am1Lu 12:35m11-12Lu 13:25-27m13Lu 12:40
bm15Lo 12:6m21Lu 16:10m29Mk 4:25
cm31Md 16:27m34Lu 12:32m40Gah 19:17, Hi 6:10
dm41Ha 12:7, 20:10, Md 7:23

Matthew 25

Ulaulatana adiveteni adi gahetalahobuhobu.

Tu Yesu yana yewaꞋela faꞋina gigahetalahobuhobu gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya yadi ihuluhuluva hidede amine. Ulaulatana teni himiyami tu yadi lamufa hivaidi ada hilowoga be hina, tonagi yana kwamayoku tamana yana manuweya ginavegaꞋaulena-ma hinabodabodana. Vevine faifi kwavakwavadiyao tu faifi nuwanuwahuyadiyao. Badi kwavakwavadiyao yadi lamufa hinauwena tu keke gufa yadi abaꞋaihiwaga againe hidanauweni. Badi nuwanuwahuyadiyao ma yadi lamufa kadu gufa yadi abaꞋaihiwaga againe hinauwena. Tonagi givekwalu lakahina faꞋina vevine edeya hibodaboda tu matadi gineganega ada au hiꞋenonuwaulu.

Hidauda tu bogi nafone kaliva agodi hikovadona higayo, Tonagi giyemuyemu. WaꞋela be wamadubodebodeni. Au ulaulatana himidi yadi lamufa hikilakahidi.

Badi kwavakwavadiyao tobohiyadiyao nuwanuwahuyadiyao higahedi higayo, Ali maꞋi gufa yama lamufa gikweꞋukweꞋu.

Badi higayo, Keke. KaꞋi hima omiꞋiyao imeꞋeyao keke adafata. Au wanana sitowa againe yami gufa wanakimonena.

10 Badi hinauna yadi gufa hinakimonena tu tonagi a giyemu. Ulaulatana ahe hikidewadewa-ma bana buye hiluku be avemwamwala hinaꞋana. Ada au wana hifalina.

11 Muliya velugadiyao hilakayemu hikova higayo, Kauveya, Kauveya, wanafali uyau ime ayemu.

12 Tu bana gigayo, Gagahe velemoꞋena keke gadahalamanemi.”

13 Ada au Yesu yana gahe giluyabuna gigayo, “Wanogali! Yaku yewaꞋela ana tova o kaꞋi ana kauwana keke wadahalamaneni faꞋina wanalulauboda.” a 

Tofaisewa yadi lukimokimone adi gahetalahobuhobu.

Luke 19:11-27

14 Kadu Yesu gigahetalahobuhobu gigayo, “Kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe himimiyami be aseꞋasediya givehivehimeya-ma yadi ihuluhuluva ganalukahihiyena. Kaliva lakahina mali fafali againe ginana faꞋina, yana tofaisewa giyowanidi be yana lokoloko nimadiya gisena higa hinaꞋitaveꞋavina. 15 Kaliva saꞋeyana K5,000 amine givelena, kadu saꞋeyana K2,000 amine givelena, kadu saꞋeyana K1,000 amine givelena. Gavaimi gavaimi adifaiweya hinafaisewa, medemi giveledi. Gifolaka gilowoga be gina. 16 Gina tu tofaisewa K5,000 givelena-ma gififaisewa gififaisewa tu yana veꞋatutamoꞋai kadu K5,000 ginuhagana. 17 Meda anafaiweya tofaisewa anavelu K2,000 givelena-ma yana faisewa againe kadu K2,000 giveꞋatutamoꞋaina. 18 Atu tofaisewa K1,000 givelena-ma gina kahu giyalana be yana taubada yana mani gikumulina.

19 Himiyami lauva tunugina tu mena tofaisewai-dina yadi taubada giyewana ada giyowanidi be yadi faisewa faꞋina hinavenuwaꞋatana. 20 Bana kaliva K5,000 givelena-ma kadu yana veꞋatutamoꞋaina buye giꞋaliyena K5,000. Gigayo, Kauveya, K5,000 uveleku be gaꞋitaveꞋavina. UꞋita, yaku veꞋatutamoꞋaina kadu K5,000 ganuhagana.

21 Yana kauveya gigayo, O tofaisewa hagihagi, bonaku gavele-ma uꞋabina. Gaitoma kabikabiꞋona ufaisewa-hagihagiyena faꞋina abavehimeya moyaꞋaina nimaniya ganasena. Agaikuya uꞋela buye kanavemwamwala.

22 Kadu bana kaliva K2,000 givelena-ma giꞋela gigayo, Kauveya, K2,000 uveleku be gaꞋitaveꞋavina. UꞋita, yaku veꞋatutamoꞋaina kadu K2,000 ganuhagana.

23 Yana kauveya gigayo, O tofaisewa hagihagi, bonaku gavele-ma uꞋabina. Gaitoma kabikabiꞋona ufaisewa-hagihagiyena faꞋina abavehimeya moyaꞋaina nimaniya ganasena. Agaikuya uꞋela buye kanavemwamwala.

24 Au bana kaliva K1,000 givelena-ma giꞋela gigayo, Kauveya, a gahalamane. O kaliva nuwa koyona. Keke udafahafaha tu uꞋiꞋaiyala-kawowo. Keke udafifaisewa tu uyauyaudi-kawowo. 25 Medema faꞋina gamatauta. Gana ya mani kahuya gasevauyena. UꞋita, hidei ya lokoloko.

