am6Md 16:21m7Md 26:32m10Hi 2:11
bm13Md 27:64
cm18Md 11:27, Yo 13:3, Ef 1:21-22m19Af 1:8m20Yo 14:23, Hi 13:8

Matthew 28

Yesu gimididi-havagi.

Maki 16:1-8 Luke 24:1-12 Yoni 20:1-10

Tu sabati higa Satadei a hihegena mala givebutu gilaulauna tafalolo, Meli vineMagidala wagakoyona buye hina be tomohuyahuya hinaꞋitana. Ada auheꞋama babi giliꞋuliꞋu lakahina, au Kaiwabu yana tovenuwaꞋata lobameya gihobuꞋela kabala giveꞋawawana be tabone gihiyoto. Ana itaꞋita vaita nama amine, ana vaigau kwayakwaya-moꞋena vaita howahowa amine. Tolugaviya tomohuyahuya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma tovenuwaꞋata faꞋina himatautaveꞋine hivetatava au hibeꞋu vaita hidaꞋalika.

Tu lobama ana tovenuwaꞋata vevine agaidiya gigahe gigayo, “Keke wanamatauta. A gahalamanena Yesu hikivekelosena-ma walelelena. Bana keke hidedei gidamiyami, au gimididi-havagi boi gigaheyena amine. WaꞋela be abaga gidauda-ma waꞋita. WanaꞋitani-yo wanamaduna ana tomuliya wanagahedi wanagayo, Yesu alikeya ahe gimididi-havagi ada Galili againe wai ginagona, yuwadedei wanaꞋitana. Wanogali, ahe gavenuwaꞋatami.”

Au tomohuyehuyeya himadulowoga yadi wamatauta tu kadu yadi wavemwamwala keke kabisona. Himadu be Yesu ana tomuliya hinagahedi. Hinauna tu auheꞋama Yesu gimaduhagadi be gilusiuleyedi. Au Bana againe hiꞋela hiꞋiboꞋula-moꞋa, agena hiꞋabina be hidavadavana. 10 Tu Yesu gigayo, “Keke wanamatauta. Wanana be tobohiyakweyao wanagahedi hinana Galili againe hinaꞋitaku.” a 

Tolugaviya abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao

hivenuwaꞋatadi.

11 Badi vevine hinauna tu tolugaviya tomohuyahuya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma tufoidi hilowoga melala-moꞋena againe hiluku be gaitoma moyaꞋaina gilakayemu-ma abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao agaidiya hilukahihiyena. 12 Au abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao buye hivagaꞋauta be hivevai. Buye hiveꞋanuwanuwa-yo mani lakahina tolugaviya hiveledi be higa awadi hinaveꞋibodana. 13 Higayo, “Kaliva wanagahedi vaita ana tomuliya bogi againe hidaꞋela wowona hidakiꞋafuni aimo omi wadauda-tu. 14 Tu kaꞋi tovehimeya kwanaLoma hidedemi ginanogalina be ginanuwakoyoyemi, ime nuwana anaꞋiveyamumuna be keke vita ginalakayemu agaimiya.” 15 Au tolugaviya mani hivaina ada hivehimeyedi amine hihuluva. Ada au Yesu wowona ana kaiꞋafu kahihi-nadi miYuda hivebutu hilukahihiyena be hinunauwena tova adamoya. b 

Yesu vehawala ana vehimeya ana tomuliya giveledi.

Maki 16:14-18 Luke 24:36-49 Yoni 20:19-23 Afositolo 1:6-8

16 Tu tomuliya ileveni Galili againe hina oyai-nadi boi Yesu giyakahina-ma againe hilaka. 17 Hiyemu tu Yesu hiꞋitana againe hiꞋiboꞋula-moꞋa be hidavadavana tu tufoidi aseꞋasedi giꞋamalakibo. 18 Au Yesu lilidiya giꞋela gigahedi gigayo, “Abavehimeya moyaꞋaina lobameya kadu babiya Kamaku givele-Ꞌowoku. 19 Abavehimeya hidede amine giveleku faꞋina, wanana yoꞋo fafali moyaꞋaina agaidiya wanavehawaledi be hinavetomuliya. Wanakivebafitaisoyedi Tamada ana eganeya Natuna ana eganeya AluꞋaluwa Mahalina ana eganeya. 20 Wanavehavehawaledi be vehimeya moyaꞋaina gavelemi-ma hinaꞋitaveꞋavina. Ada wanogali! Tova moyaꞋaina Iya omi buye kanamiyami tova ana lauyabu maka.” Hidede amine Yesu ana tomuliya givenuwaꞋatadi. c 

Copyright information for `VIV