am6Md 16:27m82Te 1:8m111Fi 1:17
bm13Md 7:21, Ye 1:22m161Ko 4:5
cm24Isi 36:22
dm29Kl 2:11

Romans 2

Yaubada yana laufata tunutunugina.

1A, oꞋeni-ma mali kaliva yana dewa koyona faꞋina uhawavekoyoyena. Ugahe ugayo, “Bana gikoyo faꞋina Yaubada aimo ginalaufata.” O keke unagahe faꞋina koyona kadu mene o againiya gidadauda. Hida hima koyonai-dina bana gififaisewadi-ma kadu o ufifaisewadi faꞋina, bana uhawavekoyoyena tu kadu o tauni uhawavekoyoye. 2Ide kahalamanena Yaubada gilubodana be kaliva yadi koyona faꞋina ginalaufata. 3Au o vaita hakwadi yo unuwanuwa vaita Yaubada yana laufata unaꞋoseni? Mali kaliva yadi koyona faꞋina uhawavekoyoyedi tu o tauni koyonai-dina ufifaisewadi. Makewa o keke afaiweya Yaubada yana laufata unaꞋoseni. 4Yaubada gihinekalikaliye. Ya koyona faꞋina keke gidamadulaufata, au giꞋatuvefaꞋile. Mena yana hinekalikali yana atuvefaꞋila faꞋina maꞋi uwowomumuyena o kaꞋi keke? Vaita udahalamaneni Yaubada gihinekalikaliye be higa ya dewa koyona unahegeni-yo Bana againe unahagavila.

5Tu ide omi miYuda wanogali! Nuwami fanifanina kadu tagami kuluna ada keke wadahagavilami faꞋina, yami koyona ana laufata wakikivebaꞋuna. Aimo tova mulina Yaubada kaliva ginavedewayaugida tunutunugina be badi koyodiyao yana ilaꞋa guwana hinanuhagana ana toveya, yami koyona ana laufata lakahi-moꞋena wanavaina. 6Kaliva saꞋeyana saꞋeyana gavaimi gavaimi hihuluhuluva, kaꞋi yamumuna o kaꞋi koyona, medemi adi laufata Yaubada ginaveledi. 7Kaliva tufoidi tova moyaꞋaina yadi waꞋatuvefaꞋila hihuluhuluva yamumuna be higa Yaubada ginahawaveyamumuyedi-yo hinakaiwabu be Bana buye hinamiyamiya-vagata. Yaubada badi kalivai-dina yawai-vagahidi ginaveledi. 8Tu kaliva tufoidi taudiyaogaga yadi nuwanuwa hiꞋitaꞋitaveꞋavina ada nuwanuwa velemoꞋena hikilokilowena kadu dewa koyona himulimuliyena. Yaubada badi kalivai-dina agaidiya ginaꞋilaꞋa be adi matahiwadi ginaveledi. 9Tomiyababi gaveyao moyaꞋaidi koyona hihuluhuluvina, medema vita aseꞋuꞋaulolo hinanuhagana. Nagona miYuda kalivai-dana ada laufata koyona kananuhagana tu kadu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina buyeꞋi hinanuhagana. 10Atu gaveyao moyaꞋaidi hihuluhuluva hagihagina, medema kaiwabu davadava aseniwalova hinanuhagana. Nagona miYuda kalivai-dana mena laufata hagihagina kanamidinuhagana tu kadu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina buyeꞋi hinanuhagana. 11FaꞋina Yaubada yana laufata tunutunugina. KaꞋi kwanamiYuda o kaꞋi keke kwanamiYuda tu yoꞋo tulina kalivana digo, adi laufata leleleya. a 

MoyaꞋaida laufata yada dewa amine kananuhagana.

