am1Lu 12:35m11-12Lu 13:25-27m13Lu 12:40
bm15Lo 12:6m21Lu 16:10m29Mk 4:25
cm31Md 16:27m34Lu 12:32m40Gah 19:17, Hi 6:10
dm41Ha 12:7, 20:10, Md 7:23

Matthew 25

Ulaulatana adiveteni adi gahetalahobuhobu.

1Tu Yesu yana yewaꞋela faꞋina gigahetalahobuhobu gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya yadi ihuluhuluva hidede amine. Ulaulatana teni himiyami tu yadi lamufa hivaidi ada hilowoga be hina, tonagi yana kwamayoku tamana yana manuweya ginavegaꞋaulena-ma hinabodabodana. 2Vevine faifi kwavakwavadiyao tu faifi nuwanuwahuyadiyao. 3Badi kwavakwavadiyao yadi lamufa hinauwena tu keke gufa yadi abaꞋaihiwaga againe hidanauweni. 4Badi nuwanuwahuyadiyao ma yadi lamufa kadu gufa yadi abaꞋaihiwaga againe hinauwena. 5Tonagi givekwalu lakahina faꞋina vevine edeya hibodaboda tu matadi gineganega ada au hiꞋenonuwaulu.

6Hidauda tu bogi nafone kaliva agodi hikovadona higayo, Tonagi giyemuyemu. WaꞋela be wamadubodebodeni. 7Au ulaulatana himidi yadi lamufa hikilakahidi.

8Badi kwavakwavadiyao tobohiyadiyao nuwanuwahuyadiyao higahedi higayo, Ali maꞋi gufa yama lamufa gikweꞋukweꞋu.

9Badi higayo, Keke. KaꞋi hima omiꞋiyao imeꞋeyao keke adafata. Au wanana sitowa againe yami gufa wanakimonena.

10Badi hinauna yadi gufa hinakimonena tu tonagi a giyemu. Ulaulatana ahe hikidewadewa-ma bana buye hiluku be avemwamwala hinaꞋana. Ada au wana hifalina.

11Muliya velugadiyao hilakayemu hikova higayo, Kauveya, Kauveya, wanafali uyau ime ayemu.

12Tu bana gigayo, Gagahe velemoꞋena keke gadahalamanemi.”

13Ada au Yesu yana gahe giluyabuna gigayo, “Wanogali! Yaku yewaꞋela ana tova o kaꞋi ana kauwana keke wadahalamaneni faꞋina wanalulauboda.” a 

Tofaisewa yadi lukimokimone adi gahetalahobuhobu.

Luke 19:11-27

14Kadu Yesu gigahetalahobuhobu gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya-ma yadi ihuluhuluva ganalukahihiyena. Kaliva lakahina mali fafali againe ginana faꞋina, yana tofaisewa giyowanidi be yana lokoloko nimadiya gisena higa hinaꞋitaveꞋavina. 15Kaliva saꞋeyana K5,000 amine givelena, kadu saꞋeyana K2,000 amine givelena, kadu saꞋeyana K1,000 amine givelena. Gavaimi gavaimi adifaiweya hinafaisewa, medemi giveledi. Gifolaka gilowoga be gina. 16Gina tu tofaisewa K5,000 givelena-ma gififaisewa gififaisewa tu yana veꞋatutamoꞋai kadu K5,000 ginuhagana. 17Meda anafaiweya tofaisewa anavelu K2,000 givelena-ma yana faisewa againe kadu K2,000 giveꞋatutamoꞋaina. 18Atu tofaisewa K1,000 givelena-ma gina kahu giyalana be yana taubada yana mani gikumulina.

19Himiyami lauva tunugina tu mena tofaisewai-dina yadi taubada giyewana ada giyowanidi be yadi faisewa faꞋina hinavenuwaꞋatana. 20Bana kaliva K5,000 givelena-ma kadu yana veꞋatutamoꞋaina buye giꞋaliyena K5,000. Gigayo, Kauveya, K5,000 uveleku be gaꞋitaveꞋavina. UꞋita, yaku veꞋatutamoꞋaina kadu K5,000 ganuhagana.

21Yana kauveya gigayo, O tofaisewa hagihagi, bonaku gavele-ma uꞋabina. Gaitoma kabikabiꞋona ufaisewa-hagihagiyena faꞋina abavehimeya moyaꞋaina nimaniya ganasena. Agaikuya uꞋela buye kanavemwamwala.

22Kadu bana kaliva K2,000 givelena-ma giꞋela gigayo, Kauveya, K2,000 uveleku be gaꞋitaveꞋavina. UꞋita, yaku veꞋatutamoꞋaina kadu K2,000 ganuhagana.

23Yana kauveya gigayo, O tofaisewa hagihagi, bonaku gavele-ma uꞋabina. Gaitoma kabikabiꞋona ufaisewa-hagihagiyena faꞋina abavehimeya moyaꞋaina nimaniya ganasena. Agaikuya uꞋela buye kanavemwamwala.

24Au bana kaliva K1,000 givelena-ma giꞋela gigayo, Kauveya, a gahalamane. O kaliva nuwa koyona. Keke udafahafaha tu uꞋiꞋaiyala-kawowo. Keke udafifaisewa tu uyauyaudi-kawowo. 25Medema faꞋina gamatauta. Gana ya mani kahuya gasevauyena. UꞋita, hidei ya lokoloko.

