am1Ha 15:6-7m32Veh 32:3-4, Ha 16:7m5Hi 9:3

Revelation of John 15

Lobama ana tovenuwaꞋata seveni vita koyo-moꞋena

babiya hihegehobuyena.

Dayaga lakahina gaꞋitana gihavaina, kadu gavadi aimo ginalakayemu ana iyaꞋiyaya gaꞋenoꞋitayena. Mena iyaꞋiyayai-nadi ma lakahina kadu yauyaulowogina. TovenuwaꞋata seveni gaꞋitadi ada nimadiya vita koyo-moꞋedi seveni hidadauda, vitai-dina agaidiya tomiyababi matahiwadi hinanuhagana. Ada mena vitai-dina babiya hinahegehobuyeni-yo kaliva hinakivekoyodi be medema againe Yaubada yana ilaꞋa ginahavaina, ginahavai-moꞋena. Kadu gaꞋita tu tamo gavadi ana ita vaita lehaga atumanamanahina amine tu hinagene giyabela vaita aiꞋalaꞋalata amine gaꞋitana. Mena lehaga liline kaliva moyaꞋaidi gaꞋitadi, badi hifaiwalahegahega-moꞋa be kevakeva manimaninina ana ikilukiluma buye kadu ana egana ana naba hidibutoyogedi. Kweli ana abaꞋiveyamumu vaita kita hagihagina amine Yaubada giveledi-ma hiꞋabina. MoyaꞋaidi hikwelikweli, yadi kweli ma Mosese Yaubada yana tofaisewa againe kadu Yaubada yana Sifi kabiꞋona againe giveꞋinuba. Kweli hidede amine.

Yaubada Kaiwabu O Tofaiwala-moꞋa
Ya gugai lakahidi, keke kanawona.
O yoꞋo tulina tulina adi Tokaiwabu,
Ya dewa tunutunugina kadu velemona.
Ho Kaiwabu kaliva moyaꞋaidi O hinamatause
kadu a egana hinakivekaiwabuna.
O akaibeꞋu-moꞋa mahamahali,
YoꞋo moyaꞋaidi againiya hinaꞋela
yadi waveꞋamohimohina hinaꞋiboꞋula,
faꞋina ya laufata tunutunugina
uꞋivemogatalina be kaꞋitana.
Au hidede amine hikwelikweli.

Yadi kweli ganogalina tu kadu gaꞋita, Yaubada yana manuwa-tafalolo lobameya hiyauna ada hinagene Yaubada yana abamiya hivewagana Vetawana Tabu-moꞋa ma gaꞋitana. Au lobama ana tovenuwaꞋata seveni vita koyo-moꞋena seveni hiꞋabina-ma manuwa-tafalolo againe hihobu. Kaleko kwayakwayana veꞋakinamanamalina againe hivaigau ada niniwala gola manawadiya hihifona. Au gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao adivefowa ana kaliva saꞋeyana nauꞋa gola seveni givaidi be tovenuwaꞋata seveni giveledi. Mena nauꞋa Yaubada Tomiya-vagata yana ilaꞋa againe himaga. Giveledi tu Yaubada yana mahalina veꞋakinamanamalina kadu yana faiwala siyo amine manuwa-tafalolo ana vetawana gibabalina be keke tamo hakwadi anafaiweya gidaluku tu nagona tovenuwaꞋata seveni vita koyo-moꞋena seveni babiya hinahege-Ꞌowona. a 

Copyright information for `VIV