am1Ha 5:1m8Isi 14:21
bm9Yo 16:2m10Ha 16:5-7m11Ha 3:4-5, 7:9,13-14
cm12Md 24:19m14Hi 1:11-12m15Ais 2:19m17Ha 14:9-10

Revelation of John 6

Buki ana bulava vaita autafa amine ma ana aigolota.

1Tu iya aimo galulauboda tu Bana Yaubada yana Sifi kabiꞋona buki ana bulava vaita autafa amine bulava tomoꞋainagona gigolohina. Gigolohini-yo gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao adivefowa ana kaliva saꞋeyana agona lakahina vaita atala gidahegeni amine ma gigahe gigayo, “UꞋela.” 2GaꞋita tu auheꞋama hosi kwayakwayana mene matakuya gimidi. Hosi kwaune kaliva saꞋeyana gihiyoto yana sufi giꞋabina ada badau kikaiwabuna uꞋune hihifona. Au bana gitauya higa gidalugaviya be gidafaiwalahega-moꞋa.

3Bana gina tu Sifi kabiꞋona buki ana bulava anavelu gigolohini-yo gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao anavelu agona ganogalina gigahe gigayo, “UꞋela.” 4Au hosi velugana gilakayemu ana ita yabeyabeli-moꞋena. Bana kaliva kwaune gihiyoto ana vehimeya ma kukuya babi againe ginavaihegeni-yo kaliva buye hinaveꞋamunumunuga. Ada feto lakahina hivelena.

5Yana feto hivelena gihavaina, Sifi kabiꞋona buki ana bulava anaveto gigolohini-yo gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao anaveto agona ganogalina gigahe gigayo, “UꞋela.” GaꞋita tu auheꞋama hosi kukwauhi-moꞋena, mene matakuya gimidi. Bana kaliva hosi kwaune gihiyoto-ma lokoloko ana abasivekuke giꞋabina. 6Au agoꞋago ganogalina vaita tamo hakwadi gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao adivefowa agaidiya gidakova gidagayo, “Kaliva moyaꞋaidi hinafifaisewa be fatadi aiyeta saꞋeyana analaga hinavaina tu mani-nadi againe aꞋa kabiꞋonaga vaita kuvi saꞋeyana o kaꞋi tafiyoko tohiye adifaiweya hinakimonena. Atu ai hagihagidi keke unakivekoyodi be higa bunama kadu oine aimo ginadauda.”

7Gilukahihi gihavaina Sifi kabiꞋona buki ana bulava anavefowa gigolohini-yo gaitoma wayawaidi fifiwaladiyao anavefowa agona ganogalina gigahe gigayo, “UꞋela.” 8GaꞋita tu auheꞋama hosi ana ita vaita gidahaniwedalini-ma amine mene matakuya gimidi. Bana kaliva hosi kwaune gihiyoto-ma ana egana Alika ada bana wakwaune hosi velugana gimuliyena ana kaliva ana egana ToꞋalika yadi Abaga. Badi adiꞋiseluga yadi waꞋabavehimeya, adi vehimeya hidede amine. Tomiyababi tufoidi moyaꞋaidi hinaluveꞋalikadi. Tufoidi ma buye hinaveꞋamunumunuga be hinaꞋalika, tufoidi lokeya hinaꞋalika, tufoidi auloloya hinaꞋalika, tufoidi kevakeva manimaninidiyao hinayovadi be hinaꞋalika. Tomiyababi hinaꞋalika-ma adi kilagalaga hidede amine. KaꞋi kanadakadi boꞋu fowa againe digo, boꞋu saꞋeyana kalivai-dina hinaꞋalika. a 

Tovetumagana kaliva hiluveꞋalikadi-ma yadi kova.

9Tu Sifi kabiꞋona buki ana bulava anavefaifi gigolohina againe, Yaubada yana atudidiga inubane kaliva aluwadi gaꞋitadi, badi kalivai-dina Yaubada bonana againe hiluveꞋavina kadu Yesu faꞋine hiꞋawatalatalaina faꞋina kaliva koyodiyao hiluveꞋalikadi amanadi. 10Badi kaliva aluwadi moyaꞋaidi hikovaꞋawafatafata higayo, “Yama Kaiwabu Fifiwala-moꞋe, O mahamahali, ya nuwanuwa matatabuna velemoꞋena. Gava tova badi tomiyababi hiluveꞋalikama amanadi unavedewayaugidi-yo agaidiya dayagima unafatani?” 11Hidedemi higahe tu vaigau kwayakwayana badi saꞋeyana saꞋeyana giveledi ada gigahedi gigayo, “Tova kabisona yami waꞋatuvefaꞋila kadu wanaboda. Nagona tobohiyamiyao higa yaku tofaisewa anafaiweya omiꞋiyao hinaluveꞋalikadi hinanunauwena tu moyaꞋaimi ami kilagalaga Iya gavehimeyena amine hinaluyabuna, au adi laufata hinavaina.” Hidedemi gigahedi. b 

Yaubada yana ilaꞋa lakahina.

12Tu aimo galulauboda tu Sifi kabiꞋona buki ana bulava anavesikisi gigolohina. AuheꞋama babi giliꞋuliꞋu lakahina, kadu kauwana gikwauhina vaita avaeka wauyona amine, ada vaikohi givivilina-ma giyabelina vaita dayaga amine. 13Kadu ibadibadi babiya hibeꞋu vaita bolimana-kouko gidamadu be nila bouna gidatafimwanumwanuni amine. 14Kadu lobama giyawowola vaita ivi hiꞋuwana be hisenauwena amine. Kadu oya be himula matatabudi hiliꞋuliꞋu be hitogadamadamana.

15Mena gaitomai-dina hilakayemu againe, babi ana tokikaiwabu, badi tovehimeya, badi tolugaviya adi togiyomatana kikaiwabudiyao, badi wakalivadiyao kadu fifiwaladiyao kadu mali kaliva moyaꞋaidi agetoga adi kauveꞋa buyeꞋi hiꞋota be oyeya vatulumeya gouya hiveu. 16Oya kadu kuga lakahidi agaidiya hikovakova higayo, “Agaimeya wanabeꞋu be Bana didigaꞋuꞋuya givetogana-ma magigina againe wanasevauyema kadu Sifi kabiꞋona yana ilaꞋa againe wanasevauyema. 17Au yadi ilaꞋa ana tova lakahina ahe gilakayemu be ama laufata anavaina. Gavaimi be Badi adiꞋiselu yadi ilaꞋa kadaꞋatuvefaꞋileni?” c 

Copyright information for `VIV