am4Aba 1:27m5Aba 2:24, Ef 5:31m72Veh 24:1-4
bm9Md 5:32m101Ko 7:1-2, 7-9
cm14Md 18:2-3
dm18-19Yem 20:12-16, Lo 13:9m21Md 6:20, Af 2:45m21-22Md 13:22
em27Md 4:18-20m28Ha 3:21

Matthew 19

Yesu vevine adi kilowa faꞋina givehawala.

Maki 10:1-12 Luke 16:18

Tu Yesu koyona adi aiyawela faꞋina gilukahihi gihavaina, Galili ana fafali gihege tu gina Yudiya ana fafaliya Yolidani yuwa wafafaline gimiyami. YoꞋo lakahidi hibwaꞋulina ada medede againe yadi toꞋaulolo gisiveyawadi.

Tu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi tufoidi Bana againe hiꞋela ana vebau faꞋina. Hitoliluveluvena higayo, “Gavaimi unuwanuwa? KaꞋi kaliva nuwanuwana gavadi gavadi faꞋina vavinena ginakilowena ma yada buki-vehimeya gihawahegena o kaꞋi keke?”

Yesu gigayo, “KaꞋi Yaubada bonana nagi faꞋina maꞋi wahawahawana o kaꞋi keke? Boi tuwai-lokalokana babi ana abaveꞋinuba ana toveya Yaubada kaliva gibubuna tu kwamayoku kaliva lulune gibubuna. Kadu gigahe gigayo,

Kwamayoku kaliva lulune gabubuna faꞋina, bana kaliva ma hinana tamana ginahegedi tu ginavemanuwa-damana be vavinena againe ginamiyaveꞋavina ada adiꞋiselu hinavewowotamoꞋai.
Hidedemi Yaubada gigahe faꞋina, boi tulina tulina himiyami tu adamoya hivesaꞋeya. Ada au kaꞋi Yaubada kaliva kwamayoku giveꞋatutamoꞋaidi amine o keke tamo hakwadi ginavemiyavehailidi.”

Badi Falisi higayo, “Yamumuna tu gavadi-yo Mosese vehimeya giseni higa vaita kaliva kilowa ana fefe vavinena ginaveledi-yo ginawavidi?”

Yesu gigayo, “Omi tagami kuluna faꞋina Mosese yana vehimeya againe gihawahegemi be vavinemiyao wanakilowedi. Atu boi tuwai-moꞋena Yaubada kaliva vevine gimidibubudi ana toveya, keke kilowa faꞋina gidahawahegemi. Ada Iya gagahemi, hai kaliva vavinena keke hidakelele tu ginakilowedi-yo kwamayoku velugadi ginanagidi, medema ana egana toꞋudo.”

10 Tu Yesu ana tomuliya higahena higayo, “KaꞋi Yaubada kwamayoku yadi kelelegaga faꞋina kaliva gihawahegena be anafaiweya ginakilowedi digo, au gilubodana kaliva keke ginanagi.”

11 Bana gigayo, “Mena gahe higa vaita kaliva keke ginanagi ma keke moyaꞋaidi adifaiweya hinamuliyeni, tu gaveyao agaidiya Yaubada mena vehimeya gisena medema adifaiweya hinamuliyena. 12 Nuwanuwa tulina tulina faꞋina kaliva tufoidi keke hinanagi. Tufoidi hitubuga-ma tubudamadamadiyao be keke adifaiweya hinanagi. Kadu tufoidi mali kaliva hikivetabovihilidi be keke adifaiweya hinanagi-yo kwamana hinaꞋivetubugini. Kadu tufoidi Yaubada yana faisewa faꞋina taudiyao nagi hikilowena. Gaveyao mena yaku gahe adifaiweya hinamuliyena, medema hinamuliyena.” Hidedemi Yesu gigahe. a, b 

Yesu weꞋoweꞋo giꞋitanuwakabubuyedi.

Maki 10:13-16 Luke 18:15-17

13 Himiyami tu weꞋoweꞋo Yesu againe hiꞋaliyedi be nimana badi agaidiya ginase tu ginaveꞋoꞋoledi. Atu ana tomuliya badi toꞋaliya hidakeyedi. 14 Bana Yesu gigayo, “WeꞋoweꞋo keke wanahawatadi, au Iya agaikuya hinaꞋela faꞋina gaveyao vaita weꞋoweꞋo keke yadi wakikaiwabu amine, medema Yaubada yana itaveꞋavina againe hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya.” 15 Gigahe-yo nimana weꞋoweꞋo agaidiya giseni tu gilowoga be gina. c 

Kwanatubulakahina yana walokoloko Yesu gikilowena.

