞋi keke tamo bonalaufata unagaheye? UꞋita, yadi hawavekoyo gavadawana O againiya.”

Atu yadi hawavekoyo faꞋina keke tamo bonalaufata kadu gidagaheye. Hidema faꞋina Failato nuwana givegafoꞋuyaꞋuya. a 

Failato Yesu alika againe gihawahegena.

Madiu 27:15-26 Luke 23:13-25 Yoni 18:39-19:16

Tu tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya ana toveya, Failato yana dewa ma yogoyogonina saꞋeyana, kaꞋi hakwadi yoꞋo hiveꞋoveꞋoꞋolena, medema giyauyauna. Ada medema tovai-nadi tovekwageya himiyami, boi tova saꞋeyana hiveꞋatalalakalaka be kaliva hiluveꞋalikadi. Ada tovekwageyai-dina agaidiya kaliva saꞋeyana ana egana Balaba. Au yoꞋo Failato againe hivagaꞋauta hivebutu hiveꞋoꞋolena higayo, “Abamaduviviya ana toveya kaliva uyauyaudi amine, tova adamoya kaliva saꞋeyana unayauna.”

Bana gigayo, “KaꞋi nuwanuwami omi miYuda yami tokaiwabu ganayauna be agaimiya ganahawahegena?” 10 FaꞋina gihalamanena badi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao yadi gaꞋumaꞋuma faꞋina bana againe hihegeꞋaliyena. 11 Atu abaveyao ana tofaisewa yoꞋo hivagadonedi be Failato hinaveꞋoꞋolena higa keke Yesu tu Balaba ginayauna.

12 Au Failato gigahe-havagiledi gigayo, “Au Yesu againe gavaimi ganaga, Bana wavewagana ide miYuda yada tokaiwabu?”

13 Badi kadu hikova-havagi higayo, “Kelose againe hinatutuvefosena.”

14 Bana gigayo, “A! Gavadi yana koyona?” Tu badi kadu agodi gilakata-moꞋa hikovakovadona higayo, “Kelose againe hinatutuvefosena.”

15 Au Failato nuwanuwana yoꞋo nuwadi ginakiveyamumuna faꞋina, Balaba giyauna be agaidiya gihawahegena. Tu givehimeya be tolugaviya bulava hakahakaluluna againe Yesu hinalaulauna. Hilauna gihavaina, givehimeyedi be kelose againe hinatutuvefosena. b 

Tolugaviya Yesu hihawavelaigena.

Madiu 27:27-31 Yoni 19:1-3

16 Ada tolugaviya Yesu hinauwena tovehimeya yana manuwa lakahina ana edaꞋawaneya hilukuwena, ada yadi yoꞋo moyaꞋaidi hikovavagaꞋauhidi. 17 Ada aikeva likelikena tovehimeya adi vaigau amine hiveꞋosena, ada badau bulava hakahakaluluna againe hiꞋetowaliwalina be uꞋune hisena. 18 Ada hivebutu hilusiuleyena higayo, “Siule siule miYuda yadi tokaiwabu.” 19 Ada aiwala hivaina be uꞋuna hilaulauna, kadu hikiwakiwalitagona kadu Bana magigine tugadi hiveveꞋetodonena be higa vaita hinadavadavana. 20 Hihawavelaigena gihavaina, ana aikeva likelikena hivehalilina digo Tauna ana aikeva hiveꞋosena ada hinauwena be kelose againe hinatutuvefosena. c 

Yesu kelose againe hitutuvefosena.

Madiu 27:32-44 Luke 23:26-43 Yoni 19:17-24

21 Edeya hinauna tu kwanaSailini himaduhagana, ana egana Saimoni. Bana Alekisanida be Lufasi tamadi, ada walaꞋaiya gitauya be Yelusalema againe ginauna. Au bana hikiveꞋavina be higa Yesu ana kelose ginaꞋavalana. 22 Ada abaga ana egana Goligota againe hiꞋaliyena. Goligota ana kaivila bonadeya ma utouto. 23 Hiyemu-yo oine mulamula ana egana mulo buye hivilaꞋatutamoꞋaina-ma hitunena be ginayuni-yo yana aulolo maꞋi ginaꞋatagona. Atu Yesu gikilowena. 24 Ada kelose againe hitutuvefosena au kabala hihegelakahina be iyaꞋiyaya higaheyena higa hakwadi hakwadi ana kaleko hinavaini ma hinahalamanena.

25 Kauwana a givekuveꞋine againe hikivekelosena. 26 Tu ana hawavekoyo ana fefe hiꞋetoladina be hisena. Etoladi gigayo, “Hidevama miYuda yadi tokaiwabu.” 27 Kadu tomunugakaiꞋafu luhei adi kelose againe hitutuvefosedi, saꞋeyana Yesu iꞋatagine kadu saꞋeyana iꞋimawane.

