Acts 10

τις] p53 p74 ‭א A B C E Ψ 33 81 945 1175 1241 1739 al itp WH

τις ἦν] Byz itgig vg syr ςποιῶν] WH

ποιῶν τε] Byz ςδιὰ παντός] Byz WH

διαπαντός] ςπερὶ] p74 ‭א A B C E Ψ 33 36 42 81 323 614 808 945 1175 1739 2495 al syr WH

omit] L P Ψ Byz it vg ςἐνάτην] Byz WH

ἐννάτην] ςἔμπροσθεν] WH

ἐνώπιον] Byz ςἄνδρας εἰς Ἰόππην] WH

εἰς Ἰόππην ἄνδρας] Byz ςτινα] A B C 0142 36 81 88 307 453 610 630 945 1175 1678 1739 1877 1891 2344 itar itc itph itro itw vg syrh(mg) copbo armmss WH NR CEI Riv TILC Nv NM

omit] ‭א E L P Ψ 049 056 33 104 181 326 330 436 451 614 629 1241 1409 1505 2127 2344 2412 2492 2495 Byz Lect itd itdem ite itgig itl itp vgms syrp (syrh) copsa copmae armmss eth geo slav Irenaeuslat Origen Chrysostom Bede ς ND Dio

τὸνand omit ὃς] l60ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος] p74vid ‭א A B C 36 81 945 1175 1739 al ς WH

τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον] E Ψ Byzθάλασσαν] Byz vgww WH NR CEI Riv TILC Nv NM

θάλασσαν· ὅς λαλήσει ῥήματα πρός σε, ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου] (see Acts 11:14) 321 322 436 453 466 467 (copbo(mss))

θάλασσαν· οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν] 69mg 1611 vgmss vgcl ς ND Dioλαλῶν αὐτῷ] WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ] Byz ς Dioοἰκετῶν] WH

οἰκετῶν αὐτοῦ] Byz ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMἅπαντα αὐτοῖς] WH

αὐτοῖς ἅπαντα] Byz ςἕκτην] Byz ς WH

ἕκτην τῆς ἡμέρας] A itgig itl

ἐνάτην] ‭אc 36 25αὐτῶν] WH

ἐκείνων] Byz ςἐγένετο ἐπ'] p74 ‭א A B C 36 81 323 453 945 1175 1739 pc Origen WH

ἐπέπεσεν ἐπ'] E L P (pc ἐπέσεσεν) Byz it vg syr Clement ς

ἦλθεν ἐπ'] p45καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον] p74 ‭א A B (C2 omit μεγάλην) (E τέτσαρσιν) (88 καταβαῖνοντα) (181 καταβαῖνονταand καθιεμένην) 1175 (1877 καθιεμένην) (l60 omit καταβαῖνον and καὶ καθιεμένην) itar itc itdem ite itp(c) itph itro itw vg geo Origen WH CEI Nv NM

καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ καθιέμενον] (C*(vid) omit μεγάλην) (36 omit καὶ καθιέμενον) 81 307 453 629c 630 (945 τὸ καταβαῖνον) 1678 1739 1891 2344 (l593 δεδεμένην) l1178 (syrp) NR Riv TILC

καὶ καταβαῖνον ἐπ' αὐτὸν σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ καθιέμενον] L P 049 056 0142 (104 2495 l597 l1441 καθήμενον) (326 ἐπ' αὐτῷ and καὶ τέσσαρσιν) 330 436 451 614 1241 1409 (1505 l611 δεδεμένην) 2127 2412 2492 Byz Lect (l60* l1154 l1590* omit καὶ καθιέμενον) (l60(c) καὶ σκεῦός and omit δεδεμένον) (l590 l1156 δεδεμένην καὶ καθιεμένην) (l751 σκεῦός τι ἐπ' αὐτὸν) (l1356 omit τι) slav Chrysostom ς ND Dio

καὶ τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην καταβαῖνον καὶ καθιέμενον] (p45vid omit ὡς... καὶ) Ψ 33 (itd itgig itl itp) (syrh) (copsa copbo omit καταβαῖνον καὶ) arm (Apostolic Constitutions) Theophylact

