am111Ko 2:10m12Md 25:29, Lk 8:18m14-15Ais 6:9-10, Yo 12:40
bm171Fi 1:10-12
cm21Kl 2:7m22Lu 12:16-21, 1Ti 6:9-10
dm30Md 3:12
em35Sam 78:2
fm381Ko 3:9m41-43Md 25:31-46m43Dan 12:3
gm53-54Yo 7:15m55Yo 6:42

Matthew 13

Otova babi tulina tulina againe ana gahetalahobuhobu.

Maki 4:1-9 Luke 8:4-8

1Tu medema aiyetai-nadi Yesu manuweya gihobu gina tobu fafaline givetoga be higa ginavehawala. 2Kaliva moyaꞋaidi hiyoꞋoyoꞋo ada himidififina faꞋina, waka againe giyage be givetoga tu yoꞋo taliyeya himidimidi. 3Ada nuwanuwa tulina tulina gahetalahobuhobu amine givehawaledi. Gigayo, “Kaliva saꞋeyana witi nafona yana faheya ginauwena be ginaꞋiyauyaulena. 4Witi nafona giꞋiꞋiyauyaulena tu tufona edeya gibeꞋu au manuga hiꞋela be hiꞋana. 5Tufona babi dabodabona againe gibeꞋu. Medede againe babi yamumuna keke lakahina gidadauda. Ada babi yamumuna keke vewabana faꞋina witi nafona gimadukabu. 6Tu kauwana gilaka againe witi tubuvaguna gikabuna be gibou, walamina keke gidavegilili velemoꞋena faꞋina. 7Kadu tufona aboda againe gibeꞋu ada au yogo gifaiwala be witi gilufaveꞋalikana. 8Atu tufona babi yamumuna againe gibeꞋu be gitabo yamumuna. Witi guwana ma tufona hanaledi (100) amine, tufona sikisiti (60) amine kadu tufona teti (30) amine. 9Omi kaliva watagami, au bonaku wadavenogalena.” Hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu.

Yesu gahetalahobuhobu inubana gilukahihiyena.

Maki 4:10-17 Luke 8:9-10

10Tu badi tomuliya Yesu againe hiꞋela hitoliluvaluva higayo, “Gavana faꞋina yoꞋo agaidiya gahetalahobuhobu amine uvehawaledi?”

11Yesu gigayo, “Yaubada yana itaveꞋavina ana nuwanuwa sevasevauyana omi agaimiya giyauna tu badi kaliva-kawowo agaidiya keke gidayauni. 12Hai kaliva Yaubada yana nuwanuwa ginogalina be giꞋitaꞋitaveꞋavina, medema againe kadu nuwanuwa moyaꞋaina ginayauna be Yaubada ana halamana bana againe ginatubuga-moꞋa. Atu hai kaliva Yaubada yana nuwanuwa keke gidaꞋitaꞋitaveꞋavini, medema yana halamana kabiꞋona Yaubada ginavaihegena be ginamiya-kawowo. 13Yaku nuwanuwa hiꞋitaꞋitana tu keke hidaꞋitahalamaneni. Yaku gahe hivanevanenegena tu keke hidavenogaleni o kaꞋi hidahalamaneni. Keke hidanogali-hagihagiyeni faꞋina, yaku nuwanuwa gahetalahobuhobu amine gavehavehawaledi.

14Tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Aiseya badi tomiya-kawowo faꞋidiya gigaheye-vagahina ada tova adamoya gilakayemu velemoꞋena. Gigayo,

Tova moyaꞋaina bonaku wananoganogalina
tu keke ana nuwanuwa wanahalamaneni.
Kadu wanaꞋitaꞋitana tu keke wanaꞋitahalamaneni.
15FaꞋina hida yoꞋo taudiyao nuwadi hikivefanina
tagadi hiꞋivekuluna matadi hikiveꞋuyuyuna.
Keke hidahawahegedi be matadi ganakivemahalina
o kaꞋi tagadi ganakifolena o nuwadi ganakiyauna.
Au keke nuwanuwadi Iya agaikuya
hinahagaviladi be ganakiveyamumudi faꞋina.
Au hidedemi Yaubada bana Aiseya awane gigahe.

