am2Lu 19:44
bm5Md 24:23-24, 1Yn 2:18m9Md 10:22, Yo 16:2m111Yn 4:1
cm14Md 28:19m15Dan 11:31m21Dan 12:1
dm242Te 2:9, Ha 13:13
em292Fi 3:10, Ha 6:12-13m30Ha 1:7, Md 26:64
fm311Ko 15:52, 1Te 4:16
gm36Af 1:7, 1Te 5:1-2m37Aba 6:5-8m39Aba 7:6-23
hm42Md 25:13m43Ha 3:3
im47Md 25:21,23

Matthew 24

Yesu manuwa-tafalolo ana lauyawela faꞋina gilukahihi.

Maki 13:1-2 Luke 21:5-6

1Tu Yesu manuwa-tafalolo lakahine gihobu, ada ginauna tu ana tomuliya Bana againe hiꞋela be higa manuwa-tafalolo ana aiyogona tulina tulina vewaga hinavehawalena. 2Bana gigayo, “Wadema manuwa ana ita vewaga faꞋina ganagahe. Kabala againe hikivetalana tu aimo keke tamo kabala kabalahiyana tabone ginada, au moyaꞋaina hinatutuyauyaulena.” a 

Tova mulina aulolo tagiya lakahina babiya ginalakayemu.

Maki 13:3-20 Luke 21:7-24

3Tu Yesu gina oya Olive againe gilaka givetoga tu ana tomuliya adikaibeꞋuyanina Bana againe hiꞋela hitoliyena higayo, “UnavenuwaꞋatama gava tova manuwa-tafalolo ana lauyawela ulukahihiyena-ma ginalakayemu? Ya yewaꞋela-havagi kadu hida tova ana lauyabu ginaluvedaꞋufo againe, gava aituha anaꞋita-yo anahalamane-hagihagiyeni?”

4Yesu gigayo, “Aituha hidede amine. Taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi yana fwaya againe ginanuwaꞋabiyemi. 5FaꞋina aimo kaliva moyaꞋaidi hinaꞋela aku egana hinayakahina hinagayo, IyaꞋeku Keliso higa Yaubada yana Tovegida. Hidedemi hinagahe be kaliva moyaꞋaidi yadi fwaya againe hinanuwaꞋabiyedi. 6Kadu aituha saꞋeyana ma gaviya moyaꞋaina ginalakayemu ada kaliva yadi veꞋamunumunuga butudi wananogalina, kadu hai lauveya hinalulugaviya medema valeyadi wananogalina. Atu wanogali! Keke aseꞋasemi ginaꞋakolukoluni. Mena gaitomai-dina anafaiweya hidalakayemu tu tova ana lauyabu au aimo muliya-moꞋane ginalakayemu. 7YoꞋo saꞋeyana mali yoꞋo buye hinaveꞋamunumunuga, kadu fafali saꞋeyana mali fafali buye hinalulugaviya. Loka ada liꞋuliꞋu lakahina fafali tulina tulina agaidiya hinalakayemu. 8Venatuna ana tova ginaluvedaꞋufo againe, kwamayoku hinavefahedi-yo yadi aulolo ginavebutu. Meda anafaiweya mena gaitomai-dina galukahihiyedi-ma hinalakayemu againe, aulolo tagiya lakahina ginavebutu.