καὶ τι σκεῦός τέσσαρσιν ἀρχαῖς ἐκδεδεμένον] Clementτετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς] p74 ‭א A B C2(vid) 81 (181 945 1739 1877 1891 τὰ ἑρπετὰ) 326 630 1175 2344 (itar) itc itdem itgig (itl) (itp) itph itro itw vg syrp copbo(pt) arm (eth) geo (Clement) Origengr(1/2) (Apostolic Constitutions) Jerome1/3 (Jerome1/3) Maximus (Augustine1/4) WH NR CEI Riv Nv NM

τετράποδα καὶ τὰ ἑρπετὰ] itd copsa(ms) Origenlat(1/2) TILC

θηρία καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς] copsa copbo(mss)

τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία] E (ite) (Origengr(1/2)) (Didymus) (Chromatius) (Jerome1/3)

τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ] L P Ψ 049 056 0142 104 330 436 451 614 629c 1241 1409 1505 2127 2412 2492 2495 Byz Lect (l895 omit τῆς γῆς) (l921 ἑρπετὰ τῆς γῆς) syrh slav Chrysostom (Jerome1/3) (Augustine1/4) ς ND Dio

τετράποδα καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς] (C*(vid) 33 l1178 36 307 453 1678 Clement omit τὰ ἐπὶ) (Origenlat(1/2))

τὰ θηρία καὶ τὰ τετράποδα καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς] 88καὶ] WH NR CEI ND Nv

ἢ] Byz ς (Riv Dio NM) TILCεὐθὺς ἀνελήμφθη] p74 ‭א A B C E 81 88 (181 εὐθέως) 1877 itar itc itdem itph itro itw vg syrh(mg) copbo ethro slav WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἀνελήμφθη] p45 36 307 453 610 1175 1678 2344 itd syrp copsa(mss) copbo(ms) arm ethpp geo Origenlat Apostolic Constitutions Ambrose Chromatius Augustine

πάλιν ἀνελήμφθη] (see Acts 11:10) (D ἀνελήμφθη πάλιν) L P Ψ 049 056 0142 104 330 436 451 614 629 630 945 1241 1505 1739 1891 2127 2412 2492 2495 Byz (Lect ite (itgig) (itp) syrh copsa(mss) copmae Chrysostom ς ἀνελήφθη) ND (Dio)

εὐθὺς ἀνελήμφθη πάλιν] (326 εὐθέως) 1409ἑαυτῷ] p74 ‭א A (B 323 330 451 2127 2495 αὐτῷ) C E P Ψ 049 056 0142 33 81 88 104 181 326 436 614 629 630 945 1241 1505 1739 1877 2412 2492 Byz l597 itar ite itgig vg syrp syrh copsa copbo arm geo ς WH

ἑαυτῷ ἐγένετο] D itd itpἰδοὺ] p45 p74 ‭א A B 36 81 181 242 255 429 945 1175 1739 al it vg syrp WH

καὶ ἰδοὺ] C D E L P Ψ Byz itp syrh ςὑπὸ] WH

ἀπὸ] Byz ςτοῦ Σίμωνος] WH

Σίμωνος] Byz ςἐπυνθάνοντο] Byz ς

ἐπυθοντο] B C WHδιενθυμουμένου] Byz WH

ἐνθυμουμένου] ςεἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα] p45 D E L P Ψ Byz it syr ς (NA [αὐτῷ]) NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

εἶπεν τὸ πνεῦμα αὐτῷ] p74 ‭א A C 6 36 69 81 431 1175 1898 vg

εἶπεν τὸ πνεῦμα] B WH NMἄνδρες] D L P Ψ 049 056 0142 326 330 436 451 614 1241 1505 1877* 2127 2412 2492 2495 Byz l597 itd itl itm itp* syrh slav Apostolic Constitutions Cyril-Jerusalem Ambrose Chrysostom Augustine Speculum Cassiodorus Theophylacta