16Tu omi aku tomuliya ma matami sinasinahina, kadu tagami folefolegina faꞋina yami vemwamwala gavatubuga! 17Au gagahemi velemoꞋena, tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina kadu kaliva yegayegadiyao moyaꞋaidi nuwanuwadi lakahina yaku faisewa omi waꞋitaꞋitana-ma hinaꞋitana, tu keke hidaꞋitani. Kadu nuwanuwadi yaku vehawala omi wanoganogalina-ma hinanogalina, tu keke hidanogalini.” a , b 

Yesu gahetalahobuhobu babi tulina tulina faꞋina

gikivetuvetunudi.

Maki 4:13-20

18Kadu Yesu ana tomuliya gigahedi gigayo, “Au wanogali. Gahetalahobuhobu guwana ana iyauyaula ana nuwanuwa wanahalamanena. 19Witi nafona edeya gibeꞋu-ma ana nuwanuwa hidede amine. KaꞋi kaliva laumamala Yaubada yana itaveꞋavina faꞋina ginogalina tu keke ana nuwanuwa gidahalamaneni amine o bana againe kaliva koyona giꞋela be gavadi tolaumamala kaliva aseꞋasene gifahana-ma gilemana. 20Kadu nafona babi dabodabona againe ana nuwanuwa amanadi kaliva Yaubada bonana ginogalina be yana wavemwamwala aseꞋasene gisena. 21Tu bonana keke gidanuwa-nunauyeni ada walamina keke aseꞋasene gidavegilili faꞋina, tova kabisonaga giꞋatuvefaꞋila. KaꞋi tova vitana bana againe ginalakayemu o kaꞋi yana hawahega Yaubada againe faꞋina aulolo tagiya kaliva nimadiya ginanuhagana, yana hawahega Yaubada againe au ginamadunuwayewa. 22Kadu nafona abodeya ana nuwanuwa amanadi kaliva Yaubada bonana ginogalina tu babi ana gaitoma faꞋina givevenuwanauna, kadu tova moyaꞋaina mani lokoloko nuwadi givaivaina faꞋina mena gaitomai-dina Yaubada bonana gilufaveꞋalikana ada guwana keke. 23Atu nafona babi yamumuna againe ana nuwanuwa amanadi kaliva Yaubada bonana ginogalina be ana nuwanuwa gihalamanena, ada au yana dewa againe guwana giseseyemaunena. Kaliva saꞋeyana guwana kaꞋi hanaledi (100) amine, kadu saꞋeyana sikisiti (60) amine, kadu saꞋeyana teti (30) amine.” Hidedemi Yesu gigahe. c 

Gahetalahobuhobu faha ana yogo faꞋina.

24Tu Yesu kadu gahetalahobuhobu saꞋeyana gilukahihiyena gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya-ma yadi miyami hidede amine. Kaliva saꞋeyana witi nafona yamumuna yana faheya giꞋiyauyaulena. 25Tu bogi saꞋeyana moyaꞋaidi hidauda tu kaliva nibaina giꞋela yogo nafona witi ana iviya kadu giꞋiyauyaulena au gina. 26Himiyami tu witi gitabo aꞋa-moꞋena gisena au kadu yogo gitabo.

27Tu tofaha yana tofaisewa bana againe hiꞋela higahe higayo, Kauveya, witi nafona yamumuna ya faha againe ufahana. Gavadi-yo yogo gikabu?

28Bana gigayo, Medema nibaiku nimana. Badi tofaisewa hitoliluvaluva higayo, KaꞋi ime anana yogo anahabuna?

29Bana gigayo, Auwe, faꞋina kaꞋi yogo wanahabuhabuna amine kadu witi tubuvaguna buye wanahabuna. 30Au witi kadu yogo buye ginadauda tu aꞋa-moꞋena ana aitalaga ana tova ginayemu. Medema tovai-nadi badi toꞋaitalaga ganavenuwaꞋatadi be higa vaita yogo hinamidiyaudi ada hinaꞋitavani-yo hinakabuna. Muliya witi hinatalana be yaku kweda againe hinasena.” Hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu. d 

Yaubada yana itaveꞋavina masitada isi

yadi tubutubuga amine.

