am3Mal 3:1m5Md 8:2-4, 9:1-8, 23-26, 27-30, 32-33
bm10Mal 1:3, Mk 1:2, Yo 3:28m14Md 17:10-13
cm18Md 3:4m19Lu 15:1-2
dm22Emo 1:9-10m23Aba 19:24-28, Yu 1:7m24Md 10:15
em251Ko 1:26-29m27Md 28:18, Yo 1:18, 3:35m301Yn 5:3

Matthew 11

Yoni Tobafitaiso ana tomuliya tufoidi

Yesu againe giꞋiveninisedi.

Luke 7:18-23

1Yesu ana tomuliya tuwelo gikivetuvetunudi gihavaina, gilowoga be gina Galili melalai-dina agaidiya givehavehawala ada Yaubada bonana gilulumamaledi.

2Tu Yoni Tobafitaiso deliya gimiyami, ada Keliso yana faisewa valeyana ginogalini-yo ana tomuliya tufoidi Bana againe giꞋiveninisedi be hinatoliluveluvena. 3Badi hiꞋela Yesu againe higahe higayo, “Yoni gigahema vaita kaliva saꞋeyana higa Yaubada yana Tovegida ginaꞋela. KaꞋi OꞋeni bana kalivai-nina o kaꞋi kaliva saꞋeyana aimo anabodana?”

4Yesu gigahedi gigayo, “Wanana ada gavaimi wanoganogalina kadu waꞋitaꞋitana-ma Yoni wanavenuwaꞋatana. 5E, wanagahena higa vaita tomatakoyo matadi gimahalina tovefela hinunudadana tovedawodawowo yadi aulolo gihavaina totagakweu tagadi giꞋafolena toꞋalika himididi-havagi, kadu koyokoyo VenuwaꞋata Yamumuna Yaubada yana kibababala faꞋina hiꞋelaꞋela hinoganogalina. 6Kadu Yoni yana toliluvaluva inubaku faꞋina wanagahena hai kaliva Iya faꞋikuya keke gidanuwaluga, medema yana vemwamwala gavatubuga!” a 

Yesu Yoni Tobafitaiso faꞋina gilukahihi.

Luke 7:24-35, 16:16

7Badi Yoni ana tomuliya hilowoga be hinauna tu Yesu yoꞋoyoꞋo agaidiya givebutu Yoni faꞋine gilukahihi gigayo, “Boi omiꞋiyao Yoni waꞋitana yamina babigaga againe ana toveya, wanuwanuwa ma vaita gavadi wadaꞋitani? IsisiꞋu bolimana againe gilewalewa amine, kaꞋi wana vaita kaliva kowakowana wadaꞋitani? 8Keke hidede amine wadaꞋitani tu wana be kaꞋi gavadi wanaꞋitani? KaꞋi kaliva ana wavaigau vaita wadaꞋitani? Keke, faꞋina kaliva adi vaigau hagihagina ma tokikaiwabu yadi manuwa lakahina againe himimiyami. 9Au wanagaheku, omi wana kaꞋi gavadi wadaꞋitani? KaꞋi wana be Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina wanaꞋitana? E, wona velemona toꞋawatalatalaina waꞋitana tu bana Yoni toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi gikaiwabuhegedi. 10Tuwai-moꞋena bana Yoni faꞋine Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe higa vaita Yaubada yana Tovegida againe gidagahe gidagayo,

UꞋita, yaku tovenuwaꞋata ganaꞋiveninisena
be bana wai ginanagona,
ya eda kaliva aseꞋasediya ginakidewedewena.
11Au gagahemi velemoꞋena Yoni Tobafitaiso kaliva moyaꞋaidi babiya hitubuyemu-ma gikaiwabuhegedi, tu gava kaliva ana egana kabisona Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya tu givetumagane-moꞋeku, medema bana Yoni ana egana ginakaiwabuhegena. 12E, Yoni Tobafitaiso tomiyababi moyaꞋaidi gikaiwabuhegedi, faꞋina omi gaveyao kaliva koyomiyao yana laumamala fifiwalana aseꞋasemi giꞋonana be nuwanuwami lakahina Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya wanaluku. Nuwanuwami lakahina wanaluku faꞋina wayoꞋoyoꞋo wafifaiwala aluꞋaluwami givedivediwe be higa vaita Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya wanaluku. Ada au Yoni givebutu gilumamala ana toveya hidedemi wahuluhuluva wanunauwena adamoya Iya yaku toveya. 13Ada boi tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi kadu Mosese yana buki-vehimeya againe Yaubada yana yoꞋogaga ana luku faꞋina hilulukahihi be hinunauwena Yoni yana toveya. 14Ada boi tuwai-moꞋena toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi higaheye-vagahina vaita aimo tova mulina toꞋawatalatalaina saꞋeyana vaita Elaiya amine ginalakayemu. Ada kaꞋi nuwanuwami yaku venuwaꞋata wanavetumaganena digo, au hidedemi wanahalamanena higa Yoni au vaita bana Elaiya amine. 15Kaliva watagami, au bonaku wadavenogalena.