[
28 TomunugakaiꞋafu Yesu buye hikivekelosedi faꞋina gavaimi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina tuwai-moꞋena gigaheye-vagahina, medema a gilakayemu velemoꞋena gigayo,

Hinuwanuwa vaita BanaꞋe tokoyona adi loi kalivana.]
29 Kaliva kelose againe hinauna-ma uꞋudi hilewalewana hihawaluvetonovena higayo, “Ahaiye! O ugahe vaita manuwa-tafalolo udayawelina be aiyeta tohiye againe kadu udakivemididina. Au Tauni udakibababale be kelose againe udaꞋetoyau.”

31 Meda anafaiweya abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala hihawavelaigena buye hiveꞋagahegahe higayo, “Mali kaliva gikibababaledi tu Tauna keke anafaiweya ginakibababaleni. KaꞋi OꞋeni velemoꞋena Yaubada yana Tovegida ide miYuda yada tokaiwabu amanadi, au adamoya kelose againe auheꞋama udahobu be ime anaꞋita-yo anadava.” Hidedemi miYuda adi tonagona hihawavelaigena, ada kadu badi Bana buye kelose againe hitutuvefosedi-ma hivebutu hihawaluvetonovena. d 

Yesu giꞋalika.

Madiu 27:45-56 Luke 23:44-49 Yoni 19:28-30

33 Kauwana getadiya tu umalovana babi matatabuna giꞋuyuyubodena be ginunauwena mala gilavina againe. 34 Au mala gilavina Yesu gikovaꞋawafatafata gigayo, “Elai Elai lama sabakitani?” “Ho yaku Yaubada yaku Yaubada, gavana faꞋina unuyabuyabuku?” Bonana ana kaivila au hidede amine.

35 Ada tolauboda tufoidi hinogalini-yo higayo, “Wanogali, Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Elaiya faꞋine gikovakova.” 36 Ada kaliva saꞋeyana gimadu balou givaina digo oine golagolana againe giꞋutuvina ai againe giꞋetokwanena ada gitunena be higa ginayuna, ada gigayo, “Kanaboda be kanaꞋitana, kaꞋi Elaiya ginaꞋela be ginaꞋetoyauna o kaꞋi keke.”

37 Tu Yesu gikovaꞋawafatafata-yo yawaina gihavaina. 38 GiꞋalika-yo manuwa-tafalolo vetawana-tabu ana abaseboda kaleko giꞋahailugana be higa vaita abaluku Yaubada againe giꞋayauna. 39 Tu tolugaviya adi togiyomatana Yesu magigine gihaga-ma yana kova ginogalina ada gavaiyaꞋamine giꞋalika ma giꞋitana againe, gigahe gigayo, “Wona velemona hida hima kaliva Yaubada Natuna.”

40 Kadu vevine tufoidi himidilauva be hilulauboda. Badi agaidiya saꞋeyana Meli vineMagidala, saꞋeyadi Meli Yemesa kabiꞋo be Yosese hinadi, kadu saꞋeyadi Salome. 41 Boi Yesu Galili ana fafaliya gimiyami ana toveya badi vevine-dina hibwaꞋulina be tova moyaꞋaina hiꞋitaꞋitaveꞋavina. Kadu vevine velugadiyao moyaꞋaidi Yelusalema againe Bana buye hiꞋela-ma kadu hilulauboda. e, f 

Yesu tomohuyehuyeya hihuyana.

Madiu 27:57-61 Luke 23:50-56 Yoni 19:38-42

42 Mala gisilavina tu Yosefa kwanaAlamadiya giyemu. Bana kaliva kikaiwabuna miYuda yadi Koniselo agaidiya, ada kadu bana tauna Yaubada yana aituha ginalakayemu faꞋina gilulauboda, higa kaliva yana itaveꞋavina againe hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya. Ada medema tovai-nadi Abamaduviviya ana kidewadewa ana tova higa bogiyadi sabati. Hidema faꞋina Yosefa giꞋasevatu be gina Failato againe giluku Yesu wowona faꞋina giveꞋoꞋola. 44 Ada Failato Yesu ahe giꞋalika ma ginogalina againe nuwana givegafoꞋuyaꞋuya. Au tolugaviya adi togiyomatana giyowanina be giꞋela gitoliyena kaꞋi Yesu ahe giꞋalika o kaꞋi keke. 45 Bana tonagona givenuwaꞋatana higa vaita a giꞋalika, au Yesu wowona Yosefa againe gihawahegena. 46 Au Yosefa gina kaleko kwayakwayana gikimoneni-yo gina wowona gikakilina, kalekoya gifafana be tomohuyahuya kuga hinagene giyalana-ma againe giselukuwena. Ada au kabala lakahina againe tomohuyahuya ana edaꞋawana giveꞋenobodana. 47 Meli vineMagidala kadu Meli Yosese hinana hai wowona gihuyana-ma hiꞋitana.

Copyright information for `VIV