26 Au yana taubada gigayo, O tofaisewa koyo, dibu toyogina. O ugahe vaita udahalamaneku. Iya keke gadafahafaha tu gaꞋiꞋaiyala-kawowo kadu keke gadafifaisewa tu gayauyaudi-kawowo. 27 Hidede amine iya faꞋikuya unuwanuwa faꞋina, vaita udana yaku mani banika againe udaseni be higa iya gayewaꞋela againe, yaku mani ana veꞋatutamoꞋaina buye gadavaina. 28 Yaku mani K1,000 gavelena-ma wanavaiyewena be kaliva againe K10,000 gidadauda-ma wanavelena.

29 Hai kaliva yana halamana o kaꞋi yana faisewa Yaubada givelena-ma giꞋitaꞋitaveꞋavina, medema yana halamana o yana abavehimeya ginaveꞋatutamoꞋaina be ginatubuga-moꞋa. Atu hai kaliva yana gavaꞋadi Yaubada givelena-ma keke gidaꞋitaveꞋavini, medema yana halamana kabiꞋona Yaubada ginavaihegena be ginamiya-kawowo. 30 Ada au wama kaliva koyona keke gidadibudibumuhiga amanadi, melaleya wanahegehobuyena be umalovaneya ginamiyami. Medede againe kaliva hinatagitagi lakahina kumidi hinahobeꞋuwana nuwadi ginavekubokubo.” Au hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu. b 

Tova mulina Tokaiwabu Yesu ginavedewayaugida.

31 Kadu Yesu gigayo, “Aimo tova mulina Iya TohobuꞋela yaku wamahalina veꞋakinamanamalina ganayewaꞋela. Lobama ana tovenuwaꞋata Iya buye anaꞋela vedewayauga ana abavetogeya yaku wakikaiwabu ganavetoga. 32 Tomiyababi yami yoꞋo tulina tulina Iya agaikuya wanavagaꞋauta. Ada yomuyomu adi toꞋitaveꞋavina yana yomuyomu sifi fafaline kadu manugose fafaline ginasevehailedi amine, meda Iya tomiyababi yoꞋo luhei amine ganasevehailemi. 33 Yaku sifi iꞋatagikuya ganasedi tu badi manugose ma iꞋimawakuya ganasedi.

34 Au Iya Tokaiwabu badi iꞋatagikuya hinamiyami-ma ganagahedi ganagayo, Omi Kamaku ginuwakabubuyemi-ma waꞋela yami abaga kikaiwabuna againe wanaluku be yami wavemwamwala wanamiyami. Boi tuwai-moꞋena aimo babi keke gidabubuni againe, mena abagai-nadi omi faꞋimiya gikidewedewena. 35 FaꞋina mafu gilauku-yo aꞋa waveleku, agoku gitaina-yo bwai waveleku, Iya gavekwanahawahawala-yo yami manuweya walukuweku. 36 Aku aikeva keke-yo aikeva waveleku, gaꞋaulolo-yo waꞋitaveꞋaviku, deliya gamiyami-yo waꞋela wamadubodaku.

37 Hidede amine kaliva yegayegadiyao ganagahedi tu badi hinagayo, Kauveya, gava tova aꞋita mafu gilau-yo aꞋa avele, o kaꞋi ago gitaina-yo bwai avele? 38 Gava tova aꞋita O uvekwanahawahawala-yo yama manuweya alukuwe, o kaꞋi a aikeva keke-yo a aikeva avele? 39 Gava tova aꞋita uꞋaulolo-yo aꞋitaveꞋavi o kaꞋi deliya umiyami-yo aꞋela amaduboda?

40 Iya Tokaiwabu ganagayo, Gagahe velemoꞋena gavadi gavadi hida kwamana kabiꞋona tobohiyakweyao agaidiya wavelugana, medema vaita Iya wadavelugaku.

41 Tu badi iꞋimawakuya hinamiyami-ma ganagahedi ganagayo, Wana, omi Yaubada giꞋalatabutabuyemi amanadi wana. Ai giꞋalata-vagata againe wanaluku, Yaubada Setani yana yoꞋo tomiyalobama buye faꞋidiya gikidewedewena amanadi. 42 FaꞋina mafu gilauku-yo keke aꞋa wadaveleku, agoku gitaina-yo keke bwai wadaveleku. 43 Kadu Iya gavekwanahawahawala-yo keke yami manuweya wadalukuweku, aku aikeva keke-yo aku aikeva keke wadaveleku, gaꞋaulolo be deliya gamiyami-yo keke wadaꞋitaveꞋaviku.

44 Hidedemi ganagahedi tu kadu badi hinagayo, Kauveya, gava tova aꞋita mafu gilau o ago gitaina o uvekwanahawahawala o a aikeva keke o uꞋaulolo o kaꞋi deliya umiyami-yo keke adaveluga?

45 Ada au Iya ganagahedi ganagayo, Gagahe velemoꞋena gavadi gavadi hida kwamana kabiꞋona tobohiyakweyao agaidiya keke wadavelugani, medema vaita Iya keke wadavelugaku.

46 Au badi hinana matahiwadi ana abageya hinamiyamiya-vagata, tu badi yegayegadiyao hinana yawai-vagata ana abageya hinamiyamiya-vagata.” Hidede amine Yesu gigahe. c, d 

Copyright information for `VIV