Maki 4:30-32 Luke 13:18-21

31Tu Yesu kadu gahetalahobuhobu saꞋeyana gilukahihiyena gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya-ma yadi tubutubuga hidede amine. Kaliva saꞋeyana ai ana egana masitada nafona givaina be yana faha againe gifahana. 32Mena masitada nafona ma kabikabiꞋona nafona tulina tulina adi loi againe. KabikabiꞋona nonogana ginakabu againe ana tubuga lakahina. E, ginaveꞋaihala be manuga hinaꞋela laganina againe hinaveꞋuba.” Hidedemi Yesu gigahe.

33Tu Yesu gigahe-yo kadu gigahetalahobuhobu-havagi gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya-ma yadi tubutubuga vaita isi amine. Kwamayoku saꞋeyadi isi hivaina be falawa wanauꞋana tohiye hivilana be falawa hinagene ginauna tu beledi matatabuna gitubuga.” Hidedemi Yesu gigahe.

Yesu yoꞋo gahetalahobuhobugaga amine givehawaledi.

Maki 4:33-34

34Yesu mena gaitomai-dina moyaꞋaina givehawaledi. Ada gahetalahobuhobugaga amine givehawaledi. Keke gahe-moꞋena amine gidavehawaledi, au yana vehawala gahetalahobuhobugaga amine. 35Medede amine gihuluva be higa gavaimi tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Yesu yana vehawala faꞋina gigaheye-vagahi, medema ginalakayemu velemoꞋena. Gigayo,

Gahetalahobuhobu amine ganavehawaledi,
gaitoma sevasevauyana babi ana abaveꞋinuba againe
tova adamoya ganalukahihiyena. e 

Yesu yogo ana gahetalahobuhobu faꞋina gikivetuvetunudi.

36Tu Yesu yoꞋo gihegedi tu manuweya giluku. Ana tomuliya Bana againe hiꞋela higahe higayo, “Yogo ana gahetalahobohobu faꞋina unakivetuvetunuma.”

37Yesu gigayo, “Bana kaliva witi nafona yamumuna gifahana-ma vaita Iya TohobuꞋela amine. 38Faha ma vaita tomiyababi amine, ada nafona yamumuna vaita kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya amanadi amine. Yogo ma vaita badi kaliva Setani yana abavehimeya againe himimiyami-ma amine. 39Ada kaliva nibaina yogo gifahana-ma vaita Setani tauna amine. Witi ana aitalaga ma vaita hida tova ana lauyabu amine, ada toꞋaitalaga ma vaita Yaubada yana tovenuwaꞋata amine. 40Yogo hiyaudi be aiꞋalaꞋalata againe hikabuna amine, meda anafaiweya hida tova ana lauyabu againe ginalakayemu. 41Iya TohobuꞋela yaku tovenuwaꞋata ganaꞋiveninisedi be gaveyao yaku itaveꞋavina againe himimiyami atu tobohiyadiyao koyona againe hivebeꞋudi kadu gaveyao koyona tulina tulina hififaisewana, medema hinasevehailedi be aiꞋalaꞋalata againe hinahegedi. Mena aiꞋalaꞋalata againe hinatagitagi lakahina, kumidi hinahobeꞋuwana nuwadi ginavekubokubo. 43Koyodiyao hinasevehailedi tu yegayegadiyao Yaubada Tamadi yana itaveꞋavina againe hinamiyami be kauwana giveꞋakinamanamalena amine badi hinakaiwabu. Omi watagami, au bonaku wadavenogalena.” Hidedemi Yesu gigahe. f 

Gahetalahobuhobu tulina tulina.