16Tu omi kaliva hida tovai-nadi babiya watubuyemu-ma gavadi amine yo ganahawaluveluvemi? Au omi weꞋoweꞋo amidiya, melaleya hihiyoto tu hivetavetaunega. YoꞋo saꞋeyana yoꞋo velugadi agaidiya hikovakova higayo, Modawa akalikalina tu omi keke wadavagavaga wadayeluyelu. Alulaukuhi vaita alika ana tova amine tu omi keke wadatagitagiya. Gavaimi anaga-yo nuwami anakiveyamumuni? Hidede amine weꞋoweꞋo higahe.

18Meda anafaiweya Yoni giꞋela ada keke aꞋa yamumuna gidaꞋuꞋani kadu keke oine gidayuyuni, ada au omi wahawavekoyoyena vaita bana wayafunena. 19Tu Iya TohobuꞋela gaꞋela ada aꞋa yamumuna gaꞋauꞋana kadu oine gayuyuna, ada au kadu Iya wahawavekoyoyeku wagayo, WaꞋita, Bana hima toꞋa-faꞋila oine ana toyu-faꞋila, kadu takesi ana toyaudi be tokoyona velugadiyao givetobohiyanedi. Hidedemi wagahe tu gavaimi anahuluva-yo nuwami anakiveyamumuni? Tu Yoni kadu IyaꞋeku amaꞋiselu Yaubada yana nuwahuya againe kaꞋi velemoꞋena afifaisewa ma yama faisewa guwana againe wanahalamanena.” Au hidedemi Yesu yoꞋo agaidiya gigahe. b , c 

Melala keke hidanuwaviladi-ma Yesu givehoiyoiyedi.

Luke 10:13-16

20KaduꞋe, melala tufoidi agaidiya Yesu yana aituha fifiwaladi moyaꞋai-moꞋedi gifaisewadi tu kaliva yadi dewa koyona keke hidavenikohiyeni-yo hidahagaviladi, faꞋina Yesu givebutu melalai-dina gihawavekoyoyedi. 21Gigayo, “Hoiyoi miKolasini! Hoiyoi miBedasaida! Tova vita-moꞋena agaimiya ginalakayemu. Gavadi-yo? KaꞋi aituha fifiwaladi omi hinafamiya gafaisewadi-ma badi miTaiya miSaidoni kaliva koyodiyao hinafadiya gadafaisewadi digo, badi tuwai-moꞋena yadi dewa koyona hidahegena, hidaludabudabu hidaveꞋofu higa yadi nuwavilana ana iyaꞋiyaya hidaꞋiveyemaunina. 22Au gagahemi aimo vedewayauga ana toveya omi miKolosini kadu miBedasaida ami matahiwadi miTaiya miSaidoni adi matahiwadi ginatubuhegena, faꞋina yaku aituha fifiwaladi waꞋitadi tu keke wadavetumaganeku. 23Ada omi miKafeneumi ma nuwanuwami taumiyao ami egana wanakilakahina vaita lobameya wadalaka tu abaga koyona againe hinahegehobuyemi. KaꞋi hida yaku aituha fifiwaladi omi hinafamiya gafaisewadi-ma badi miSodoma hinafadiya boi tuwai-moꞋena gadafaisewadi digo, miSodoma yadi dewa koyo-moꞋena faꞋina keke hidakwaha-Ꞌowoga, au tova adamoya aimo hidamiyami. 24Au gagahemi aimo vedewayauga ana toveya omi miKafeneumi ami matahiwadi miSodoma adi matahiwadi ginatubuhegena, faꞋina yaku aituha fifiwaladi waꞋitadi tu keke wadavetumaganeku.” Hidedemi Yesu gigahe. d 

Veyawai Yesu againe kananuhagana.

Luke 10:21-22

25Tu medema tovai-nadi Yesu Yaubada againe gilukahihi gigayo, “Kamaku, OꞋeni lobama be babi ana Kaiwabu. O againiya gavesiule faꞋina yaku vehawala ana nuwanuwa badi tonuwahuya agaidiya usevauyena be keke hinahalamaneni faꞋina, tu badi tonaufani vaita kwamana kabiꞋona amine agaidiya uhawavemogatalena. 26Ika Kamaku, ya nuwanuwa yamumuna amine au ahe uhuluva.” Hidedemi Yesu giveꞋoꞋola.

27Kadu Yesu gigayo, “Kamaku gaitoma moyaꞋaidi nimakuya gisedi. Keke tamo hakwadi Iya Yaubada Natuna gidahalamaneku, au Kamaku anakaibe gihalamane-moꞋeku, ada keke tamo hakwadi Kamaku gidahalamaneni, au Iya Natuna akukaibe gahalamane-moꞋena, kadu gava kaliva againe Iya nuwanuwaku Kamaku ganaꞋivemogatalina, au bana ginahalamanena.

28Au gaveyao moyaꞋaimi wafaisewa-faꞋila be vainuwana vitana wawahiwahina faꞋina wowomi gilogilogi, au Iya agaikuya wanaꞋela be wanaveyawai. 29Yaku vehimeya vaita ewa amine. Yaku ewa unavaina be vainuwana buye kanaꞋavalana, higa yaku vehimeya ana itaveꞋavina againe ganavelugami. Iya kaliva umaumaku, ada keke Tauku aku egana gadakilakahini faꞋina halamana Iya agaikuya wanavaina, ada aseꞋasemi ana vainuwana ganavetaigina. 30Yaku ewa higa yaku vehawala keke vitana, kadu yaku vainuwana higa yaku vehimeya au ihayana.” Hidede amine Yesu gigahe. e 

Copyright information for `VIV