Revelation of John 10

Lobama ana tovenuwaꞋata be buki uwaꞋuwana kabiꞋona kahihina.

1KaduꞋe gaꞋenoꞋita be tovenuwaꞋata kikaiwabuna lobama amine gihobuhobuꞋela-ma gaꞋitana. Buhibuhi againe givaigau ada uꞋuna getane bowa gidonena. Magigina ana ita vaita kauwana amine kadu agena ana ita vaita ogola iꞋalaꞋalahina amine. 2Buki uwaꞋuwana kabiꞋona luluyagilina giꞋabina. Agena iꞋatagina lehageya gisena tu iꞋimawana avaleya gisena, ada gikovaꞋawafatafata agona vaita gufa lakahina gihobu-ma butuna amine. GikovaꞋawafatafata againe atalai-dina seveni agodi gilakayemu. 4Ada atala seveni higahe againe, yadi gahe gadaꞋetoladina ma tamo hakwadi agona lobameya ganogalina gigayo, “Badi atalai-dina seveni yadi gahe unasevauyena keke unaꞋetoladini.”

5Tu bana tovenuwaꞋata lehageya be avaleya givagahalahalala be gaꞋitana-ma nimana iꞋatagina lobameya gikilakahina be gikova gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe, BanaꞋe Tomiya-vagata lobama be avala be lehaga adi gaitomai-dina matatabudi buyeꞋi gibubudi amanadi ana eganeya gagahe. Boda ana tova a gihavaina. 7Tu lobama ana tovenuwaꞋata anaveseveni yana hiulega ginayuvena ana toveya, Yaubada yana nuwanuwa sevasevauyana ginafaisewa-Ꞌowona boi tuwai-moꞋena yana tofaisewa bonana ana toꞋawatalatalaina agaidiya gihawavemogatalena amine.” Hidedemi tovenuwaꞋata buki giꞋabina-ma gigahe.

8Gigahe-yo agoꞋago lobameya ahe ganogalina-ma kadu gigahe-havagileku gigayo, “Una tovenuwaꞋata nimane buki luluyagilina gidadauda-ma uvaini, bana lehageya be avaleya givagahalahalala amanadi.” 9Au gana tovenuwaꞋata againe gaveꞋoꞋola higa buki uwaꞋuwana kabiꞋona gidaveleku. Ma gigaheku gigayo, “Uvaini be uꞋani. Awaniya ana digadigaga vaita maꞋawa gufadi amine tu muliya kamoniya ginavegolagola.” 10Au buki kabiꞋona tovenuwaꞋata nimane gavaina be gaꞋana. Ana digadigaga awakuya vaita maꞋawa gufadi amine tu ahe gatonona againe kamokuya givegolagola. 11Au higaheku higayo, “Unana Yaubada yana venuwaꞋata yoꞋo moyaꞋaidi adi tokikaiwabu buyeꞋi faꞋidiya kadu unaꞋawatalatalaina-havagi. Badi yoꞋoi-dina meyadi tulina tulina kadu fafali tulina tulina agaidiya himimiyami.” Hidedemi higaheku.

Copyright information for `VIV