44Kadu Yesu gigahetalahobuhobu gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya-ma yadi hawahega hidede amine. Tuwai-moꞋena tamo hakwadi mani lokoloko hagihagina bokesiya giseni tu gava babi hinagene yana faheya gisevauyena. Gidauda ma kaliva saꞋeyana gifahafaha tu ginuhagana. Ginuhagani-yo givetaubodana au yana wavemwamwala gina yana lokoloko moyaꞋaina gikimonevedamaneni tu giyewana be mena fahai-nadi gikimonena.” Hidedemi Yesu gigahe.

45Kadu gahetalahobuhobu saꞋeyana gilukahihiyena gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami yadi hawahega hidede amine. Kaliva saꞋeyana ginana odoꞋodo hagihagina ginaꞋunena. 46GinaꞋuneꞋune tu odoꞋodo hagihagi-moꞋena fatana lakahina ginanuhagani-yo ginana yana lokoloko matatabuna ginawahi be odoꞋodo-nadi ginakimonena.” Hidedemi Yesu gigahe.

47Kadu saꞋeyana ma gigayo, “Yaubada yana itaveꞋavina ana nuwanuwa vaita alevatu tobuya hihegehobuyena-ma amine. Alevatu hihegehobuyeni-yo igana tulidi tulidi hinabayaumidi. 48Alevatu ginamaga againe tobayauma avaleya hinataina au hinavetoga igana yamumudi foga againe hinadododi tu igana koyodi hinahegedi. 49Meda anafaiweya hida tova ana lauyabu againe Yaubada yana tovenuwaꞋata hinahobuꞋela kaliva koyodi kaliva yamumudi hinafadiya hinamiyami-ma hinasevehailedi be aiꞋalaꞋalata againe hinahegedi. Mena aiꞋalaꞋalata againe hinatagitagi lakahina, kumidi hinahobeꞋuwana nuwadi ginavekubokubo.”

51Hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu tu ana tomuliya gitoliluveluvedi gigayo, “KaꞋi mena gahetalahobuhobu moyaꞋaina galukahihiyena-ma ana nuwanuwa wahalamanena?” Badi higayo, “Ika, ahalamanena.”

52Au Yesu gigayo, “WaꞋita, hai Mosese yana vehimeya ana tovehawala agaikuya givetomuliya be Bana Yaubada yana itaveꞋavina ana nuwanuwa againe gakivetuvetununa, medema vaita tonimanuwa yana wakikaiwabu amine. Yaubada yana vehawala tuwaina kadu yaku vehawala ivaguna yana foseya giꞋiꞋihobuna be kaliva givehavehawaledi.”

MiNasaledi Yesu hikilowena.

Maki 6:1-6 Luke 4:16-30

53Tu Yesu hida yana gahetalahobuhobu gilukahihiyena gihavaina, mena fafali gihegena gina Tauna yana melala againe giyewana. Au yadi manuwa-abavehawala ana egana sinagogi againe giluku yoꞋo givehavehawaledi, ada badi kaliva hiyaulowoga buye hiveꞋagahegahe higayo, “Hida hima kaliva-kawowo nonogana givehavehawala. Hai yana nuwahuya givaini? Kadu hakwadi faiwala givele-yo hida abaveyaulowoga gifaisewadi? 55Ide Bana kalivai-nadi inubana kahalamanena. Bana hida manuwa ana toꞋaiyogona natuna tu hinana adi egana Meli. Kadu tobohiyaneyao kahalamanedi Yemesa Yosefa Saimoni Yudasi. 56Kadu nouneyao buye kamimiyami. E, bana hinafadeya gilakata tu hai yana kaiwabu givaini?” 57Au hidedemi miNasaledi yadi waꞋagoꞋuga buye hiveꞋagahegahe tu hikilowena. Atu Yesu gigahedi gigayo, “Kaliva moyaꞋaidi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hiveꞋamohimohinena, tu tauna yana melala kadu tauna yana yoꞋo kalivai-dina keke hidaveꞋamohimohineni.” Hidedemi Yesu gigahe.

58Ada badi yadi vetumagana keke faꞋina, kadu keke aituha fifiwalana moyaꞋaina badi hinafadiya gidafaisewani. g 

Copyright information for `VIV