am3Md 26:14-15m9-10Sak 11:12-13
bm12Md 26:63, Ais 53:7
cm18Yo 11:47-48, 12:19m21Af 3:14
dm30Ais 50:6
em34Sam 69:21m35Sam 22:18m38Ais 53:12
fm39-40Sam 22:7, Yo 2:19m43Sam 22:8, Yo 5:18
gm46Sam 22:1m51-52Yem 26:31-33, Hi 10:19-20m55Lu 8:2-3
hm582Veh 21:22-23m59-60Ais 53:9
im62-63Md 16:21, Yo 2:19-21

Matthew 27

Yudasi tauna givenuwahegena.

Afositolo 1:18-19

1Tu mala gilauna abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao moyaꞋaidi hivagaꞋauta buye hilulukahihi be higa Yesu alika againe hinahegena. 2Ada au hiyogona be hinauwena tovehimeya kwanaLoma ana egana Failato againe hihegeꞋaliyena.

3Tu Yudasi Yesu ana tohawavemogatala Yesu alikeya hidahegena ma giꞋita-yo au nuwana giꞋavilana be kabala siliva teti abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao agaidiya giꞋaliyena higa gidaveleyewedi.

4Gigahedi gigayo, “Iya gakoyo, faꞋina kaliva hagihagina ana vita keke ma nimamiya gahawavemogatalena be ginaꞋalika.” Badi higayo, “Gavadi-yo ime agaimeya uꞋela? Tauni a vita unawahina.” Hidedemi higahe.

5Au kabala siliva manuwa-tafalolo againe gihegelukuweni tu gilowoga be gina tauna odona bulava againe giꞋiꞋina be gisibahina. 6Tu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao hina siliva hivaina higayo, “Hida dayaga ana mani faꞋina kaꞋi velekawowo ana abasewadi manuwa-tafalolo againe kanadodona, medema keke gidalubodani.” 7Ada mena mani-nadi faꞋina buye hilukahihi ada yadi nuwanuwa againe hina avaeka ana toꞋaibubuna yana babi hikimonena be higa hawahawala adi didikula faꞋina. 8Mena babi-nadi dayaga ana mani againe hikimonena faꞋina, tuwaina kadu adamoya hivewagana Dayaga ana Babi. 9Medema tovai-nadi gavaimi tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Yelemaiya gigaheye-vagahina, medemi gilakayemu velemoꞋena gigayo,

MiIsileli kaliva fatana hisena kabala siliva teti. Ada mena silivai-nadi hivaina be hina avaeka ana toꞋaibubuna yana babi hikimonena, boi Yaubada givehimeyeku amine.
Hidedemi Yelemaiya gigahe. a 

Failato Yesu givedewayaugina.

Maki 15:1-5 Luke 23:1-5 Yoni 18:28-38

11Tu Yesu hinauwena tovehimeya kwanaLoma matane gimidimidi ada tovehimeya gitoliluveluvena gigayo, “KaꞋi OꞋeni miYuda yadi tokaiwabu?” Yesu gigayo, “Au ugahe amine IyaꞋeku.”

12Ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao hihawavekoyoyena tu keke tamo bonalaufata Yesu gidagaheye. 13Au Yesu giveꞋamata faꞋina Failato gigahena gigayo, “Yadi hawavekoyo gavadawana O againiya, kaꞋi keke udanogalini?” 14Atu yadi hawavekoyo faꞋina keke tamo bonalaufata kadu gidagaheye. Hidema faꞋina tovehimeya nuwana givegafoꞋuyaꞋuya lakahina. b 

Failato Yesu alika againe gihawahegena.

Maki 15:6-15 Luke 23:13-25 Yoni 18:39-19:16

15Tu tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya ana toveya tovehimeya kwanaLoma yana dewa ma yogoyogonina saꞋeyana, kaꞋi hakwadi yoꞋo hiveꞋoveꞋoꞋolena, medema tovehimeya giyauyauna. 16Ada medema tovai-nadi yogoyogonina saꞋeyana moyaꞋaidi hihalamanena-ma deliya gimiyami, ana egana Balaba. 17Au yoꞋo ahe hivagaꞋauta-yo Failato gigahedi gigayo, “KaꞋi hakwadi nuwanuwami ganayauni, kaꞋi Balaba o kaꞋi Yesu Bana hivewagana Keliso Yaubada yana Tovegida?” 18FaꞋina gihalamanena badi yadi gaꞋumaꞋuma faꞋina bana againe hihegeꞋaliyena.

19Tu Failato vedewayauga ana abavetoga againe gimiyami tu vavinena venuwaꞋata hiꞋiveninisena higayo, “Bogi againe wadema kalivai-nadi aꞋavayaunena be avedivediwe lakahina. Bana kaliva tunutunugina ana vita keke, faꞋina keke tamo gavadi Bana faꞋine unavehimeye.”

20Tu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao yoꞋo hivagadonedi be Failato hinaveꞋoꞋolena higa Balaba ginayauna tu Yesu alika againe ginahegena.

