am2Yem 12:1-27, Md 20:18
bm12Yo 19:40
cm17Yem 12:14-20m18Yo 17:1m23Sam 41:9
dm26-28Yo 6:54-56m27-28Yem 24:8, 1Ko 10:16
em31Yo 16:32, Sak 13:7m32Md 28:7m34Md 26:69-75
fm38Yo 12:27m39Hi 5:7-8m42Hi 4:15
gm51Yo 18:26m56Md 26:31, Yo 16:32
hm60-61Yo 2:19-21m63Ais 53:7m64Dan 7:13, Md 24:30
im65-66Yo 10:33, 19:7, 1Veh 24:16m67-68Ais 53:5
jm75Md 26:34

Matthew 26

Kaliva lakahidiyao hivevai be Yesu hinaluveꞋalikana.

Maki 14:1-2 Luke 22:1-2 Yoni 11:45-54

1Tu Yesu hida gaitoma moyaꞋaina givehawala gihavaina, ana tomuliya agaidiya gigahe gigayo, “Aiyeta luhei kanahegedi-yo tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya ginayemu ma wahalamanena, ada kaliva Iya TohobuꞋela hinahegenauweku be kelose againe hinatutuvefoseku.”

3Tu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao bana abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu yana manuwa againe hivagaꞋauta. Tokaiwabu ana egana Kaiyafasi. 4HivagaꞋauta buye hivevai be higa Yesu hinakiveꞋavikauyena be hinaluveꞋalikana. 5Higayo, “KaꞋi yoꞋo hinaveꞋatalalakalaka faꞋina, keke tafalolo lakahina ana toveya kanakiveꞋavini.” a 

Kwamayoku saꞋeyana Yesu Bedani againe gibunamina.

Maki 14:3-9 Yoni 12:1-8

6Tu Yesu Bedani melaleya gina Saimoni againe giwakawaka. Bana boi givedawodawowo faꞋina hivewagana tovedawodawowo. 7Saimoni yana manuweya himiyami tu kwamayoku saꞋeyana Yesu liline giꞋela bunama yamumu-moꞋena fatana lakahina giꞋaliyena. Mena bunamai-nadi abaꞋaihiwaga kugakugana againe gidauda, kuga ana egana alabasita. Ada Yesu giꞋenolukekela giꞋauꞋa tu uꞋuna gibunamina.

8Tu ana tomuliya hiꞋita-yo hinuwakoyo higayo, “Gavadi-yo hidede amine gihiwa-kawowoni? 9KaꞋi hida bunama gidakimonevedamanena o mani lakahina gidavaina be koyokoyo gidaveledi.”

10Tu Yesu yadi nuwanuwa gihalamanena faꞋina gigahedi gigayo, “Gavadi-yo hida kwamayoku waꞋivewowomumuni? Ginuwakabubuyeku faꞋina yana gugai kanahawaveyamumuyena. 11Tova moyaꞋaina koyokoyo hinafamiya himimiyami tu Iya keke aimo omi buye tova moyaꞋaina kanamiyami. 12Tova kabisona ganaꞋalika faꞋina hida bunamai-nadi wowokuya gihiwana be aku aihuya faꞋina gikidewedewe-vagahiku. 13Gagahe velemoꞋena fafali haꞋamine haꞋamine kibababala ana VenuwaꞋata Yamumuna hinalulumamalena, meda yana huluva hagihagina Iya agaikuya ma hinalukahihiyena be ana abanuwaꞋuduꞋudu faꞋina.” b 

Yudasi Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena.

Maki 14:10-11 Luke 22:3-6

14Yesu gigahe-yo kaliva saꞋeyana yoꞋo tuwelo agaidiya, ana egana Yudasi-Isikaliyota, gina abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao agaidiya gigahe gigayo, “KaꞋi Yesu omi agaimiya ganahegeꞋaliyena o mani gavaiyehi wadaveleku?” Au kabala siliva teti (30) hivelena. 16Medema tovai-nadi Yudasi givebutu tova yamumuna gilelele be Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena.

Yesu ana tomuliya buye Abamaduviviya aꞋana hiꞋana.

Maki 14:22-26 Luke 22:7-13

17Tu tafalolo ana egana Beledi keke WaꞋisina giyemu, ada ana aiyeta nagona againe tomuliya Yesu againe hiꞋela higayo, “Yada tafalolo ana egana Abamaduviviya giluvedaꞋufo. HaꞋagaine nuwanuwa ime Abamaduviviya aꞋana anakidewedeweni-yo kanaꞋa?”

