am1Mk 6:7, Lu 9:1
bm6Yel 50:6, Md 15:24m101Ko 9:14, 1Ti 5:18
cm14Af 13:51, 18:6m15Aba 19:24-28, Yu 1:7
dm16Yo 10:12, Af 20:29m18Af 25:23m20Yo 14:26
em22Md 24:9,13, Yo 15:18-21m24Yo 13:16m25Md 12:24
fm26Mk 4:22m28Ye 4:12m31Md 6:26m33Mk 8:38, 2Ti 2:12
gm35-36Mai 7:6m38-39Md 16:24-25, Mk 8:34-35, Yo 12:25
hm40Mk 9:37, Ga 4:14m42Md 25:40

Matthew 10

Yesu ana tomuliya tuwelo adi egana.

Maki 3:13-19 Luke 6:12-16

1Tu Yesu ana tomuliya tuwelo gikovavagaꞋauhidi ada abavehimeya giveledi be adifaiweya yafune hinawavidi, kadu aulolo tulina tulina hinahawatana ada toꞋaulolo moyaꞋaidi hinayamumu.

2Ada afositolo tuwelo higa bonana ana towahidadana, adi egana hidede amine. Nagona Saimoni tu ana egana velugana Fita kadu taina Anidulu, Yemesa kadu taina Yoni badi Sebedi natuneyao, 3Filifi kadu Batolomiu, Tomasi kadu Madiu, bana takesi ana toyaudi amanadi, Yemesa Alifiyo natuna kadu Tadiyasi, 4Saimoni bana yoꞋo miLoma hivenibainedi-ma kalivana, kadu Yudasi-Isikaliyota bana Yesu nibaineyao nimadiya gihawavemogatalena amanadi. a 

Yesu ana tomuliya tuwelo yadi faisewa giveledi.

Maki 6:7-13 Luke 9:1-6

5Hida kalivai-dina tuwelo Yesu giꞋiveninisedi be bonana hinawahidadanena, ada hidedemi givenuwaꞋatadi gigayo, “Keke yoꞋo tulidiyao yadi melala agaidiya wanana, kadu keke miSameliya yadi melala agaidiya wanana. 6Au Yaubada yana sifi tonaufani miIsileli agaidiya wanana. 7Wananauna tu wanalulumamala wanagayo, Yaubada yana aituha a gilakayemu. Tova kabisona kaliva yana itaveꞋavina againe hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya. 8Au hidedemi wanagahedi kadu toꞋaulolo wanasiveyawadi, toꞋalika wanasivemidididi tovedawodawowo wanakiveyamumudi kadu yafune kaliva hiluvaiyedi-ma wanawavidi. Hida faiwala gavele-kawowomi faꞋina, kadu yami veluga wanavele-kawowodi, keke laufata wanavaini. 9Keke tamo mani, fefe o kaꞋi kabala wananauweni. 10Keke vainuwana yamina faꞋina wananauweni, kadu keke ami aikeva ana hilafa o kaꞋi ami ageyafayafa o kaꞋi aiwala wananauweni. KaꞋi tofaisewa ginafaisewa hagihagina amine o badi givelugadi-ma hidaꞋitaveꞋavina, anaga o kaꞋi yana gavaꞋadi hidavelena.

11Tu kaꞋi melala lakahina o kaꞋi kabiꞋona againe wanaluku amine, kaliva nuwana yamumuna wanalelena ada bana againe wanamiyami tu wanalowoga-havagi ana toveya. 12Ada manuweya wanaluku againe, tonimanuwa wanamadulusiuleyena. 13KaꞋi tonimanuwa nuwana yamumuna be ginavetobohiyanemi digo, yami lusiule banaꞋe kadu yana manuwa hinagena agaidiya ginaduva-vagata. Tu kaꞋi keke hinavetobohiyanemi digo, yami lusiule au kadu wanavaiyewena be yadi vemwamwala keke. 14Ada kaꞋi tamo hakwadi keke ginavetobohiyanemi o kaꞋi bonami keke hinavenogaleni digo, bana kalivai-nadi o kaꞋi melalai-nadi wanahegedi againe fwayafwaya agemiya wanavagahegehegena, higa Yaubada yana ilaꞋa badi agaidiya ginayemu-ma ana iyaꞋiyaya. 15Boi tuwai-moꞋena miSodoma kadu miGomola dewa koyo-moꞋena hififaisewana. Tu gagahemi velemoꞋena badi kalivai-dina omi yaku kaliva hinakilowemi faꞋina, adi matahiwadi miSodoma kadu miGomola adi matahiwadi ginatubuhegena aimo vedewayauga ana toveya. b , c 

Kaliva koyodiyao Yesu yana tofaisewa hinakivekoyodi.

