am2Ais 6:1m3Isi 1:28m6Isi 1:5-10m8Ais 6:2-3m9-10Dan 6:26

Revelation of John 4

Tomiyalobama moyaꞋaidi Yaubada yana didigaꞋuꞋu againe

hihawadavadavana.

1Tu Keliso yana venuwaꞋata tovetumagana adi yoꞋo seveni agaidiya gilukahihi gihavaina, kadu gaꞋenoꞋita. Gamiyami tu auheꞋama wanafali yauyaugina lobameya gaꞋitana. Bana agonai-nadi vaita hiulega amine boi gamidinogalina-ma gigahe-havagileku gigayo, “UlakaꞋela weꞋai, be aimo kabisona gavadi gavadi makewaꞋe hinalakayemu-ma ganavehawale.” 2Gigahe-yo auheꞋama Yaubada AluꞋaluwana giluvaiyeku ada mene lobameya didigaꞋuꞋu matakuya gidadauda ada Kaliva SaꞋeyana didigaꞋuꞋuya givetogana. 3Ada Bana didigaꞋuꞋuya givetogana-ma ana itaꞋita mahamahali-moꞋena vaita kabala yabeyabelidi luhei yamuyamumu-Ꞌowogina kadu veꞋakinamanamalina amine. Kabalai-dina adi egana diyasifa kadu kaneliyani. Kadu mena didigaꞋuꞋuya bowa gidonena ana ita vaita kabala matamatagina ana egana emelodi amine. 4Mena didigaꞋuꞋu kikaiwabuna hinafane gidadauda ada didigaꞋuꞋu kadu tuweniti-fowa himidififina, tu didigaꞋuꞋu-dina agaidiya tomiyalobama adi tonagona tuweniti-fowa hivetogadi. Kaleko kwayakwayana againe hivaigau ada uꞋudiya badau kikaiwabuna gola againe hibubuna-ma gidadauda. 5Ada mena Yaubada yana didigaꞋuꞋu kikaiwabuna againe tova moyaꞋaina nama gisisinamana, vaita gaveyao agodi amine butuna lakahina gilaulauga, atala gihegehegena. Kadu didigaꞋuꞋu wamagigine daki seveni hiꞋalaꞋalata, higa Yaubada AluꞋaluwana ana ita aluꞋaluwa seveni. 6Kadu didigaꞋuꞋu gava wamagigine tamo gavadi gaꞋitana ana ita ma vaita lehaga atumanamanahina amine, e kabala vaita kelasi amine veꞋakinamanamalina.

Tu hinafane-moꞋane gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao adivefowa Yaubada yana didigaꞋuꞋu himidififina, ada matadi wowodi matatabuna gilagana wamagigidiya kadu wakwaudiya.
7Ada badi gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao adivefowa saꞋeyana ma ana ita vaita kevakeva manimaninina ana egana laiyoni amine, kadu saꞋeyana ana ita vaita bulumakau hala amine, kadu saꞋeyana magigina ana ita vaita kaliva amine, kadu saꞋeyana ana ita vaita manubutu giyaveyavega-ma amine. 8Ada badi gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao saꞋeyana saꞋeyana waꞋofadi sikisi ada wowodi matatabuna agaidiya tabone kadu dibune matadi gilagana. Tova moyaꞋaina hikwelidavadava uyadayada be bogi hinunauwena tu keke maꞋi hidaꞋilova higayo,

Mahamahalina, mahamahalina
Yaubada Kaiwabu Tofaiwala-moꞋa
BanaꞋe au mahamahalina.
Tova moyaꞋaina gimiyamiya-vagata,
tuwaina gimiyami adamoya gimimiyami
aimo ginamiyami keke ana abalauyabu.
Au hidedemi yadi kwelidavadava.

9Badi wayawaidiyao adivefowa BanaꞋe didigaꞋuꞋuya givetogana be gimiyamiya-vagata ma yadi kwelidavadava againe hihahawavekaiwabuna kadu hiveꞋamohimohinena kadu hivesivesiuleyena ana toveya, au badi tomiyalobama adi tonagona tuweniti-fowa Bana didigaꞋuꞋu againe givetogana-ma againe hiꞋiboꞋula-moꞋa, ada hidedemi Bana gimiyamiya-vagata-ma hihawadavadavana. Adi badau kikaiwabuna Bana agene hihegena higayo,

11OꞋeni yama Kaiwabu kadu yama Yaubada.
Gilubodama be anahawavekaiwabuye,
kadu O anaveꞋamohimohine be
a egana fifiwala-moꞋena anakilakahina.
E, yama hawadavadava O giluboda.
FaꞋina gaitoma moyaꞋaidi O ububudi,
ya nuwanuwa againe hilakayemu
be adamoya himimiyami.
Au hidedemi yadi kwelidavadava. a 

Copyright information for `VIV