18Gigayo, “Wanana Yelusalema ana melaleya kaliva saꞋeyana againe wanagahe wanagayo, Tovehawala gigahe gigayo, Yaku tova a giluvedaꞋufo. IyaꞋeku aku tomuliya buye anaꞋela be Abamaduviviya aꞋana ya manuweya anaꞋana.” 19Au tomuliya Yesu givehimeyedi amine hina be Abamaduviviya aꞋana hikidewedewena.

20Mala gibogi Yesu ana tomuliya buye hiꞋenolukekela be hinaꞋa. 21Ada hiꞋauꞋa tu Bana gigayo, “Gagahe velemoꞋena kaliva saꞋeyana agaimiya nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku.”

22Au hiꞋaseꞋuꞋaulolo hivebutu saꞋeyana saꞋeyana hitoliluveluvena higayo, “Kauveya, iyaꞋeku ma kaꞋi keke?” Hidedemi higahe.

23Yesu gigayo, “Bana aꞋa nauꞋa againe Iya buye anaꞋutuvina-ma kalivai-nadi nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku. 24Iya TohobuꞋela ganaꞋalika Yaubada bonana etoꞋetoladina gigaheyena amine. Tu hoiyoi kaliva Iya TohobuꞋela nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku amanadi! Bana vita lakahina ginanuhagana. KaꞋi bana kalivai-nadi keke gidatubuga, medema gidalubodana faꞋina keke vita gidawahini.”

25Au bana tohawavemogatala Yudasi gigayo, “Tovehawala, iyaꞋeku ma kaꞋi keke?” Yesu gigayo, “Au ugahe amine oꞋeni.” c 

Yesu sakalameni ana dewa giseyemaunena.

Maki 14:22-26 Luke 22:14-20 1 Kolinita 11:23-25

26Tu au ana toveya Yesu aꞋa givaina digo Yaubada againe givesiule gikihinena au ana tomuliya giveledi gigayo, “Hida wowoku, wavaini be waꞋa.”

27Ada gowa givaina digo givesiule giveledi gigayo, “MoyaꞋaimi wayuyeni. Hida dayagiku gimadumadu-ma moyaꞋaidi faꞋidiya be yadi koyona Yaubada ginayawelina faꞋina, higa Yaubada yana veyao omi agaimiya gisena-ma ana iyaꞋiyaya. 29Gagahemi hida babi ana oine tova adamoya buye kayuyuna-ma aimo keke ganayu-havagileni tu tova mulina Kamaku yana avemwamwala ginasena ana toveya, oine ivaguna Iya omi buye kanayuna. Mena avemwamwalai-nadi badi yana itaveꞋavina againe himimiyami-ma faꞋidiya ginasena.” Hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi.

30Ada au kwelidavadava hikweliyena. Hikweliyena gihavaina, hina oya Olive againe hilaka. d 

Yesu Fita yana vekeke faꞋina gigaheye-vagahina.

Maki 14:27-31 Luke 22:31-34 Yoni 13:36-38

31Tu Yesu gigahedi gigayo, “Bogi hidevama moyaꞋaimi Iya faꞋikuya wanamatauta be wanaꞋotayabuyabuku, faꞋina tuwai-moꞋena Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe gigayo,

Sifi adi toꞋitaveꞋavina ganamununa
ada sifi adi yoꞋo hinaꞋabinauna.
32Tu Yaubada ahe ginasivemididiku-yo Galili againe wai gananagona.”

33Au Fita gigahena gigayo, “KaꞋi badi moyaꞋaidi hinaꞋotayabuyabu digo, iya keke ganaꞋotayabuyabu, keke-moꞋa.”

34Yesu gigayo, “Gagahe velemoꞋena againiya, hidema bogi-nadi kamukamu keke ginakwage tu nagona o tauni unamidivekekeyeku tohiye.”

35Fita gigayo, “KaꞋi nuwanuwadi iya O buye hinaluveꞋalikada, au keke-moꞋa ganavekekeye.” Ada tomuliya moyaꞋaidi kadu hidede amine higahe. e 

Yesu Gedasemani againe yana watagiya giveꞋoꞋola.

Maki 14:32-42 Luke 22:39-46

36Tu Yesu ana tomuliya buye hina abaga saꞋeyana ana egana Gedasemani againe himiyami tu gigahedi gigayo, “Hidedei wanahiyoto tu yuwa ganana ganaveꞋoꞋola.” 37Ada Fita kadu Sebedi natuneyao luhei buye ginauwedi be hinavebwaꞋuliyena, au givebutu giꞋaseꞋuꞋaulolo be givedivediwe. 38Gigahedi gigayo, “GaꞋaseꞋuꞋaulolo lakahina vaita yawaiku gidaꞋalagolohini. Hidedei wanamiyami Iya faꞋikuya wanavanevanenega.”

