am1Lu 22:24m3Md 19:14m4Mk 10:43-44m5Yo 13:20
bm11Lu 19:10
cm15Lu 17:3, Ga 6:1m16Yo 8:17m18Yo 20:23m19Yo 15:7
dm35Md 6:15, Ef 4:32, Kl 3:13

Matthew 18

Hakwadi kikaiwabuna Yaubada matane?

Maki 9:33-37 Luke 9:46-48

1Tu medema tovai-nadi ana tomuliya Yesu againe hiꞋela higahe higayo, “HakwaꞋadi Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya kikaiwabu-moꞋena?”

2Yesu kwamana kabiꞋona giyowanina be giꞋela ada ana tomuliya hinafadiya gisena. 3Kwamana gimidi tu Yesu gigayo, “Gagahe velemoꞋena kaꞋi keke wananuwavilami be kwamana keke yana wakikaiwabu amine wananuwanuwa, kadu keke Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya wanaluku, keke-moꞋa. 4FaꞋina hai kaliva ginanuwahobu be hida kwamana keke yana wakikaiwabu amine ginanuwanuwa, medema Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya gikaiwabu-moꞋa. 5Kadu hai kaliva kwamana kabiꞋona bana menevaꞋama amine aku eganeya ginasiveꞋauyena, medema vaita Iya ginasiveꞋauyeku. a 

Keke koyona againe kaliva kanavebeꞋudi.

Maki 9:42-47 Luke 17:1-2

6Atu kaꞋi kaliva saꞋeyana vaita kwamana amine givetumaganeku-ma dewa koyona againe wanavebeꞋuna, au vita lakahina wananuhagana. KaꞋi kuga vita-moꞋena odomiya hinaluhifona be lehageya hinahegehobuyemi-yo wanaꞋalika, medema vitana. Atu kaꞋi matahiwadi Yaubada againe wananuhagana, au medema vita-moꞋena.

7Hoiyoi! Tova moyaꞋaina aladibidibi tulina tulina tomiyababi agaidiya gilakalakayemu-yo hibeꞋubeꞋu. Wona velemona koyona ana abavebeꞋu moyaꞋaina ginalakayemu tu badi gaveyao koyona againe kaliva hinaꞋaladibidibiyedi, medema vita lakahina hinanuhagana. 8KaꞋi nima o age koyona againe ginavebeꞋu, au unanikehegena. KaꞋi nima o age fafalatamo unamiyami tu lobameya unaluku, au medema vita kabiꞋona. Atu nima luhei o age luhei unamiyami tu ai giꞋalata-vagata ma againe hinahege, au medema vita lakahi-moꞋena. 9Kadu kaꞋi mata koyona againe ginavebeꞋu, au unamwamwalina be unahegena. KaꞋi mata fafalatamo unamiyami tu lobameya unaluku, medema vita kabiꞋona. Atu kaꞋi mata luhei unamiyami tu abaga koyona aiꞋalaꞋalata againe hinahege, medema vita lakahi-moꞋena.

Kaliva yana sifi ginuhegena-ma ana gahetalahobuhobu.

Luke 15:1-7

10KaduꞋe, badi vaita yaku weꞋoweꞋo amine ma keke tamo wanaꞋawalavedi. Gagahemi Yaubada yana tovenuwaꞋata yaku weꞋoweꞋo adi toꞋitaveꞋavina faꞋina gisedi, ada tova moyaꞋaina Kamaku matane lobameya himimiyami ada weꞋoweꞋo-dina hilulugolegoledi. [ 11Ada au Iya TohobuꞋela gahobuꞋela be badi Yaubada yana eda hifaniyena-ma ganakibababaledi.]

12Gavaimi wanuwanuwa? Kaliva saꞋeyana yana sifi wani hanaledi (100) hinamiyami tu sifi saꞋeyana ginu-kawokawowo. KaꞋi yana sifi naeniti-naeni (99) oyalulaubeꞋuna againe adiga hilelele-ma ginanuyabuyabudi tu sifi ginu-kawokawowo ma ginalelena o kaꞋi keke? Au ginalelena. 13Ada kaꞋi ginanuhagana amine, wona velemona bana sifi saꞋeyana faꞋine ginavemwamwala-moꞋa tu sifi velugadiyao faꞋidiya yana vemwamwala keke lakahina. 14Meda anafaiweya Tamada lobameya gimimiyami-ma keke nuwanuwana yana kwamana saꞋeyanaga ginanuhegeni. b 

Kaliva gikoyo-ma ana kivetuvetunu faꞋina.

15KaꞋi tobohiya o againiya ginakivekoyo, unana yana koyona faꞋina unakivetuvetununa. Keke yoꞋo matadiya unagaheni, au amiꞋiseluga wanalukahihiyena. KaꞋi ginavenogale, au tobohiya aseꞋasena ahe unakiviviyena be wanaveyao. 16Atu kaꞋi keke ginavenogale, au kaliva saꞋeyana o luhei unanauwedi be gavadi gavadi tobohiya buye wanavekwageyena, medema toꞋita luhei o kaꞋi tohiye hinanogalina be aimo ya gahe faꞋina adifaiweya hinaꞋalakakila. 17Kadu kaꞋi yadi gahe keke ginavenogaleni, au tovetumagana adi yoꞋo moyaꞋaidi matadiya unalukahihiyena. Ada kaꞋi kadu yadi kivetuvetunu keke ginavenogaleni, au wanakilowena be bana vaita tomiya-kawokawowo o takesi ana toyaudi koyona amine omi matamiya ginamiyami.

18Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Gava dewa babiya wanahawatana, medema kadu lobameya hinahawatana. Ada gava dewa babiya wanahawahegena, medema kadu lobameya hinahawahegena.

19Kadu wanogali! KaꞋi amiꞋiselu omi tovetumagana agaimiya tamo gavadi faꞋina yami nuwanuwa saꞋeyana wanaveꞋatutamoꞋaina be hidei babiya Yaubada againe wanaveꞋoꞋola, au Kamaku lobameya gimimiyami-ma yami nuwanuwa amine ginavelemi. 20FaꞋina kaꞋi amiꞋiselu o amiꞋitoto aku eganeya wanavagaꞋauta, au Iya omi buye kanamiyami.” Au hidedemi Yesu givehawala. c 

Kaliva tobohiyaneyao yadi koyona keke gidayawelini-ma

ana gahetalahobuhobu.

Luke 17:3-4

21Tu Fita Yesu againe giꞋela gitoliluvaluva gigayo, “Kauveya, tova gavaiyehi tobohiyaku iya agaikuya ginakivekoyo tu yana koyona ganavenuwauluyeni? KaꞋi tova seveni o kaꞋi gavaiyaꞋamine?”

22Yesu gigayo, “Ganagahe. Keke tova sevenigaga, au tova seveniti (70) kadu seveniti a gavaiyehi yana koyona unavenuwauluyena.

23Hidedemi kaliva yadi koyona wanavenuwauluyena faꞋina omi Yaubada yana itaveꞋavina againe wamimiyami tu aseꞋasemiya givehivehimeya-ma yami miyami ganalukahihiyena. Kini saꞋeyana gimiyami tu nuwanuwana yana tofaisewa adi buki hinafatana. 24Givebutu giyowanidi tu kaliva saꞋeyana hivegaꞋaulena ana buki lakahi-moꞋena vaita wani hanaledi tausani kina (K100,000) a gavaiyehi amine. 25Au bana tofaisewai-nadi keke anafaiweya ginalaufata faꞋina yana taubada gigahe gigayo, Gavaimi be wakalivana saꞋeyana mena kaliva kadu vavinena natudiyao, yadi yomuyomu yadi lokoloko matatabudi ginakimone-Ꞌowodi yo yaku mani ganavaina?

26Hidedemi givehimeya tu tofaisewai-nadi yana taubada againe giꞋiboꞋula-moꞋa giveꞋoꞋola gigayo, Ho Kauveya, udaꞋatuvefaꞋileku be ya mani tova tova ganalulaufata be ganaluyabuna. 27Au tofaisewa yana taubada gihinekalikaliyena, ana buki giyawelini tu gihawahegena be gina.

28Gina tu tobohiyana tofaisewa velugana giꞋitana bana againe gibuki kabiꞋona ma vaita kina hanaledi saꞋeyana (K100) amine. GiꞋita-yo odone gikiveꞋavina be givebutu agona gikikibahina gigayo, A buki unamadufatana.

29Au tobohiyana bana againe giꞋiboꞋula-moꞋa gihawayafeyafena gigayo, Tobohiyaku, udaꞋatuvefaꞋileku be ya mani tova tova ganalulaufata.

30Tu yana veꞋoꞋola keke gidavenogaleni. Au gina deliya gihegenauwena be ginamiyami tu ana buki ginalulaufata. 31Badi tofaisewa velugadiyao gavadi gilakayemu-ma hiꞋitana againe, aseꞋasedi giꞋuꞋaulolo lakahina ada hina yadi taubada tofaisewa koyona yana dewa matatabuna faꞋina hivenuwaꞋatana.

32Au kaliva lakahina yana tofaisewa giyowanina be giꞋela gigahena gigayo, O tofaisewa koyo-moꞋe. UveꞋoꞋoleku toyogina faꞋina a buki lakahi-moꞋena au matatabuna gayawelina. 33Iya gahinekalikaliye amine, oꞋeni tobohiya udahinekalikaliyena. Gavadi-yo keke udanuwakabubuyeni? 34Au yana taubada ginuwakoyo keke kabiꞋona, ada deli ana toꞋitaveꞋavina manimaninidiyao nimadiya gisena be vita hinavelena. Hidedemi hinanunauwena tu ana buki matatabuna ginalaufata-Ꞌowoga.”

35Au hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu. Kadu gigayo, “KaꞋi omiꞋiyao mena tofaisewai-nadi amine keke tobohiyami wanahinekalikaliyeni-yo yana koyona wanayawelini, au Kamaku lobameya gimimiyami-ma meda anafaiweya vita lakahina ginavelemi.” d 

Copyright information for `VIV