am41Veh 14:1-4, Mk 7:36
bm10Md 15:28m11Lu 13:28-29m12Md 25:30
cm17Ais 53:4
dm202Ko 8:9
em26Md 14:31, Sam 89:9
fm29Lu 4:34,41, Kl 2:15

Matthew 8

Yesu tovedawodawowo gisiveyawana.

Maki 1:40-45 Luke 5:12-16

1Tu Yesu oyeya gihobuꞋela ada yoꞋo keke kabiꞋona hivebwaꞋuliyena. 2Au tovedawodawowo saꞋeyana Bana againe giꞋela, tugana giveꞋetodonena ada gigahena gigayo, “Kauveya, kaꞋi O nuwanuwa amine o afaiweya yaku aulolo unakolana.”

3Gigahe-yo Yesu nimana gitunena be gikibwaꞋena ada gigahena gigayo, “Ika, Iya nuwanuwaku. Unayamumu.” Ada auheꞋama ana dawodawowo gihavaina. 4Ada Yesu gigahena gigayo, “Unogali. Keke tamo hakwadi unavenuwaꞋatani, au abaveyao ana tofaisewa againe unamaduna ada wowo unavehawalena. GinaꞋita-yo manuga luhei kadu sifi higa abaveyao Mosese boi tuwai-moꞋena givehimeyena amine ma unanauwedi be moyaꞋaidi o uyamumu velemoꞋena ma hinahalamanena.” a 

Yesu Loma togiyomatana ana agetoga gisiveyawana.

Luke 7:1-10

5Gina tu Yesu Kafeneumi againe giluku ada Loma togiyomatana saꞋeyana Bana againe giꞋela, gihawayafeyafena gigayo, “Kauveya, aku agetoga manuweya gidadauda, giꞋaulolo lakahina walogina gisiꞋuwana ada givedivediwe.”

7Bana Yesu gigayo, “GanaꞋela be ganasiveyawana.”

8Bana togiyomatana gigahena gigayo, “Keke Kauveya, iya keke kaliva yamumuku yo yaku manuweya afaiweya unaluku. Au hidedei unamiya tu unavehimeya be O bonaniga aku agetoga ginasiveyawana. 9Hidede amine afaiweya unavehimeya ma a gahalamanena, faꞋina iya kadu abavehimeya gahalamanena. Yaku tonagona yana vehimeya dibune gamimiyami, kadu yaku tolugaviyamomo yaku vehimeya dibune himimiyami. Yaku tolugaviya saꞋeyana gavehimeyena gagayo, Una, ada au gitowamidi be gina. Kadu velugana gagahena gagayo, UꞋela weꞋai, ada au giꞋela. Kadu aku agetoga againe gagahe gagayo, Hidedemi unafaisewa, ada au yaku vehimeya amine gifaisewa.”

10Ada Yesu togiyomatana yana gahe ginogalini-yo giyaulowoga, ada kaliva hivebwaꞋuliyena-ma gigahedi gigayo, “Biyao! Wona velemona keke-moꞋa tamo kwanaIsileli yana wavetumagana gadanuhagani hidevama kwanaLoma yana vetumagana amine. 11E, gagahemi tova mulina kaliva moyaꞋaidi fafali tulina tulina walaubeꞋuya kadu waꞋoyeya hinaꞋela, Yaubada yana abageya hinaluku be yana tolameya hinavetoga. Ide miIsileli bwanenedeyao Abelahamo Aisake Yakobu badi buye hinavetoga Yaubada yana avemwamwala hinaꞋana lobameya. 12Tu ide omi miIsileli vaita Yaubada yana yoꞋo kalivadi tu keke wadavetumagana velemoꞋena faꞋina kabuꞋavane hinahegemi be umalovaneya wanamiyami, ada medede againe wanatagitagi lakahina kumimi wanahobeꞋuwana nuwami ginavekubokubo.”

13Ada Yesu hidedemi gilukahihi gihavaina togiyomatana gigahena gigayo, “Unana ya manuweya ada gavadi faꞋina uvetumaganeku amine, au hidedemi ginalakayemu.” Ada au medema kauwanai-nadi togiyomatana ana agetoga giyamumu. b 

Yesu kaliva vevine moyaꞋaidi gisiveyawadi.

