am1Ha 3:12m2Ha 1:15m3Ha 7:4m4Ye 1:18
bm8Ha 18:2-3m9-10Ha 13:11-17, 19:20, 20:10,15, 21:8
cm12Ha 13:10m13Hi 4:10
dm14Ha 1:13m15,18Md 13:36-40m19Ha 19:15

Revelation of John 14

Sifi KabiꞋona yana kalivamomo buye himiyami oya Saiyoni.

1KaduꞋe gaꞋenoꞋita tu auheꞋama Sifi kabiꞋona mene matakuya gaꞋitana, Bana oya Saiyoni kabune gimidimidi, oyai-nadi Yelusalema hinagene gidadauda. Kadu badi kaliva 144,000 Sifi kabiꞋona buye himidimidi, debaꞋaidiya Bana ana egana kadu Tamana ana egana kilukilumina gidadauda. 2Ada agoꞋago lobameya ganogalina, ana nogala vaita gufa lakahina gihobuhobu-ma amine, kadu vaita atala gihegena toyogina ma amine. AgoꞋago ganogalina-ma kadu ana nogala vaita yoꞋo lakahidi hikwelikweli tu yadi kweli ana abaꞋiveyamumu vaita kita hagihagina amine hilaulauna. 3Mena yoꞋoi-dina kaliva 144,000 Yaubada yana didigaꞋuꞋu wamagigine kadu gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao adivefowa be tonagona lakahidiyao matadiya himidimidi tu kweli ivaguna hikwelikweliyena. Kweli-nadi keke tamo hakwadi anafaiweya ginanogalavaini, au badi kaliva 144,000 gagana hihalamanena. Badi kalivai-dina Yaubada babi ana koyona againe gitutuvehobudi. 4Yadi dewa hagihagi-moꞋena Yaubada matane. Kaliva vavinediyao keke hidahegedi-yo mali vevine hidakeleleyedi amine, badi kaliva 144,000 keke Yaubada hidahegeni-yo mali yaubada agaidiya hidaꞋoduꞋodu. HaꞋamine haꞋamine Sifi kabiꞋona ginanauna, badi hivebwaꞋuliyena. Yaubada tomiyababi adi yoꞋo agaidiya gitutuvehobudi ada Yaubada kadu yana Sifi kabiꞋona badi kalivai-dina vaita bavagu amine hinuhagadi. 5Kadu badi kalivai-dina keke tamo fwaya awadiya gidayemuyemu, au adi vita keke. a 

Lobama ana tovenuwaꞋata adiꞋitoto kahihidi.

6KaduꞋe gaꞋenoꞋita tu lobama ana tovenuwaꞋata saꞋeyana lobama hinafane giyaveyavega-ma gaꞋitana. Bana Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna miyamiya-vagahina giꞋaliyena be tomiyababi agaidiya ginaꞋawatalatalainena. E, fafali tulina tulina kadu yoꞋo tulina tulina agaidiya ginaꞋawatalatalainena, kaliva meyadi tulina tulina, adi loi tulina tulina. 7Bana tovenuwaꞋata gikovaꞋawafatafata gigayo, “Yaubada wanamatausena kadu wanakivekaiwabuna, faꞋina yana vedewayauga ana tova a gilakayemu. BanaꞋe lobama, babi, lehaga, guya gibubudi-ma wanahawadavadavana.”

8Tu tovenuwaꞋata anavelu tobohiyana muline giyemu gikova gigayo, “Babiloni hida hima melala lakahina hiluyawelina, hiluyaweli-moꞋena. Melalai-nadi ana dewa koyona ada nuwanuwa itaꞋitaluvadigana yoꞋo tulina tulina kalivai-dina nuwadi giꞋabina be melalai-nadi againe hiluku. WaꞋita, kwamayoku kaliva higayena be gufa laulaugina hiveyuni-yo givekwavakwava tu buye hiꞋudo amine, meda kaliva moyaꞋaidi melalai-nadi againe udo tulina tulina agaidiya hihawahegedi.”

