am3Yem 10:12m4Ha 6:16m12Ha 8:13
bm15Ha 8:7-12m20Ha 16:9,11, Sam 135:15-17

Revelation of John 9

Hiulega anavefaifi ana aiyuve faꞋina.

1Tu bana lobama ana tovenuwaꞋata anavefaifi yana hiulega giyuvena, au kaliva saꞋeyana ana ita vaita badibadi saꞋeyana lobameya giꞋakakilina-ma babiya gihobuꞋela. Bana balauma yadi abaga ana kihi givaina, abagai-nadi ana egana Kahu Tunugi-vadavadaꞋaina. 2Kahu giyauna againe, siyo lakahina gilaka vaita ubula lakahi-moꞋena siyona amine. Siyo Kahuya gilaka-ma againe kauwana kadu lobama giꞋuyuyubodena. 3Ada siyo-nadi hinagene koloma lakahidiyao babiya hihobu, ada faiwala tulina hivaina be yadi aiyovaga vaita atagikwamana amine. 4Yaubada yana vehimeya againe adi hawata hivaina higa isisiꞋu ai aꞋa gikabukabu-ma keke hinakivekoyoni, tu adi vehimeya ma badi kaliva Yaubada yana iyaꞋiyaya debaꞋaidiya keke gidadauda-ma hinakivekoyodi. 5Keke gidahawahegedi be hinaluveꞋalikadi, au vaikohi faifi agaidiya yadi aiyovaga againe aulolo lakahina hinaveledi. Ada aulolo lakahi-moꞋena againe hivedivediwe vaita atagikwamana kaliva giyovana be givedivediwe amine. 6Medema vaikohi faifi agaidiya alika hinalelena tu hinalele-wayoga keke adifata. Hinagahe hinagayo, “Hoi! Hima kavedivediwe kadaꞋalika.” Hidedemi hinagahegahe tu Yaubada keke alikeya ginahawahegedi.

7Tu mena kolomai-dina adi ita ma vaita hosi gaviya faꞋina hivevigauna-ma amine. Badau kikaiwabuna gola uꞋudiya hisedi ada magigidi ana ita vaita kaliva magigidi ana ita amine. 8UꞋudi vaita vevine uꞋudi tunugina amine, nigodi sinasinahina vaita laiyoni manimaninina nigona amine. 9Manawadi ana vaigau vaita abaseboda kainumula amine, ofadi butuna vaita ubula lakahina giluluvetavetaꞋala-ma amine. 10Giudi ana wagiyo vaita atagikwamana amine, ada mena giudi againe kaliva hinaꞋiꞋiyovaga be aulolo lakahina againe hinavedivediwe vaikohi faifi agaidiya. 11Kadu bana Kahu Tunugi-vadavadaꞋaina ana tokaiwabu meda badi kolomai-dina adi tokaiwabu. Bana ana egana bona Hibeliu againe ma Abadoni tu bona Gilika againe Afoliyoni. (Egana ana kaivila ma Toluyaweyawela.)

12Vita nagona manubutu givehoiyoiyena-ma aheꞋi, tu vita luhei ma aimo hinayemu. a 

Hiulega anavesikisi ana aiyuve faꞋina.

13Tu bana lobama ana tovenuwaꞋata anavesikisi yana hiulega giyuvena, au agoꞋago saꞋeyana ganogalina, inisenisi ana abaꞋakabu gola hukuna fowa againe giyemu. Mena abaꞋakabu Yaubada yana didigaꞋuꞋu wamagigine gidadauda. 14Bana agona ganogalina-ma tovenuwaꞋata anavesikisi yana hiulega giꞋabina-ma againe gigahe gigayo, “Badi tovenuwaꞋata fowa boi hiyogodi be gufa lakahina ana egana Yufalete againe himimiyami-ma unayaudi be hinana.” 15Au badi tovenuwaꞋata fowa boi hida bai-nadi, hida aiyetai-nadi, hida vaikohi-nadi, hida malamalai-nadi faꞋina Yaubada yana vehimeya againe hikidewedewedi be hisedi amanadi giyaudi be higa kaliva tufoidi moyaꞋaidi hinaluveꞋalikadi. Tomiyababi adi tufo tohiye ma adi tufo luhei auwe yamumuna tu adi tufo saꞋeyana ma hiluveꞋalikadi. 16Badi tovenuwaꞋata fowa tolugaviya hosi agaidiya hiyage-ma moyaꞋai-moꞋedi hinagoyedi, adi kilagalaga ganogalina 200 miliyoni (200,000,000).

17KaduꞋe yaku enoꞋita againe badi tolugaviya yadi hosi agaidiya hiyage-ma gaꞋitadi, adi ita ma hidede amine. Manawadi ana abaseboda ana ita yabeyabeli-moꞋena vaita aiꞋalaꞋalata amine kadu matamatagina vaita lehaga amine kadu yagoyagona vaita luwaluwa boyalina amine. Hosi uꞋudi ana ita vaita laiyoni uꞋudi amine ada ai nolana siyo kadu gaitoma yagoyagona alamatafifailina magana koyo-moꞋena awadiya giyemuyemu, ada mena abaꞋalikai-dina agaidiya tomiyababi adi tufo saꞋeyana hiluveꞋalikadi. 19Badi hosi yadi wafaiwala, uꞋudiya kadu giudiya kaliva hiluluveꞋalikadi faꞋina giudi waꞋuꞋuna vaita oloto amine ada medema againe kaliva hiꞋiꞋiyovaga.

20Tu tomiyababi velugadiyao keke mena vitai-dina agaidiya hidaꞋalika-ma nimadi ana aibubuna ana hawadavadava aimo keke hidavenikohiyeni. Keke Yaubada againe hidahagaviladi. Au Setani yana yoꞋo higa balauma agaidiya hihawahege-vagahidi kadu ikilukiluma gola, siliva, kofa, kuga, kadu ai agaidiya hibubudi-ma aimo hihawadavadavana. Mena ikilukilumai-dina keke adifaiweya hidaꞋita o hidanogala o hidanaudadana. 21Kadu badi kaliva yadi luveꞋalika yadi kwelikweli yadi udo yadi kaiꞋafu au hida yadi huluvai-dina keke hidavenikohiyeni-yo Yaubada againe hidahagaviladi. b 

Copyright information for `VIV