9Tova ana lauyabu ana aituha kadu saꞋeyana ma au hinakiveꞋavimi hinahegenauwemi be vita lakahina kadu alika wananuhagana. Kadu Iya wavetumaganeku faꞋina yoꞋo moyaꞋaidi omi agaimiya hinavenivenibaina. 10Ada medema tovai-nadi tufoidi moyaꞋaidi yadi vetumagana hinahegena be hinanuwayewa. Ada tobohiyadiyao nibaidiyao agaidiya hinahawavemogataledi kadu hinavenikohiyedi. 11Ada falofita fwayafwayadiyao moyaꞋaidi hinalakayemu be kaliva moyaꞋaidi yadi fwaya againe hinanuwaꞋabiyedi. 12Ada koyona tulina tulina ginaveꞋaliyahega faꞋina, tovetumagana tufoidi moyaꞋaidi yadi hawahega tobohiyadiyao faꞋidiya ginahavaina. 13Atu hai kaliva ginaꞋatuvefaꞋila be Yaubada againe ginamiyamiyaveꞋavina tu alika ana maka, medema ganakibababalena. 14Ada yaku kaliva hida VenuwaꞋata Yamumuna yoꞋo tulidi tulidi agaidiya hinalumamalena be babi matatabuna hinaluyabuna. E, kaliva hinavenuwaꞋatadi be higa Yaubada yana itaveꞋavina againe adifaiweya hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya. Hidedemi yoꞋo moyaꞋaidi hinavenuwaꞋata-Ꞌowodi tu muliya tova ana lauyabu ginalakayemu.” Hidedemi Yesu tova ana lauyabu faꞋina gilukahihi.

15Kadu gigayo, “Au aimo abakivekoyo koyo-moꞋena abaga tafatafalolona againe ginamidi-ma wanaꞋitana. Medema tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Daniyela gigaheye-vagahina. (E, omi tohawa wanaꞋitanuwenuwena.) 16Abakivekoyo koyo-moꞋena abaga tafatafalolona againe wanaꞋitana againe, omi Yudiya ana fafali againe wanamiyami-ma au oyeya wanaꞋota. 17Hai kaliva yana tolameya ginamiyami, medema keke yana manuweya ginaluku be higa yana lokoloko ginavaini. Au ginamaduꞋota. 18Hai kaliva yana faheya ginamiyami, medema keke melaleya ginayewani be higa ana lifi ginavaina. Au ginamaduꞋota. 19Hoiyoi vevine wahifugadiyao kadu vevine aimo hivehuvehuhu amanadi! Mena ota ana toveya vita lakahina hinanuhagana. 20Yaubada againe wanaveꞋoꞋola be higa mena gaitoma koyona keke wehi ana tova o sabati againe ginalakayemu. Naudadana sabati againe hawata gidadauda faꞋina, kaꞋi sabati o wehi digo gavaimi be oyeya wadaꞋota? 21Kadu medema tovai-nadi vita lakahi-moꞋena ginalakayemu. Mena vitai-nadi ma boi tuwai-moꞋena babi ana abaveꞋinuba againe kadu tova hinafane keke hidanuhagani. Kadu aimo tova mulina keke hidede amine hinanuhagani. 22Tu Yaubada mena tova vita-moꞋena galukahihiyena-ma ana aiyeta gidabana be ginakaliꞋuho. KaꞋi keke gidadabani digo, kaliva moyaꞋaidi hidabwavi. Atu Tauna yana kaliva giluwafadi be yana yoꞋogaga agaidiya hiluku-ma adi lugolagola faꞋina mena tovai-nadi ginadabana hinafane be ginakaliꞋuho. b , c 

Yesu keliso-fwayafwaya faꞋidiya givenuwaꞋata.

Maki 13:21-23 Luke 17:23-24

23Tu kaꞋi tamo hakwadi ginagahemi ginagayo, WaꞋela hida kalivai-nadi givekeliso-ma waꞋita, o kaꞋi ginagayo, Wanana yuwa kaliva givekeliso-ma waꞋita. KaꞋi hidede amine ginagahe o keke bonana wanavetumaganeni. 24Au tova mulina toveꞋalololo hinalakayemu be hinagahe vaita hidavekeliso o kaꞋi hidavefalofita. Aituha fifiwaladi ada abaveyaulowoga badi hinafaisewadi be hinagaluvaluva vaita Yaubada yana kaliva kaꞋi yadi fwaya againe hinanuwaꞋabiyedi. E, kaliva vevine Yaubada giluwafadi be yana yoꞋogaga agaidiya hiluku-ma hinagaluvaluvadi vaita hinanuwaꞋabiyedi. 25Wanogali! ToveꞋalololo yadi dewa faꞋina gavenuwaꞋata-vagahimi.

