am7Mk 14:28
bm9Lu 8:2
cm16Af 2:38, 16:31-33m17-18Af 2:4, 8:7, 28:3-6, Lu 10:19
dm19Af 2:33-34, Ef 1:20m20Af 14:3, Hi 2:3-4

Mark 16

Yesu gimididi-havagi.

Madiu 28:1-10 Luke 24:1-12 Yoni 20:1-10

1Tu sabati, higa Satadei, a hihegena tu Meli vineMagidala kadu Meli Yemesa hinana kadu Salome hina vanedimodimo hikimonena be hinana Yesu wowona hinabunamina. 2Au tafaloloya kauwana giyemuna-moꞋa ma hilowoga be hina tomohuyehuyeya. 3Edeya hinauna tu buye hiveꞋagahegahe higayo, “Hakwadi kabala tomohuyahuya ana edaꞋawana giꞋenobodana-ma ginaveꞋawawani ide faꞋideya?”

4Mena kabalai-nadi ma lakahi-moꞋena. Tu hiꞋitalele againe, tamo hakwadi kabala giveꞋawawana ma hiꞋitana. 5Au tomohuyehuyeya hiluku-yo kwanatubulakahina saꞋeyana hiꞋitana, vaigau kwayakwayana giꞋosena ada tomohuyahuya iꞋatagine gihiyoto. HiꞋita-yo aseꞋasedi giꞋakolukoluna.

6Bana gigahedi gigayo, “Keke wanamatauta. A gahalamanena Yesu kwanaNasaledi hikivekelosena-ma walelelena. Keke hidede againe gidamiyami, au gimididi-havagi. WaꞋela be abaga hisena-ma waꞋita. 7WanaꞋita-yo au wanamaduna ana tomuliya Fita buye wanagahedi wanagayo, Yesu Galili againe wai ginagona yuwadedei wanaꞋitana boi gigaheyena amine.”

8Au vevine himadulowoga tomohuyahuya hiꞋotayabuyabuna, faꞋina aseꞋasedi giꞋakolukoluna kadu hivetatava. Ada himatauta faꞋina, keke tamo hakwadi hidavenuwaꞋatani. a 

Yesu Meli vineMagidala againe Tauna giꞋivemogatalina.

Madiu 28:9-10 Yoni 20:11-18

[
9Tu mala gilauna tafaloloya Yesu ahe gimididi-havagi yo Meli vineMagidala againe Tauna gimidiꞋivemogatalina. Bana Meli-nadi boi yafune seveni hiluvaiyena tu Yesu giwavidi. 10Au Meli gina be badi boi Yesu buye himiyami-ma givenuwaꞋatadi. Badi yadi wanuwavita hitagitagi tu givenuwaꞋatadi gigayo, “Yesu yawayawana gimimiyami. Iya tauku gaꞋitana.” Tu yana gahe keke hidavetumaganeni. b 

Yesu edeya gilakayemu tomuliya adiꞋiselu agaidiya.

Luke 24:13-35

12Muliya Yesu ana ita tulina amine tomuliya adiꞋiselu agaidiya giyemu. Badi melala kabiꞋona walaꞋaiya hinauna tu Yesu badi agaidiya Tauna giꞋivemogatalina. 13Au Yelusalema againe hiyewadi be tomuliya velugadiyao hivenuwaꞋatadi tu badi yadi gahe keke hidavetumaganeni.

Yesu yana yoꞋo ileveni agaidiya gilakayemu.

Madiu 28:16-20 Luke 24:36-49 Yoni 20:19-23 Afositolo 1:6-8

14Muliya-moꞋane yana yoꞋo ileveni hiꞋauꞋa tu badi agaidiya Tauna giꞋivemogatalina. Ada gidakeyedi yadi vetumagana keke kadu tagadi gikulu faꞋina, badi ahe gimididi-havagi yo hiꞋitana-ma yadi gahe keke hidavetumaganeni. Hidema faꞋina gidakeyedi.

15Kadu gigahedi gigayo, “Fafali moyaꞋaina agaidiya wanana be kibababala ana VenuwaꞋata Yamumuna kaliva moyaꞋaidi agaidiya wanalulumamalena. 16Gava kaliva ginavetumaganeku-yo ginabafitaiso, medema kibababala ginanuhagana. Atu gava kaliva keke ginavetumaganeku, medema aimo matahiwadi ginanuhagana. 17Ada badi hivetumaganeku-ma faiwala ana iyaꞋiyaya hidede amine hinaseyemaunena. Aku eganeya yafune hinawaviwavidi, meya tulina tulina agaidiya hinalulukahihi. KaꞋi oloto hinasilakahina o kaꞋi gufa laulaugina hinayuna digo, keke hinabwavi. Nimadi toꞋaulolo agaidiya hinaseni-yo hinayamumu. Vetumagana ana iyaꞋiyaya au hidede amine.” c 

Yesu lobameya gilaka.

Luke 24:50-53 Afositolo 1:9-11

19Tu Kaiwabu Yesu ana tomuliya agaidiya gigahe gihavaina, Yaubada lobameya gisilakahina ada abavetoga kikaiwabuna Yaubada iꞋatagine gihiyoto. 20Badi tomuliya ma hitauya fafali tulina tulina agaidiya hilumamala, ada Kaiwabu gifaiwalaveledi be aituha fifiwalana hififaisewani-yo kaliva yadi laumamala faꞋina higahe higayo, “Velemodi.” Au hidede amine.] d 

Copyright information for `VIV