am2Ha 18:3m3Ha 13:1m6Ha 18:24m8Ha 13:8
bm14Ha 19:11-16,19-20m16Ha 18:8

Revelation of John 17

Kwamayoku yamayamadadadi kevakeva manimaninina

againe hiyage-ma kahihidi.

1Tu mena vita anaveseveni ana tova gihavaina, bana tovenuwaꞋata adiveseveni wanauꞋadi seveni adi yoꞋo kalivana agaikuya giꞋela gigaheku gigayo, “UꞋela be kana melala kikaiwabuna gufa moyaꞋaidi lilidiya hiveꞋalahina-ma ana matahiwadi ganavehawale. Melalai-nadi vaita kwamayoku lakahidi yamayamadadadi amine. 2Fafali tulina tulina ana tokikaiwabu Yaubada hivekwaulaugena faꞋina yadi huluva vaita badi buye hidaꞋudoꞋudo kadu yadi nuwanuwa koyodi tomiyababi moyaꞋaidi nuwadi givaina, higa vaita yadi udo ana oine hiyuyena be hivekwavakwava.” Hidedemi tovenuwaꞋata gigaheku.

3Tu Yaubada AluꞋaluwana giluvaiyeku-yo tovenuwaꞋata babigaga againe ginauweku. Medede againe kwamayoku saꞋeyadi kevakeva manimaninina yabeyabelina kwaune hivetogadi-ma gaꞋitana. Kevakevai-nadi uꞋuna seveni kadu ana siko teni kadu wowona matatabuna againe egana koyodi hidadauda, eganai-dina Yaubada hihawatagona. 4Kwamayoku kaleko likelikena kadu yabeyabelina againe hivaigau vaita wakwamayokudi, kadu vaigau tulina tulina hivigauyena, gola, kabala veꞋakinamanamalidi, bidi fatana lakahina. Gowa gola againe hibubuna-ma hiꞋabina, gowai-nadi dewa moyaꞋaidi koyodi Yaubada givenikohiyedi-ma agaidiya gimaga, kadu yadi udo tulina tulina ana bwanene againe gimaga. 5Badi debaꞋaidiya kwamayoku adi egana hiꞋetoladina ada adi egana ana halamana vitana vaita gahesevauya amine. Adi egana hidede amine.

Hida hima Babiloni melala lakahina.
BadiꞋe ma yamayamadadadiyao hinadi
kadu babi ana dewa koyodi moyaꞋaidi
badi hivenatunedi.
6Badi kwamayoku gaꞋitadi-ma adi ita vaita gufa laulaugina hidayu-faꞋila yo hidavekwavakwava. Gufai-nadi ma Yaubada yana yoꞋogaga kalivai-dina dayagidi, badi Yesu againe hiluveꞋavina faꞋina dayagidi gimadu-ma kalivai-dina. Kwamayoku gaꞋitadi againe gayaulowoga-moꞋa. 7Bana tovenuwaꞋata gitoliyeku gigayo, “Gavadi-yo hidede amine uyaulowoga? Hida kevakeva manimaninina uꞋuna seveni ana siko teni kadu kwamayoku kwaune hivetogadi-ma faꞋidiya ganakivetuvetunu. Badi adi halamana sevasevauyana tu againiya ganalukahihiyena. 8Hida kevakeva manimaninina uꞋitana-ma tuwaina gimiyami, adamoya keke wayawaina gidamiyami tu aimo tova mulina Kahu Tunugi-vadavadaꞋaina balauma yadi abageya ginalakayemu be ana agolaufofola ginanuhagana. Tuwai-lokalokana Yaubada aimo babi keke gidabubuni ana toveya, kaliva tufoidi yawai-vagahidi ginaveledi-ma adi egana yana buki againe giꞋetoladina. Tu badi tomiyababi adi egana keke gidaꞋetoladini-ma kevakevai-nadi manimaninina hinaꞋitana againe hinayaulowoga, faꞋina tuwaina gimiyami, adamoya keke wayawaina gidamiyami tu tova mulina ginayemuna-havagi. a 

Kivetuvetunu kahihi-nadi ana nuwanuwa faꞋina.

9Tobohiyaku, giluboda be ya wanuwahuya mena gaitomai-nadi unanuwenuwena. Ana nuwanuwa hidede amine. UꞋuna seveni au oya seveni kwamayoku hivetogadi-ma oyai-dina higa oya seveni kabune melala hiveꞋalahina. 10Kadu mena uꞋuna seveni ana nuwanuwa saꞋeyana ma tokikaiwabu seveni. Tokikaiwabu adivefaifi yadi abavehimeya gihavaina, tova adamoya bana anavesikisi givehivehimeya tu bana anaveseveni aimo keke gidalakayemu. Tu ginalakayemu againe tova kabisonaga yana abavehimeya ginamiyami tu ginahavaina. 11Bana kevakeva manimaninina tuwaina gimiyami tu adamoya keke wayawaina gidamiyami-ma au tokikaiwabu adiveseveni adi yoꞋo kalivana. Tu aimo ginayemuna-havagi be bana tauna ginavehivehimeya tokikaiwabu anaveꞋeita. BanaꞋe ma yana abavehimeya ginahavaini-yo au ginana ana agolaufofola ginanuhagana.

12Tu ana siko teni uꞋitana-ma au tokikaiwabu teni tu aimo keke hidavebutu hidavehivehimeya. Atu aimo abavehimeya hinavaina be bai saꞋeyanaga againe tokikaiwabu amine bana kevakeva manimaninina buye hinavehimeya. 13Badi tokikaiwabu teni yadi nuwanuwa saꞋeyana ada yadi faiwala kadu yadi abavehimeya kevakeva manimaninina againe hinasedamanena. 14Yaubada yana Sifi kabiꞋona againe hinalugaviya tu Sifi kabiꞋona yana yoꞋo buye hinafaiwalahege-moꞋedi, faꞋina BanaꞋe tovehimeya yadi Tovehimeya, tokikaiwabu adi Tokaiwabu. Boi tuwaina mena yana yoꞋo kalivai-dina gikovadi be giluwafadi ada badi yadi waꞋatuvefaꞋila himulimuliyena.” Au hidedemi tovenuwaꞋata gikivetuvetunuku.

15KaduꞋe tovenuwaꞋata gigaheku gigayo, “Gufa moyaꞋaina agaidiya kwamayoku yamayamadadadi hivetogadi be uꞋitadi-ma ana nuwanuwa hidede amine. Gufa ma yoꞋo tulina tulina, adi loi tulina tulina, meyadi tulina tulina, yadi fafali tulina tulina. 16Kevakeva manimaninina kadu ana siko teni uꞋitadi-ma kwamayoku yamayamadadadi hinavenikohiyedi. Yadi lokoloko moyaꞋaina hinalemadi be konekonedi hinanuyabuyabudi. Muliya vidodi hinaꞋana tu luludi aiya hinakabudi. 17Au hidede amine kwamayoku hinakivekoyodi faꞋina Yaubada yana nuwanuwa aseꞋasediya ahe gisena be yadi nuwanuwa saꞋeyana yadi abavehimeya kevakeva manimaninina againe hisedamanena. Ada kwamayoku hinakivekoyodi-yo Yaubada yana gahe ginalakayemu velemoꞋena. 18Badi kwamayoku uꞋitadi-ma au melala lakahina babi ana tokikaiwabu matatabudi givehivehimeyedi.” Au hidedemi tovenuwaꞋata gigaheku. b 

Copyright information for `VIV