26Au yana taubada gigayo, O tofaisewa koyo, dibu toyogina. O ugahe vaita udahalamaneku. Iya keke gadafahafaha tu gaꞋiꞋaiyala-kawowo kadu keke gadafifaisewa tu gayauyaudi-kawowo. 27Hidede amine iya faꞋikuya unuwanuwa faꞋina, vaita udana yaku mani banika againe udaseni be higa iya gayewaꞋela againe, yaku mani ana veꞋatutamoꞋaina buye gadavaina. 28Yaku mani K1,000 gavelena-ma wanavaiyewena be kaliva againe K10,000 gidadauda-ma wanavelena.

29Hai kaliva yana halamana o kaꞋi yana faisewa Yaubada givelena-ma giꞋitaꞋitaveꞋavina, medema yana halamana o yana abavehimeya ginaveꞋatutamoꞋaina be ginatubuga-moꞋa. Atu hai kaliva yana gavaꞋadi Yaubada givelena-ma keke gidaꞋitaveꞋavini, medema yana halamana kabiꞋona Yaubada ginavaihegena be ginamiya-kawowo. 30Ada au wama kaliva koyona keke gidadibudibumuhiga amanadi, melaleya wanahegehobuyena be umalovaneya ginamiyami. Medede againe kaliva hinatagitagi lakahina kumidi hinahobeꞋuwana nuwadi ginavekubokubo.” Au hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu. b 

Tova mulina Tokaiwabu Yesu ginavedewayaugida.

31Kadu Yesu gigayo, “Aimo tova mulina Iya TohobuꞋela yaku wamahalina veꞋakinamanamalina ganayewaꞋela. Lobama ana tovenuwaꞋata Iya buye anaꞋela vedewayauga ana abavetogeya yaku wakikaiwabu ganavetoga. 32Tomiyababi yami yoꞋo tulina tulina Iya agaikuya wanavagaꞋauta. Ada yomuyomu adi toꞋitaveꞋavina yana yomuyomu sifi fafaline kadu manugose fafaline ginasevehailedi amine, meda Iya tomiyababi yoꞋo luhei amine ganasevehailemi. 33Yaku sifi iꞋatagikuya ganasedi tu badi manugose ma iꞋimawakuya ganasedi.

34Au Iya Tokaiwabu badi iꞋatagikuya hinamiyami-ma ganagahedi ganagayo, Omi Kamaku ginuwakabubuyemi-ma waꞋela yami abaga kikaiwabuna againe wanaluku be yami wavemwamwala wanamiyami. Boi tuwai-moꞋena aimo babi keke gidabubuni againe, mena abagai-nadi omi faꞋimiya gikidewedewena. 35FaꞋina mafu gilauku-yo aꞋa waveleku, agoku gitaina-yo bwai waveleku, Iya gavekwanahawahawala-yo yami manuweya walukuweku. 36Aku aikeva keke-yo aikeva waveleku, gaꞋaulolo-yo waꞋitaveꞋaviku, deliya gamiyami-yo waꞋela wamadubodaku.

37Hidede amine kaliva yegayegadiyao ganagahedi tu badi hinagayo, Kauveya, gava tova aꞋita mafu gilau-yo aꞋa avele, o kaꞋi ago gitaina-yo bwai avele? 38Gava tova aꞋita O uvekwanahawahawala-yo yama manuweya alukuwe, o kaꞋi a aikeva keke-yo a aikeva avele? 39Gava tova aꞋita uꞋaulolo-yo aꞋitaveꞋavi o kaꞋi deliya umiyami-yo aꞋela amaduboda?

40Iya Tokaiwabu ganagayo, Gagahe velemoꞋena gavadi gavadi hida kwamana kabiꞋona tobohiyakweyao agaidiya wavelugana, medema vaita Iya wadavelugaku.

41Tu badi iꞋimawakuya hinamiyami-ma ganagahedi ganagayo, Wana, omi Yaubada giꞋalatabutabuyemi amanadi wana. Ai giꞋalata-vagata againe wanaluku, Yaubada Setani yana yoꞋo tomiyalobama buye faꞋidiya gikidewedewena amanadi. 42FaꞋina mafu gilauku-yo keke aꞋa wadaveleku, agoku gitaina-yo keke bwai wadaveleku. 43Kadu Iya gavekwanahawahawala-yo keke yami manuweya wadalukuweku, aku aikeva keke-yo aku aikeva keke wadaveleku, gaꞋaulolo be deliya gamiyami-yo keke wadaꞋitaveꞋaviku.

44Hidedemi ganagahedi tu kadu badi hinagayo, Kauveya, gava tova aꞋita mafu gilau o ago gitaina o uvekwanahawahawala o a aikeva keke o uꞋaulolo o kaꞋi deliya umiyami-yo keke adaveluga?

45Ada au Iya ganagahedi ganagayo, Gagahe velemoꞋena gavadi gavadi hida kwamana kabiꞋona tobohiyakweyao agaidiya keke wadavelugani, medema vaita Iya keke wadavelugaku.

46Au badi hinana matahiwadi ana abageya hinamiyamiya-vagata, tu badi yegayegadiyao hinana yawai-vagata ana abageya hinamiyamiya-vagata.” Hidede amine Yesu gigahe. c , d 

Copyright information for `VIV