am2Lu 21:24, Ha 13:5m4Sak 4:11,14m7Ha 13:1
bm122Kin 2:11m14Ha 9:12
cm151Ko 15:24-25, Ha 19:6, Dan 7:13-14m16Ha 4:4,9-10
dm17-18Ha 1:8, 20:11-13, 2Ko 5:10

Revelation of John 11

Yaubada yana toꞋawatalatalaina adiꞋiselu kahihidi.

1Tu aiwala giveleku vaita abaꞋetowava amine ada gigaheku gigayo, “Unana Yaubada yana manuwa-tafalolo kadu yana atudidiga unaꞋetowavana, kadu tohawadavadava unahawadi. 2Manuwai-nadi ala gimidififina tu melala ala hinagene ma keke unaꞋetowavani, faꞋina Yaubada badi keke miYuda tu yoꞋo tulidiyao mena melalai-nadi giveledi. Tu Yelusalema yaku melala mahamahalina ma vaikohi 42 agaidiya hinavehimeyena be gaitoma moyaꞋaidi hinaluyaweyawelidi. 3Tu yaku toꞋawatalatalaina adiꞋiselu ganafaiwalaveledi be yaku venuwaꞋata hinaꞋawatalatalainena hinanunauwena aiyeta 1,260 higa vaikohi 42 agaidiya. Adi vaigau koyona vaita kofala baiki amine hinaꞋosena, medema kaliva yadi koyona faꞋina hitagitagi-ma ana iyaꞋiyaya.”

4Tu badi toꞋawatalatalaina adiꞋiselu ma anafaiweya ai ana egana olive luhei kadu lamufa ana abasewadi luhei babi ana Kaiwabu matane himidimidi amanadi. 5KaꞋi tamo hakwadi ginagaluvaluva be ginakivekoyodi, au aiꞋalaꞋalata awadiya ginayemu be nibaidiyao ginaꞋala-Ꞌowodi. Hai kaliva nuwanuwana ginakivekoyodi, medema makewaꞋe hidede amine ginaꞋalika. 6Kadu badi kalivai-dina adiꞋiselu vaikohi 42 agaidiya Yaubada yana venuwaꞋata hinaꞋawatalatalaina ana toveya yadi faiwala hidede amine. Adifaiweya hinagahe be lobama ginaꞋabodana be keke wehi ginalugaga. Kadu tova a gavaiyehi nuwanuwadi amine, adifaiweya hinagahe be gufa hinavedayaga, kadu vita koyodi tulina tulina babiya hinaseyemaunedi.

7Tu badi Yaubada yana venuwaꞋata hinaꞋawatalatalaina ginahavaina, kaliva saꞋeyana vaita kevakeva manimaninina amine Kahu Tunugi-vadavadaꞋaina againe ginalakayemu be buye hinaveꞋamunumunuga. Bana kevakeva manimaninina ginafaiwalahegedi be ginaluveꞋalikadi. 8Wowodi melala lakahina ana egana Yelusalema ana edeya hinase-kawowona, melalai-nadi againe tuwaina yadi Kaiwabu hikivekelosena. Mena melala gahe sevasevauyana againe hivewagana Sodoma kadu Idifita. 9Aiyeta tohiye kadu hafuna agaidiya kaliva moyaꞋaidi hinaꞋela wowodi hinaꞋitakwanekwanena be adi aitauna hinahawatana. Badi kalivai-dina adi loi tulina tulina kadu adi yoꞋo tulina tulina, meda meyadi tulina tulina kadu yadi fafali tulina tulina agaidiya hinatauya be hinaꞋela. 10Tomiyababi kaliva adiꞋiselu yadi alika faꞋina hinagakahikahi, hinavemwamwala be nuwakabubu hinaveꞋatunevedavedama, faꞋina mena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina adiꞋiselu aulolo lakahina tomiyababi hiveledi-yo hivedivediwe lauva tunugina.

11Aimo gaꞋenoꞋenoꞋita tu aiyeta tohiye kadu hafuna gihavaina againe, Yaubada yawaina badi agaidiya giyaꞋavedamana be himididi-moꞋa. Ada badi hiꞋitadi-ma himatautaveꞋine. 12Au kaliva adiꞋiselu agoꞋago lakahina lobameya hinogalina, gikovadi gigayo, “WalakaꞋela weꞋai.” Ada buhibuhi againe lobameya hilakalaka tu nibaidiyao hilulubodedi.

13Lobameya hiluku tu auheꞋama babi giliꞋuliꞋu toyogi-moꞋena ada kaliva seveni tausani (7,000) hiꞋalika. Hida melalai-nadi ana tufo teni ada naeni auwe yamumuna tu ana tufo saꞋeyana againe manuwa hibeꞋu. Badi liꞋuliꞋu againe wayawaidi himimiyami-ma himatautaveꞋine be Yaubada lobameya yana faiwala faꞋina hidavadavana.

14Vita anavelu manubutu givehoiyoiyena-ma aheꞋi, tu vita anaveto kabisona ginalakayemu. a , b 

Hiulega anaveseveni ana aiyuve faꞋina.

15Tu bana lobama ana tovenuwaꞋata anaveseveni yana hiulega giyuvena, au agoꞋago lakahidi lobameya hikovakova higayo,

Tova adamoya yada Kaiwabu kadu yana Tovegida Keliso
abavehimeya babi againe hivai-havagilena,
ada tomiyababi hinavehivehimeyedi tova inaga inaga
keke ana abalauyabu.
16Hidedemi higahe-yo tomiyalobama adi tonagona tuweniti-fowa yadi didigaꞋuꞋuya Yaubada matane hivetogadi-ma hiꞋiboꞋula-moꞋa be Yaubada hihawadavadavana higayo,

17O Yaubada Kaiwabu Tofaiwala-moꞋa,
tuwaina umiyami be ununauwena tu
adamoya aimo umiyamiya-vagata.
O againiya avesivesiule faꞋina
ya faiwala lakahina uvai-vagahina
be uvebutu uvehivehimeya.
18YoꞋo moyaꞋaidi O againiya hiꞋagoꞋuga
faꞋina ya ilaꞋa ana tova a gilakayemu
be toꞋalika unavedewayaugidi.
Kadu ya tofaisewa bona ana toꞋawatalatalaina
adi laufata ana tova a giyemu.
Meda ya kaliva mahamahalidiyao
kadu gaveyao a egana hiveꞋamohimohinena
lakahidiyao kadu kabiꞋodiyao,
medema adi laufata ana tova a giyemu.
Tu badi tomiyababi hiluyaweyawelidi-ma
adi veluyauyaula ana tova a gilakayemu.
Au hidedemi tomiyalobama adi tonagona yadi kwelidavadava.

19KaduꞋe gaꞋenoꞋenoꞋita tu matakuya Yaubada yana manuwa-tafalolo lobameya hiyauna, ada manuwa hinagene Yaubada yana veyao ana bokesi gaꞋitana. AuheꞋama nama gisisinamana, butuna gilaulauga, atala gihegehegena, babi giliꞋuliꞋu, wehi kugakugana vaita aisi amine giꞋalilihiwana. c , d 

Copyright information for `VIV