39Au gina matalaviseya babiya giꞋoduveꞋuveꞋumagigi, givebutu giveꞋoꞋola gigayo, “Ho Kamaku, kaꞋi ya nuwanuwa amine hida aulolo ana gowa udavaihegena tu keke yaku nuwanuwa au OꞋeni ya nuwanuwa amine unahuluva.” 40Ada giyewana ana tomuliya adiꞋitoto hidauda-ma gihagadi, ada Fita againe gigahe gigayo, “A! Bai saꞋeyanaga kaꞋi keke afaiweya Iya faꞋikuya unavanevanenega? 41Au wanavanevanenega wanaveꞋoveꞋoꞋola be keke aladibidibi againe wanaluku. AseꞋasemi gihawahegena tu wowomi gifwalele.” Hidedemi Yesu gigahe.

42Kadu tova anavelu gina giveꞋoꞋola-havagi gigayo, “Ho Kamaku, kaꞋi hida aulolo ana gowa keke afaiweya unamaduvaihegeni tu nagona ganayuyena, au ya nuwanuwa amine unahuluva.” 43GiveꞋoꞋola gihavaina, kadu giyewana badi matadi gineganega-moꞋa faꞋina hidauda-ma gihagadi. 44Au kadu ginuyabuyabu-havagiledi gina giveꞋoꞋola tova anaveto ahe giveꞋoꞋola amine.

45Kadu ana tomuliya agaidiya giyewana gigahedi gigayo, “KaꞋi aimo wadadauda waveyaveyawai? WaꞋita, tova ahe gilakayemu be Iya TohobuꞋela tokoyona nimadiya kaliva saꞋeyana ginahawavemogataleku. 46Wamidi be kana. Ake! WaꞋita, kaliva nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku-ma a giyemu.” f 

Yesu nibaineyao hikiveꞋavina.

Maki 14:43-50 Luke 22:47-53 Yoni 18:3-11

47Ada aimo gigahegaheni Yudasi giyemu, bana Yesu yana yoꞋo tuwelo kalivana, kadu yoꞋo lakahina yadi wafeto yadi wafuluma buyeꞋi, badi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao hiꞋiveninisedi be hiꞋela. 48Tu tohawavemogatala aituha yoꞋo boi giveledi gigayo, “Kaliva veyauga againe ganalusiuleyena-ma bana kalivai-nadi wanakiveꞋavina.” 49Ada auheꞋama Yesu liline gimaduna gigayo, “Aku Tovehawala siule!” Gigahe-yo giveyaugina.

50Yesu gigahena gigayo, “Kusebo, ya nuwanuwa unamadugana.” Gigahe-yo yoꞋo hiꞋela Yesu hikiveꞋavina. 51Au kaliva saꞋeyana Yesu buye himiyami-ma nimana gitunena, yana feto gisiwakana digo abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ana agetoga gilauna be tagana giluyoꞋena.

52Tu Yesu gigahena gigayo, “Ya feto uvaiyeweni ana foseya useni. Gaveyao moyaꞋaidi feto againe atagidi hiludakana, medema feto againe hinaꞋalika. 53KaꞋi inubaku aimo keke wadahalamaneni? KaꞋi nuwanuwaku digo, akufaiweya Kamaku againe ganaveꞋoꞋola be auheꞋama lobama ana tovenuwaꞋata tausani a gavaiyehi ginaꞋiveninisedi be hinalugolegoleku. 54Tu kaꞋi meda anafaiweya lugolagola faꞋina gadaveꞋoꞋola digo, gavaiyaꞋamine-yo Veyao Tuwaina ana buki yaku alika faꞋina gigaheye-vagahina ma gidalakayemu?”

55Ada medema tovai-nadi Yesu yoꞋoyoꞋo agaidiya gigahe gigayo, “Vaita Iya tomunugakaiꞋafu amine yo aku munuga faꞋina waꞋela wafetomiyao wafulumamiyao. Tova tova manuwa-tafalolo lakahina againe gahiyoto gavehavehawala tu keke wadakiveꞋaviku. 56Atu hida gaitoma moyaꞋaina giyemu be gavaimi tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Veyao Tuwaina ana buki againe hiꞋetoladi, medemi ginalakayemu velemoꞋena.” Hidedemi gigahe-yo tomuliya moyaꞋaidi hiꞋotayabuyabuna. g 

Yesu miYuda yadi Koniselo agaidiya hinauwena.

