am2Lu 7:48-49m6Yo 17:2, 5:8
bm11Lu 15:2, 19:7m13Md 12:7, 1Ti 1:15
cm14Lu 18:11-12m15Yo 3:29
dm16-171Ko 10:21, 2Ko 6:16
em20Md 14:36m22Mk 10:52, Lu 17:19m24Yo 11:11
fm27Md 1:1m29Md 8:13, 15:28
gm32-33Md 12:22m34Md 12:24, Mk 3:22
hm36Md 14:14, Mk 6:34m37Lu 10:2, Yo 4:35

Matthew 9

Yesu tovefela gisiveyawana.

Maki 2:1-12 Luke 5:17-26

1Tu Yesu wakeya giyage tobu yuwa fafaline giyewana, ada Tauna yana melala againe giyemu. 2Mededei kaliva saꞋeyana walogina giꞋaꞋuwana-ma gimiyami. Kaliva tufoidi bana kaliva ana iviya gidauda-ma Yesu againe hiꞋaliyena. Ada Yesu yadi vetumagana giꞋita-yo tovefela againe gigahe gigayo, “Natuku, keke unamatauta, au ya koyona ahe gayawelidi.”

3Hidedemi gigahe-yo au Mosese yana vehimeya ana tovehawala tufoidi nuwahinagediya higahegahe higayo, “Hida hima kaliva Yaubada gihawatagona. Yaubada anakaibe koyona adi toꞋaiyawela.”

4Tu Yesu yadi nuwanuwa a gihalamanena faꞋina gigahedi gigayo, “Gavadi-yo hidedemi nuwanuwa koyona aseꞋasemiya gidadauda? 5Gavaimi tovefela againe ganagahe-yo ginalakayemu? KaꞋi ganagayo, Ya koyona ahe gayawelidi, o kaꞋi ganagayo, Umidi be unaudadana. Hadema vehimeya vita-moꞋena? Me kaliva ana siveyawa vaita vita-moꞋena, faꞋina kaꞋi ganavehimeya tu keke ginayamumu, au taumiyao amifaiweya wanaꞋitahalamanena kaliva adi siveyawa keke akufaiweya. 6Tu hida kaliva ganasiveyawana be wanaꞋitani-yo Iya faꞋikuya wanagahe wanagayo, Velemodi. Bana TohobuꞋela ana wavehimeya be babiya kaliva yadi koyona adi aiyawela ana tagalowalowa.” Ada au tovefela againe gigahe gigayo, “Umidi, a ivi uwahi be una ya manuweya.” 7Au tovefela gimidi be gina yana manuweya. 8Ada yoꞋo hiꞋita-yo himatamatauta tu Yaubada ana egana hikilakahina higayo, “Taumadi! Yaubada hida abavehimeya lakahina, higa koyona ana abaꞋaiyawela, tomiyababi giveledi.” a 

Yesu Madiu gikovana be Bana againe ginavetomuliya.

Maki 2:13-17 Luke 5:27-32

9Tu Yesu gilowoga ada ginauna tu takesi ana toyaudi saꞋeyana giꞋitana, ana egana Madiu. Bana takesi ana abayaudi againe gihiyoto. Ada giꞋita-yo gigahena gigayo, “Unamuliyeku.” Au bana Madiu gimidi be gimuliyena.

10Muliya Madiu yana manuweya Yesu giluku be ginaꞋa. Ada tolameya giꞋauꞋa tu takesi ana toyaudi moyaꞋaidi kadu tokoyona velugadiyao hiꞋela, ada Yesu kadu ana tomuliya buye hiꞋenolukekela tu hiꞋauꞋa. 11Tu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi tufoidi hiꞋitadi-yo au ana tomuliya agaidiya higahe higayo, “GavaiꞋona-yo yami tovehawala wama kaliva koyodiyao takesi ana toyaudi kadu tokoyona velugadiyao buye hiꞋaꞋauꞋa?”

