am11Te 2:19-20m3Lo 10:20m5Hi 10:37, Ye 5:8-9
bm6Md 6:25, 1Fi 5:7, Ef 6:18m7Yo 14:27
cm132Ko 12:9-10m18Ef 5:2m192Ko 9:8

Philippians 4

Yami waꞋatuvefaꞋila Kaiwabu againe wanaluluveꞋavina.

Siule tobohiyakweyao, nuwanuwaku omiꞋiyao kadu tova moyaꞋaina gatalatalanuwaiyemi. Omi yaku faisewa guwana faꞋina, omi yaku abavemwamwala kadu omi vaita aku badau kikaiwabuna. Tobohiyanuwakweyao, yami waꞋatuvefaꞋila Kaiwabu againe wanaluluveꞋavina ahe hida leta againe gakivetuvetunumi amine.

Kadu omi vevine amiꞋiselu Yuodiya be Sinidike agaimiya ganagahe. Omi Kaiwabu yana vevine faꞋina yami vekwageya wanaseni tu yami nuwanuwa saꞋeyana wanamiyami. Kadu o kusebo Kaiwabu yana faisewa buye kaꞋabina-ma o kaliva dibudibumuhigi badi vevine-dina unavelugadi be vekwageya hinasena. FaꞋina VenuwaꞋata Yamumuna ana faisewa againe badi iya buye avediwe. Meda bana Keleminiti ada Yesu Keliso yana tofaisewa velugadiyao anafaiweya kadu iyaꞋeku ma badi iya buye avediwe. Badi kalivai-dina vevine-dina adi egana Yaubada yana buki againe giluku, gaveyao wayawaidi ivaguna himimiyami-yo adi egana giꞋetoladina-ma buki-nadi.

Omi Kaiwabu againe wamiyamiyaveꞋavina faꞋina, tova moyaꞋaina wanavemwavemwamwala. Kadu ganagahe-havagi. Wanavemwavemwamwala. Kaliva moyaꞋaidi wanaꞋatuvefaꞋiledi be bona bikabikana amine bonadi wanafatana. Tova kabisona Kaiwabu Yesu ginayewaꞋela. Keke tamo gavadi faꞋina yami wanuwavita wanavenuwanauna. Au yami nuwanuwa moyaꞋaina faꞋina Yaubada againe wanalulukahihi, ada yami vesiule yami veꞋoꞋola tulina tulina buye wanaveꞋatutamoꞋaina. Ada au aseniwalova Yaubada againe giveꞋinuba tu inubane be gina ana abalauyabu ide kaliva yada halamana gitubuhegena-ma, aseniwalovai-nadi vaita aseꞋasemi be nuwami ana toꞋitaveꞋavina amine agaimiya ginamiyami omi Yesu Keliso buye waveꞋatutamoꞋaimi-ma kalivai-mina.

Kafoi tobohiyakweyao, hidede amine wananuwanuwa. Gava nuwanuwa velemoꞋena, gava nuwanuwa nuwakuyakuyana, kadu gava nuwanuwa tunutunugina, gava nuwanuwa yegayegana, gava nuwanuwa nuwavaivaina, gava nuwanuwa gilubodana kaliva matadiya, e gava nuwanuwa hagihagi-moꞋena be ide kaliva kanahawaveyamumuyena, medema nuwanuwai-dina wananuwa-nunauyena. Gava nuwanuwa faꞋina gakivetuvetunumi kadu gava dewa gahawavelevelemi, kaꞋi yaku laumamala againe wanogalina o yaku huluva againe waꞋitana, medema wanahuluhuluvina. Ada Bana Yaubada aseniwalova giveleveleda-ma agaimiya ginamiyami. a, b 

Badi Filifai tovetumagana yadi velekawowo againe

Folo hivelugana.

