am1Hi 2:18, 4:15m42Veh 8:3m6Sam 91:11,12
bm72Veh 6:16m102Veh 6:13m11Hi 1:14
cm15-16Ais 9:1-2

Matthew 4

Setani Yesu giꞋaladibidibiyena.

Maki 1:12-13 Luke 4:1-13

Tu Yesu Yolidani againe gibafitaiso, muliya AluꞋaluwa Mahalina givehimeyena be ginauwena babigaga againe gilakavena be Setani ginaꞋaladibidibiyena faꞋina. Ada uyadayada foti kadu bogi foti agaidiya keke tamo aꞋa gidaꞋuꞋani-yo mafu gilauna. Au toꞋaladibidibi Setani Bana againe gilakayemu ada gigahena gigayo, “KaꞋi velemoꞋena OꞋeni Yaubada Natuna, hida kabala unavehimeyedi be hinaveꞋaꞋa.”

Tu Yesu gigayo, “Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe gigayo,

Keke aꞋa-moꞋa gagana againe kaliva yawaimi wanavivaini, tu Yaubada bonana tova moyaꞋaina givelevelemi-ma againe yawaimi wanavaivaina.”
Au hidedemi Yaubada bonana Yesu giyakahina.

KaduꞋe Setani Yesu Yelusalema againe ginauwena, manuwa-tafalolo ana uduꞋuduya gilakavena. Ada gigahena gigayo, “KaꞋi OꞋeni velemoꞋena Yaubada Natuna, au babiya unaꞋauhifu, faꞋina Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe gigayo,

Iya Yaubada yaku tovenuwaꞋata ganavehimeyedi be hinaꞋitaveꞋavi, ada nimadiya o hinakamohi be age keke kuga ginatalani.”
Au hidedemi Yaubada yana gahe saꞋeyana Setani giyakahina.

Tu Yesu Setani againe gigahe gigayo, “Tu Yaubada bonana etoꞋetoladina kadu gigahe gigayo,

KaꞋi o tauni vita againe unavetalaiye digo, keke Yaubada ya Kaiwabu yana leme ana veꞋoꞋola againe unagaluvaluvani.”
Au hidedemi Yesu gigahe.

KaduꞋe, Setani oya tunugi-moꞋena kabune gilakavena, ada yoꞋo moyaꞋaidi fafali tulina tulina agaidiya Yesu againe givehawale-Ꞌowodi, kadu yoꞋoi-dina moyaꞋaidi adi kikaiwabu givehawalena. Givehawaleni tu gigahena gigayo, “KaꞋi iya agaikuya unaꞋiboꞋula-moꞋa be unahawadavadavaku amine o, yaku abavehimeya hida yoꞋo moyaꞋaidi agaidiya ganavele.” Hidedemi Setani gigahe.

10 Tu Yesu gigahena gigayo, “Setani, auhe una. Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe gigayo,

Yaubada yami Kaiwabu againe wanaꞋoduꞋodu, Bana anakaibe wanahawadavadavana.”
Hidedemi Yaubada bonana Yesu giyakahina.

11 Ada au Setani ginuyabuyabuni tu Yaubada yana tovenuwaꞋata hiyemu be hilemena. a, b 

Yesu yana faisewa Galili againe givebutu.

Maki 1:14-15 Luke 4:14-15

12 Tu Yesu Yoni valeyana ginogalina higa deliya hisena. Ada hidedemi ginogalini-yo gilowoga fafali ana egana Galili againe gina. 13 Ada yana melala Nasaledi againe giyemu tu keke medede againe gidamiya, au kadu gilowoga be gina Kafeneumi melala againe gimiyami. Hida melala tobu ana egana Galili liline, fafali adi egana Sebuloni kadu Nafitalai agaidiya gidauda. 14 Hida fafali-dina agaidiya gina gimiyami be Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Aiseya yana gahe boi tuwai-moꞋena gigaheye-vagahina ma velemoꞋena ginalakayemu. Bana Aiseya gigahe gigayo,