ἄνδρες τρεῖς] (see Acts 11:11) p74 ‭א A C E 33 36 81 88 104 181 307 323 453 610 629 630 945 1175 1409 1678 1739 1877c 1891 2344 l1178 itar itc itdem ite itgig itp(c) itph itro itw vg syrp syrh(mg) copsa copbo copmae eth geo Didymusdub Vigilius Theophylactb ς NA NR CEI ND Riv Dio Nv NM

ἄνδρες δύο] (see Acts 10:7) B WH

ἄνδρες τινες] arm TILC

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsζητοῦντές] p74 ‭א B (81 ζητοῦνταις) pc WH

ζητοῦσιν] p45 A C Dc (E*) E Ψ Byz ςὅτι] WH

διότι] Byz ςκαταβὰς δὲ] Byz ς WH

τότε καταβὰς] D E syrpεἶπεν] Byz WH NR CEI Riv TILC Nv NM

τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρός αὐτὸν εἶπεν] H 2495 pc (itw) ς ND Dioτίς] Byz ς WH

τί θέλητε ἤ τίς] (D θέληται itacism) syrhεἶπαν] WH

εἶπαν πρὸς αὐτὸν] D syrp copsa copmae

εἶπον] Byz ςΚορνήλιος] Byz ς WH

Κορνήλιος τις] D syrpεἰσκαλεσάμενος οὖν] Byz ς WH

τότε προσκαλεσάμενος] E

τότε εἰσαγαγὼν ὁ Πέτρος] D itp syrpἀναστὰς] WH NM

ὁ Πέτρος] Byz ς TILC

omit] NR CEI ND Riv Dio NvἸόππης] Byz WH

τῆς Ἰόππης] ςτῇ δὲ] WH

καὶ τῇ] Byz ςεἰσῆλθεν] B D Ψ 049 81 181 330 451 614 2412 Lectpt itar itc itdem itd itl itp itph itro itw vg syrp syrh copsa(mss) eth Theophylacta WH CEI Nv NM

εἰσῆλθον] p74 ‭א A C E L P 056 0142 36 88 104 307 326 436 453 610 629 (630 1891 ἦλθον) 945 (1175 pc l921 συνῆλθον) 1241 1409 1505 1678 1739 1877 2127 2344 2492 2495 Byz Lectpt lAD ite itgig syrh(mg) copsa(ms) copbo copmae arm geo slav Chrysostom ς NR ND Riv Dio TILC

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος] Byz (ς omit τοῦ) WH

προσεγγίζοντος δὲ τοῦ Πέτρου εἰς τὴν Καισάριαν προδραμὼν εἷς τῶν δούλων διεσάφησεν παραγεγονέναι αὐτὸν. ὁ δὲ Κορνήλιος ἐκπηδήσας καὶ] D itgig (itp) syrh(mg) copmaeἤγειρεν αὐτὸν] WH

αὐτὸν ἤγειρεν] Byz ςἀνάστηθι·] Byz ς WH

τί ποιεῖς;] D

τί ποιεῖς; ἀνάστηθι·] itp (itw) syrh(mg)

τί ποιεῖς; ἀνάστηθι· deum adora] itp2καὶ ἐγὼ] WH

κἀγὼ] Byz ςεἰμι] Byz ς WH

εἰμι ὡς καὶ σύ] D* E itgig itp vgmss copbo(mss) copmaeσυνομιλῶν αὐτῷ] Byz ς WH

omit] Dἐπίστασθε] Byz ς WH

βέλτιον ἐπίστασθε] D copmaeἀλλοφύλῳ] Byz ς WH

ἀνδρὶ ἀλλοφύλῳ] p50 D syrp copsaκἀμοὶ] WH

καὶ ἐμοὶ] Byz ςμεταπεμφθείς] Byz ς WH

μεταπεμφθείς ὑφ' ὑμῶν] D E itpμε.] WH TILC NM

με;] ς NA NR CEI ND Riv Dio Nvτετάρτης] Byz ς WH

τῆς τρίτης] Dταύτης τῆς] Byz ς WH

τῆς ἄρτι] Dτὴν ἐνάτην] p74 ‭א A* B C 81 323 630 945 1739 1891 l60 itc itdem itp itro itw vg copbo (arm) eth geo WH NR CEI Riv TILC Nv NM

