am22Fi 1:16-18m5Md 3:17m10Mal 4:5
bm12Md 11:14m13Lu 1:17
cm20Mk 11:23
dm22-23Md 16:21
em24Yem 30:13

Matthew 17

Yesu lobama ana nuya kikaiwabuna giꞋosena.

Maki 9:2-13 Luke 9:28-36

1Aiyeta sikisi himiyami tu Yesu Fita kadu Yemesa watobohiyana Yoni adiꞋitoto ginauwedi be oya lakahina againe gilakavedi. 2Ada medede againe wowona ana ita tulina gilakayemu, magigina kauwana amine giveꞋakinamanamalena ada ana kaleko mahalina amine gikwaya-moꞋena. 3Ada auheꞋama Yaubada yana kaliva tuwai-moꞋena himiyami-ma adi egana Mosese kadu Elaiya badi matadiya hihobuꞋela Yesu buye hilulukahihi.

4Au Fita Yesu gigahena gigayo, “Kauveya, ime hidedei amimiyami ma gilubodana. KaꞋi O nuwanuwa amine o vada tohiye ganayogodi, saꞋeyana O faꞋiniya saꞋeyana Mosese faꞋine kadu saꞋeyana Elaiya faꞋine.”

5Aimo gilulukahihi tu buhibuhi mahamahalina tomuliya adiꞋitoto giwaꞋutagodi, ada agoꞋago saꞋeyana buhibuhi hinagene hinogalina gigayo, “Bana hidevama NatuꞋaseꞋaseku. Bana nuwaku gikiveyamumu-moꞋena. Au bonana wanavenogalena.”

6Atu tomuliya hinogalini-yo himatautaveꞋine babiya hivetalaꞋuboꞋubo. 7Tu Yesu badi agaidiya giꞋela gikibwaꞋedi gigayo, “Wamidi. Au keke wanamatauta.” 8Au hiꞋitalele tu Yesu anakaibe hiꞋitana, badi velugadiyao a hina.

9Ada oyeya hitauya hihobuhobuꞋela tu Yesu givehimeyedi gigayo, “Tova adamoya yami ita faꞋina keke tamo hakwadi againe wanahawavemogatala. Aimo Yaubada Iya TohobuꞋela alikeya ginasivemididiku againe, au wanahawavemogatalena.”

10Ma ana tomuliya hitoliluveluvena higayo, “Gahe anogalina higa vaita Elaiya ginamidilakayemu tu muliya Yaubada yana Tovegida ginayemu. Gavana faꞋina Mosese yana vehimeya ana tovehawala hidede amine higahegahe?”

11Yesu gigayo, “Makewa bana Elaiya ginamidiyemu be Kaiwabu yana eda aseꞋasemiya ginakidewedeweni-yo muliya Yaubada yana Tovegida ginalakayemu. Hidedemi tuwai-moꞋena toꞋawatalatalaina givenuwaꞋata. 12Atu Iya gagahemi, bana kaliva vaita Elaiya amine ahe gilakayemu ada kaliva hifaniyena be gavaimi hinuwanuwa amine hikivekoyona. Meda anafaiweya Iya TohobuꞋela vita tulina tulina badi nimadiya gananuhagana.” 13Ada au ana tomuliya hihalamanena bana Elaiya giyakahina-ma higa vaita Yoni Tobafitaiso faꞋine gidalukahihi. a , b 

Yesu kwamana wayafunena gisiveyawana.

Maki 9:14-29 Luke 9:37-45

14Tu Yesu ana tomuliya adiꞋitoto buye oyeya hihobu be yoꞋo agaidiya hihobuꞋela-yo kaliva saꞋeyana Bana againe giꞋela tugana giveꞋetodonena gigayo, 15“Kauveya, natuku kaliva toletolena udaꞋitanuwakabubuyena, yana aulolo lakahi-moꞋena. Tova moyaꞋaina aiya o kaꞋi gufeya gibeꞋubeꞋu. 16A tomuliya agaidiya gaꞋaliyena tu keke adifaiweya hidasiveyawani.”