15 Fafali ana egana Sebuloni kadu fafali ana egana Nafitalai medema tobu ana egana Galili waꞋamine Yolidani yuwa fafaline hidauda. Kadu fafali ana egana Galili ma keke miYuda tu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina nuwadi keke mahamahalina ma medede againe himiyami. 16 Au hida fafali moyaꞋaina kalivai-dina tova uyuꞋuyuyuna againe himimiyami tu mahalina lakahina hinaꞋitana. Ada badi gaveyao yadi nuwanuwa uyuꞋuyuyuna againe himimiyami kadu aluꞋaluwadi vaita aliꞋalikadiyao amine gimimiyami, medema mahalina badi toꞋuyuyu ginatuvemahalidi nuwadi kadu aluꞋaluwadi ginamahalina.
Au hidedemi bana Aiseya gigahe.

17 Tu Yesu Galili ana fafaliya giyewana ana toveya, givebutu gilulumamala gigayo, “Yami dewa koyona wanavenikohiyena be wanahagavilami, faꞋina tova kabisona kaliva Yaubada yana itaveꞋavina againe hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya.” c 

Yesu tobayauma laufuli gikovadi be hinamuliyena.

Maki 1:16-20 Luke 5:1-11

18 Tova saꞋeyana Yesu tobu ana egana Galili ana taliyeya ginauna tu kaliva saꞋeyana watobohiyana giꞋitadi. Kaliva saꞋeyana ana egana Saimoni kadu ana egana velugana Fita, kadu taina ana egana Anidulu. Ada alevatu hisesehobuyeni tu giꞋitadi, faꞋina badi tobayauma. 19 GiꞋitadi-yo gigahedi gigayo, “WaꞋela wanamuliyeku be kaliva adi bayauma ganavehawalemi.” 20 Ada auheꞋama kaliva adiꞋiselu yadi alevatu hisehobuye-vagahini tu himuliyena.

21 Kadu ginauna tu kaliva saꞋeyana watobohiyana giꞋitadi, adi egana Yemesa kadu Yoni Sebedi natuneyao. Au badi tamadi Sebedi buye waka againe hihiyoto yadi alevatu giꞋakaninina-ma hikidewedewena. 22 Au Yesu gikovadi ada auheꞋama yadi waka kadu tamadi buye hinuyabuyabudi tu Yesu himuliyena.

Yesu gilulumamala kadu toꞋaulolo gisisiveyawadi.

Maki 3:7-8 Luke 6:17-19

23 Tu Yesu Galili ana fafaliya ginunuwaliwaliliuga, miYuda yadi manuwa-abavehawala ana egana sinagogi agaidiya givehavehawala, VenuwaꞋata Yamumuna Yaubada yana yoꞋogaga ana luku faꞋina gilulumamalena, kadu kaliva yadi toꞋaulolo moyaꞋaidi yadi aulolo tulina tulina ma gisisiveyawadi. 24 Ada au Bana valeyana Siliya ana fafali matatabuna againe ginauna faꞋina yadi toꞋaulolo moyaꞋaidi Bana againe hiꞋaliyedi. E, toꞋaulolo yadi aulolo tulina tulina hiꞋaliyedi, kadu badi yadi aulolo againe hikoyo-moꞋa higa badi wayafunediyao kadu toletolediyao kadu badi walogidi giꞋaꞋuwa-moꞋa be nau hifaniyena amanadi hiꞋaliyedi ada Yesu gisiveyawadi. 25 Ada au kaliva moyaꞋai-moꞋedi Bana againe hiyoꞋoyoꞋo, miGalili kadu melala teni matatabudi adi egana lakahina Dekafolisi kalivadi, kadu miYelusalema miYudiya kadu fafali Yolidani yuwa fafaline kalivadi Yesu againe hiyoꞋoyoꞋo.

Copyright information for `VIV