am4Yem 20:12m7-9Ais 29:13
bm11Md 12:34m14Md 23:16m19Ga 5:19-21
cm28Md 8:10,13
dm32Md 14:14

Matthew 15

Yaubada yana vehimeya bwanenedeyao yadi dewa gitubuhegena.

Maki 7:1-13

Tu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala tufoidi Yelusalema hitauya Yesu againe hiꞋela higahe higayo, “Gavadi-yo a tomuliya bwanenedeyao yadi dewa keke hidaꞋitaveꞋavini? Au ana toveya keke nimadi hidaꞋikolakola-yo hidaꞋauꞋa, au hiꞋaꞋa-kawowo.”

Yesu gigayo, “Kadu omiꞋiyao ma gavadi-yo taumiyao yami dewa tuwaina waꞋitaꞋitaveꞋavini-yo Yaubada yana vehimeya wayaweyawelini? WaꞋita, Yaubada givehimeyeda gigayo, Tama be hina unaveꞋamohimohinedi. Kadu vehimeya saꞋeyana ma, Gava kaliva tamana o kaꞋi hinana ginaꞋihawadamanedi, medema anafaiweya gidaꞋalika. Tu omiꞋiyao ma wagahe vaita kaꞋi kaliva tamana o hinana ginagahedi ginagayo, Gavadi gavadi againe vaita gadavelugami, medema Yaubada againe gahawahegena faꞋina keke omi ganavelugami. KaꞋi hidede amine ginagahe digo, ana vehimeya tamana o hinana adi veluga faꞋina gihavaina, au keke yana veluga againe ginaveꞋamohimohinedi. Omi hidedemi wagahe tu yami gahe keke gidalubodani, faꞋina Yaubada yana vehimeya tamamiyao o hinamiyao adi veꞋamohimohina faꞋina wayawelina be higa taumiyao yami vehawala wanakilakahina. Omi meyami luhei. Tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Aiseya omi faꞋimiya gigaheye-vagahina ada au gigahe velemoꞋena gigayo,

Hida yoꞋo miIsileli kebuladiya hiveꞋamohimohineku
tu aseꞋasedi Iya agaikuya keke hidahawahegeni.
Iya agaikuya hihawadavadava-kawowo.
Yadi vehawala ma taudiyao yadi vehimeya hikilakahina
ada hivewagana Iya Yaubada yaku vehimeya.”
Hidedemi Yaubada Aiseya awane gigahe tu Yesu Aiseya yana gahe giyakahina. a 

Gavadi kaliva aseꞋasene gidadauda, medema gikivekoyona.

Maki 7:14-23

10 Tu Yesu yoꞋo gikovadi be Bana liline hiꞋela ada gigahedi gigayo, “Wanogali be wanahalamanena. 11 Gavadi awamiya giluku-ma keke Yaubada matane ginakivekoyomi. Gavadi gavadi koyona awamiya giyemuyemu, medema Yaubada matane gikivekoyomi.”

12 Hidedemi Yesu gigahe tu ana tomuliya Bana againe hiꞋela higayo, “KaꞋi uhalamanena mena ya gahe againe Falisi uꞋiveꞋagoꞋugadi?”

13 Yesu gigayo, “Ai saꞋeyana saꞋeyana Kamaku lobameya keke Tauna gidafahani-ma ganahabuna be ginahavaina. 14 Au badi Falisi faꞋidiya keke wananuwanuwa. Badi tokivetuvetunu nonogana hivematakoyo, Yaubada yana nuwanuwa keke hidaꞋitahalamaneni. KaꞋi tomatakoyo tomatakoyohiyana edeya ginanagoyena, au adiꞋiselu awalolo againe hinabeꞋu.”

15 Hidedemi Yesu gigahe tu Fita gigahena gigayo, “Mena gahetalahobuhobu ana nuwanuwa faꞋina unakivetuvetunuma.”

16 Yesu gigahedi gigayo, “A! KaꞋi omi tagami aimo keke gidaꞋafoleni? 17 Wanogali! AꞋa gavadi gavadi awamiya giluku, medema kamomi againe gihobu be walaꞋaiya wahegena. 18 Atu gavadi gavadi awamiya hiyemuyemu, medema aseꞋasemiya hiyemuyemu ada medema gaitomai-dina Yaubada matane hikivekoyomi. 19 FaꞋina gavadi gavadi koyona nuwahinagemiya wanuwenuwedi, medema yami dewa againe aimo wanaseyemaunedi, higa luveꞋalika kelele udo tulina tulina kaiꞋafu gahe-kawowo kaliva yadi dewa faꞋina kadu veyaina. 20 Mena gaitomai-dina Yaubada matane hikivekoyomi. Atu kaꞋi wanimabwanenemi aꞋa wanaꞋana, medema keke Yaubada matane ginakivekoyomi.” b 

VinemiKenani Yesu hivetumaganeni-yo natudi giyamumu.