12Badi keke miYuda tu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Mosese yana vehimeya keke hidahalamaneni. KaꞋi badi kalivai-dina keke mena adi wavehimeya tu hinakoyo, au meda keke mena adi wavehimeya tu hinabwavi. Keke vehimeyai-nadi ana dibutoyoga faꞋina hinabwavi, au taudiyao hikoyo faꞋina hinabwavi be keke Yaubada buye hinamiyami. Ide miYuda Mosese yana vehimeya kahalamanena. KaꞋi ide kalivai-dana weꞋa ada wavehimeya tu kanakoyo, au Yaubada mena vehimeyai-nadi ana dibutoyoga faꞋina ginavedewayaugida be ada laufata ginaveleda. 13WaꞋita, gaveyao yegayegadiyao Yaubada matane? Keke vehimeya ana tonogala. Au vehimeya ana toꞋidibumuhiga yegayegadiyao Yaubada matane. KaꞋi tamo hakwadi vehimeyai-nadi gidaꞋitaꞋitaveꞋavina, kadu medema faꞋine Yaubada gidagahe gidagayo, “Bana kaliva yegayegana Iya matakuya.” 14Badi keke miYuda tu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Mosese yana vehimeya keke hidahalamaneni. Tu kaꞋi taudiyao yadi nuwenuweya vehimeyai-nadi gigahe amine ma hidahuluva, au mena keke adi wavehimeya nonogana vehimeya ana nuwanuwa yadi dewa againe hidaseyemaunena. 15Mosese yana vehimeya badi keke agaidiya gidadauda tu mena vehimeyai-nadi ana nuwanuwa, vehimeya kadu hawata, aseꞋasediya gidadauda ma yadi dewa againe hiseyemaunena. Kadu togahe nuwafoudiya yana gahe againe hihalamanena vehimeya ana nuwanuwa aseꞋasediya gidadauda, faꞋina hinahuluva koyona amine o dakeya yadi nuwenuweya hiꞋayaunena, o kaꞋi hinahuluva yamumuna amine o lugolagola yadi nuwenuweya hiꞋayaunena. Au hidede amine kahalamanena vehimeya ana nuwanuwa aseꞋasediya gidadauda. 16Aimo tova mulina Yaubada yana vedewayauga ana toveya au hidede amine ginalakayemu. Medema tovai-nadi Yaubada yana vehimeya againe Yesu Keliso ide kaliva yada nuwahinage kadu yada dewa sevasevauyana faꞋina ginavedewayaugida. Au hidede amine VenuwaꞋata Yamumuna iya galulumamalena-ma gigahe. b 

MiYuda Mosese yana vehimeya hihalamanena faꞋina

hiselakalaka tu vehimeyai-nadi keke hidaꞋitaveꞋavini.

17Tu oꞋeni ma tauni a egana ukilakahina ugayo, “Iya kwanamiYuda, Mosese yana vehimeya againe galuluveꞋavina. Iya Yaubada gahalamanena faꞋina, iya Bana yana yoꞋo kalivana.” 18Au hidede amine ugahegahe ada velemodi o halamani, Yaubada yana nuwanuwa uhalamanena, kadu Mosese yana vehimeya againe usikulu faꞋina hadema dewa yamumuna hadema dewa koyona ma afaiweya unaluveꞋuveꞋuna. 19O unuwaveꞋavina vaita o badi matadi giꞋuyuyuna-ma adi tokivetuvetunu kadu badi yadi nuwanuwa uyuꞋuyuyuna againe himimiyami-ma o tomahala nuwadi ana tokivemahala. 20O badi fanifanidiyao ukivetuvetunudi kadu kabiꞋodiyao uvehavehawaledi. O Mosese yana vehimeya uhalamanena faꞋina, uvaitana halamana kadu nuwanuwa velemoꞋena matatabuna udaluyabuni. 21O mali kaliva uvehawaledi tu oꞋeni ma mene tamo halamana tauni uvehawale o kaꞋi keke? O kaiꞋafu faꞋina ululumamala tu mene tamo gavadi o ukiꞋafuna o kaꞋi keke? 22O mali kaliva uhawatadi ugayo, “Keke wanakelele.” Tu hawata kelele faꞋina o maꞋi uꞋitaveꞋavina o kaꞋi keke? Kilumina uhawaveꞋiyohoyohoyena. Mene tamo lokoloko kilumina yadi manuwa-tafalolo agaidiya ukiꞋafuna o kaꞋi keke? 23OꞋeni Mosese yana vehimeya faꞋina uselakalaka ugayo, “Ime miYuda Yaubada yana vehimeya Mosese awane gilakayemu-ma ahalamanena. Mena vehimeyai-nadi ana kaiwabu lakahi-moꞋena.” Tu omi moyaꞋaimi vehimeyai-nadi wayawelina faꞋina Yaubada mena vehimeya givelemi-ma uꞋihawadamanena. 24Mena ihawadamana faꞋina Veyao Tuwaina ana buki gigahe gigayo,