21Bana tovehimeya gigahe gigayo, “Hadema kaliva nuwanuwami ganayauni?” Badi higayo, “Nuwanuwama Balaba.”

22Failato gigayo, “Au Yesu againe gavaimi ganaga, Bana hivewagana Yaubada yana Tovegida?” MoyaꞋaidi higayo, “Kelose againe gidaꞋalika.”

23Bana gigayo, “A! Gavadi yana koyona?” Tu badi kadu agodi gilakata-moꞋa hikovakovadona higayo, “Kelose againe gidaꞋalika.”

24Tu Failato gigahe-wayoga ada kaliva hivebutu hiveꞋatalalakalaka ma giꞋitana againe, gufa givaina digo yoꞋo matadiya nimana gikolana gigayo, “Hidema kalivai-nadi ana luveꞋalika ana vita iya keke ganawahini, au omi taumiyao mena vitai-nadi wanawahina.”

25Ada kaliva moyaꞋaidi higayo, “Ana luveꞋalika ana vita au ime anawahina kadu natumeyao hinawahina.”

26Hidedemi higahe-yo Balaba giyauna be badi agaidiya gihawahegena. Tu givehimeya be tolugaviya bulava hakahakaluluna againe Yesu hinalaulauna. Hilauna gihavaina, givehimeyedi be kelose againe hinatutuvefosena. c 

Tolugaviya Yesu hihawavelaigena.

Maki 15:16-20 Yoni 19:1-3

27Ada tolugaviya Yesu hinauwena tovehimeya yana manuwa lakahina ana edaꞋawaneya hilukuwena, ada yadi yoꞋo moyaꞋaidi hikovavagaꞋauhidi be Yesu himidififina. 28Ada ana kaleko hivehalilina be aikeva yabeyabelina tovehimeya adi vaigau amine hiveꞋosena. 29Ada badau bulava hakahakaluluna againe hiꞋetowaliwalina be uꞋune hisena, kadu aiwala nimana iꞋatagine hiveꞋabina vaita Bana tovehimeya amine. Au Bana magigine tugadi hiveveꞋetodonena be hihawahawavelaigena higayo, “Hoiyoi, siule siule miYuda yadi tokaiwabu!” 30Au hikiwakiwalitagona, yana aiwala hivaina be uꞋuna hilaulauna. 31Hihawavelaigena gihavaina, ana aikeva yabeyabelina hivehalilini tu Tauna ana aikeva hiveꞋosena, ada hinauwena be kelose againe hinatutuvefosena. d 

Yesu kelose againe hitutuvefosena.

Maki 15:21-32 Luke 23:26-43 Yoni 19:17-24

32Hinauna tu kaliva saꞋeyana kwanaSailini himaduhagana, ana egana Saimoni. Au bana hikiveꞋavina be higa Yesu ana kelose ginaꞋavalana. 33Ada abaga ana egana Goligota againe hiꞋela. Goligota ana kaivila bonadeya ma utouto. 34Hiyemu tu oine be gufa golagola-moꞋena hivilaꞋatutamoꞋaina-ma hitunena be ginayuni-yo yana aulolo maꞋi ginaꞋatagona. Atu Yesu giyuluvaluvani-yo gikilowena. 35Ada kelose againe hitutuvefosena gihavaina, kabala hihegelakahina be iyaꞋiyaya higaheyena higa hakwadi hakwadi ana kaleko hinavaini ma hinahalamanena. Au hidede amine ana kaleko taudiyao agaidiya hifolakena. 36Hifolakena gihavaina hihiyoto be himiyamiyatagona. 37Tu ana hawavekoyo fefe againe hiꞋetoladina be uꞋuna getane hisena. Etoladi gigayo, “Hidevama Yesu miYuda yadi tokaiwabu.” 38Kadu tomunugakaiꞋafu luhei adi kelose againe hitutuvefosedi, saꞋeyana Yesu iꞋatagine kadu saꞋeyana iꞋimawane.

39Tu kaliva kelose againe hinauna-ma uꞋudi hilewalewana hihawaluvetonovena higayo, “O ugahe vaita manuwa-tafalolo udayawelina be aiyeta tohiye againe kadu udakivemididina. Au Tauni udakibababale. KaꞋi OꞋeni Yaubada Natuna, kelose againe udaꞋetoyau.”

41Meda anafaiweya abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu kaliva lakahidiyao buye hihawavelaigena higayo, “Mali kaliva gikibababaledi tu Tauna keke anafaiweya ginakibababaleni. Vaita BanaꞋe miIsileli yada tokaiwabu. KaꞋi adamoya kelose againe auheꞋama ginahobu digo, ime anadavana. 43Yaubada givetuvetumaganena. KaꞋi Yaubada nuwanuwana BanaꞋe, auheꞋama gidakibababalena faꞋina Bana gigayo, Iya Yaubada Natuna.” 44Meda anafaiweya tomunugakaiꞋafu Bana buye kelose againe hitutuvefosedi-ma hivebutu hihawaluvetonovena. e , f 

Yesu giꞋalika.