Maki 7:24-30

21 Tu Yesu mena melalai-nadi gihegena ana tomuliya buye hina Taiya Saidoni adi fafali againe. 22 Mena fafali-nadi gimiyami tu vinemiKenani saꞋeyadi yoꞋo tulidi keke Yuda kwamayokuna Bana againe hiꞋela hikovaꞋawafatafata higayo, “Ho Kauveya, OꞋeni Devida bwanenena ma udahinekalikaliyema. Natuku kwamayoku wayafunena gimimiyami, uꞋuna gikoyo-moꞋa.”

23 Kwamayoku hikovakova tu Yesu giveꞋamasedi. Ana tomuliya Bana againe hiꞋela higayo, “Au yadi veꞋoꞋola unavenogalena be adifaiweya hinana yadi manuweya. FaꞋina himulimuliyeda tu hikovakovaꞋawafatafata be dibuda hivetoyogina.”

24 Yesu badi mali yoꞋo kwamayokuna faꞋidiya gigayo, “Yaubada keke yoꞋo tulidiyao agaidiya gidaꞋiveniniseku. Au miIsileli yami yoꞋo agaimiya giꞋiveniniseku, gaveyao vaita sifi nunuhegediyao hiꞋabiꞋabinauna amine.”

25 Gigahe-yo kwamayoku hiꞋela Yesu againe hiꞋiboꞋula-moꞋa higayo, “Kauveya, udavelugama.”

26 Gigahedi gigayo, “KaꞋi miYuda badi vaita weꞋoweꞋo amine adiga ganavaina be yoꞋo tulidiyao badi vaita galuꞋeta amine ganahegeveꞋabidi digo, medema keke gidalubodani.”

27 Badi higayo, “Ika Kauveya, ugahe velemoꞋena. Atu galuꞋeta nonogana wagadi adiga kwadakwadana babiya gibeꞋubeꞋu-ma hiꞋauꞋana.”

28 Hidedemi higahe-yo au Yesu gigayo, “Omi kwamayoku yami wavetumagana. Au omi waveꞋoꞋoleku amine ginalakayemu.” Ada medema kauwanai-nadi kwamayoku natudi giyamumu. c 

Yesu toꞋaulolo moyaꞋaidi gisiveyawadi.

29 Tu Yesu mena fafali-nadi gihegena tu gina Galili ana taliya againe ginudadana. Ginauna tu oyeya gilaka be givetoga. 30 Ada yoꞋo lakahidi Bana againe hiꞋela yadi toꞋaulolo moyaꞋaidi hiꞋaliyedi, tovefela tomatakoyo totubukoyo toꞋagoseboda Yesu agene hisedi be Yesu gisiveyawadi. 31 Badi yoꞋo ma hiyaulowoga. ToꞋagoseboda hilulukahihi totubukoyo hiyamumu tovefela hinunudadana tomatakoyo hiꞋitaꞋitalele ma hiꞋitadi-yo hiyaulowoga, ada au miIsileli yadi Yaubada ana egana hikilakahina.

Yesu kaliva fowa tausani giveꞋadi.

Maki 8:1-10

32 Tu Yesu ana tomuliya gikovadi be hiꞋela-yo gigahedi gigayo, “Mene yoꞋo aiyeta tohiye Iya buye kamiyami tu adamoya adiga keke faꞋina gahinekalikaliyedi, keke nuwanuwaku mafu ginalaulaudi ma ganaꞋatuhegedi. KaꞋi mafu ginalaulaudi tu hinanauna, au edeya matadi ginaluwaliwaliliuga be hinabeꞋu.”

33 Ana tomuliya higahena higayo, “Melalagaga againe kamimiyami. HaꞋagaine aꞋa kanavaini-yo hida yoꞋo lakahidi kanaveꞋadi?”

34 Yesu gigayo, “AꞋa gavaiyehi omi agaimiya gidadauda?” Badi higayo, “WeꞋa aꞋa seveni kadu igana kabiꞋodiyao tufoidi.”

35 Higahe-yo yoꞋo givenuwaꞋatadi be babiya hinavetoga. 36 Hivetoga tu Yesu aꞋa seveni kadu igana givaidi digo Tamana againe givesiule gikihinehinedi, au ana tomuliya giveledi be yoꞋo agaidiya hifolakena. 37 MoyaꞋaidi hiꞋa be hiꞋahiyauwa. Tomuliya hiveꞋadi tu adi tufo kwadakwadana hiyaudi feyawa seveni hivemagana. 38 Badi kaliva aꞋai-nadi hiꞋa-ma adi kilagalaga 4,000 tu vevine weꞋoweꞋo buyeꞋi a gavaiyehi. 39 Ada au Yesu yoꞋo giꞋatuhegedi gihobu wakeya giyage gina Magidala ana fafali againe gidamana. d 

Copyright information for `VIV