26KaduꞋe, kaꞋi tamo hakwadi ginavenuwaꞋatami ginagayo, Wanana bana yuwavaꞋama givekeliso be walaꞋaiya gimimiyami-ma wanaꞋitana, kaꞋi hidede amine ginagahe o keke wanana wanaꞋitani. O kaꞋi ginagahe ginagayo, Bana givekeliso-ma mene vetawaneya gimimiyami, au keke bonana wanavetumaganeni. 27Keke wanavetumaganeni faꞋina Iya TohobuꞋela nama gisinamana amine ganahobuꞋela-havagi. Nama gisinamana be auheꞋama lobama fafalina fafalina gituvemahali-Ꞌowona amine, meda Iya kaliva moyaꞋaidi matadiya ganahobuꞋela-havagi. 28Hai ubula siyona gilakalaka, medede againe manusiyo hinavagaꞋauta.” Hidedemi Yesu gigahe. d 

TohobuꞋela yana yemuna-havagi faꞋina.

Maki 13:24-31 Luke 21:25-33

29Tu Yesu kadu gigayo, “Mena tovai-nadi ana vita lakahi-moꞋena ginahavaini-yo kauwana ginaꞋuyuyu kadu vaikohi ana mahalina ginakweꞋu. Ibadibadi lobameya ginaꞋakolukoludi be hinabeꞋu ada lobama ana gaitoma fifiwaladiyao adi iviya ginaꞋatuliyeliyedi.

30Hidedemi lobama ana loi hinahuluva tu Iya TohobuꞋela aku aituha lobameya ginalakayemu, ada tomiyababi adi yoꞋo tulina tulina yadi watagiya kumidi hinahobeꞋuwana. Ada Iya TohobuꞋela buhibuhi tabone lobameya gayewayewaꞋela-ma hinaꞋitaku. Yaku wafaiwala kadu yaku wamahalina veꞋakinamanamalina gayewayewaꞋela-ma hinaꞋitaku. 31Yaubada yana tovenuwaꞋata ganavehimeyena be hiulega ginayuvedonena, ada yaku tovenuwaꞋata moyaꞋaidi ganaꞋiveninisedi be kaliva vevine Yaubada giluwafadi-yo yana yoꞋogaga againe hiluku-ma hinavagaꞋauhidi. Fafali tulina tulina wabolimaneya wayavalaseya walaubeꞋuya waꞋoyeya, lobama inubane kadu ana lauyabu againe hinavagaꞋauhidi be Iya TohobuꞋela agaikuya hinavegaꞋauledi.

32WaꞋita, lalava ana dewa wananuwenuwena be enohega wanavaina. Lalava ginatafa ma kaꞋita-yo kagayo, Kauwana yana tova giluvedavedaꞋufo. 33Meda anafaiweya mena aituhai-dina galukahihiyedi-ma wanaꞋitadi againe, au wanahalamanena yaku yewaꞋela giluvedaꞋufo-moꞋa. 34Gagahe velemoꞋena hida tova ana yoꞋo keke moyaꞋaidi hinaꞋalika-Ꞌowoga tu nagona mena gaitomai-dina moyaꞋaidi hinalakayemu. 35Lobama be babi ginayawowola tu bonaku keke ginayawowola, au ginaduva-vagata. e , f 

Yesu yana yewaꞋela ana tova keke tamo hakwadi

gidahalamaneni.

