am13Lu 13:28
bm21Lo 13:7
cm23Af 23:8m242Veh 25:5m32Yem 3:6
dm372Veh 6:5m39-401Veh 19:18, Lo 13:9-10, Ga 5:14
em44Sam 110:1, Af 2:34-35

Matthew 22

Nagi ana avemwamwala ana gahetalahobuhobu.

Luke 14:15-24

1Tu Yesu gahetalahobuhobu amine kadu givehawaledi gigayo, “Kaliva yadi luku Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya hidede amine. Tokaiwabu saꞋeyana natuna kaliva ginanagi ada ana avemwamwala gikidewedewena. 3Gikidewedewena gihavaina, yana tomaduyowayowana giꞋiveninisedi be badi boi avemwamwala faꞋina givenuwaꞋatadi-ma hinaꞋela tu hidibutoyoga.

4Au yana tomaduyowayowana kadu velugadiyao giꞋiveninisedi be badi boi avemwamwala againe giyowanidi-ma hinavenuwaꞋatadi hinagayo, Yaku avemwamwala ahe gakidewedewena. Bulumakau lakahidi kadu bulumakau natudiyao gaveveꞋahiyauwadi-ma ahe himunudi be hivekamoga. Gaitoma moyaꞋaina ahe hikidewedewena. Au natuku yana nagi ana avemwamwala againe wanaꞋela.

5Hidedemi hivenuwaꞋatadi tu yadi gahe keke hidavenogaleni, au yadi faiseweya hiꞋabinauna. Kaliva saꞋeyana gina yana faheya, kadu saꞋeyana gina yana sitoweya. 6Kadu kaliva tufoidi tokaiwabu ana agetoga hikiveꞋavidi-yo himunukoyokoyodi be hiluveꞋalikadi. 7Bana tokaiwabu valeyadi ginogalini-yo giꞋilaꞋa. Au yana tolugaviya giꞋiveninisedi be mena toluveꞋalika hiluveꞋalikadi ada yadi melala hikabuna.

8Badi tolugaviya hina tu ana agetoga kadu giyowanidi be gigahedi gigayo, Yaku avemwamwala ahe gakidewedewena tu badi gayowanidi-ma hidibutoyoga faꞋina iya kadu gadibutoyogedi, keke adifaiweya hinaꞋela. 9Au eda lakahina melala hinafane wanana be gaveyao moyaꞋaidi wananuhagadi, medema yaku avemwamwala againe wanayowanidi. 10Hidedemi gigahedi tu badi tomaduyowayowana hilowoga be eda lakahina againe hina kaliva moyaꞋaidi yamumudiyao kadu koyodiyao hivegaꞋauledi be avemwamwala ana manuwa-abavagaꞋauta hivemagana.

11Atu bana tokaiwabu giluku be yana wakawaka gidaꞋitadi ma kaliva saꞋeyana giꞋitana nagi ana vaigau keke gidaꞋoseni. 12Au gigayo, Tobohiyaku, gavadi-yo nagi ana vaigau keke udaꞋoseni tu yaku avemwamwala againe uluku? Kaliva meyana gibou.

13Au tokaiwabu ana agetoga gigahedi gigayo, Nimana agena wanayogona be melaleya umalovana againe wanahegena. Medede againe ginatagitagi lakahina, kumina ginahobeꞋuwana be nuwana ginavekubokubo.”

14Kadu Yesu yana gahe giluyabuna gigayo, “Yaubada moyaꞋaidi giyowanidi tu tufoidi moyaꞋaidi keke hidavenogaleni faꞋina tufoidiga giluwafadi be yana yoꞋogaga agaidiya hinaluku.” a 

Yesu takesi ana sewadi faꞋina hitoliluveluvena.

Maki 12:13-17 Luke 20:20-26

15Tu badi Falisi Yesu yana gahe hinogalini-yo hilowoga hina hivevai be yadi toliluvaluva againe hinavebauna be higa tamo gavadi koyona ginagaheyena. 16Adi tomuliya kadu Helodi yana yoꞋo kalivadi tufoidi hiꞋiveninisedi be Yesu againe hiꞋela higayo, “Tovehawala, ime ahalamanena O ya gahe velemoꞋena, keke udaveꞋalololo. Yaubada yana eda faꞋina uvehavehawala velemoꞋena. Ada keke kaliva udamatausedi faꞋina kaliva yadi kikaiwabu keke udanuwenuweni, au ugahe-moꞋedi. 17Au anatoliye be ya nuwanuwa saꞋeyana anahalamanena. KwanaLoma yada tokaiwabu lakahina Sisa againe takesi kanasena, kaꞋi medema gilubodana o kaꞋi keke?”

18Tu Yesu yadi veꞋalololo aseꞋasediya giꞋita-yo gigayo, “Omi kaliva meyami luhei, gavadi-yo wanuwanuwa vaita wanavebauku? 19Kabala yami takesi faꞋina wanasena-ma wanavehawaleku.” Au kabalai-nadi hivehawalena. 20Au gitoliluveluvedi gigayo, “Hida hakwadi magigina? Kadu hakwadi ana egana mene kabala againe hikilumini?”

21Badi higayo, “Bana Sisa.” Au Yesu gigahedi gigayo, “Hadema Sisa yana lokoloko, medema Sisa againe wanasena. Kadu hadema Yaubada yana lokoloko, medema Yaubada againe wanasena.”

22Ada au yana bonalaufata hinogalini-yo hiyaulowoga. Au hihegena be hina. b 

ToꞋalika yadi mididi-havagi faꞋina Yesu hitoliyena.