νηστεύων καὶ τὴν ἐνάτην] p50 A2 (D* τὴν ἐνάτην τε) (D2 omit τε) (181 καὶafter ἐνάτην) 1175 (1409 omit τὴν ἐνάτην) copsa copmae

νηστεύων καὶ τὴν ἐνάτην ὥραν] (E) P Ψ 049 056 0142 36 88 104 307 326 330 436 451 453 610 614 629 1241 1505 1678 1877 2127 2344 2412 2492 2495 Byz Lect syrp syrh slav (itar itd ite itgig itl itp itph itro Chrysostom mssaccording to Bede) (ς ἐννάτην) ND Dio

νηστεύωνand omit τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου] L

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως] (H ξενίται) Byz ς WH

ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τινὸς βυρσέως] 103 429 522 630 636 876 945 1490 1509 1704 1739 1751 1831supp 1832 1891 2200 2298 l2010

παρὰ τινὶ Σίμωνι βυρσεῖ] C 180 307 431 453 467 610 1678 2818

ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως ξενίζεται] p45vidθάλασσαν] p45 p74 ‭א A B 36 81 307 453 610 629 1678 itc itdem itp(c) itro(c) itw vg copbo WH NR CEI Riv TILC Nv NM

θάλασσαν ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι] p127vid C D E H L P Ψ 049 056 0142 1 5 6 18 33vid 35 43 (61 181 326 441 1837 1874 1875 2344 2805 l60 παραγενάμενος) 69 88 93 103 104 180 206supp 218 228 254 319 (321 636* omit λαλήσει σοι) 323 330 365 383 398 424 429 436 451 459 467 468 522 607 614 617 619 621 623 630 636c 642 665 808 876 915 945 996 1003 1127 1162 1175 1241 1243 1251 1270 1292 1297 1359 1409 1448 1490 1501 1505 1509 1563 1595 1609 1611 1642 1704 1718 1729 1735 1739 1751 1827 1831supp 1832 1838 1842 1852 1877 (1884 λαλήσεις) 1890 1891 2127 2138 2147 2200 2243 2298 2374 2412 2492 2495 2652 2774 Byz Lect (l1021 l1188 omit παρὰ θάλασσαν) itar itd ite itgig itl itp* itph itro* itt syrp syrh syrpal (copsa copmae) arm (eth) geo (slav) Chrysostom Greek mssaccording to Bede ς ND Dioσέ] Byz ς WH

σέ, παρακαλῶν ἐλθεῖν σε πρὸς ἡμᾶς] (p127vid D* omit σε) Dc itp vgms syrh copmaeτε] Byz ς WH

δέ] D Ψ 323 1642 1838

οὖν] 444

omit] p127παραγενόμενος] Byz ς WH

παραγενόμενος ἐν τάχει] Dνῦν] Byz ς WH

καὶ νῦν] p127οὖν... πάρεσμεν ἀκοῦσαι] D2 Byz ς WH

ἰδού... ἀκοῦσαι] p127vid D* syrhἐνώπιον τοῦ θεοῦ] p45vid p74 p127 ‭א A B C D2 E H L P Ψ 049 056 0142 81 88 104 181 254 326 330 436 451 614 629 630 636 808 945 1127 1241 1409 1505 1739 1831supp 1838 1877 2127 2412 2492 2495 Byz Lect ite itgig syrh copbo Chrysostom ς WH

ἐνώπιον τοῦ κυρίου] 323 327 441 1518

ἐνώπιον σου] p127vid D* 629 itar itd itl itp vg syrp copsa copmae arm geo

omit] 1501 l1825ἀκοῦσαι] p127 Byz ς WH

παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι] D1

βουλόμενοι παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι] D*πάντα τὰ προστεταγμένα σοι] Byz ς WH