Maki 13:9-13 Luke 21:12-17

16Wanogali! GaluꞋeta manimaninidiyao adi egana wolivi sifi hikudayauyauledi. Au vaita sifi wolivi hinafadiya amine omi kaliva koyodiyao hinafadiya gaꞋiveninisemi. Oloto yadi ota amine, omi kadu wananuwanuwa-hagihagi be vita keke wananuhagani. Kadu bunebune amine wanahuluhuluva-hagihagi be keke tamo hakwadi wanakivekoyoni.

17Kadu wanaꞋitaveꞋavimi, faꞋina aimo kaliva hinakiveꞋavimi be kotu againe hinahegenauwemi, kadu yadi manuwa-abavehawala ana egana sinagogi agaidiya hinavekotumi be bulava againe hinalaulaumi. 18Ada kabemani kadu kini agaidiya hinahegenauwemi, ada omi aku tomuliya faꞋina hinavedewayaugimi. Tu omi badi kini agaidiya kadu yoꞋo tulidiyao yadi tovehimeya agaidiya Iya faꞋikuya wanaꞋawatalatalaina. 19Tu hinavekotumi ana toveya, keke wanavenuwanauna vaita kaꞋi gavaimi wanagahe o kaꞋi gava bonalaufata wanagaheyeni. Au medema tovai-nadi Yaubada ginaꞋalavelevelemi be wanagaheyena. 20Ada hifufu wanagaheyena-ma keke taumiyao yami nuwanuwa againe ginalakayemu, au Tamami AluꞋaluwana awamiya ginalukahihi.

21Au kaliva saꞋeyana tauna tobohiyana kaliva nimadiya ginahawavemogatalena be hinaluveꞋalikana faꞋina, kadu anafaiweya kwamana tamana natuna ginahawavemogatalena be hinaluveꞋalikana. Ada weꞋoweꞋo badi tamadiyao hinadiyao agaidiya hinavenibaina be alika tamadiyao hinadiyao hinanuhagana faꞋina. 22Ada omi aku tomuliya faꞋina kaliva moyaꞋaidi omi agaimiya hinanuwanuwakoyo, tu gaveyao wanaꞋatuvefaꞋila-vagata, au Yaubada ginakibababalemi. 23KaꞋi melala saꞋeyana againe hinakivekoyomi amine, au wanaꞋotayabuyabudi be melala velugana againe wanana. Ada gagahemi velemoꞋena miIsileli melalidi moyaꞋaina agaidiya aimo keke wananuwaliliugi-Ꞌowoni tu Iya TohobuꞋela ganayemu.

24Bana tosikulu keke yana tovehawala yana nuwahuya gidatubuhegeni, kadu tofaisewa keke yana tovehimeya gidakaiwabuhegeni. 25KaꞋi tosikulu yana tovehawala amine ginamiyami, au medema gilubodana, kadu kaꞋi tofaisewa yana tovehimeya amine ginamiyami, au medema gilubodana. E, kaꞋi Iya yami yoꞋo ana tonagona hiꞋihawadamaneku hivewagaku Biyelisibuli, higa yafune adi tokaiwabu, au omi yaku yoꞋo hinaꞋihawadamane-moꞋemi. d , e 

Keke kaliva wanamatausedi, au Yaubada.

