am31Te 5:2m4Yu 1:22-23, Lu 10:20m5Md 10:32
bm7Ais 22:22m9Ais 60:14m11Ye 1:12m12Ha 14:1
cm14Kl 1:15, Ha 19:11m15Lo 12:11m17Lu 12:21, Ye 2:5
dm18Ais 55:1m19Hi 12:7m20Yo 14:23m21Md 19:28

Revelation of John 3

Keliso yana venuwaꞋata Sadisi tovetumagana

adi yoꞋo agaidiya.

1KaduꞋe Keliso gigaheku gigayo, “Fefe unaꞋetoladina be Sadisi againe ginana, higa bana Yaubada yana tovenuwaꞋata tovetumagana adi yoꞋo giꞋitaꞋitaveꞋavidi-ma yana leta. Hidedemi yaku nuwanuwa unaꞋetoladina miSadisi unagahedi unagayo,

  • Iya Yaubada AluꞋaluwana ana ita vaita aluꞋaluwa seveni amine kadu ibadibadi seveni agaikuya hidadauda-ma bonaku hidedemi. Yami dewa gahalamanena. Omi valeyami ma vaita yami vetumagana toyogina amine kaliva matadiya, atu wona velemona omi toꞋalika yami vetumagana kabisona ginahavaina.
2Wamidi! Mene yami vetumagana kabisona ginayawowola-ma wanakivetoyogina. WaꞋita, Iya gahalamanena yami dewa aimo keke hagihagi-moꞋena yaku Yaubada matane. 3Aimo keke velemona wadanuwanuwa-hagihagi faꞋina, gavaimi yaku kaliva givehawalemi be wanogalina, medemi wananuwa-nunauyena. Au vehawala wavenogale be wanuwavilami. Atu kaꞋi keke wanamidi, au tokaiꞋafu amine ganaꞋelakau be matahiwadi againe ganaveyaulowogimi. 4
  • Atu Sadisi againe tufoimi ami kaleko keke wadakivebwaneneni, higa yami dewa yegayegana. Medema faꞋina kaleko kwayakwayana againe wanavaigau-yo Iya buye kananunudadana, faꞋina au amifata.
5Hai kaliva Iya faꞋikuya yana atuvefaꞋila againe gifaiwala-moꞋa, medema badiꞋiyao amine kaleko kwayakwayane ginavaigau. Kadu bana ana egana yaku buki againe keke-moꞋa ganayawelini. Buki-nadi againe badi wayawai-vagahidi ma adi egana gidadauda. E, keke ganayawelini, au Kamaku matane kadu badi yana tovenuwaꞋata matadiya bana faꞋine ganagahe ganagayo, Bana hidevama yaku kaliva. 6
  • Omi watagami, gavaimi Yaubada AluꞋaluwana omi tovetumagana ami yoꞋoi-mina agaimiya gigahegahe, medema wanavenogalena. Bonaku au hidedemi.” a 

Keliso yana venuwaꞋata Filadelifiya tovetumagana

adi yoꞋo agaidiya.

7KaduꞋe Keliso gigaheku gigayo, “Fefe unaꞋetoladina be Filadelifiya againe ginana, higa bana Yaubada yana tovenuwaꞋata tovetumagana adi yoꞋo giꞋitaꞋitaveꞋavidi-ma yana leta. Hidedemi yaku nuwanuwa unaꞋetoladina miFiladelifiya unagahedi unagayo,

  • Iya kaliva mahamahaliku kadu velemodi ma bonaku hidedemi. Tuwai-moꞋena tokaiwabu Devida Yelusalema ana tovehimeya, ada kihi bana againe kaliva yadi luku faꞋina. Meda Iya Yelusalema ivaguna ana tovehimeya ada kihi weꞋa agaikuya. KaꞋi mena yaku abaga ana wanafali ganayauna, au keke tamo hakwadi anafaiweya ginafalini. Kadu kaꞋi ganafalina, keke tamo hakwadi ginayauni.
8Yami dewa gahalamanena. Yami faiwala kabiꞋona nonogana bonaku waꞋabina kadu keke wadavekekeyeku. Au wanafali omi matamiya gayauna tu keke tamo hakwadi anafaiweya ginafalini. 9Kadu ganagahe. MiYuda tufoidi yami melaleya higahe vaita badi Yaubada yana yoꞋogaga tu hifwaya. Manuwa-abavehawala ana egana sinagogi againe hitafatafalolo nonogana badi Setani yana manuwa kalivai-dina. Yaku vehimeya againe badi kalivai-dina agaimiya hinaꞋela hinaꞋiboꞋula-moꞋa, ada hinahalamanena Iya Tauku agaimiya ganuwanuwa. 10Boi gavehimeyemi higa vaita yami waꞋasevatu Iya faꞋikuya wadaꞋatuvefaꞋila. Mena bonaku waꞋabina faꞋina, aimo vita lakahi-moꞋena fafali tulina tulina agaidiya ginalakayemu be tomiyababi moyaꞋaidi ginagaluvaluvadi ana toveya, Iya omi ganalugolegolemi. 11
  • WaꞋita, Iya ganamaduꞋela. Yami faiwala kabiꞋona nonogana yami vetumagana wanakidonena be higa keke tamo hakwadi ami laufata hagihagina ginalemami.
12Hai kaliva Iya faꞋikuya yana atuvefaꞋila againe ginafaiwala-moꞋa, ganavehimeya be bana yaku Yaubada yana manuwa ginaveꞋogolena. Keke-moꞋa ginahobu, Yaubada matane ginamiyamiya-vagata. Bana againe egana tohiye ganaꞋetoladidi, eganai-dina yaku Yaubada ana egana, yaku Yaubada yana melala ana egana higa Yelusalema ivaguna aimo yaku Yaubada againe walobameya ginahobuꞋela-ma melalai-nadi, kadu aku egana ivaguna. 13
  • Omi watagami, gavaimi Yaubada AluꞋaluwana omi tovetumagana ami yoꞋoi-mina agaimiya gigahegahe, medema wanavenogalena. Au hidedemi bonaku.” b 