Maki 13:32-37 Luke 17:26-27,30-31,35

36Tu yaku tova kaꞋi gava aiyeta o gava bai ganayewaꞋela ma keke tamo hakwadi gidahalamaneni. Badi tovenuwaꞋata lobameya keke hidahalamaneni, kadu Iya Yaubada Natuna keke gadahalamaneni. Au Kamaku anakaibe gihalamanena. 37Boi tuwai-moꞋena Nowa yana toveya kaliva vevine hidewadewa amine, meda anafaiweya Iya TohobuꞋela yaku yewaꞋela ana toveya kaliva hinadewadewa. 38FaꞋina boi tuwai-moꞋena mala aimo keke gidatuwa-moꞋa kaliva vevine himiyami aꞋa hiꞋauꞋa bwai hiyuyu hinaginagi hivenavenagi au yadi havivila tulina tulina hinunauwena tu Nowa waka againe giyage aiyetai-nadi. 39Nowa giyage tu gavadi ginalakayemu-ma keke hidanuwenuweni. Au himiyamiya-kawowo tu mala gituwaꞋafufudi-yo moyaꞋaidi hibwavi-Ꞌowoga. Meda anafaiweya Iya TohobuꞋela yaku yewaꞋela ana toveya kaliva vevine hinadewadewa. 40Kaliva luhei faheya hinamiyami tu saꞋeyana gananauwena saꞋeyana ginamiya. 41Vevine luhei gufeya hinaꞋiꞋivilavila tu saꞋeyadi gananauwedi saꞋeyadi hinamiya.

42Gava tova Iya yami Kaiwabu ganayewaꞋela be yaku kaliva gananauwedi ma keke wadahalamaneni faꞋina, aseꞋasemi wanakidewedewena be wanalulauboda. 43Atu hidede amine wanahalamana. KaꞋi tonimanuwa tokaiꞋafu yana ela ana kauwana gidahalamanena digo, keke matana gidalowoni au gidalulauboda be tokaiꞋafu keke anafaiweya gidaluku yana manuweya. 44Meda anafaiweya omi taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be wanalulauboda. FaꞋina gava kauwana Iya TohobuꞋela ganayewaꞋela ma keke wadahalamaneni. KaꞋi wanamiya-kawowo wanagayo, Keke adamoya ginaꞋela, au medema tovai-nadi ganavefutaꞋami. g , h 

Tofaisewa bonabonaꞋabina o dibudibutoyogina

ana gahetalahobuhobu.

Luke 12:41-48

45Tofaisewa kahihina ganalukahihiyena be wananuwenuwena. Gavaimi gidewadewa bana faꞋine higahe higayo, Wada tofaisewa bonabonaꞋabina yana wanuwahuya gifififaisewa? Yana kauveya givegidena be gigahena gigayo, Iya ganana tu o aku agetoga unaꞋitaveꞋavidi, aiyeta saꞋeyana saꞋeyana adiga unaveleveledi. 46KaꞋi gavaimi yana taubada givehimeyena medemi ginadewadewa tu yana taubada ginayewaꞋela bonana giꞋabiꞋabina-ma ginaꞋitana, au bana tofaisewai-nadi vemwamwala ginanuhagana. 47Gagahe velemoꞋena agaimiya kaliva lakahina yana lokoloko matatabuna ana toꞋitaveꞋavina bana tofaisewai-nadi ginasena. 48Atu kaꞋi bana tofaisewai-nadi au kaliva koyona o nuwahinagene ginagahe ginagayo, Hima yaku taubada givekwalu lakahina. KaꞋi keke ginamaduꞋela. 49Ada au ginavebutu tobohiyaneyao higa tofaisewa velugadiyao ginamunumunudi, ada badi gufa koyona ana toyu-faꞋila buye hinaꞋauꞋa hinayuyu. 50KaꞋi hidede amine bana tofaisewai-nadi ginahuluva, au yana taubada yana ela againe ginavefutaꞋana. Yana aiyeta o kaꞋi yana kauwana tofaisewa keke gidahalamaneni tu yana taubada ginayewaꞋela. 51Au ginamunukoyokoyona ada ginahegenauwena be badi meyadi luhei adi matahiwadi amine bana ginanuhagana. E, bana badi buye hinatagitagi lakahina, kumidi hinahobeꞋuwana nuwadi ginavekubokubo.” Au hidedemi Yesu yana yewaꞋela faꞋina gigahetalahobuhobu. i 

Copyright information for `VIV