am1Ha 16:17, Sef 3:8m2Yem 9:10, Ha 13:11-17m3Yem 7:17-21
bm6Ha 17:6, 18:24m7Ha 19:2m9Ha 9:20-21m10Yem 10:22
cm141Ti 4:1, Ha 19:19m151Te 5:2, Ha 3:3, Lu 12:37-40
dm17Ha 16:1m18Ha 8:5m19Ha 14:8-10m21Ha 16:9,11

Revelation of John 16

Yaubada yana ilaꞋa nauꞋa seveni givemagadi-ma kahihina.

1Tu Yaubada yana mahalina veꞋakinamanamalina yana manuwa gibabalini-yo agoꞋago lakahina manuwa-tafalolo againe giyemu-ma ganogalina. Badi lobama ana tovenuwaꞋata adiveseveni agaidiya gigahe gigayo, “Wanana be Yaubada yana ilaꞋa wanauꞋadi seveni babiya wanabihiwana.” 2Au bana tovenuwaꞋata nagona gina yana nauꞋa babiya gibihiwana tu tomiyababi kevakeva manimaninina yana iyaꞋiyaya hivaina kadu ana ikilukiluma hihawadavadavana-ma agaidiya koliya lakahina wamagana kadu waꞋaulolona giꞋafolefoledi.

3Tu tovenuwaꞋata anavelu yana nauꞋa lehageya gibihiwana tu givedayaga vaita toꞋalika dayagidi gufagufana amine, ada gaitoma moyaꞋaidi wayawaidi lehageya himimiyami-ma hiꞋalika.

4Tu tovenuwaꞋata anaveto yana nauꞋa gufa lakahidi kadu guya agaidiya gibihiwana tu hivedayaga. 5Gibihiwani-yo tovenuwaꞋata kadu saꞋeyana, bana gufa ana toꞋitaveꞋavina yana gahe ganogalina gigayo,

O Yaubada, Kaliva mahamahali,
tuwaina umiyami kadu adamoya umimiyami.
O uvehimeya be tomiyababi mena matahiwadi
hinuhagana. Adi laufata uveledi-ma tunutunugina.
6Ya yoꞋogaga kalivai-dina kadu
O bona ana toꞋawatalatalaina himunudi
be dayagidi gimadu.
Ada au gufa givedayaga-ma againe uveyudi
Yadi koyona gilubodadi amine.
Au hidedemi gufa ana toꞋitaveꞋavina gigahe.
7Ada agoꞋago saꞋeyana Yaubada yana atudidigeya giyemu-ma ganogalina gigayo,

Ehe, Yaubada Kaiwabu O Tofaiwala-moꞋa,
ya laufata velemoꞋena kadu tunutunugina.
8Gigahe-yo tovenuwaꞋata anavefowa yana nauꞋa kauwana againe gibihiwana tu Yaubada kauwana gikivegivegina-moꞋena ada vaita aiꞋalaꞋalata amine tomiyababi giꞋalahidi. 9Kauwana gilukalalava vaita ai ma giꞋalahidi, au hiꞋagoꞋuga be Yaubada ana egana hihawatagona, Bana yana abavehimeya againe vitai-dina hidadauda-ma Kalivai-nadi. Atu nuwavilana hidibutoyogena be keke Yaubada hidakivekaiwabuni.

10Tu tovenuwaꞋata anavefaifi yana nauꞋa kevakeva manimaninina yana didigaꞋuꞋu againe gibihiwana tu yana abavehimeya matatabuna giꞋuyuyuna. 11Yana kaliva hiꞋauloloveꞋine faꞋina meyadi hiyovayovana ada yadi aulolo kadu adi koliya lakahina faꞋina Yaubada lobameya hihawatagona. Atu nuwavilana hidibutoyogena be keke yadi dewa koyona hidavenikohiyeni. a , b 

12Tu tovenuwaꞋata anavesikisi yana nauꞋa gufa lakahina ana egana Yufalete againe gibihiwana tu gufa giꞋahalina be tokikaiwabu yadi tolugaviya buye lauhanaga amine hinaꞋela-ma yadi eda gikidewedewena. 13Au balauma koyodiyao adiꞋitoto adi ita vaita kalikali amine ma gaꞋitadi. Bana kaliva vaita wayoꞋo amine kadu bana kevakeva manimaninina kadu bana falofita veꞋalololona, (higa mena kevakeva manimaninina ana nimavelu), awadiya kalikali-dina hiyemu. 14Mena balauma Setani yana yoꞋo kalivai-dina ada fafali moyaꞋaina adi tokikaiwabu matadiya aituha fifiwaladi hififaisewadi. Hidedemi hinuwaꞋabiyedi be lugaviya faꞋine hivagaꞋauhidi ada mena tokikaiwabu moyaꞋaidi Yaubada Tofaiwala-moꞋa yana tova lakahina againe hinalugaviya.

15Tu Iya Yesu ganagahe. “TokaiꞋafu giꞋelakau amine Iya ganaꞋela ganaveyaulowogimi. Hai kaliva Iya faꞋikuya ginavanevanenega kadu ana vaigau keke ginavehalilini tu yana dewa ginaꞋitaveꞋavina, medema aimo yana vemwamwala gavatubuga! Au keke vaita konekonena amine kaliva matadiya yana wawowomumu ginamiyami.”

16Hidedemi Yesu yana gahe giyemu tu balaumai-dina koyodiyao kadu ganalukahihiyedi. Au balauma badi tokikaiwabu lauhanaga amine hinaꞋela-ma higahedi be fafali bona Hibeliu againe hivewagana Amagedoni againe hivagaꞋauta.

17Tu tovenuwaꞋata anaveseveni yana nauꞋa hivega lobama hinafane giꞋetohiwana. AuheꞋama agoꞋago lakahina Yaubada yana didigaꞋuꞋuya gikova. Mena didigaꞋuꞋu manuwa-tafalolo hinagene gidadauda. Ada gikovaꞋawafatafata gigayo, “AheꞋi! Yaubada yana ilaꞋa wanauꞋadi matatabudi ahe hibihiwadi.” 18AuheꞋama nama gisisinamana, butuna gilaulauga, atala gihegehegena kadu babi giliꞋuliꞋu lakahi-moꞋena. Tuwai-moꞋena Yaubada kaliva gimidibubuna ana toveya be ginauwena tova adamoya babi keke tamo tova hidede amine gidaliꞋuliꞋu toyogina. 19Au melala lakahina giliꞋuyavalina ana tufo tohiye au gihavaina. Kadu fafali tulina tulina ana melala matatabudi giliꞋuyaweyawelina. MiBabiloni higa melala lakahina kalivai-dina yadi koyona moyaꞋaina Yaubada ginuwa-nunauyena be yana vehimeya againe yana ilaꞋa lakahi-moꞋena ana gowa hiyuyena. 20Himula matatabudi hiyawowola kadu oya moyaꞋaidi giliꞋuvekavivilidi. 21Wehi kugakugana vaita aisi amine, kugai-nadi abokakaina ana vita vaita bawe halahalana amine (higa 50 kilo) lobameya giꞋalilihiwana be kaliva gifihafihadi. Ada mena vita koyo-moꞋena faꞋina, kaliva Yaubada hihawahawatagona, faꞋina vitai-nadi koyona, koyo-moꞋena. c , d 

Copyright information for `VIV