Maki 14:53-65 Luke 22:54-55,63-71 Yoni 18:12-14,19-24

57Tu badi kaliva Yesu hikiveꞋavina-ma abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu againe hinauwena, tokaiwabu ana egana Kaiyafasi. Bana againe buki-vehimeya ana tovehawala kadu kaliva lakahidiyao ahe hivagaꞋauta. 58Bana Fita wai gimulina lauveya au tokaiwabu yana edaꞋawaneya giꞋela be giluku, tuilala buye hivetoga be gavadi Yesu againe hinagana, medema ginaꞋitana.

59Tu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu miYuda yadi Koniselo moyaꞋaidi togahe-kawowo hileledi be higa Yesu hinahawavekoyoyena. Au yadi fwaya againe vaita adifaiweya alikeya hinahegena.

60Togahe-kawowo moyaꞋaidi hihawavekoyoyena tu keke tamo hakwadi toꞋita velemoꞋena hidahagani. Hinauwena hinauwena kaliva adiꞋiselu hitowamidi higayo, “Bana hima hida kaliva gigahe gigayo, Yaubada yana manuwa akufaiweya ganayawelina be aiyeta tohiye againe kadu ganakivemididina.”

62Au abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu gitowamidi Yesu againe gigahe gigayo, “KaꞋi bonalaufata keke afaiweya? Gavadi-yo hida kaliva yadi hawavekoyo keke udafatani?”

63Tu Yesu giveꞋamata. Ada bana tokaiwabu gigahena gigayo, “Gavehimeye be Yaubada Tomiya-vagata ana egana unayakahini-yo ime agaimeya unahawavemogatala. KaꞋi velemoꞋena O Keliso Yaubada Natuna, BanaꞋe Yaubada givegidena be yada yoꞋo ginanagoyeda amanadi o kaꞋi keke?”

64Yesu gigayo, “Au ugahe amine IyaꞋeku. Atu moyaꞋaimi gagahemi tova giꞋelaꞋela be Iya TohobuꞋela abavetoga kikaiwabuna Tofaiwala-moꞋa iꞋatagine ganahiyoto ma wanaꞋitaku. E, buhibuhi tabone lobameya ganaꞋelaꞋela ma wanaꞋitaku.”

65Yesu hidede amine gigahe-yo abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ginuwakoyo, tauna ana vaigau gikaninina gigayo, “A! Yaubada gihawatagona. Kaliva kadu velugadiyao yana dewa hinalukahihiyena-ma aimo keke kanaleledi. Yana hawatagona a wanogalina. Gavaimi wanavehimeya?” Higayo, “Yaubada gihawatagona faꞋina gidaꞋalika.”

67Au Yesu magigine hikiwakiwala hitutuꞋatugena, ada tufoidi hitafitafini tu hihawavelaigena higayo, “Yoi, waꞋita! O Yaubada yana Tovegida. Hakwadi gimunumunu-ma mene uꞋayauneni?” h , i 

Fita Yesu givekekeyena.

Maki 14:66-72 Luke 22:54-62 Yoni 18:15-18,25-27

69Tu Fita melaleya gihiyoto tu agetoga kwamayoku bana againe giꞋela gigayo, “Kadu oꞋeni Yesu kwanaGalili buye wamiyami.”

70Atu moyaꞋaidi matadiya givekeke gigayo, “Keke gadahalamane gavaimi ugahegahe.”

71Au gina abaluku againe tu agetoga kwamayoku velugana giꞋitana be tolauboda agaidiya gigayo, “Hidema kaliva Yesu kwanaNasaledi buye himiyami.”

72Kadu givekeke-havagi gigayo, “Yaubada! Kaliva iya keke gadahalamaneni.”

73Himiya kabisona tu tolauboda Fita againe hiꞋela higayo, “Au makewa o saꞋeya agaidiya. Meya ana nogala againe ahalamane.”

74Au Fita gigayo, “KaꞋi keke gadagahe velemoꞋena digo, Yaubada gidahawaveꞋaviku. Bana kalivai-nadi keke gadahalamaneni.” Gigahe-yo auheꞋama kamukamu gikwage. 75Ada Fita Yesu yana gahe nuwana giꞋafolena gigayo, “Kamukamu keke ginakwage tu nagona unamidivekekeyeku tohiye.” Au gina yuwa kabuꞋavane gitagitagi agona lakahina. j 

Copyright information for `VIV