Luke 12:1-9

26Tu keke hida kalivai-dina wanamatausedi. Gavadi gavadi adamoya sevasevauyana au medema aimo kabuꞋavane ginayemu, kadu kaliva yadi nuwahinage aimo kaliva moyaꞋaidi hinahalamanena. 27Hida bonaku ami loi agaimiya vaita uyuyuya amine gadalukahihiyeni-ma aimo uyadeyadeya yoꞋoya wanahawavemogatalena, ada gavadi omi yaku yoꞋogaga gavehawalemi-ma aimo didigeya wanalulumamalena. 28Badi wowomi hinakivekoyona be wanaꞋalika amanadi keke wanamatausedi. Badi wowomi kaꞋi hinaluveꞋalikana tu keke adifaiweya aluꞋaluwami hinakivekoyoni. Bana Yaubada wowomi kadu aluꞋaluwami abaga koyona againe anafaiweya ginaluveꞋalikana faꞋina, BanaꞋe wanamatausena. 29Manuga mukumukudiyao luhei yabune amine fatadi wani toea, tu kaꞋi Tamami keke nuwanuwana hinaꞋalika, au keke saꞋeyana babiya ginabeꞋu-yo ginaꞋalika. 30Tu omiꞋiyao ma utuutu uꞋumiya ana kilagalaga Tamami gihalamanena. Au keke wanamatauta faꞋina omi manuga wakaiwabuhegedi Yaubada matane. 31KaꞋi Yaubada manuga mukumukudiyao giꞋitaꞋitaveꞋavidi, au omi kaliva ginaꞋitaꞋitaveꞋavi-moꞋemi, faꞋina keke wanamatauta.

32Ada hai kaliva keke ginamatauta tu yoꞋo matadiya ginagahe ginagayo, Iya Yesu Keliso yana kaliva, medema faꞋine Iya kadu Kamaku matane lobameya ganagahe ganagayo, BanaꞋe yaku kaliva. 33Tu hai kaliva ginamatauta be yoꞋo matadiya ginavekekeyeku ginagayo, Iya keke Yesu yana kaliva, medema faꞋine Iya kadu Kamaku matane lobameya ganagahe ganagayo, BanaꞋe keke yaku kaliva. f 

Yesu ana vetomuliya againe venibaina kananuhagana.

Luke 12:49-53, 14:25-27

34Keke wananuwanuwa vaita gadahobuꞋela-yo niwalova babiya gadaseni. Keke niwalova ganaseni faꞋina gadaꞋela, keke. Au Iya gahobuꞋela be venibaina ginalakayemu faꞋina. 35E, Iya faꞋikuya

kaliva tamana againe ginavenivenibaina, kadu kwamayoku hinadi agaidiya hinavenivenibaina, kadu kwamayoku lawadi buye hinaveꞋavenivenibaina.
36Ada au kaliva nibaineyao tauna ana yoꞋo agaidiya hinatowamidi.
37Hai tomuliya tama o kaꞋi hina wai hinagona ya nuwenuweya, keke afaiweya unamuliyeku. Kadu hai kaliva natu kaliva o kwamayoku wai hinagona ya nuwenuweya, keke afaiweya unamuliyeku. 38Kadu hai tomuliya keke nuwanuwa tavagikuya unanunaudadana kadu Iya faꞋikuya alika unanuhagani, keke afaiweya unamuliyeku. 39Ada hai kaliva nuwanuwa yawaini tauni unalugolegolena, au yawaini unanuhegena. Tu hai kaliva Iya faꞋikuya kaliva nimadiya yawaini unanuhegena, au yawai-vagahi unanuhagana. g 

Yesu laufata yamumuna faꞋina gilukahihi.

Maki 9:41 Yoni 13:20

40KaduꞋe, gaveyao omi yaku kaliva hinavetobohiyanemi, medema vaita Iya hinavetobohiyaneku, ada gaveyao Iya hinavetobohiyaneku, medema vaita BanaꞋe giꞋiveniniseku-ma hinavetobohiyaneni. 41Kadu gaveyao Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hinavetobohiyanena bana Yaubada yana kaliva faꞋina, au toꞋawatalatalaina ana laufata amine kadu badi adi laufata hinavaina. Kadu gaveyao kaliva yegayegana hinavetobohiyanena bana yana huluva yegayegana faꞋina, au kaliva yegayegana ana laufata amine kadu badi adi laufata hinavaina. 42Ada kaꞋi tamo hakwadi gufa abayuyu yaku kwamana kabisona saꞋeyana unavelena bana yaku kaliva faꞋina, au wona velemona a laufata unavaina.” Au hidede amine Yesu ana tomuliya gikivetuvetunudi. h 

Copyright information for `VIV