am6Md 16:21m7Md 26:32m10Hi 2:11
bm13Md 27:64
cm18Md 11:27, Yo 13:3, Ef 1:21-22m19Af 1:8m20Yo 14:23, Hi 13:8

Matthew 28

Yesu gimididi-havagi.

Maki 16:1-8 Luke 24:1-12 Yoni 20:1-10

1Tu sabati higa Satadei a hihegena mala givebutu gilaulauna tafalolo, Meli vineMagidala wagakoyona buye hina be tomohuyahuya hinaꞋitana. 2Ada auheꞋama babi giliꞋuliꞋu lakahina, au Kaiwabu yana tovenuwaꞋata lobameya gihobuꞋela kabala giveꞋawawana be tabone gihiyoto. 3Ana itaꞋita vaita nama amine, ana vaigau kwayakwaya-moꞋena vaita howahowa amine. 4Tolugaviya tomohuyahuya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma tovenuwaꞋata faꞋina himatautaveꞋine hivetatava au hibeꞋu vaita hidaꞋalika.

5Tu lobama ana tovenuwaꞋata vevine agaidiya gigahe gigayo, “Keke wanamatauta. A gahalamanena Yesu hikivekelosena-ma walelelena. 6Bana keke hidedei gidamiyami, au gimididi-havagi boi gigaheyena amine. WaꞋela be abaga gidauda-ma waꞋita. 7WanaꞋitani-yo wanamaduna ana tomuliya wanagahedi wanagayo, Yesu alikeya ahe gimididi-havagi ada Galili againe wai ginagona, yuwadedei wanaꞋitana. Wanogali, ahe gavenuwaꞋatami.”

8Au tomohuyehuyeya himadulowoga yadi wamatauta tu kadu yadi wavemwamwala keke kabisona. Himadu be Yesu ana tomuliya hinagahedi. 9Hinauna tu auheꞋama Yesu gimaduhagadi be gilusiuleyedi. Au Bana againe hiꞋela hiꞋiboꞋula-moꞋa, agena hiꞋabina be hidavadavana. 10Tu Yesu gigayo, “Keke wanamatauta. Wanana be tobohiyakweyao wanagahedi hinana Galili againe hinaꞋitaku.” a 

Tolugaviya abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao

hivenuwaꞋatadi.

11Badi vevine hinauna tu tolugaviya tomohuyahuya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma tufoidi hilowoga melala-moꞋena againe hiluku be gaitoma moyaꞋaina gilakayemu-ma abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao agaidiya hilukahihiyena. 12Au abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao buye hivagaꞋauta be hivevai. Buye hiveꞋanuwanuwa-yo mani lakahina tolugaviya hiveledi be higa awadi hinaveꞋibodana. 13Higayo, “Kaliva wanagahedi vaita ana tomuliya bogi againe hidaꞋela wowona hidakiꞋafuni aimo omi wadauda-tu. 14Tu kaꞋi tovehimeya kwanaLoma hidedemi ginanogalina be ginanuwakoyoyemi, ime nuwana anaꞋiveyamumuna be keke vita ginalakayemu agaimiya.” 15Au tolugaviya mani hivaina ada hivehimeyedi amine hihuluva. Ada au Yesu wowona ana kaiꞋafu kahihi-nadi miYuda hivebutu hilukahihiyena be hinunauwena tova adamoya. b 

Yesu vehawala ana vehimeya ana tomuliya giveledi.

Maki 16:14-18 Luke 24:36-49 Yoni 20:19-23 Afositolo 1:6-8

16Tu tomuliya ileveni Galili againe hina oyai-nadi boi Yesu giyakahina-ma againe hilaka. 17Hiyemu tu Yesu hiꞋitana againe hiꞋiboꞋula-moꞋa be hidavadavana tu tufoidi aseꞋasedi giꞋamalakibo. 18Au Yesu lilidiya giꞋela gigahedi gigayo, “Abavehimeya moyaꞋaina lobameya kadu babiya Kamaku givele-Ꞌowoku. 19Abavehimeya hidede amine giveleku faꞋina, wanana yoꞋo fafali moyaꞋaina agaidiya wanavehawaledi be hinavetomuliya. Wanakivebafitaisoyedi Tamada ana eganeya Natuna ana eganeya AluꞋaluwa Mahalina ana eganeya. 20Wanavehavehawaledi be vehimeya moyaꞋaina gavelemi-ma hinaꞋitaveꞋavina. Ada wanogali! Tova moyaꞋaina Iya omi buye kanamiyami tova ana lauyabu maka.” Hidede amine Yesu ana tomuliya givenuwaꞋatadi. c 

Copyright information for `VIV