9Tu tovenuwaꞋata anaveto tobohiyaneyao mulidiya giyemu gikovaꞋawafatafata gigayo, “Gava kaliva kevakeva manimaninina be ana ikilukiluma ginahawadavadavadi kadu yana iyaꞋiyaya debaꞋaine o iꞋatagine ginavaina, kadu medema Yaubada yana ilaꞋa ana gowa ginayuyena. E, kaliva oine uyonaga gihiwana amine, Yaubada yana ilaꞋa keke-moꞋa ginakivetuluni, au mena kaliva koyodiyao yana ilaꞋa toyoginaga hinaꞋayaunena. Kadu lobama ana tovenuwaꞋata mahamahalidiyao matadiya kadu Yaubada yana Sifi kabiꞋona matane gaitoma yagoyagona alamatafifailina giyabeyabela-ma againe aulolo keke kabiꞋona hinanuhagani-yo hinavedivediwe. 11Mena ai giyabeyabela-yo aulolo hinuhagana-ma ai-nadi siyona gilutowamididiyena tova inaga inaga keke ana abalauyabu. Medema faꞋina gaveyao bana kevakeva manimaninina kadu ana ikilukiluma buye hihawadavadavadi o kaꞋi ana egana ana iyaꞋiyaya hivaina, medema yadi aulolo keke-moꞋa gidaꞋaloveni. E, uyadayada be bogi hivedivediwe-vagata.” Hidedemi tovenuwaꞋata anaveto gigahe.

12Tu badi kevakeva manimaninina ana hawadavadava againe mena auloloveꞋine hinanuhagana faꞋina, omi Yaubada yana kaliva mahamahalimiyao yami waꞋasevatu wanaꞋatuvefaꞋila, omi Yaubada yana vehimeya waꞋitaꞋitaveꞋavina kadu yami vetumagana Yesu againe wakidonena-ma kalivai-mina.

13Au agoꞋago lobameya ganogalina gigaheku gigayo, “Hidedemi uꞋetoladini. Adamoya kadu ginanunauwena gaveyao Kaiwabu againe hinamiyamiyaveꞋavina tu hinaꞋalika, yadi vemwamwala gavatubuga!”

Ada Bana Yaubada AluꞋaluwana giꞋalakakila gigayo, “Wona velemona, au yadi faisewa ana wavita againe hinaveyawai tu guwana lobameya hinanauwena be moyaꞋaidi matadiya adi laufata hagihagina hinanuhagana.” b , c 

Lobama ana tovenuwaꞋata tomiyababi hivaidi be

adi laufata hinanuhagana.

14Kadu gaꞋenoꞋita tu mene matakuya buhibuhi kwayakwayana gaꞋitana, ada buhibuhi againe kaliva saꞋeyana givetogana ana ita vaita BanaꞋe givekaliva-ma amine. Badau kikaiwabuna gola uꞋune gidadauda kadu ilama tubuꞋoduna sinasinahina giꞋabina. 15Au kadu tovenuwaꞋata velugana manuwa-tafalolo againe gihobu ada Bana buhibuhi againe givetogana-ma againe gikovaꞋawafatafata gigayo, “Gaitoma moyaꞋaidi babiya giboyalidi faꞋina yaudi ana tova ahe gilakayemu. Au ya ilama tubuꞋoduna uvaini be utalaga.” 16Hidedemi gigahe-yo Bana buhibuhi againe givetogana-ma yana ilama tubuꞋoduna babiya giwainena be yana kaliva vaita hiboyala-ma giyaudi.

17KaduꞋe tovenuwaꞋata velugana manuwa-tafalolo lobameya gidadauda-ma againe gihobu ada kadu bana ilama tubuꞋoduna sinasinahina giꞋabina. 18Kadu tovenuwaꞋata saꞋeya-moꞋena manuwa-tafalolo ana atudidigeya gitauya, bana atudidiga ana aiꞋalaꞋalata ana tovehimeya ma kalivana, gihobu be bana tovenuwaꞋata ilama tubuꞋoduna sinasinahina giꞋabina-ma againe gikovaꞋawafatafata gigayo, “Gava babiya kelefi hiboyala faꞋina, ya ilama uvaini be utalaga-yo oine hinabubuna.” 19Au bana tovenuwaꞋata yana ilama tubuꞋoduna babiya giwainena digo babi ana kelefi giyaudi au kelefi ana abavagafuwafuwa againe ginauwedi be giselukuwedi. Mena abavagafuwafuwa vaita Yaubada yana ilaꞋa ana abanauhaga, ada medema againe tomiyababi Yaubada yana ilaꞋa hinanuhagana. 20Mena abavagafuwafuwa melala lakahina wakwaune gidadauda ada medede againe kelefi hivagafuwafuwadi. Hivagavagafuwafuwadi tu tomiyababi dayagidi gimadumadu gimadumadu tu gituwa yana laka badi miGilika yadi etowava amine 1,600 sitediya, higa vaita 300 kilomita amine. E, dayagidi yana laka tunugi-moꞋena, keke adafaiweya kanamidiluvani. d 

Copyright information for `VIV