Maki 10:17-27 Luke 18:18-27

16 Tova saꞋeyana kwanatubulakahina saꞋeyana Yesu againe giꞋela gigayo, “Tovehawala, gavadi yamumuna ganagani-yo yawai-vagahiku gananuhagani?”

17 Yesu gigayo, “Gavana faꞋina gavadi yamumuna ma Iya agaikuya utoliluvaluva? Kaliva saꞋeyana gimimiyami, Bana anakaibeꞋu-moꞋa yamumuna. KaꞋi nuwanuwa yawai-vagahi againe unamiyami, au Yaubada yana vehimeya unaꞋitaꞋitaveꞋavina.”

18 Bana gigayo, “Hadema vehimeyai-dina?” Yesu gigayo, “Keke unaluveꞋalika keke unakelele keke unakaiꞋafu, tobohiya yana dewa faꞋina keke unagahe-kawowo. 19 Tama be hina unaveꞋamohimohinedi, kadu tauni unuwakabubuye amine tobohiyamomo unanuwakabubuyedi.”

20 Bana kwanatubulakahina gigayo, “Mena vehimeyai-dina matatabudi gaꞋitaꞋitaveꞋavidi. Kadu gava dewa aimo keke gadamuliyeni-yo gadayegayega-moꞋa?”

21 Yesu gigayo, “KaꞋi nuwanuwa unayegayega-moꞋa, au unana ya lokoloko moyaꞋaina unakimonevedamanena be fatana koyokoyo agaidiya unafolakena ada au aimo laufata hagihagina lobameya unanuhagana. Unafolakeni-yo unaꞋela be Iya agaikuya unavetomuliya.”

22 Au kwanatubulakahina Yesu yana gahe ginogalini-yo yana wanuwavita gina faꞋina yana lokoloko moyaꞋai-moꞋena.

23 Tu Yesu ana tomuliya gigahedi gigayo, “Gagahe velemoꞋena badi wakalivadiyao yadi luku Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya au vita-moꞋena. 24 Kadu ganagahe. KaꞋi yomuyomu lakahina ana egana kameli gaima matane ginaluku, medema vitana. Tu kaꞋi wakalivana Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya ginaluku be yana itaveꞋavina againe ginamiyami, medema vita-moꞋena.”

25 Tomuliya mena gahe hinogalini-yo aseꞋasedi giꞋalilihiwana higayo, “Ha! Keke tamo hakwadi anafaiweya kibababala ginanuhagani.”

26 Yesu giꞋitakwanekwanedi gigayo, “Kaliva keke taudiyao adifaiweya kibababala hinanuhagani, atu Yaubada ma kaliva adi kibababala o kaꞋi gavadi gavadi moyaꞋaina au ana tagalowalowa.” d 

Yesu hawahega ana laufata faꞋina gilukahihi.

Maki 10:28-31 Luke 18:28-30

27 Tu Fita Yesu againe gigahe gigayo, “UꞋita, ime gaitoma moyaꞋaina ahegena be O againiya avetomuliya. Yama hawahega ana laufata aimo gavaimi ananuhagani?”

28 Yesu gigahedi gigayo, “Gagahe velemoꞋena, aimo tova mulina gaitoma moyaꞋaina ivaguna kadu hagihagina ginalakayemu be Iya TohobuꞋela yaku didigaꞋuꞋuya yaku wakikaiwabu ganavetoga ana toveya, omi aku tomuliya kadu didigaꞋuꞋu tuwelo agaidiya wanavetoga be miIsileli ami yoꞋo tuwelo kalivai-dina wanavedewayaugidi. 29 Kadu gaveyao moyaꞋaidi yadi manuwa o kaꞋi noudiyao o tobohiyadiyao o tamadiyao o hinadiyao o natudiyao o yadi babi Iya faꞋikuya hinanuyabuyabudi, medema adi laufata lakahi-moꞋena gavadi gavadi yamumuna hinavaina, kadu yawai-vagahidi hinanuhagana.

30 Tu badi adamoya vaita wai hidanagoni-ma aimo wai hinamulina, kadu badi vaita wai hidamulini-ma aimo wai hinanagona.” Hidedemi Yesu gigahe. e 

Copyright information for `VIV