Keliso yana venuwaꞋata Leyodisiya tovetumagana

adi yoꞋo agaidiya.

14KaduꞋe Keliso gigaheku gigayo, “Fefe unaꞋetoladina be Leyodisiya againe ginana, higa bana Yaubada yana tovenuwaꞋata tovetumagana adi yoꞋo giꞋitaꞋitaveꞋavidi-ma yana leta. Hidedemi yaku nuwanuwa unaꞋetoladina miLeyodisiya unagahedi unagayo,

  • Iya aku egana ToꞋasevatu, Iya Yaubada ana tohawavemogatala dibudibumuhigiku yaku gahe velemoꞋena, Yaubada yana aibubuna Iya agaikuya giveꞋinuba-ma kalivai-kuna bonaku hidede amine.
15Yami dewa gahalamanena. Keke wadakiloweku tu kadu wakiloweku. Iya nuwanuwaku wanaꞋidibumuhigeku. KaꞋi keke wanaꞋidibumuhigeku au wanakiloweku. 16Keke wadakiloweku tu kadu wakiloweku faꞋina, omi vaita gufaleda wayawayana kaliva hikilowena amanadi. Omi keke bwai ginaginana amine kadu keke gufa tutumina amine. Omi vaita wayawayamiyao faꞋina ganaꞋalahiwagemi. 17Omi wagahe wagayo, Ide wakalivadeyao. Lokoloko moyaꞋaina kanuhagana, gaitoma moyaꞋaina adafaiweya. Hidedemi wagahe tu keke wadahalamaneni omi koyokoyoꞋavamiyao yami miya koyona, Yaubada yana lokoloko ana yaudi wafaniyena, omi vaita tovematakoyo kadu tovekonekone amine. 18Au gagahevagadonemi be lokolokofou gola-moꞋenaga amine Iya agaikuya wanakimonena be amifaiweya wanakaiwabu. Mena gola ma babiya hiyalana digo wayogona buye hivetagovina be giꞋulafuwana againe gola-moꞋena avaekeya gida tu momolu hihegena. Kadu kaleko yegayegana agaikuya wanakimonena be yami vekonekone wanakevani-yo yami wowomumu ginahavaina. Kadu vematakoyo ana mulamula agaikuya wanakimonena be matamiya wanaseni-yo nuwanuwa velemoꞋena amifaiweya wanaꞋitahalamanena. 19
  • Gaveyao agaidiya ganuwanuwa, medema gadakeyedi kadu gakivenuwaviladi. Omi agaimiya ganuwanuwa faꞋina, wanamadunuwavilami ada wanaꞋiꞋidibumuhiga.
20Iya weꞋa lilimiya gamidimidi. Kaliva tobohiyana yana edaꞋawaneya gilautoli higa vaita gidaluku amine, meda Iya nuwami ana edaꞋawaneya galulautoli higa nuwamiya gadaluku. Gava kaliva agoku ginogalina be gihawahegeku, medema againe ganaluku be bana ganavetobohiyanena kadu Iya ginavetobohiyaneku. 21Boi yaku atuvefaꞋila againe gafaiwala-moꞋa be Kamaku yana didigaꞋuꞋu againe buye avetogama. Meda anafaiweya hai kaliva Iya faꞋikuya yana atuvefaꞋila againe ginafaiwala-moꞋa, medema ganahawahegena be yaku didigaꞋuꞋu againe buye anavetogama. 22
  • Omi watagami, gavaimi Yaubada AluꞋaluwana omi tovetumagana ami yoꞋoi-mina agaimiya gigahegahe, medema wanavenogalena. Au hidedemi bonaku.” c , d 
Copyright information for `VIV