am42Ko 6:17m62Te 1:6m8Ha 11:17-18
bm9-10Ha 19:2-3
cm20Ha 19:1-2

Revelation of John 18

Yaubada miBabiloni ginaluyaweyawelidi.

1Tu kwamayoku adi nuwanuwa vaita melala lakahina amine gaꞋitadi-yo kadu lobama ana tovenuwaꞋata velugana lobama amine gihobuhobuꞋela-ma gaꞋitana. BanaꞋe ma yana waꞋabavehimeya lakahina ada yana mahalina veꞋakinamanamalina babi matatabuna gituvemahalina. 2Au aimo gavadi ginalakayemu-ma faꞋina gikovaꞋawafatafata gigayo,

Babiloni hida hima melala lakahina
hiluyawelina, hiluyaweli-Ꞌowona.
Medede againe Setani yana yoꞋo hiveꞋabaga,
balauma koyodi moyaꞋaidi hivevadalauga
kadu manuga koyodiyao itamatamatauhidi
melalai-nadi ana autuꞋu hivaina.
3Babi ana tokikaiwabu tulina tulina
yadi yoꞋo kalivai-dina buyeꞋi
melalai-nadi ana nuwanuwa itaꞋitaluvadigana
nuwadi giꞋabina, giꞋabi-moꞋena.
WaꞋita, kwamayoku kaliva higayena be
gufa laulaugina hiveyuni-yo givekwavakwava
tu buye hiꞋudoꞋudo amine,
meda kaliva moyaꞋaidi melalai-nadi againe
udo tulina tulina agaidiya hihawahegedi.
MiBabiloni nuwanuwadi lakahina babi ana lokoloko
faꞋina fafali tulina tulina ana tonilokoloko
hilukulukuꞋela be kimone moyaꞋaina againe
mani keke kabiꞋona hivivaini-yo hikikaiwabu-moꞋa.
Au hidedemi tovenuwaꞋata kikaiwabuna gigahe.

4Gigahe-yo agoꞋago velugana lobameya gikova-ma ganogalina gigayo,

Omi yaku yoꞋo melalai-nadi wanahegena,
yadi dewa koyona keke badi buye wanahuluvini,
Vita koyo-moꞋedi ganaveledi-ma
keke nuwanuwaku omi wananuhagadi.
5WaꞋita, yadi koyona hiꞋiveꞋaveꞋahina
vaita gidalaka lobameya, ada
Yaubada yadi dewa baladi ginuwa-nunauyena.
Au hidedemi gahe ganogalina.
6Kadu tovematahiwadi agaidiya gigahe gigayo,

MiBabiloni yaku yoꞋo hikivekoyodi amine
meda badi kalivai-dina omi wanakivekoyodi.
Yadi koyona saꞋeyana saꞋeyana
matahiwadi luhei luhei wanalaufata.
Vita lakahina ana gowa hikidewedewena
be yaku yoꞋo hiveyudi amine,
meda gowai-nadi luhei wanakidewedewedi
be badi hinayuyedi adi matahiwadi.
7Yadi kikaiwabu lakahina faꞋina hiselakalaka,
au yadi selakalaka analaga amine
aulolo tagiya lakahina wanaveledi.
Gilubodadi be aulolo-dina hinanuhagadi
faꞋina tova moyaꞋaina taudiyao hikikilakahidi
higayo, Ime tokikaiwabu, vita keke anaꞋayauneni.
Ime keke sikwasikwadiyao amine anatagitagiya.
8Hidedemi higahe faꞋina, aiyeta saꞋeyanaga againe
adi vita lakahi-moꞋena agaidiya ginalakayemu,
alika tagiya loka.
Au aiꞋalaꞋalata ginaꞋala-Ꞌowodi,
faꞋina Yaubada Kaiwabu adi Tovematahiwadi
amanadi Kaliva Fifiwalana.
Au hidedemi kadu gahe ganogalina. a 

Tonilokoloko Babiloni ana ivebwavi faꞋina hinalulaukuhi.

9Tu babi ana tokikaiwabu melalai-nadi ana dewa udoꞋudona kadu ana kikaiwabu hiꞋitavaina be buye hikoyo-ma melala ginaꞋalaꞋalata-ma siyona hinaꞋitana againe hinatagitagi hinalulaukuhi. 10MiBabiloni yadi aulolo yadi vediwe faꞋina tokikaiwabu-dina hinamatautaveꞋine be hinamidilauva hinakova hinagayo,

Hoiyoi! Hoiyoi! Ho melala lakahina!
Ho Babiloni melala fifiwalana!
Bai saꞋeyanaga againe adi matahiwadi hinuhagana.
Au hidedemi babi ana tokikaiwabu hinagahe.