τὰ προστεταγμένα σοι πάντα] A

τὰ προστεταγμένα σοι] p127 D 1127 1251

πάντα τὰ προστεταγμένα] 383* 2147 2652

πάντα τὰ ῥήματα τὰ προστεταγμένα σοι] 915ὑπὸ] ‭א* B H L P Ψ Byz ς WH

ἀπὸ] p45 p74 p127 ‭א2 A C D 1595 1642 pc

παρὰ] E 1884

ὑπὲρ] 1175τοῦ κυρίου] p45 ‭א A B C E Ψ 36 (81* 522 945 2344 1794 omit τοῦ) 181 307 323 453 610 614 623* 945 1175 1409 1678 1739 1891 2412 l60 l597 l1178 itar itc itdem ite itgig itl itph itro itt itw vg syrh copbo arm geo WH NR CEI Riv TILC Nv (NM)

τοῦ θεοῦ] p74 p127 D H L P 049 056 0142 1 5 6 18 35 43 61 69 (81c 436 876 1241 1832 2344 l884 l1178 omit τοῦ) 88 93 94 103 104 206supp 218 254 319 321 326 330 365 383 398 424 451 459 468 607 617 623c 629 642 665 808 915 996 1003 1243 1251 1270 1297 1359 1448 1490 1505 1509 1563 1609 1718 1729 1735 1831supp 1837 1838 1842 1852 1874 1875 1877 2127 2147 2243 2374 2492 2495 2652 2718 2774 2805 Byz Lect itd itp syrp syrpal copsa copbo(ms) copmae slav Chrysostom ς ND Dioπροσωπολήμπτης] p127 B* WH

προσωπολήπτης] B2 L Ψ 049 0142 1 5 6 18 35 43 61 69 81 88 93 94 103 104 180 181 206supp 218 228 254 307 319 321 323 326 330 365 383 398 424 429 431 436 441 453 459 467 468 522 607 610 614 617 619 621 623 629 630 636 642 665 808 876 915 945 996 1003 1127 1162 1243 1251 1270 1292 1297 1359 1409 1448 1490 1501 1505 1509 1563 1595 1609c 1611 1642 1678 1704 1718 1729 1735 1739 1751 1827 1831supp 1832 1837 1838 1842 1852 1874 1875 1890 1891 2138 2147 2243 2298 2344 2412 2495 2652 2718 2774 2805 2818 Byz Lect ς

προσωπολήτης] H

προσωπολήπτης] P

προσωλήπτης] 1241 1609*ἀλλ'] Byz ς WH

ἀλλὰ] p127 Aαὐτῷ ἐστιν] Byz ς WH

ἐστιν αὐτῷ] 6 69 629 1175

αὐτῷ ἔσται] Aὃν] p74 ‭א* C D E L P Ψ 049 056 0142 36 88 104 181 307 326 330 436 451 453 610 629 630 945 1175 1241 1409 1505 1678 1877 1891 2127 2344 2492 2495 Byz Lect ite syrp syrh geo slav Cyril-Jerusalem Didymusdub Chrysostom ς [NA] NR CEI ND Riv Dio

omit] ‭א1 A B 81 614 1739 2412 l1178 itar itc itd itdem itgig itl itm itp itph itro itt itw vg copsa copbo copmae arm eth Hippolytus Athanasius Cyril Cyril Speculum WH TILC Nv NM

See A Student's Guide to New Testament Textual VariantsΧριστοῦ·... κύριος.] WHtext

Χριστοῦ,... κύριος,] ς NA

Χριστοῦ, ... κύριος.] NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

Χριστοῦ, (... κύριος),] WHmgἀρξάμενος] ‭א B C E H Ψ 81 181 1739 l60 l883 l1154 l1178 l1356 itar itc itgig slav Faustinus Hilary Ambrose WH

ἀρξάμενος γὰρ] p74 A D itd itdem ite itl itp itph itro itsin itt itw vg syrpal Irenaeuslat