10 Tu tobohiyakweyao, tuwaina yami velekawowo againe wavelugaku tu hinafane ma keke tamo yami veluga gadanuhagani. Keke vaita wadavenuwauluyeku tu yami nuwakabubu ana eda keke. Atu adamoya yami veluga kadu ganuhagana faꞋina, gavemwamwala-moꞋa be Kaiwabu againe gavesiule. 11 Keke vaita yaku miya koyona faꞋina gadagahe, keke. FaꞋina iyaꞋeku ma nuwanuwa saꞋeyana againe gasikulu, higa kaꞋi yaku walokoloko o kaꞋi keke yaku walokoloko, au gavenuwakibokibo. 12 Miya koyona akuga keke ma gahalamanena. Kadu miya yamumuna akuga lakahina ma gahalamanena. E, halamana saꞋeyana gavaina higa gavadi gavadi agaikuya ginalakayemu, kaꞋi ahiyauwa o kaꞋi mafulauga, kaꞋi yaku lokoloko moyaꞋaina o kaꞋi yaku lokoloko keke, au akufaiweya ganavenuwakibokibo. 13 Bana Keliso gifaiwalaveleku faꞋina, gaitoma moyaꞋaina au akufaiweya. Gavadi gavadi agaikuya ginalakayemu, medema moyaꞋaina akufaiweya.

14 Atu aku vita tulina tulina agaidiya wavelugaku faꞋina gavesiule lakahina. 15 KaduꞋe omi Filifai tovetumagana ahe wahalamane-hagihagiyena Masedoniya ana fafali gahegena ana toveya, tovetumagana adi yoꞋo keke tamo yadi velekawowo agaikuya hidaꞋiveniniseni-yo gadanuhagani tu ami yoꞋogaga wavelugaku. Medema boi tuwaina Yesu Keliso yana VenuwaꞋata Yamumuna agaimiya gamidilumamalena-ma tovai-nadi. 16 Omi ganuyabuyabumi tu Tesalonaika againe galakayemu, ada yuwadedei gamiyami tu tova gavaiyehi mani aku veluga faꞋina waꞋiveninisena. 17 Keke vaita yami mani ganavaini faꞋina gadagahe, keke. Au nuwanuwaku yami hawahega guwana ginamoyaꞋai be aimo ami laufata lakahina wananuhagana. 18 Yami veluga moyaꞋaina faꞋina hida yami fefe againe yaku vesiule gaꞋetoladina. Yami hawahega yaku nuwanuwa gitubuhegena. E, yami nuwakabubu Efafolodaito nimane waꞋiveninisena faꞋina keke tamo gavadi againe gadakaliꞋuho. Mena yami nuwakabubu vaita abahawahega wamagana yamumuna Yaubada matane, ada vaita gidagahe gidagayo, “Yadi velekawowo weꞋa hagihagina agaikuya ada nuwaku hikivedigagina.” 19 Ada yaku Yaubada wakalivana, gaitoma moyaꞋaina kikaiwabuna Bana againe gidadauda. FaꞋina kaꞋi tamo gavadi againe wanakaliꞋuho, au omi nuwanuwami amine Bana ginavelemi, omi Yesu Keliso buye waveꞋatutamoꞋaimi-ma kalivai-mina.

20 Yada Yaubada higa Tamada ana egana kanakilakahina, ada yana kikaiwabu ginaduva-vagata tova inaga inaga keke ana abalauyabu. Ehe hidedemi. c 

Folo yana lukafoi.

21 Yaku lukafoi omi Yaubada yana kaliva yana vevine mahamahalimiyao Yesu Keliso buye waveꞋatutamoꞋaimi amanadi. Tobohiyamiyao iya buye amimiyami-ma hilukafoiyemi. 22 Kadu tovetumagana bana Loma Tokaiwabu Sisa yana manuwa lakahina againe hififaisewa-ma yadi nuwakabubu hiyakahina, kadu Yaubada yana kaliva yana vevine moyaꞋaidi yadi nuwakabubu agaimiya. Ada iya gaveꞋoꞋolemi be Kaiwabu Yesu Keliso yana nuwadoga aluꞋaluwamiya wanaꞋayaunena.

23 (Iya Folo bonaku.)

Copyright information for `VIV