12Bana Yesu yadi gahe ginogalina ada yadi dewa faꞋina gigahedi gigayo, “Badi yadi aulolo keke ma keke doketa againe hinana tu toꞋaulolo ma nuwanuwadi doketa yana leme. 13Tu omiꞋiyao ma wanana Yaubada bonana saꞋeyana ana nuwanuwa wanalelena be wanahalamanena higa gigayo, Keke nuwanuwaku kevakeva wanamunudi-yo abaveyao wanafaisewani, keke. Au Iya nuwanuwaku kaliva wanahinekalikaliyedi. Au hidemi Yaubada bonana. Ada toyamumu keke doketa yana leme hinaleleni amine, meda anafaiweya Iya gahobuꞋela be keke toyamumu vehimeya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma ganakovadi. Au gahobuꞋela tokoyona ganakovadi be yaku leme againe hinahagaviladi faꞋina.” b 

Labewaviyo faꞋina Yesu hitoliluveluvena.

Maki 2:18-20 Luke 5:33-35

14Himiyami tu Yoni Tobafitaiso ana tomuliya Yesu againe hiꞋela hitoliluvaluva higayo, “Gavana faꞋina imeꞋeyao kadu badi Falisi alabelabewaviyo be anaveꞋoꞋola faꞋina tu a tomuliya keke tamo tova hidalabelabewaviyo?”

15Yesu gigahedi gigayo, “Nagi ana avemwamwala againe tonagi ana yoꞋo keke hinamiya-kawowo, au aꞋa hinaꞋauꞋa, faꞋina bana tonagi aimo badi buye himimiyami. Tu aimo tonagi hinanauwena lauveya ana toveya, au medema tovai-nadi ana yoꞋo hinamiya-kawowo, aꞋa keke hinaꞋani. Meda anafaiweya Iya yaku kaliva buye amimiyami faꞋina keke hidalabelabewaviyo.” Au hidedemi Yesu gigahedi. c 

Dewa tuwaina kadu dewa ivaguna keke gidalubodada be kanaveꞋatutamoꞋaini.

Maki 2:21-22 Luke 5:36-39

16Kadu Yesu gigayo, “Keke tamo hakwadi aikeva tuwaina kaleko ivaguna aimo keke gufeya gidakola-yo gidakabiꞋo-ma againe ginabwadini. KaꞋi hidede amine ginabwadina, aikeva ana bwadi ginaꞋakaninina, ada au kaliva ana aikeva ginakoyo-moꞋa. 17Kadu anafaiweya keke tamo hakwadi oine ivaguna manugose kwafilidi tuwaina agaidiya ginahiwani. KaꞋi hidede amine gidahiwana digo, oine ivaguna gidatubuga be kwafilidi tuwaina ahe gikwakwana-ma gidaꞋafolena, ada au oine babiya gidamadu-Ꞌowoga kadu kwafilidi gidakoyo. Au oine ivaguna kwafilidi ivaguna agaidiya hihiwana, ada au oine ginadauda yamumuna kadu kwafilidi keke ginakoyo.” Au hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu. d 

Tonagona natuna kwamayoku kahihina kadu kwamayoku

Yesu ana kaleko bwatana gikibwaꞋena-ma kahihina.

Maki 5:21-43 Luke 8:40-56

18Yesu aimo gilulukahihi tu tonagona saꞋeyana giꞋela Bana agene tugana giveꞋetodonena ada gigahena gigayo, “Adamoya natuku kwamayoku yawaina a gihavaina, tu udaꞋela nima bana againe udasena be yawaina gidatune-havagilena.” 19Au Yesu gitowamidi be givebwaꞋuliyena, ada ana tomuliya buye hina.

20Tu ginauna tu kwamayoku saꞋeyana Yesu muline giꞋela digo ana kaleko bwatana gikibwaꞋena. Bana yana vaikohi be dayagina tova moyaꞋaina gimadu-vagata. Tuwaina givebutu giꞋuꞋaulolo ada ginunauwena malamala tuwelo. 21Au bana giꞋela gikibwaꞋena faꞋina nuwahinagene gigahe gigayo, “KaꞋi ana kaleko bwatana ganakibwaꞋena amine o ganayamumu.” 22GikibwaꞋeni-yo Yesu gihagavilana be giꞋitana ada gigahena gigayo, “Natuku keke unamatauta. Uvetumaganeku faꞋina ubwaina.” Ada auheꞋama kwamayoku giyamumu.