ἀρξάμενον] p45 L P 33 36 69 81 307 453 610 614 945 1175 1409 1678 1891 2344 Byz Lect Didymusdub Chrysostom Ps-Athanasius ςΝαζαρέθ] ςScrivener WH

Ναζαρέτ] Byz ςStephanusἡμεῖς] WH

ἡμεῖς ἐσμεν] Byz ςἸερουσαλήμ] B D Ψ 2495 pc it vg syrp WH

ἐν Ἰερουσαλήμ] p74 ‭א A C E Byz syrh Irenaeuslat ς (NA [ἐν])καὶ ἀνεῖλαν] WH

καὶ ἀνεῖλον] Byz

ἀνεῖλον] ςτῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ] p74 ‭א2 A B D2 E P Ψ 049 056 0142 1 5 18 33 35 36 43 61 81 93 94 103 104 180 181 206supp 228 254 307 319 321 323 326 330 365 378 383 398 424 429 431 436 441 451 453 459 468 522 607 610 614 617 619 621 623 629 636 876 915 945 996 1003 1162 1175 1241 1243 1251 1270 1292 1297 1409 1448 1490 1501 1509 1563 1595 1609 1611 1642 1678 (1704* ἥ τρίτῃ ἡμέρᾳ) 1704c 1729 1735 1739 1751 1827 1831supp 1832 1837 1838 1842 1852 1875 1877 1884 1890 1891 2127 2147 2298 2344 2412 2492 2652 2718 2774 2805 2818 Byz Lect itar itc itdem ite itgig itp itph itro itw vg syrp Irenaeuslat Didymusdub Chrysostom ς WH

ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ] ‭א* C 6 88 630 l1977 syrh (NA [ἐν])

ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ or τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ] copsa copbo arm geo

ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ] 218 642 808 1127 1359 1505 1718 (2374 τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐκ νεκρῶν) 2495

μετὰ τὴν τρίτην ἡμέραν] D* itd itl ittἔδωκεν αὐτὸν] D1 Byz ς WH

ἔδωκεν αὐτῇ] 181

ἔδωκεν αὐτῷ] D* 5 33 623 1270 1297 1595 1827 l156

ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸν] Ψ

ἔδωκεν] 94 167

ἐποίησεν] p127vidἐμφανῆ] 522c Byz ς WH

ἐφανῆ] 522*

ἐνφανῆ] A D E 1837 1884λαῷ] Byz ς WH

κόσμῳ] p127vidμάρτυσιν] 61c Byz ς WH

μάρτυσ] 61*

omit] p127αὐτῷ] Byz ς WH

αὐτῷ καὶ συνανεστράφημεν] (D* συνεστράφημεν) D2 itgig itp syrh copmae

αὐτῷ καὶ συνανεστράφημεν αὐτῷ] p127αὐτὸν] p127 Byz ς WH

omit] D 1884μετὰ... νεκρῶν] Byz ς WH

ἡμέρας τεσσαράκοντα μετὰ... νεκρῶν] itp vgmss syrh

μετὰ... νεκρῶν ἡμέρας τεσσαράκοντα] (p127 τεσσαράκοντα ἡμέρας) D (E δι' ἡμερῶν) itgig vgmss copsa copmaeπαρήγγειλεν] Byz ς WH

ἀπήγγειλεν] 181

ἐνετείλατο] p127 Dτῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι] Byz ς WH

τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρεσθαι] 1243 1563 1875*

καὶ διαμαρτύρασθαι τῷ λαῷ] p127οὗτός] B C D E 33 94 103 104 307 323 489 614 623* 913 945 1739 1965 1827 1838 1891 syrp syrh copsa copbo WH NM

αὐτός] p74 ‭א A H L P Ψ 049 0142 1 5 6 18 35 43 61 69 81 88 93 94 104 180 181 206supp 218 228 254 307 319 321 326 330 365 378 383 398 424 431 436 441 453 459 467 468 607 610 617 621 623c 629 642 665 808 915 996 1127 1175 1241 1243 1251 1359 1409 1448 1501 1505 1563 1609 1642 1678 1735 1837 1838 1842 1852 1874 1875 2147 2243 2495 2652 2718 2774 2818 Byz Lect ite vg eth ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nvὑπὸ τοῦ θεοῦ] 619c Byz ς WH