Omi miYuda yami dewa koyona faꞋina, yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Yaubada ana egana hihawatagona. c 

Yaubada yana iyaꞋiyaya keke wowomiyagaga au kadu

nuwamiya wanatomogolohina.

25Ide omi miYuda agaimiya kadu ganagahe. Tuwaina fwefweyamiya Yaubada yana iyaꞋiyaya wowomi againe hitomogolohina. KaꞋi Mosese yana vehimeya wanaꞋitaveꞋavina, au ami tomogolota gaitoma lakahina. Atu kaꞋi vehimeya wanayawelina, au ami itaꞋita vaita Yaubada yana iyaꞋiyaya keke wowomiya hidatomogolohini. 26KaꞋi badi yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Yaubada yana iyaꞋiyaya keke wowodiya hidatomogolohini-ma Mosese yana vehimeya ana nuwanuwa hiꞋidibumuhigena, au adi itaꞋita Yaubada matane gavaiyaꞋamine? Wona velemona badi vaita Yuda kaliva iyaꞋiyayai-nadi wowodiya hitomogolohina-ma amidiya Yaubada matane. 27Badi yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Yaubada yana iyaꞋiyaya keke wowodiya hidatomogolohini tu vehimeya hiꞋitaꞋitaveꞋavina amanadi omi miYuda hinatubutagomi. Badi kalivai-dina adi tomogolota keke tu vehimeya hiꞋitaꞋitaveꞋavina. Omi miYuda Yaubada yana vehimeya Mosese buki againe giꞋetoladina-ma wahalamanena kadu yana iyaꞋiyaya wowomiya gidadauda nonogana vehimeyai-nadi wayaweyawelina. Medema faꞋina yoꞋo tulidiyao kalivai-dina omi miYuda hinatubutagomi.

28Gaveyao Yaubada yana kaliva velemoꞋena? Omi miYuda wagahe wagayo, “Ime miYuda moyaꞋaima Yaubada yana kaliva. Ime Yuda kaliva Yaubada yana iyaꞋiyaya wowomeya hitomogolohina Yaubada yana vehimeya Mosese buki againe giꞋetoladina-ma amine faꞋina, ime Yaubada yana kaliva. Kadu tamameyao hinameyao Yuda kalivana vevinena faꞋina ime ama egana miYuda.” Hidede amine omi wagahe tu keke. Hai kaliva bana nuwane AluꞋaluwa Mahalina yana iyaꞋiyaya gitomogolohina, medema Yaubada yana kaliva velemoꞋena ada kanavewagana vaita bana kwanamiYuda. Bana ana tomogolota ma au nuwane tu keke wowone, kadu tomogolota inubana AluꞋaluwa Mahalina againe atu keke buki yana vehimeya againe. Ada bana kalivai-nadi ana egana ana kailakata keke kaliva agaidiya au Yaubada againe ginanuhagana. d 

Copyright information for `VIV