Maki 1:29-34 Luke 4:38-41

14Bana togiyomatana gina tu Yesu Fita yana manuweya giluku, ada Fita lawana giꞋitadi adi iviya hidadauda wowodi vaita ai. 15Au nimadi giꞋabina ada wowodi auheꞋama gituluna, au himidi be hivebutu Yesu anaga hikidewedewena. 16Ada mala gilavina kaliva moyaꞋaidi yafune hiluvaiyedi-ma tobohiyadiyao Yesu againe hiꞋaliyedi, ada yana vehimeya againe yafune giwavidi. Kadu toꞋaulolo moyaꞋaidi gisiveyawa-Ꞌowodi. 17Ada hidedemi gifaisewa be Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Aiseya giyakahina-ma ginalakayemu velemoꞋena faꞋina. Boi tuwai-moꞋena bana Aiseya gigaheye-vagahina gigayo,

Bana Tauna yada aulolo moyaꞋaina givaihegena, kadu ada vita gihawatana be ginahavaina.
Hidedemi Aiseya gigahe. c 

Kaliva adiꞋiselu Yesu ana muliya faꞋina higa-wayoga.

Luke 9:57-62

18Tu Yesu yoꞋo lakahidi himidififina-ma giꞋitadi againe, ana tomuliya givehimeyedi be badi Bana buye tobu yuwa fafaline hinana. 19Tu Mosese yana vehimeya ana tovehawala saꞋeyana Bana againe giꞋela gigahena gigayo, “Tovehawala, gahawahegeku be haꞋamine haꞋamine unana, iya kadu O buye kanana.”

20Bana Yesu gigayo, “GaluꞋeta-walawalaꞋa adi wagou kadu manuga adi waꞋuba tu Iya TohobuꞋela yaku abamiya keke, kadu yaku abaveyawai keke. Au aku muliya vitana.”

21Kadu kaliva velugana, higa ana tomuliya saꞋeyana, gigahena gigayo, “Kauveya, udahawahegeku be gadamiyami tu bana kamaku gadatauni-yo gadaꞋela gadamuliye.”

22Bana Yesu gigahena gigayo, “Badi yawaidi ivaguna keke amanadi yadi toꞋalika hinatauna. OꞋeni ma auheꞋama unamuliyeku.” d 

Yesu mala lakahina gihawatana be giꞋalovena.

Maki 4:35-41 Luke 8:22-25

23Yesu gilukahihi gihavaina, wakeya giyage ana tomuliya buyeꞋi. 24Ada auheꞋama mala koyona tobu againe gilakayemu, bolimanakouko gimadu ada lefo lakahina waka tabone giꞋayavalina. Tu bana Yesu ma giꞋenonuwaulu. 25Badi tomuliya hina hiluvaguna higahena higayo, “Kauveya, unalugolegoleda, kabiꞋona kanaꞋalika.”

26Bana Yesu gigahedi gigayo, “Gavadi-yo wamatautaveꞋine? Yami vetumagana au kabiꞋona.” Au gimidi bolimana lefo gihawatadi, ada au giꞋalove-Ꞌowona.

27Ada tomuliya hiyaulowoga au hiveꞋagahegahe higayo, “Biyao! Bana hima gava kaliva? Taumadi, bolimana kadu lefo Bana bonana giꞋabina!” e 

Yesu kaliva adiꞋiselu wayafunediyao gikiveyamumudi.

Maki 5:1-20 Luke 8:26-39

28Tu Yesu miGadala yadi fafali yuwa tobu fafaline gilakayemu, ada kaliva adiꞋiselu wayafunediyao edeya himaduhagana. Badi yadi abamiyami tomohuyehuyeya, ada yafune hiluvaiyedi faꞋina badi manimaninidiyao, au kaliva vevine moyaꞋaidi himatausedi faꞋina keke medema edai-nadi againe hidanauna. 29Yesu hiꞋita-yo hikovaꞋawafatafata higayo, “OꞋeni Yaubada Natuna. Gavadi ime agaimeya unagani-yo uꞋela? Ime yafune ama vematahiwadi ana tova au aimo tova mulina tu kaꞋi O uꞋela be unamadu-kivetavetagigima?” Hidedemi higahe.

30Tu yuwa oya fafaline bawe adi yoꞋo lakahina adiga hilelele. 31Au yafune Yesu againe hiveꞋoꞋoladona higayo, “KaꞋi unawavima digo, udavehimeyema be yuwa bawe moyaꞋaidi adaluvaiyedi.”

32Yesu gigahedi gigayo, “Au wana.” Ada au kaliva hinuyabuyabudi-yo bawe hiluvaiyedi, au bawe matatabudi awaloloya hiꞋotahobu, tobu againe hitowaꞋalika. 33Tu bawe adi tolufolofologahi hiꞋota be hina melaleya, bawe valeyadi kaliva agaidiya hiꞋawatalatalainena, kadu kaliva wayafunediyao agaidiya gavadi gilakayemu-ma hilukahihiyena. 34Ada au kaliva moyaꞋaidi hinu-Ꞌowoga be Yesu hinaꞋitana. Ada hiyemu hiꞋitana againe, higaheyaꞋayaꞋalina be yadi fafali ginanuyabuyabuna. f 

Copyright information for `VIV