am5Yo 7:42m6Mai 5:2m11Ais 60:6
bm15Hos 11:1
cm18Yel 31:15, Aba 35:19
dm23Lu 2:39, Yo 1:45-46

Matthew 2

Ibadibadi adi tonuwahuya hiꞋela be Yesu hinaꞋitana.

1Tu bana Helodi fafali ana egana Yudiya againe givehivehimeya ana toveya, Yesu Yudiya melalina ana egana Bedelihema againe gitubuga. Gimiyami tu ibadibadi adi tonuwahuya lauhanaga amine hiꞋela Yelusalema againe hilakayemu. 2Hiyemu hitoliluvaluva higayo, “Omi miYuda ami kini a gitubuga-ma hai gimimiyami? Yuwa amiyami tu badibadi saꞋeyana higa bana kwamanai-nadi ana aituha lauhanaga amine aꞋitana faꞋina aꞋela be anahawadavadavana.” Hidemi higahe.

3Tu Kini Helodi yadi gahe kini velugana faꞋina ginogalina againe aseꞋasena giꞋakolukoluna, kadu miYelusalema moyaꞋaidi himatamatauta higa vaita Helodi ginanuwakoyo lakahina. 4Au Helodi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala gikovavagaꞋauhidi be gitoliluveluvedi gigayo, “Gava melala againe Yaubada yana Tovegida Keliso ginatubuga?” 5Badi higayo, “Bedelihema Yudiya ana fafali againe ginatubuga, faꞋina Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina saꞋeyana yana buki againe giꞋetoladi gigayo,

6Ho miBedelihema, Yudiya ana fafali againe wamimiyami. Yami melala kabiꞋona tu ana egana lakahina Yudiya ana tonagona matadiya, faꞋina tovehimeya lakahina omi agaimiya ginatubuyemu, be yaku yoꞋo miIsileli ginaꞋitaveꞋavidi.
ToꞋawatalatalaina yana gahe hidede amine.”

7Tu Helodi mena gahe-nadi ginogalini-yo ibadibadi adi tonuwahuya giyowanikauyedi, ada gitoliyedi be higa vaita gava tova badibadi-nadi gimidiyemu ma ginahalamane-hagihagiyena. 8Gihalamaneni tu Bedelihema againe giꞋiveninisedi gigahedi gigayo, “Wanana be kwamana wanalele-hagihagiyena ada ahe wananuhagana againe, wanayewaꞋela be wanavenuwaꞋataku be kadu iya akufaiweya ganana ganahawadavadavana.”

9Badi tonuwahuya Kini buye hilukahihi gihavaina, hilowoga. Hinauna tu mena badibadi-nadi yana yemu lauhanaga amine himidiꞋitana-ma hiꞋita-havagilena. HiꞋitaꞋitani ginagonagoyedi tu kwamana yana abamiya getane giꞋalovena. 10Ada badibadi hiꞋitana againe, nuwadi giꞋayauyauna be hivemwamwala keke kabiꞋona. 11Ada manuweya hiluku kwamana hinana Meli buye himiyami-ma hiꞋitana, ada au hiꞋiboꞋula-moꞋa kwamana hihawadavadavana. Hidavadavani-yo adi fose hiꞋiyauga be yadi lokolokofou hivelena, gola kadu vanedimodimo luhei adi egana falanikisenisi ada mulo, fatadi lakahina. 12Tu Yaubada avayauna againe gihawatadi be keke Helodi againe hinayewadi faꞋina mali edeya hinauna tu hiyewadi yadi melaleya. a 

Yosefa kwamana hinana buye ginauwedi be

Idifita againe hiꞋota.

13Badi tonuwahuya hina tu Yosefa Kaiwabu yana tovenuwaꞋata saꞋeyana giꞋavayaunena bana againe gilakayemu gigayo, “Umidi, kwamana hinana buye unanauwedi be yuwa fafali ana egana Idifita againe wanaꞋota. Yuwadedei wanamiyami tu aimo iya ganavenuwaꞋata amine wanayewami. Yuwa wanamiyami, faꞋina bana Helodi kwamana ginalelelena be ginaluveꞋalikana faꞋina.”

14TovenuwaꞋata hidedemi gigahe tu Yosefa gitowamidi, bogi nafone kwamana hinana buye ginauwedi be Idifita gava lauveya gihobuyedi. 15Yuwadedei himiyami himiyami tu Helodi giꞋalika. Ada au Idifita againe hina himiyami faꞋina, Kaiwabu yana gahe bonana ana toꞋawatalatalaina saꞋeyana tuwai-moꞋena gigaheye-vagahina ma gilakayemu velemoꞋena gigayo,

Natuku Idifita againe gayowanina be giꞋela. b 

Tolugaviya weꞋoweꞋo hiluveꞋalikadi.

16Badi hina Idifita tu bana Helodi ibadibadi adi tonuwahuya hiꞋaikau ma giꞋayaunena againe giꞋagoꞋuga-moꞋa. Yana tolugaviya givehimeyedi be hinana weꞋoweꞋo kaliva moyaꞋaidi Bedelihema melala againe kadu awaꞋawana melalai-dina agaidiya hinaluveꞋalika-Ꞌowodi. WeꞋoweꞋo kaliva adi malamala luhei kadu tufoidi aimoꞋu, mena tovai-nadi badibadi yana yemu tonuwahuya agaidiya gihalamanena-ma amine. 17Meda weꞋoweꞋo hiluveꞋalika-Ꞌowodi faꞋina, Yaubada yana gahe bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Yelemaiya tuwai-moꞋena gigaheye-vagahina ma gilakayemu velemoꞋena gigayo,

18Melala ana egana Lama againe vevine agodi hinogalina, hitagitagi hilulaukuhi Litiyeli bwanenediyao natudiyao hitagitagigidi. Hitagitagigidi tu hawavemoluva hikilowe-moꞋena, natudiyao hiꞋalika-Ꞌowoga faꞋina.
Hidedemi Yelemaiya gigaheye-vagahina. c 

Yosefa Meli kwamana buye Nasaledi hiyewadi.

19Himiyami tu Helodi giꞋalika au Kaiwabu yana tovenuwaꞋata saꞋeyana Idifita againe Yosefa giꞋavayaunena bana againe gilakayemu gigayo, “Umidi, kwamana hinana buye unanauwedi be Isileli ana fafaliya wanayewami, faꞋina badi nuwanuwadi kwamana hinaluveꞋalikana-ma a hiꞋalika.”

21Au Yosefa gitowamidi kwamana hinana buye ginauwedi be Isileli ana fafaliya hiyewadi. 22Hilakayemu tu Yosefa bana Akileyo valeyana ginogalina, higa bana tamana Helodi ana hilafa Yudiya againe givehivehimeya. Hidedemi ginogalini-yo gimatauta be keke nuwanuwana medede againe hinamiya. Kadu ana avayauna saꞋeyana againe hawata ginogalina faꞋina, hilowoga be hina Galili ana fafali againe hitogavehaila. 23E, Yosefa gina melala ana egana Nasaledi againe gimiyami. Nasaledi againe gimiyami faꞋina, Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina yadi gahe tuwai-moꞋena hiyakahi-vagahina ma gilakayemu velemoꞋena. Tokibababala faꞋina higahe higayo,

BanaꞋe hinavewagana kwanamiNasaledi. d 
Copyright information for `VIV