Maki 12:18-27 Luke 20:27-40

23Tu medema aiyetai-nadi tonagona tafatafalolodiyao adi egana Sadusi tufoidi Yesu againe hiꞋela be hinatoliluveluvena. BadiꞋiyao ma higahe vaita aimo tova mulina toꞋalika keke hinamididi-havagi. 24Badi higayo, “Tovehawala, Mosese yana buki-vehimeya againe hidede amine giꞋetoladi. KaꞋi kaliva saꞋeyana natuna keke tu ginaꞋalika, au tobohiyana yana vayasi anafaiweya gidanagina be tobohiyana ana hilafa faꞋina natuneyao ginaꞋivetubugidi. Au hidede amine Mosese givehimeya. 25Au kaliva tobohiyaneyao adi yoꞋo seveni ime agaimeya himiyami. TomoꞋainagona ginagi tu giꞋalika ada natuna keke faꞋina, taina yana vayasi ginagina. 26Meda anafaiweya taina natuna keke tu giꞋalika ada hinunauwena hinunauwena tu taina kaliva anaveseveni natuna keke tu giꞋalika. 27Muliya-moꞋane kwamayoku giꞋalika. 28Au kaliva adiveseveni kwamayoku saꞋeyana hinagina faꞋina, aimo tova mulina kaliva hinamididi-havagi ana toveya bana kwamayoku-nadi ma gava kaliva vavinena?”

29Atu Bana Yesu gigayo, “Yaubada bonana ana vehawala kadu Yaubada yana faiwala keke wadahalamaneni faꞋina, omi keke wadanuwanuwa tunutunugina. 30Tova mulina toꞋalika yadi mididi-havagi ana toveya, lobama ana tovenuwaꞋata himimiyami amine meda kaliva hinamiyami. Kaliva vevine keke hinanaginagi keke hinavenavenagi. 31Tu toꞋalika yadi mididi-havagi faꞋina ganagahe. Yaubada omi agaimiya gavaimi gigahe ma maꞋi wahawahawana o kaꞋi keke? 32Gigayo, IyaꞋeku Abelahamo yana Yaubada gamimiyami, kadu Aisake yana Yaubada gamimiyami, kadu Yakobu yana Yaubada gamimiyami. Hidedemi Yaubada gigahe. Badi kaliva wavewagadi aliꞋalikadiyao ma Yaubada yawayawadiyao giꞋitaꞋitadi. Au BanaꞋe kaliva aluꞋaluwadi yawayawana yadi Yaubada, keke aliꞋalikadiyao yadi Yaubada.”

33Ada au yoꞋo hivanevanenega-ma mena yana vehawala hinogalini-yo hiyaulowoga. c 

Hadema vehimeya wai ginago?

Maki 12:28-34 Luke 10:25-28

34Tu Falisi Yesu yana bonalaufata hagihagina againe badi Sadusi yadi gahe givetufagolohina ma hinogalina againe buye hivagaꞋauta. 35Bana Falisi saꞋeyana buki-vehimeya ana tonuwahuya ma yana toliluvaluva saꞋeyana giyakahina be higa Yesu ginavebauna. 36Gigayo, “Tovehawala, yada buki-vehimeya againe hadema vehimeya wai ginago?”

37Yesu gigayo, “AseꞋase matatabuna, kadu aluꞋaluwa matatabuna kadu nuwa matatabuna Yaubada ya Kaiwabu againe unahawahege-Ꞌowona be Bana againe unanuwanuwa lakahina. 38Mena vehimeyai-nadi wai ginagona kadu vehimeya lakahi-moꞋena. 39Kadu vehimeya lakahina anavelu ma vehimeya nagona ana nuwanuwa amine, higa tauni unuwakabubuye amine tobohiyamomo unanuwakabubuyedi. 40Mena vehimeyai-dina luhei au vehimeya lakahina. Mosese kadu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina yadi vehawala matatabuna againe vehimeyai-dina matana matana faꞋina hikivetuvetunuda.” d 

Keliso inubana faꞋina.

Maki 12:35-37 Luke 20:41-44

41Tu badi Falisi aimo seꞋeyaine hivagaꞋauta tu Yesu gitoliluveluvedi gigayo, “Yaubada yana Tovegida ana egana Keliso faꞋina gavaimi wanuwanuwa? BanaꞋe hakwadi bwanenena?” Badi higayo, “BanaꞋe Devida bwanenena.”

43Yesu gigayo, “KaꞋi BanaꞋe Devida bwanenena au gavadi-yo tauna bwanenena aimo ginatubuyemu-ma givewagani Kaiwabu? FaꞋina tuwai-moꞋena AluꞋaluwa Mahalina yana kivetuvetunu againe Devida gigahe gigayo,

44Bana Yaubada Kaiwabu iya yaku Kaiwabu gigahena gigayo,
Nima iꞋatagikuya unahiyoto. O unamiyami tu
nibaimomo ageyafayafaniya ganasedi.
45Au hidede amine Devida Keliso givewagana yaku Kaiwabu, tu gavaiyaꞋamine yana Kaiwabu kadu bana bwanenena muliya gitubuga amanadi?” 46Hidedemi Yesu gigahe tu keke tamo hakwadi anafaiweya bonana gidafatani, au hiveꞋamata. Ada medema aiyetai-nadi toliluvaluva kadu keke velugana hidaseni, au himatauta faꞋina hiꞋilova. e 

Copyright information for `VIV