11Tu babi ana tonilokoloko melala ana ivebwavi faꞋina hinatagitagi hinalulaukuhi hinagayo, “Melala a gibwavi. Keke tamo hakwadi gidamiyami-yo yada lokoloko gidakimoneni faꞋina kanavekoyokoyo. 12Yada lokoloko ma gola siliva kabala yamuyamumu-Ꞌowogidi kadu bidi fatana lakahina, kaleko tulina tulina kwayakwayana likelikena yabeyabelina wowobikabikana, higa wakalivadiyao adi vaigau. Kadu ai wamagana tulina tulina kadu ikilukiluma tulina tulina vaita manuwa ana vaigau faꞋina, gaitomai-dina tufona kevakeva halana againe hibubuna, kadu tufona ai fatana lakahina, tufona kofa, tufona kainumula, tufona kabala kwayakwayana hawahawaviyanina againe hibubudi. 13Kadu yada lokoloko velugana ma gaitoma tulina tulina wamagana vaigau faꞋina, kadu vanedimodimo ana egana inisenisi mulo falanikisenisi, kadu oine, kadu bunama guwana ana egana olive againe hibubuna amanadi, kadu falawa be witi, kadu bulumakau be sifi, kadu hosi be waka abalulautaina. Kadu kaliva vevine vaita lokoloko amine akimokimonevedamanedi be kaliva adi agetoga faꞋina.” Au hidedemi tonilokoloko yadi lokoloko faꞋina hinagahe.

14Kadu vaita miBabiloni-moꞋedi agaidiya hinagahe hinagayo, “Lokoloko tulina tulina nuwanuwami lakahina ma hiyawowola. Yami kikaiwabu yami giba veꞋakinamanamalina gihavaina, gihavai-moꞋena. Au aimo keke wanavai-havagiledi.” 15Badi tonilokoloko lokoloko-dina melalai-nadi againe hikimokimonevedamanedi-yo hivewakalivadiyao amanadi hinamidilauva miBabiloni yadi vediwe faꞋina hinamatautaveꞋine. Hinatagitagi hinalulaukuhi hinagayo,

Hoiyoi! Hoiyoi! Ho melala lakahina!
Boi ami vaigau hagihagi-moꞋena,
kaleko kwayakwayana likelikena yabeyabelina,
kadu gola, kabala yamuyamumu-Ꞌowogidi,
bidi fatana lakahina wavivigauyedi.
Hidedemi ami ita veꞋakinamanamalina
tu mena yami kikaiwabu gavatubuga ma
bai saꞋeyanaga againe giyawowola.
Au hidedemi tonilokoloko hitagilulauhawa.

17Tu waka ana tovemadu kadu toyage, badi waka ana tofaisewa kadu badi fatadi faꞋina hivetobayauma-ma hinamidilauva melalai-nadi ginaꞋalaꞋalata-ma siyona hinaꞋitana againe hinakova hinagayo, “Hida hima melala ma keke tamo melala amine, keke-moꞋa.” 19Au hitagitagi hilulaukuhi lokoloko hiluyauyaula hikovakova higayo,

Hoiyoi! Hoiyoi! Ho melala lakahina!
Toniwaka moyaꞋaidi melalai-nadi againe
yadi lokoloko hiꞋaliꞋaliyeni-yo hivewakalivana.
Au bai saꞋeyanaga againe adi lauyawela hinuhagana.
Au hidedemi waka ana kaliva hitagilulauhawa. b 

Babiloni ana matahiwadi gavatubuga!

20Tu tamo hakwadi gigahe gigayo,

Mena melala ana matahiwadi givaina faꞋina
omi tomiyalobama wanavemwamwala.
Kadu omi Yaubada yana yoꞋogaga
kadu omi afositolo be falofita
moyaꞋaimi wanavemwamwala.
WaꞋita, miBabiloni omi hikivekoyomi
faꞋina Yaubada badi agaidiya gilaufata.
21Tu lobama ana tovenuwaꞋata fifiwalana kuga abokakaina vaita kugawauwaula amine gifewana be lehageya gihegehobuyena gigahe gigayo,

Kuga yaku wafaiwala lehageya gahegehobuyena
be aimo keke wanaꞋitani amine,
meda melala lakahina Babiloni
yadi wafaiwala hinaluyawelina be aimo keke wanaꞋitani.
22Hida melala ana abavemwamwala ginahavaina.
Au keke tamo vemwamwala ana agoꞋago kananogalini,
modawa kulele hiulega agodi ginahavaina,
kadu keke kananogali-havagileni.
Tofaisewa yadi faisewa tulina tulina
keke hinaꞋabi-havagileni.
Nila ana aꞋoliꞋoli butuna
aimo keke kananogali-havagileni.
23Lamufa mahalina melalai-nadi againe
aimo keke kanaꞋita-havagileni.
Badi nagivagu yadi wavemwamwala agodi
kadu keke kananogali-havagileni.
Hida melala ana tonilokoloko ma boi
vaita babi ana kaliva kikaiwabudiyao amine.
YoꞋo tulina tulina kalivai-dina
yana alavedivedigaga againe ginuwaꞋabiyedi.
24Kadu hida melala kalivai-dina
Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina
be yana kaliva mahamahalidiyao
hiluveꞋalikadi be dayagidi gimadu.
E, gaveyao moyaꞋaidi fafali tulina tulina agaidiya
Yesu Keliso faꞋine alika hinuhagana,
medema vaita dayagidi Babiloni againe gidamadu.
Au hidedemi tovenuwaꞋata fifiwalana gigahe. c 

Copyright information for `VIV