17Yesu gigayo, “Omi kaliva tova adamoya watubuyemu-ma yami nuwanuwa keke tunutunugina, keke maꞋita wadavetumaganeku. Malamala gavaiyehi omi buye kanamiyami tu yami vetumagana ginayemu? Malamala gavaiyehi omi keke wanavetumaganeku tu ganaꞋatuvefaꞋilemi? Au kwamana waꞋaliye weꞋai.” 18GiꞋaliyeni tu Yesu yafune gidakeyena be kwamana ginuyabuyabuna, ada auheꞋama giyamumu.

19Tu muliya ana tomuliya adikaibeꞋuyanina Bana buye himiyami tu hitoliluveluvena higayo, “Gavana faꞋina ime keke amafaiweya wada yafune-nadi adawavini?”

20Yesu gigayo, “Yami vetumagana aimo kabikabiꞋona faꞋina keke amifaiweya wadawavini. Tu gagahe velemoꞋena, kaꞋi yami vetumagana ana tubuga vaita masitada nafona kabikabiꞋona tu gikabukabu lakahina amine, au amifaiweya mena oya againe wanagahe wanagayo, Una yuwa unamidi, ada au ginana. E, yami vetumagana medede amine ginakabukabu-yo gaitoma moyaꞋaina ami tagalowalowa. [ 21Atu mena yafune adi loi ma yadi faiwala lakahi-moꞋena faꞋina keke amifaiweya wanawavi-kawowodi. Au wanaveꞋoꞋola-faꞋila kadu au ana tova againe wanamiyami be Yaubada wanaveꞋoꞋolena amine, amifaiweya wanawavidi.] ” c 

Yesu yana alika yana mididi-havagi faꞋina gilukahihi-havagi.

Maki 9:30-32 Luke 9:44-45

22Tu muliya Galili ana fafaliya tomuliya Yesu againe hivagaꞋauta-yo gigahedi gigayo, “Iya TohobuꞋela makewa kaliva nimadiya hinahegenauweku be hinaluveꞋalikaku. Atu aiyeta anaveto againe Yaubada alikeya ginakivemididiku.” Hidedemi Yesu gigahe-yo ana tomuliya nuwadi gikabubu. d 

Manuwa-tafalolo lakahina ana takesi faꞋina.

24Yesu ana tomuliya buye hinauna tu Kafeneumi againe hilakayemu, ada manuwa-tafalolo lakahina ana takesi ana toyaudi Fita againe hiꞋela hitoliluvaluva higayo, “KaꞋi Bana yami Tovehawala manuwa-tafalolo ana takesi giseusena o kaꞋi keke?”

25Fita gigayo, “Ika, giseusena.” Gigahe-yo gina giluku manuweya tu takesi faꞋina keke tamo gidagahe. Au Yesu gimidigahe gigayo, “Saimoni, gavaimi unuwanuwa? Babi ana tovehimeya ma gaveyao agaidiya takesi tulina tulina hivivaini? KaꞋi natudiyao agaidiya o kaꞋi mali yoꞋo agaidiya hivaivaina?”

26Fita gigayo, “Mali yoꞋo agaidiya hivaivaina.” Yesu gigayo, “Ugahe velemoꞋena. FaꞋina tovehimeya natudiyao takesi keke hidaseuseni. 27Meda anafaiweya gilubodaku be keke takesi Kamaku yana manuwa faꞋina ganaseni. Atu keke nuwanuwada mena toyaudi kanaꞋiveꞋagoꞋugadi faꞋina, unana tobuya unavemaina. Au igana ginamidiꞋalata-ma unataina ada awana unakilaꞋana be mani unanuhagana. Mani-nadi unanauwena be yada takesi unasena, medema au adaꞋiselu adafata.” e 

Copyright information for `VIV