Maki 15:33-41 Luke 23:44-49 Yoni 19:28-30

45Tu umalovana babi matatabuna giꞋuyuyubodena, uyadayada givebutuna be ginunauwena mala gilavina againe. 46Au mala gilavina Yesu gikovaꞋawafatafata gigayo, “Elai Elai lama sabakitani?” “Ho yaku Yaubada yaku Yaubada, gavana faꞋina unuyabuyabuku?” Bonana ana kaivila au hidede amine.

47Ada tolauboda tufoidi hinogalini-yo higayo, “Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Elaiya faꞋine gikovakova.” 48AuheꞋama kaliva saꞋeyana gimadu balou givaina digo oine golagolana againe giꞋutuvina ai againe giꞋetokwanena gitunena be higa ginayuna. 49Tu tufoidi higayo, “Au gimiya. Kanaboda be kanaꞋitana, kaꞋi Elaiya ginaꞋela be ginakibababalena o kaꞋi keke.”

50Yesu kadu gikovaꞋawafatafata-yo aluꞋaluwana gihawahegehegena.

51GiꞋalika-yo manuwa-tafalolo vetawana tabu ana abaseboda kaleko giꞋahailugana be vaita abaluku Yaubada againe giꞋayauna, kadu babi giliꞋuliꞋuna kuga giꞋadobona tomohuyahuya giꞋayauna be Yaubada yana kaliva tufoidi moyaꞋaidi tuwaina hiꞋalika-ma himididi-havagi. 53Au tomohuyahuya hihege tu Yesu ahe gimididi-havagi yo Yelusalema againe hina moyaꞋaidi hiyemaunidi.

54Tu bana tolugaviya adi togiyomatana be badi Yesu buye hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma liꞋuliꞋu kadu gaitoma moyaꞋaina gilakayemu-ma hiꞋitana againe, himatautaveꞋine higayo, “Wona velemoꞋena Bana hidevama Yaubada Natuna.”

55Kadu vevine moyaꞋaidi himidilauva be hilulauboda, badi Galili againe hitauya Yesu hibwaꞋulina be tova moyaꞋaina hiꞋitaꞋitaveꞋavina. 56Badi vevine agaidiya saꞋeyana Meli vineMagidala, saꞋeyadi Meli Yemesa Yosefa hinadi, kadu saꞋeyadi Sebedi natuneyao hinadi. g 

Yesu tomohuyehuyeya hihuyana.

Maki 15:42-47 Luke 23:50-56 Yoni 19:38-42

57Tu mala a gibogi kaliva wavaikuwana giꞋela, kwanaAlimadiya ana egana Yosefa, bana kadu Yesu ana tomuliya. 58Bana Failato againe gina Yesu wowona giveꞋoꞋolena. Au Failato givehimeya be Yesu wowona Yosefa hinavelena. 59Ada wowona givaina digo kaleko kwayakwayana ivaguna againe gifafana be tauna yana tomohuyahuya ivaguna kuga hinagene giyalana-ma againe giselukuwena, ada kabala lakahina againe tomohuyahuya ana edaꞋawana giveꞋenobodani-yo gilowoga be gina. 61Meli vineMagidala kadu wagakoyona buye hihiyoto tomohuyahuya magigine hivehagadi. h 

Tolugaviya Yesu ana tomohuyahuya hiꞋitaveꞋavina.

62Bogi hida mala gilauna higa Abamaduviviya ana kidewadewa ana tova a hihegena againe, abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu Falisi Failato againe hivagaꞋauta higayo, “Kauveya, Bana wama toveꞋalololo yana gahe nuwama ginunauyena higa aimo yawayawana gimiyami tu gigayo, Aiyeta tohiye ginahavaina au ganamididi-havagi. 64Kadu gigahe vaita Bana Tauna Keliso Yaubada yana Tovegida, ada mena yana fwaya koyona. Atu kaꞋi tova adamoya ana tomuliya hinaꞋela wowona hinakiꞋafuna be hinanauweni tu yoꞋo hinagahedi vaita Yesu gidamididi-havagi digo, mena fwaya wai ginamulina-ma au koyo-moꞋena. Hidema faꞋina udavehimeya be ya kalivamomo ana tomohuyahuya aiyeta tohiye hinaꞋitaveꞋavi-hagihagiyena be ana tomuliya keke adifaiweya wowona hinakiꞋafuni.”

65Failato gigahedi gigayo, “Tolugaviya gahawahegedi. Au wananauwedi ada gavaimi be tomohuyahuya wanaꞋitaveꞋavi-hagihagiyeni, mededemi wanadewadewa. Ana itaveꞋavina aimo taumiyao.” 66Au hilowoga tomohuyahuya ana seboda kabala hisedonena bulava againe hisiveꞋaveꞋavina, ada tolugaviya higahedi be higa hinaꞋitaveꞋavi-hagihagiyena. i 

Copyright information for `VIV