23Kadu ginauna tu tonagona yana manuweya giyemu-yo, alika ana butubutu ginogalina, yoꞋo hiveꞋalulaukuhi kadu tovekulele kwamana aliꞋalikana ana aitauna faꞋina yadi kulele hiyuveyuvena. 24Ada Yesu giꞋitadi-yo gigahedi gigayo, “MoyaꞋaimi wana. Kwamana keke gidaꞋalika, au giꞋenonuwaulu.” Tu badi hivelaigena. 25Au Yesu yoꞋo giwavidi be hihobu tu Bana giluku vetawaneya, kwamana nimane giꞋabina ada au gimidi. 26Ada kwamana yana mididi-havagi valeyana medema fafali matatabuna againe ginauna. e 

Yesu tomatakoyo adiꞋiselu gisiveyawadi.

27Tu Yesu gilowoga ada ginauna tu tomatakoyo adiꞋiselu hivebutu himuliyena, ada hikovaꞋawafatafata higayo, “Devida bwanenena O Yaubada yana Tovegida, unahinekalikaliyema.”

28Ada Yesu manuwa hinagene giluku-yo tomatakoyo adiꞋiselu Bana againe hiꞋela, ada gitoliluveluvedi gigayo, “Iya akufaiweya ganasiveyawami ma kaꞋi velemoꞋena wavetumaganena?”

Ada badi higayo, “Ika Kauveya.”

29Au Yesu matadi gikibwaꞋena gigahedi gigayo, “Omi wavetumaganeku amine, yami yamumu wananuhagana.” 30Yesu gigahe-yo matadi giꞋaleleyena. Ada gigahedonedi gigayo, “Yami yamumu inubana keke tamo hakwadi againe wanalukahihiyeni.” 31Tu badi adiꞋiselu hilowoga ada kaliva moyaꞋaidi agaidiya hilukahihiyena, ada au Yesu valeyana medema fafali againe ginauna. f 

Yesu kaliva awana giꞋabodana-ma gikiveyamumuna.

32Badi kaliva adiꞋiselu hinauna tu kaliva saꞋeyana Yesu againe hiꞋaliyena. Bana yafune giluvaiyena faꞋina, awana giꞋabodana. 33Ada Yesu yafune giwavi-yo kaliva awana gilaꞋana be givebutu gilukahihi. Au moyaꞋaidi hiyaulowoga higayo, “Keke tamo gavadi hidede amine boi hidedei Isileli againe gidalakayemu.”

34Tu badi Falisi higayo, “Bana yafune yadi tovehimeya faiwala givelena be anafaiweya yafune ginawavidi.” g 

Yesu kaliva vevine moyaꞋaidi gihinekalikaliyedi.

35Tu Yesu melala lakahidi kadu kabiꞋodi moyaꞋaidi agaidiya ginuwaliliuga, ada yadi manuwa-abavehawala ana egana sinagogi agaidiya givehavehawala, VenuwaꞋata Yamumuna Yaubada yana yoꞋo ana luku faꞋina gilulumamalena, kadu toꞋaulolo moyaꞋaidi yadi aulolo tulina tulina ma gisisiveyawadi. 36Ada yoꞋo giꞋitadi againe gihinekalikaliyedi, faꞋina sifi adi toꞋitaveꞋavina keke amanadi yadi nuwanuwa amine, meda badi yadi nuwanuwa gifani kadu higakowakowa. 37Hidedemi giꞋitadi faꞋina ana tomuliya gigahedi gigayo, “AꞋa moyaꞋaina faha againe giboyalina, higa kaliva nuwadi ahe giludigadigaga be hinavetumaganeku, tu toyaudi higa tolaumamala keke moyaꞋaidi. 38Hidema faꞋina faha ana Tovehimeya againe wanaveꞋoꞋola be yana tolaumamala ginaꞋiveninisedi ada kibababala ana eda hinavehawaledi.” h 

Copyright information for `VIV