ὑπὸ θεοῦ] 5 436 623 1448

απο τοῦ θεοῦ] 1884

omit] 619*τούτῳ πάντες] Byz ς WH

τοῦτον πάντες] H L

τούτῳ καὶ πάντες] 6

τότε πάντες] 459

omit] p127ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον] Byz ς WH

ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα ἅγιον] 1884

ἐπέπεσεν τὸ ἅγιον πνεῦμα] 1409

ἔπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον] A D 33 94 323 431 522 621 1241 2818

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπέπεσεν] p127vid?τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον] Byz ς WH

τοὺς ἀκούοντας τῶν λόγων] 228

αὐτοὺς] p127vidὅσοι] Byz ς

οἳ] B 1611 WH

ὅτι] 43 1563συνῆλθαν] WH

συνῆλθον] p74 A D E H L P Ψ 049 0142 1 5 6 18 33 35 43 61 81 88 93 94 103 104 180 181 206supp 218 228 254 307 319 321 323 326 330 365 378 383 398 424 429 431 436 441 453 459 467 468 522 607 610 614 617 619 621 623 629 630 636 642 665 808 876 915 945 996 1003 1127 1162 1175 1241 1243 1251 1270 1292 1297 1359 1409 1448 1490 1501 1505 1509 1595 1609 1611 1642 1678 1704 1718 1729 1735 1739 1751 1827 1831supp 1832 1837 1838 1842 1852 1874 1875 1884 1890 1891 2147 2200 2243 2298 2344 2374 2412 2495 2652 2718 2774 2805 2818 Byz Lect ςἁγίου πνεύματος] p74 p127 ‭א A E (1884 ἁγοίυ) Byz ς

πνεύματος τοῦ ἁγίου] B (D* omit τοῦ) Dc Ψ 6 181 228 1175 1292 1611 1542 1875 1890 2412 WH

πνεύματος] 1838

ἁγίου] 2344

θεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος] 61 326 1837γλώσσαις] (D an erasure) Byz ς WH

praevaricatis linguis] itd

linguis variis] vgms

other tongues] copsa copbo(pt)

linguis suis] RebaptismΠέτρος] p74 ‭א A B 36 81 104 453 1175 al WH

ὁ Πέτρος] D E Ψ Byz ςδύναται κωλῦσαί τις] p74 ‭א A B 81 326 pc WH

δύναται τις κωλῦσαί] Dc (E*) Ec 36 323 453 945 1175 1739 al

κωλῦσαί δύναται τις] Ψ Byz ς

κωλῦσαί τις δύναται] D* itpὡς] WH

καθὼς] Byz ςπροσέταξεν δὲ] ‭א B E Ψ 33 36 81 453 614 1175 2495 pm WH

προσέταξεν τε] p74 A Byz ς

τότε προσέταξεν] D itp syrpαὐτοὺς] B D E Ψ Byz it vg syrh ς WH

αὐτοῖς] p74 ‭א A 33 326 alἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι] p74 ‭א A B E 81c 181 (1175 omit Χριστοῦ) itar itc itdem ite itgig (itph) itro itw vgww vgst syrh copsa copbo copmae armmss eth slav Rebaptism Cyril-Jerusalem Chrysostom Jerome WH NR CEI Riv TILC Nv NM

βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ] Ψ 33 36 307 326 453 610 614 629 630 945 1678 1739 1891 2344 2412 l60 (l591 omit Χριστοῦ) l1178

βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου] H L P 049 056 0142 88 104 330 451 1505 1877 2127 2492 2495 Byzpt Lectpt lAD (l170 τοῦ θεοῦ) vgms ς ND Dio

βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ] 436 1241 Byzpt Lectpt (l1021 εἰς τὸ ὄνομα)

βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ] D (81* βαπτισθῆναι after Χριστοῦ) (1409 Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου) itd itp vgcl syrp (armmss) (geo)Copyright information for VarApp